> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Банктык жөнгө салуу боюнча ченемдик укуктук актылардын тизмеси

Документтин атылышы

Бекитилген датасы

Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинен каттоодон өткөн

I. Экономикалык ченемдер жана талаптар

1 "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө" жобо


2023-жылдын 7-январында күчүнө кирди.

Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 14-декабрындагы № 2022-П-12/78-7-(НПА) токтому менен кабыл алынган.
2022-жылдын 29-апрелиндеги № 2023-П-12/29-1-(НПА),
2023-жылдын 8-декабрындагы № 2023-П-12/76-1-(БС),
2024-жылдын 17-январындагы № 2024-П-12\1-3-(НПА),
2024-жылдын 12-апрелиндеги № 2024-П-12/17-3-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.

2 "Коммерциялык банктардын ликвиддүүлүгүнүн ордун жабуу коэффициентин эсептөө жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 27-декабрындагы №2019-П-12/68-4-(НПА), 2024-жылдын 12-апрелиндеги № 2024-П-12/17-3-(НПА) токтомдору менен кабыл алынган.

II. Капиталга талаптар

1 Коммерциялык банктардын уставдык жана өздүк (жөнгө салынуучу) капиталынын минималдуу өлчөмү жөнүндө

2023-жылдын 1-апрелинен тартып күчүнө кирди
Улуттук банк Башкармасынын 2023-жылдын 15- мартындагы №2023-П-17/16-4-(НПА) токтому менен кабыл алынган.
2 Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын жетиштүүлүгү (шайкештиги) стандарттарын аныктоо боюнча нускоо Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 12-октябрындагы № 2022-П-12/63-1-(НПА) токтому менен кабыл алынган.
Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 16-ноябрындагы № 2022-П-12/70-1-(НПА), 2022-жылдын 14-декабрындагы № 2022-П-12/78-8-(НПА), 2024-жылдын 17-январындагы № 2024-П-12\1-3-(НПА) 2024-жылдын 12-апрелиндеги № 2024-П-12/17-3-(НПА) токтому менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.

III. Кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча талаптар

1 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредиттик уюмдарында кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-июнундагы N 52/4 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 16-ноябрындагы N 64/2,
2012-жылдын 15-февралындагы N8/2,
2012-жылдын 25-апрелиндеги N18/8,
2012-жылдын 12-октябрындагы N40/3,
2012-жылдын 31-октябрындагы N41/10,
2012-жылдын 16-ноябрындагы N43/1,
2012-жылдын 27-декабрындагы N51/3,
2013-жылдын 23-октябрындагы N39/5,
2013-жылдын 27-ноябрындагы N45/16,
2015-жылдын 15-апрелиндеги №22/6,
2015-жылдын 15-апрелиндеги №22/7,
2015-жылдын 10-июнундагы №31/2,
2015-жылдын 16-сентябрындагы №53/11,
2016-жылдын 10-февралындагы №7/3,
2016-жылдын 24-августундагы №35/4,
2016-жылдын 28-сентябрындагы №40/6,
2017-жылдын 22-февралындагы №6/4,
2017-жылдын 17-майындагы №19/11,
(2017-жылдын 22-июнунан тартып күчүнө кирет),
2018-жылдын 26-декабрындагы №2018-П-12/58-10-(НПА),
2019-жылдын 24-апрелиндеги №2019-П-12/22-4-(НПА),
2020-жылдын 26-февралындагы №2020-П-12/8-8-(НПА),
2020-жылдын 24-мартындагы №2020-П-12/15-6-(НПА),
2020-жылдын 25-мартындагы №2020-П-12\16-3-(НПА),
2020-жылдын 25-ноябрындагы №2020-П-12/67-2-(НПА),
2020-жылдын 23-декабрындагы №2020-П-12/73-11-(НПА),
2020-жылдын 28-декабрындагы №2020-П-12/75-3-(НПА),
2021-жылдын 31-мартындагы №2021-П-12/14-5-(НПА),
2021-жылдын 15-сентябрындагы № 2021-П-12/51-1-(НПА),
2022-жылдын 21-декабрындагы № 2022-П-12/81-8-(НПА),
2022-жылдын 28- декабрындагы № 2022-П-12/83-7-(НПА),
2023-жылдын 5- апрелиндеги № 2023-П-12/22-3-(НПА),
2023-жылдын 30-августундагы № 2023-П-12/55-1-(НПА),
2023-жылдын 8-декабрындагы № 2023-П-12/76-1-(БС),
2023-жылдын 20-декабрындагы № 2023-П-12/80-4-(НПА),
2024-жылдын 17-январындагы № 2024-П-12\1-3-(НПА)
токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
2 "Кредиттөөдөгү чектөөлөр тууралуу" нускоо (жаны редакция) Улуттук банк Башкармасынын 2023-жылдын 12-апрелиндеги № 2023-П-12/23-5-(НПА),
2024-жылдын 17-январындагы № 2024-П-12\1-3-(НПА),
2024-жылдын 12-апрелиндеги № 2024-П-12/17-3-(НПА) токтомдору менен кабыл алынган.
3 Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга резервке тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы №18/3 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 24-февралындагы №3/8,
2010-жылдын 26-майындагы №36/4,
2010-жылдын 30-июнундагы №52/4,
2012-жылдын 18-майындагы №19/7,
2012-жылдын 12-октябрындагы №40/3,
2012-жылдын 31-октябрындагы №41/10,
2012-жылдын 16-ноябрындагы №43/1,
2014-жылдын 30-майындагы №24/7,
2015-жылдын 15-апрелиндеги №22/6,
2015-жылдын 15-апрелиндеги №22/7,
2015-жылдын 10-июнундагы №31/2,
2015-жылдын 28-октябрындагы №64/5,
2015-жылдын 23-декабрындагы №78/23,
2016-жылдын 20-январындагы №4/6,
2016-жылдын 27-апрелиндеги №19/6,
2016-жылдын 14-июлундагы №29/5,
2017-жылдын 22-февралындагы №6/4,
2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-1-(НПА),
2018-жылдын 20-июнундагы №2018-П-12\24-1-(НПА),
2018-жылдын 26-декабрындагы №2018-П-12/58-10-(НПА),
2019-жылдын 15-апрелиндеги №2019-П-12/20-2-(НПА),
2019-жылдын 24-апрелиндеги №2019-П-12/22-4-(НПА),
2019-жылдын 9-сентябрындагы №2019-П-33\47-4-(НФКУ),
2020-жылдын 24-мартындагы №2020-П-12\15-5-(НПА),
2020-жылдын 25-мартындагы №2020-П-12\16-3-(НПА),
2020-жылдын 23-декабрындагы №2020-П-12/73-11-(НПА),
2020-жылдын 28-декабрындагы №2020-П-12/75-3-(НПА),
2020-жылдын 28-декабрындагы №2020-П-33/75-5-(НФКУ),
2021-жылдын 19-майындагы № 2021-П-12/25-3-(НПА),
2021-жылдын 15-сентябрындагы № 2021-П-12/51-1-(НПА),
2022-жылдын 31-мартындагы № 2022-П-12/19-4-(НПА),
2022-жылдын 21- декабрындагы № 2022-П-12/81-8-(НПА),
2023-жылдын 20-декабрындагы № 2023-П-12/80-4-(НПА),
2024-жылдын 17-январындагы № 2024-П-12\1-3-(НПА),
2024-жылдын 12-апрелиндеги № 2024-П-12/17-3-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
2004-жылдын 23-августунда N95-04
4 Даяр туракжай сатып алууга берилген кредиттерди стандартташтыруу боюнча сунуш-көрсөтмөлөр Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитеттин 2008-жылдын 25-декабрындагы N27/3 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитеттинин 2016-жылдын 8-июлундагы №29/1, 2016-жылдын 23-ноябрындагы №47/1 2017-жылдын 29-июнундагы №22/2, 2017-жылдын 9-ноябрындагы №40/4,
 2022-жылдын 30-декабрындагы №43/2 токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
5 Белгилүү бир критерийлерге жооп берген кредиттердин атайын классификациясын колдонуунун тартиби Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 2-мартындагы N5/6 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 25-апрелиндеги N18/8,
2012-жылдын 18-майындагы N19/7,
2012-жылдын 31-октябрындагы N41/10,
2013-жылдын 27-ноябрындагы N45/16,
2014-жылдын 17-октябрындагы N45/2,
2015-жылдын 15-апрелиндеги №22/7,
15-августундагы №2018-П-33/33-8,
17-июнундагы №2020-П-33/35-1-(НФКУ),
2022 - жылдын 21- декабрындагы № 2022-П-12/81-8-(НПА),
2023-жылдын 5- апрелиндеги № 2023-П-12/22-3-(НПА),
2023-жылдын 20-декабрындагы № 2023-П-12/80-4-(НПА)
токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
2006-жылдын 7-апрелинде N35-06
6 Банктык төлөм карттары боюнча кредиттөө (овердрафт) жөнүндө убактылуу эрежелер Улуттук банк Башкармасынын 2002-жылдын 13-февралындагы №8/6 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 31-октябрындагы №41/10,
2015-жылдын 16-сентябрындагы №53/11,
2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-12-(НПА)
токтомдору менен өзгөртүүлөр киргизилген.
7 Белгилүү бир мүнөздөмөлөргө ылайык келүүчү, кредиттер портфелин түзүү боюнча сунуш-көрсөтмөлөр Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитеттин 2011-жылдын 16-июнундагы N12/2 токтому менен кабыл алынган,
Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 24-декабрындагы N53/2,
2017-жылдын 29-июнундагы №22/2,
2017-жылдын 9-ноябрындагы №40/4
токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
 Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитеттин 2018-жылдын 25-январындагы №04/8 токтомуна ылайык күчүн жоготту.
8 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алып, иши ал тарабынан жөнгө салынган коммерциялык банктардын жана башка финансы-кредит уюмдарынын күрөөгө коюлган мүлк менен иштөө тартиби Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 4-июлундагы N28/7 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 16-ноябрындагы N43/1,
2015-жылдын 28-октябрындагы №64/5,
2016-жылдын 21-декабрындагы №49/7,
2017-жылдын 17-майындагы №19/11,
2018-жылдын 26-декабрындагы №2018-П-12/58-10-(НПА),
2020-жылдын 25-мартындагы №2020-П-12\16-3-(НПА),
2020-жылдын 28-декабрындагы №2020-П-12/75-3-(НПА),
2021-жылдын 15-сентябрындагы № 2021-П-12/51-1-(НПА),
2022-жылдын 21-декабрындагы № 2022-П-12/81-8-(НПА),
2022-жылдын 28- декабрындагы № 2022-П-12/83-7-(НПА),
2024-жылдын 17-январындагы № 2024-П-12\1-3-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
9 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алып, иши ал тарабынан жөнгө салынган банктардын жана башка финансы-кредит мекемелеринин кардарларга-жеке адамдарга кредиттерди берүүсүнө карата талаптар жөнүндө Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 18-майындагы №19/6 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 31-октябрындагы №41/9, 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-12-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
10 Күрөөлүк камсыздоо катары кабыл алынуучу кредит портфелин алууга карата Минималдуу талаптар Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 27-декабрындагы №2017-П-15/54-4-(НПА) токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 12-декабрындагы №2018-П-15/53-12-(НПА), 2021-жылдын 17-ноябрындагы № 2021-П-15/63-1-(НПА), 2021-жылдын 15-декабрындагы № 2021-П-12/70-2-(НПА), 2023-жылдын 22-февралындагы № 2023-П-15/11-6-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
11 Коммерциялык банктар жана айрым банк эмес финансы-кредит уюмдары тарабынан активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камга тиешелүү чегерүүлөрдү ишке ашыруу боюнча убактылуу эрежелер Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 29-апрелиндеги №2020-П-12/25-7-(НПА) токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 17-июнундагы №2020-П-33/35-1, 2021-жылдын 19-майындагы № 2021-П-12/25-2-(НПА), 2021-жылдын 19-майындагы № 2021-П-12/25-3-(НПА), 2021-жылдын 27-октябрындагы № 2021-П-12/59-4-(НПА), 2022-жылдын 31-мартындагы № 2022-П-12/19-4-(НПА), токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 28-сентябрындагы № 2022-П-12/60-2-(НПА) токтомуна ылайык күчүн жоготту.
12 Кыргыз Республикасында синдикатталган кредиттөөнү ишке ашыруу тартиби жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 18-майындагы № 2022-П-12/31-1-(БС) токтому менен кабыл алынган.
Улуттук банк Башкармасынын 2023-жылдын 30-августундагы № 2023-П-12/55-1-(НПА),
2023-жылдын 8-декабрындагы № 2023-П-12/76-1-(БС) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
13 "Коммерциялык банктар тарабынан долбоордук каржылоону сунуштоодо кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасынын 2023-жылдын 26-апрелиндеги № 2023-П-12/27-8-(НПА) токтому менен кабыл алынган

IV. Банктык тобокелдиктерди тескөө боюнча талаптар

1 "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында корпоративдик башкаруу жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 17-майындагы №19/12 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 20-июнундагы №2018-П-12\24-1,
2019-жылдын 28-июнундагы №2019-П-12\34-3-(НПА),
2019-жылдын 14-августундагы №2019-П-12\42-1-(НПА),
2019-жылдын 30-октябрындагы №2019-П-12/54-3-(НПА),
2021-жылдын 15-сентябрындагы № 2021-П-12/51-1-(НПА),
2022-жылдын 28- декабрындагы № 2022-П-12/83-7-(НПА),
2024-жылдын 17-январындагы № 2024-П-12\1-3-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
2007-жылдын 22 апрелинде 25-08
2 Кыргыз Республикасынын банктарында тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-8-(НПА) токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 20-июнундагы №2018-П-12\24-1,
2018-жылдын 17-октябрындагы №2018-П-12/43-2-(НПА),
2019-жылдын 14-августундагы №2019-П-12\42-1-(НПА),
2021-жылдын 15-сентябрындагы № 2021-П-12/51-1-(НПА),
2024-жылдын 17-январындагы № 2024-П-12\1-3-(НПА),
2024-жылдын 12-апрелиндеги № 2024-П-12/17-2-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
2005-жылдын 04-февралында N18-05
3 "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында операциялык тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 15-декабрындагы №37/5 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 16-ноябрындагы №43/1,
2015-жылдын 23-декабрындагы №78/22,
2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-7-(НПА),
2018-жылдын 17-октябрындагы №2018-П-12/43-2-(НПА),
2019-жылдын 27-декабрындагы №2019-П-12/68-3-(НПА),
2024-жылдын 17-январындагы № 2024-П-12\1-3-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
2006-жылдын 18-январында N7-06
4 Коммерциялык банктардын операциялык тобокелдиктерин жабуу үчүн зарыл болгон капиталдын деңгээлин аныктоо боюнча усулдук сунуш-көрсөтмөлөр Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитеттин 2009-жылдын 14-апрелиндеги N5/2 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитеттин 2012-жылдын 24-декабырындагы №53/2 токтому менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.

 Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитеттин 2021-жылдын 23-декабрындагы №42/1 токтомуна ылайык күчүн жоготту. 

5 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредиттик уюмдарында рыноктук тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө" жобо Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитеттин 2006-жылдын 28-июнундагы №19/2 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 16-ноябрындагы №43/1,
2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-7-(НПА),
2018-жылдын 20-июнундагы №2018-П-12\24-1,
2019-жылдын 30-октябрындагы №2019-П-12/54-3-(НПА),
2024-жылдын 17-январындагы № 2024-П-12\1-3-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
2006-жылдын 4-августунда N85-06
6 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредиттик мекемелерде өлкөлүк тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 28-июнундагы №19/3 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 23-декабрындагы №49/5,
2012-жылдын 12-октябрындагы №40/3,
2012-жылдын 16-ноябрындагы №43/1,
2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-7-(НПА),
2018-жылдын 20-июнундагы №2018-П-12\24-1,
2024-жылдын 17-январындагы № 2024-П-12\1-3-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
2006-жылдын 4-августунда N86-06, 2009-жылдын 26-январында N11-09
7 "Кыргыз Республикасынын аймагындагы коммерциялык банктардын ачык валюта позицияларынын жана баалуу металлдар боюнча ачык позицияларынын лимиттерин сактоонун тартиби жөнүндө" нускоо Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 29-декабрындагы №36/13 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 26-августундагы №26/5, 2009-жылдын 23-сентябрындагы 38/5, 2010-жылдын 16-декабрындагы №91/7, 2012-жылдын 16-ноябрындагы №43/1, 2014-жылдын 24-декабрындагы №58/14, 2015-жылдын 24-июнундагы №35/7, 2016-жылдын 14-декабрындагы №48/11, 2018-жылдын 17-октябрындагы №2018-П-12/43-2-(НПА), 2022-жылдын 6-апрелиндеги № 2022-П-12/20-1-(НПА), 2024-жылдын 17-январындагы № 2024-П-12\1-3-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. (токтом 2022-жылдын 1-январында күчүнө кирет) 2005-жылдын 1-февралында N16-05, 2005-жылдын 16-сентябрында N132-05
8 "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын ликвиддүүлүк тобокелдигин тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 29-мартындагы №2019-П-12/17-3-(НПА) токтомдору менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 27-декабрындагы №2019-П-12/68-3-(НПА), 2022-жылдын 28- декабрындагы № 2022-П-12/83-7-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
9 Банктардын операциялык тобокелдиктеринин ордун жабуу үчүн зарыл болгон капитал деңгээлин аныктоо тартиби Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 27-декабрындагы №2019-П-12/68-1-(НПА) токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 14-декабрындагы № 2022-П-12/78-8-(НПА) токтому менен өзгөртүүлөр киргизилген.

V. Банктарды текшерүү

1 Банктык көзөмөлдүктү жүзөгө ашыруу жөнүндө нускоо Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 20-июнундагы №2018-П-12\24-2 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 14-августундагы №2019-П-12\42-1-(НПА), 2020-жылдын 25-ноябрындагы №2020-П-12/67-2-(НПА), 2021-жылдын 14-июлундагы № 2021-П-12/38-3-(НПА), 2022-жылдын 28-декабрындагы № 2022-П-12/83-7-(НПА), 2024-жылдын 17-январындагы № 2024-П-12\1-3-(НПА) токтому менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.

VI. Ички контролдук жана аудит боюнча ченемдик актылар

1 Аудит боюнча Комитетке карата негизги талаптар Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 20-ноябрындагы №32/7 токтому менен кабыл алынган.
Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 15-февралындагы №8/2,
2012-жылдын 4-июлунундагы №28/6,
2012-жылдын 16-ноябрындагы №43/1,
2015-жылдын 16-сентябрындагы №53/10,
2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-7-(НПА),
2018-жылдын 17-октябрындагы №2018-П-12/43-2-(НПА),
2020-жылдын 26-февралындагы №2020-П-12/8-7-(НПА),
2024-жылдын 17-январындагы № 2024-П-12\1-3-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
2003-жылдын 29-декабрында N126-03
2 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктардын жана башка банктык эмес финансы-кредит уюмдардын тышкы аудитине карата минималдуу талаптар жөнүндө " жобо Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-2-(НПА) токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын
2019-жылдын 24-апрелиндеги №2019-П-12/22-4-(НПА),
2019-жылдын 28-июнундагы №2019-П-12\34-3-(НПА),
2019-жылдын 14-августундагы №2019-П-12\42-1-(НПА),
2019-жылдын 9-сентябрындагы №2019-П-33/47-4-(НФКУ),
2019-жылдын 1-ноябрындагы №2019-П-33\55-3-(НФКУ),
2022-жылдын 14-декабрындагы № 2022-П-12/78-9-(НПА),
2022-жылдын 28- декабрындагы № 2022-П-12/83-7-(НПА),
2023-жылдын 29-апрелиндеги № 2023-П-12/29-1-(НПА),
2024-жылдын 17-январындагы № 2024-П-12\1-3-(НПА),
2024-жылдын 12-апрелиндеги № 2024-П-12/17-2-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
3 "Коммерциялык банктарда ички контролдук жөнүндө" N9 директивалык көрсөтмө 1997-жылдын 13-январындагы N073-2/125 Улуттук банктын иш кагазы
4 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензияланган жана иши ал тарабынан жөнгө салынган банктарда, банк эмес финансы-кредит уюмдарында ички контролдук жана ички аудит системаларын жөнгө салуу эрежелери Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-3-(НПА) токтому менен бекитилген. Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 14-августундагы №2019-П-12\42-1-(НПА),
, 2024-жылдын 12-апрелиндеги № 2024-П-12/17-2-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.

VII. Байланыштуу жактар, консолидацияланган көзөмөл

1 "Банктын аффилирленген жана байланыштуу жактар менен операцияларына карата талаптар жөнүндө" нускоо Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2017-жылдын 31-майында №21/5 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 28-декабрындагы №2020-П-12/75-3-(НПА), 2022-жылдын 14-декбарындагы № 2022-П-12/78-10-(НПА), 2022-жылдын 28- декабрындагы № 2022-П-12/83-7-(НПА), 2024-жылдын 17-январындагы № 2024-П-12\1-3-(НПА), 2024-жылдын 12-апрелиндеги № 2024-П-12/17-3-(НПА) токтому менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
2 Консолидацияланган көзөмөл жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 28-июнундагы № 2019-П-12/34-4-(НПА) токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын, 2020-жылдын 8-июлундагы № 2020-П-12/39-1-(НПА), 2020-жылдын 23-декабрындагы № 2020-П-12/73-10-(НПА), 2022-жылдын 6-апрелиндеги № 2022-П-12/20-1-(НПА), 2022-жылдын 14-декабрындагы № 2022-П-12/78-9-(НПА) токтому менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. (токтом 2022-жылдын 1-январында күчүнө кирет)
3 Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын туунду же көз каранды компанияларды түзүү жана/же сатып алуу эрежелери Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 10-июнундагы 26/3 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 17-февралындагы №2/3, 2012-жылдын 16-ноябрындагы №43/1, 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-5-(НПА), 2020-жылдын 24-мартындагы №2020-П-12\15-5-(НПА), 2021-жылдын 15-сентябрындагы № 2021-П-12/51-1-(НПА), 2022-жылдын 28-декабрындагы № 2022-П-12/83-8-(НПА), 2023-жылдын 8-декабрындагы № 2023-П-12/76-1-(БС), 2024-жылдын 17-январындагы № 2024-П-12\1-3-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. 2009-жылдын 14-июлунда N74-09
4 Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик консолидацияланган отчет жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 28-июнундагы №2019-П-12/34-4-(НПА) токтому менен кабыл алынган.
Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 23-мартындагы №2022-П-12/17-4-(НПА), 2022-жылдын 14-декабрындагы № 2022-П-12/78-9-(НПА) токтому менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
5 Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик консолидацияланган отчетту толтуруу боюнча усулдук көрсөтмөлөр  Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитеттин 2020-жылдын 1-октябрындагы №33/3 токтому менен кабыл алынган
 Көзөмөл боюнча комитеттин 2022-жылдын 19-августундагы №30/4 токтому менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.

VIII.Террористтик иш-аракеттерди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) каршы аракеттенүү боюнча ченемдик актылар

1 "Банктык эсептер, банктык аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер менен иш алып баруу жөнүндө" нускоо Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 31-октябрындагы №41/12 токтому менен бекитилген. 2014-жылдын 27-ноябрындагы №53/11, 2015-жылдын 24-июнундагы №35/6, 2016-жылдын 10-февралындагы №7/2, 2016-жылдын 27-апрелиндеги №19/5, 2017-жылдын 17-майындагы №19/10, 2018-жылдын 17-октябрындагы №2018-П-12/43-2-(НПА), 2019-жылдын 19-июнундагы №2019-П-12/32-3-(НПА), 2019-жылдын 14-августундагы №2019-П-12\42-1-(НПА), 2019-жылдын 1-ноябрындагы №2019-П-33/55-3-(НФКУ), 2020-жылдын 13-майындагы №2020-П-12/27-1-(НПА), 2020-жылдын 25-ноябрындагы №2020-П-12/67-2-(НПА), 2021-жылдын 31-мартындагы №2021-П-12/14-5-(НПА), 2021-жылдын 15-сентябрындагы № 2021-П-12/51-1-(НПА), 2022-жылдын 23-мартындагы №2022-П-12/17-5-(НПА), 2022-жылдын 14-декабрындагы № 2022-П-12/78-8-(НПА), 2022-жылдын 28- декабрындагы № 2022-П-12/83-7-(НПА), 2023-жылдын 14-июнундагы № 2023-П-12/38-4-(НПА), 2023-жылдын 8-декабрындагы № 2023-П-12/76-1-(БС), 2023-жылдын 27-декабрындагы № 2023-П-12/82-7-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
2 Оффшордук аймактардын субъектилерин жана алардын тизмесин аныктоо боюнча талаптарды белгилөө тууралуу Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 16-апрелиндеги №13/2 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 18-ноябрындагы №34/4,
2012-жылдын 16-ноябрындагы №43/1,
2016-жылдын 10-февралындагы №7/2,
2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-12-(НПА),
2019-жылдын 14-августундагы №2019-П-12\42-1-(НПА),
2022-жылдын 30-ноябрындагы № 2022-П-17/74-6-(НПА)
токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
2003-жылдын 22-апрелинде N37-03
3 "Террористтик иш-аракеттерди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) каршы аракеттенүү максатында коммерциялык банктарда ички контролдукту уюштурууга карата минималдуу талаптар жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 14-августундагы №2019-П-12\42-1-(НПА), 2021-жылдын 15-сентябрындагы № 2021-П-12/51-1-(НПА), 2022-жылдын 14-декбарындагы № 2022-П-12/78-10-(НПА), 2022-жылдын 28- декабрындагы № 2022-П-12/83-7-(НПА), 2023-жылдын 27-декабрындагы № 2023-П-12/82-7-(НПА), 2024-жылдын 17-январындагы № 2024-П-12\1-3-(НПА) токтомдору менен кабыл алынган.
4 Кыргыз Республикасында нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 14-августундагы №2019-П-12\42-1-(НПА) токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2021-жылдын 28-сентябрындагы № 2021-П-33/53-8-(НФКУ), 2022-жылдын 17 -августундагы № 2022-П-33/52-3-(НФКУ), 2022-жылдын 28- декабрындагы № 2022-П-12/83-7-(НПА), 2023-жылдын 14-июнундагы № 2023-П-12/38-4-(НПА), 2023-жылдын 8-декабрындагы № 2023-П-12/76-1-(БС), 2023-жылдын 27-декабрындагы № 2023-П-12/82-7-(НПА), 2024-жылдын 17-январындагы № 2024-П-12\1-3-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр киргизилген.
5 Кардарларды аралыктан тейлөө режиминде идентификациялоо жана верификациялоо жөнүндө тартип Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 13-майындагы №2020-П-12\27-1-(НПА) токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2021-жылдын 15-декабрындагы № 2021-П-12/70-1-(БС), 2023-жылдын 8-декабрындагы № 2023-П-12/76-1-(БС), 2023-жылдын 20-декабрындагы № 2023-П-12/80-3-(НПА) токтому менен өзгөртүүлөр киргизилген.

IX. Инвестициялар жана башка активдер менен иштөө боюнча талаптар

1 Коммерциялык банктардын баалуу металлдар менен операциялары жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 26-августундагы №35/3 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 15-июлундагы №38/1, 2016-жылдын 21-декабрындагы №49/7, 2017-жылдын 8-июнундагы №2017-П-12/23-10-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
2 Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында баалуу металлдарды кабыл алуу, сактоо жана берүү боюнча нускоо Улуттук банк Башкармасынын 2001-жылдын 5-декабрындагы N46/3 токтому менен кабыл алынган.
3 Банктардын баалуу кагаздар менен иш алып баруусу жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 14-сентябрынын 52/4 токтому менен бекитилген. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 15-февралынын 8/2, 2012-жылдын 16-ноябрынын 43/1, 2015-жылдын 11-мартындагы №16/2, 2016-жылдын 10-февралындагы №7/2, 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-12-(НПА), 2019-жылдын 14-августундагы №2019-П-12\42-1-(НПА), 2020-жылдын 24-мартындагы №2020-П-12\15-5-(НПА), 2022-жылдын 23-мартындагы №2022-П-12/17-4-(НПА), 2022-жылдын 21-декабрындагы № 2022-П-12/81-8-(НПА), 2023-жылдын 29-апрелиндеги № 2023-П-12/29-1-(НПА), 2024-жылдын 17-январындагы № 2024-П-12\1-3-(НПА), 2024-жылдын 12-апрелиндеги № 2024-П-12/17-3-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
4 "Кыргыз Республикасындагы коммерциялык банктардын жана микрофинансылык компаниялардын кыймылсыз мүлк менен айрым бүтүмдөрү/операциялары жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 29-августунун 36/2 токтому менен бекитилген. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 16-ноябрынын 43/1, 2013-жылдын 23-октябрындагы №39/7, 2014-жылдын 31-июлундагы №34/11, 2015-жылдын 28-октябрындагы №64/5, 2017-жылдын 22-февралындагы №6/4, 2017-жылдын 17-майындагы №19/11, 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-12-(НПА), 2018-жылдын 26-декабрындагы №2018-П-12/58-10-(НПА), 2019-жылдын 24-апрелиндеги №2019-П-12/22-4-(НПА), 2019-жылдын 25-сентябрындагы №2019-П-12/49-4-(НПА), 2019-жылдын 1-ноябрындагы №2019-П-33/55-3-(НФКУ), 2020-жылдын 28-декабрындагы №2020-П-12/75-3-(НПА), 2022-жылдын 21-декабрындагы № 2022-П-12/81-8-(НПА), 2022-жылдын 28- декабрындагы № 2022-П-12/83-7-(НПА), 2023-жылдын 30-августундагы № 2023-П-12/55-1-(НПА), 2024-жылдын 17-январындагы № 2024-П-12\1-3-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.

X. Бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук

1 Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында жана башка финансы-кредит уюмдарында бухгалтердик эсепке алуу эсептер планы Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-майындагы №28/3 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 19-сентябрындагы №42/7, 2007-жылдын 11-октябрындагы №44/4, 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-12-(НПА), 2018-жылдын 17-октябрындагы №2018-П-12/43-2-(НПА), 2022-жылдын 23-мартындагы №2022-П-12/17-4-(НПА), 2022-жылдын 14-декабрындагы № 2022-П-12/78-9-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. 2007-жылдын 10-июлунда N66-07, 2007-жылдын 26-октябрында N101-07, 2007-жылдын 16-ноябрында N186
2 Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарындагы жана башка финансы-кредит мекемелериндеги бухгалтердик эсепке алуу эсептер планына карата талаптар жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 20-декабрындагы №54/9 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 17-августундагы №34/5, 2012-жылдын 16-ноябрындагы №43/1, 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-12-(НПА), 2022-жылдын 23-мартындагы №2022-П-12/17-4-(НПА), 2022-жылдын 14-декабрындагы № 2022-П-12/78-9-(НПА), 2024-жылдын 17-январындагы № 2024-П-12\1-3-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. 2008-жылдын 25-январында N4-08
3 "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын финансылык отчетторду түзүүсүнө талаптар жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 12-мартындагы №6/2 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 16-декабрындагы №91/5, 2012-жылдын 16-ноябрындагы №43/1, 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-1-(НПА), 2019-жылдын 9-сентябрындагы № 2019-П-33\47-4-(НФКУ), 2020-жылдын 26-февралындагы №2020-П-12/8-7-(НПА), 2021-жылдын 28-сентябрындагы № 2021-П-33/53-10-(НФКУ), 2022-жылдын 23-мартындагы №2022-П-12/17-4-(НПА), 2022-жылдын 6-апрелиндеги № 2022-П-12/20-1-(НПА), 2024-жылдын 17-январындагы № 2024-П-12\1-3-(НПА)), 2024-жылдын 12-апрелиндеги № 2024-П-12/17-2-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. (токтом 2022-жылдын 1-январында күчүнө кирет)
4 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктардын жана финансы-кредиттик мекемелердин эсепке алуу саясатына карата талаптар жөнүндөгү жобо Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 23-октябрындагы №26/2 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 14-мартындагы №11/2, 2012-жылдын 16-ноябрындагы №43/1, 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-12-(НПА), 2019-жылдын 9-сентябрындагы №2019-П-33\47-4-(НФКУ), 2019-жылдын 1- ноябрындагы №2019-П-33\55-3-(НФКУ), 2022-жылдын 14-декабрындагы № 2022-П-12/78-9-(НПА), 2024-жылдын 17-январындагы № 2024-П-12\1-3-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. 2004-жылдын 19-ноябрында N133-04
5 Улуттук банк тарабынан жөнгө салынган коммерциялык банктардын жана финансы-кредит мекемелердин бухгалтердик баалоолорундагы өзгөрүүлөрдү, эсептик саясатындагы өзгөрүүлөрдү жана финансылык отчеттуулугундагы олуттуу каталарды оңдоолорду эсепке алуу боюнча усулдук сунуш көрсөтмөлөр Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитеттин 2004-жылдын 8-сентябрындагы №22/4 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитеттин 2012-жылдын 24-декабрындагы №53/2, 2017-жылдын 29-июнундагы №22/2, 2017-жылдын 9-ноябрындагы №40/4 токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
6 Пайыздык кирешелерди чегербөө статусун берүүнүн тартиби Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 28-апрелиндеги №11/2 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 17-майындагы №14/4, 2012-жылдын 16-ноябрындагы №43/1, 2016-жылдын 24-августундагы №35/4, 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-12-(НПА), 2021-жылдын 29-декабрындагы № 2021-П-12/75-3-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. 2004-жылдын 10-июнунда N70-04, 2006-жылдын 31-майында N61-06
7 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана финансы-кредиттик мекемелерде 2003-жылы бухгалтердик эсепке алуу саясаттарын иштеп чыгуу жөнүндө Улуттук банк Башкармасынын 2002-жылдын 9-сентябрындагы N36/6 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2002-жылдын 19-декабрындагы N49/4 токтому менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
8 Мезгил мезгили менен толтуруучу банктык регулятивдик отчету жөнүндө жобо Улуттук Банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы №26/5 токтому менен кабыл алынган. Улуттук Банк Башкармасынын 2005-жылдын 28-декабрындагы №41/7, 2007-жылдын 28-февралындагы №10/4, 2007-жылдын 28-мартындагы №16/4, 2008-жылдын 28-майындагы №22/10, 2008-жылдын 28-майындагы №22/12, 2008-жылдын 20-августундагы №32/4, 2008-жылдын 27-августундагы №33/2, 2008-жылдын 17-сентябрындагы №35/2, 2008-жылдын 22-декабрындагы №48/3, 2008-жылдын 22-декабрындагы №48/6, 2009-жылдын 11-майындагы №24/1, 2009-жылдын 23-сентябрындагы №38/14, 2009-жылдын 16-декабрындагы №49/8, 2010-жылдын 9-августундагы №61/10, 2010-жылдын 18-ноябрындагы №85/3, 2011-жылдын 30-ноябрындагы №67/8, 2011-жылдын 21-декабрындагы №69/15, 2012-жылдын 16-ноябрындагы №43/1, 2013-жылдын 26-июнундагы №20/7, 2013-жылдын 23-декабрындагы №52/10, 2014-жылдын 26-мартындагы №12/8, 2014-жылдын 11-июнундагы №25/2, 2014-жылдын 17-декабрындагы №55/6, 2015-жылдын 15-июлундагы №38/2, 2016-жылдын 5-февралындагы №5/1, 2016-жылдын 11-апрелиндеги №17/5, 2016-жылдын 15-июнундагы №25/1, 2016-жылдын 14-октябрындагы №42/3, 2016-жылдын 30-ноябрындагы №47/5, 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-5-(НПА), 2017-жылдын 16 августундагы №2017-П-12/34-1-(НПА) 2017-жылдын 27-сентябрындагы №2017-П-10/42-4-(НПА), 2017-жылдын 13-декабрындагы №2017-П-12/51-13, 2018-жылдын 11-апрелиндеги №2018-П-13/12-1-(НПА), 2018-жылдын 15-августундагы №2018-П-12/33-6-(НПА), 2019-жылдын 27-февралындагы №2019-П-10/9-5-(НПА), 2019-жылдын 10-апрелиндеги №2019-П-12/19-3-(НПА), 2019-жылдын 28-июнундагы №2019-П-12\34-3-(НПА), 2019-жылдын 25-сентябрындагы №2019-П-12/49-4-(НПА), 2019-жылдын 9-сентябрындагы №2019-П-33\47-4-(НФКУ), 2019-жылдын 27-декабрындагы №2019-П-12/68-3-(НПА), 2020-жылдын 23-декабрындагы №2020-П-12/73-10-(НПА), 2021-жылдын 20-январындагы №2021-П-10/2-1-(НПА), 2021-жылдын 15-сентябрындагы № 2021-П-12/51-1-(НПА), 2021-жылдын 15- декабрындагы № 2021-П-12/70-2-(НПА), 2022-жылдын 23-мартындагы №2022-П-12/17-4-(НПА), 2022-жылдын 23-мартындагы №2022-П-12/17-6-(НПА), 2022-жылдын 6-апрелиндеги № 2022-П-12/20-1-(НПА), 2022-жылдын 16-ноябрындагы № 2022-П-12/70-1-(НПА), 2022-жылдын 14-декабрындагы № 2022-П-12/78-9-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
9 Мезгил мезгили менен толтуруучу банктык регулятивдик отчетун толтуруу туралуу методикалык көргөзмөсү Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитеттин 2005-жылдын 5-октябрындагы №43/1 токтому менен бекитилген. Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитеттин 2006-жылдын 24-августундагы №59/5, 2007-жылдын 28-декабрындагы №96/3, 2008-жылдын 10-сентябрындагы №19/1, 2008-жылдын 25-декабрындагы №27/2, 2009-жылдын 26-февралындагы №3/6, 2009-жылдын 23-июнундагы №10/1, 2009-жылдын 24-декабрындагы №17/1, 2010-жылдын 1-июнундагы №15/6, 2011-жылдын 1-февралындагы №3/3, 2011-жылдын 18-апрелиндеги №4/6, 2011-жылдын 28-декабрындагы №44, 2012-жылдын 9-февралындагы №07/1, 2012-жылдын 24-декабрындагы №53/2, 2013-жылдын 7-августундагы №27/1, 2014-жылдын 19-июнундагы №21/2, 2014-жылдын 26-декабрындагы №46/2, 2015-жылдын 15-майындагы №17/1, 2015-жылдын 23-июлундагы №29/3, 2016-жылдын 21-апрелиндеги №17/1, 2016-жылдын 29-сентябрындыгы №39/1, 2016-жылдын 10-ноябрындагы №45/3, 2017-жылдын 29-июнундагы №22/2, 2017-жылдын 9-ноябрындагы №40/4, 2017-жылдын 11-декабрындагы 47/2, 2017-жылдын 28-декабрындагы №51/4, 2018-жылдын 8-февралындагы №06/2, 2018-жылдын 26-апрелиндеги №19/5, 2018-жылдын 3-майындагы №20/5,
 2019-жылдын 22-мартындагы №09/8,
 2019-жылдын 19-декабрындагы №47/5,
 2020-жылдын 24-декабрындагы №44/3,
 2021-жылдын 11-февралындагы №05/4,
 2021-жылдын 25-февралындагы №07/2,
 2022-жылдын 19-августундагы №30/4,
 2022-жылдын 30-декабрындагы №43/2, токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
10 Банктарда төлөмдөрдүн багытын эсепке алуу тууралуу нускоо Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 28-декабрындагы №2022-П-10/83-10-(НПА) токтому менен бекитилген
11 Финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарынын (ФОЭС) 9-стандартын колдонуу боюнча сунуш- көрсөтмөлөр Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитеттин 2017-жылдын 28-декабрындагы №51/2 токтому менен кабыл алынган.
12 "Регулятивдик банктык отчет жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасынын 2023-жылдын 19-июлундагы № 2023-П-10/43-5-(НПА) токтому менен кабыл алынган.

XI. Таасир этүү чаралары

1 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитети жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 19-мартындагы №6/2 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 23-мартындагы №7/6, 2006-жылдын 28-июнундагы №19/4, 2007-жылдын 28-мартындагы №16/4, 2009-жылдын 11-февралындагы №7/3, 2011-жылдын 27-апрелиндеги №26/5, 2011-жылдын 14-сентябрындагы №52/8, 2012-жылдын 2-мартындагы №10/14, 2012-жылдын 12-декабрындагы №48/10, 2012-жылдын 21-декабрындагы №50/13, 2013-жылдын 27-февралындагы №6/9, 2013-жылдын 25-сентябрындагы №35/16, 2016-жылдын 20-январындагы №4/4, 2016-жылдын 5-февралындагы №5/1, 2016-жылдын 30-мартындагы №15/3, 2016-жылдын 9-июнундагы №24/1, 2016-жылдын 29-июнундагы №27/3, 2017-жылдын -6-июлундагы №2017-П-12/30-3-(НПА), 2017-жылдын 20-декабрындагы №2017-П-12/52-12-(БС), 2020-жылдын 12-августундагы №2020-П-12\45-4-(НПА), 2020-жылдын 23-декабрындагы № 2020-П-33/73-13-(НФКУ), 2022-жылдын 28-декабрындагы №2022-П-12/83-6-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. 2005-жылдын 21-апрелинде N55-05, 2006-жылдын 21-апрелинде N46-06, 2006-жылдын 7-августунда N87-06, 2007-жылдын 26-апрелинде N47-07, 2009-жылдын 19-мартында N34-09
2 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктарга карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-4-(НПА) токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 17-октябрындагы №2018-П-12\43-3-(БС), 2019-жылдын 24-апрелиндеги №2019-П-12/22-4-(НПА), 2019-жылдын 14-августундагы №2019-П-12\42-1-(НПА), 2020-жылыдн 26-февралындагы №2020-П-12/8-8-(НПА), 2020-жылдын 25-ноябрындагы №2020-П-12/67-2-(НПА), 2021-жылдын 14-июлундагы № 2021-П-12/38-3-(НПА), 2022-жылдын 28-декабрындагы №2022-П-12/83-6-(НПА), 2023-жылдын 8-декабрындагы № 2023-П-12/76-1-(БС), 2024-жылдын 17-январындагы № 2024-П-12\1-3-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
3 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен коммерциялык банктар, банктык операциялардын айрым түрлөрүн жүзөгө ашырган уюмдар жана алардын уюштуруучулары (катышуучулары), юридикалык жактар жана жеке адамдар ортосунда келип чыккан талаш маселелерди сотко чейин жөнгө салуу жөнүндө" жобо (жаңы редакция. 2017-жылдын 22-июнунан тартып күчүнө кирет) Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 17-майындагы №19/13 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 17-октябрындагы №2018-П-12/43-2-(НПА), 2019-жылдын 9-сентябрындагы №2019-П-33\47-4-(НФКУ), 2019-жылдын 1-ноябрындагы №2019-П-33/55-3-(НФКУ), 2021-жылдын 14-июлундагы № 2021-П-12/38-3-(НПА), 2022-жылдын 14-декбарындагы № 2022-П-12/78-10-(НПА), 2024-жылдын 17-январындагы № 2024-П-12\1-3-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
4 Тике банктык көзөмөл жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 28-майындагы №22/4 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 25-апрелиндеги №18/9, 2012-жылдын 11-июлундагы №29/6, 2012-жылдын 16-ноябрындагы №43/1, 2013-жылдын 25-сентябрындагы №35/16, 2016-жылдын 27-апрелиндеги №19/5, 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-12-(НПА), 2019-жылдын 14-августундагы №2019-П-12\42-1-(НПА), 2020-жылдын 27-мартындагы №2020-П-14/17-3-(НПА), 2021-жылдын 14-июлундагы № 2021-П-12/38-3-(НПА), 2022-жылдын 28-декабрындагы №2022-П-12/83-6-(НПА), 2024-жылдын 17-январындагы № 2024-П-12\1-3-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. 2008-жылдын 26-июнунда N47-08
5 Убактылуу администрация жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы №2017-П-12/23-8-(НПА) токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 10-апрелиндеги №2019-П-12/19-1-(БС), 2019-жылдын 1-ноябрындагы №2019-П-33/55-3-(НФКУ), 2020-жылдын 27-мартындагы №№2020-П-14\17-1-(ПС), 2020-жылдын 23-декабрындагы № 2020-П-33/73-13-(НФКУ), 2022-жылдын 28-декабрындагы №2022-П-12/83-6-(НПА), 2024-жылдын 17-январындагы № 2024-П-12\1-3-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. 2008-жылдын 3-ноябрында N131-08
6 Кыргыз Республикасынын банктарынын убактылуу администрация режимин киргизүү же жоюу жол-жобосу баштоо учурда айрым банктык операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-9-(НПА), 2022-жылдын 28-декабрындагы №2022-П-12/83-6-(НПА), 2024-жылдын 17-январындагы № 2024-П-12\1-3-(НПА) токтому менен кабыл алынган.
7 Укук бузуулар боюнча иштерди кароо жөнүндө нускоо Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 19-декабрындагы № 2018-П-12/55-6-(НПА) токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 10-июлундагы № 2019-П-12/36-3-(НПА), 2021-жылдын 15-декабрындагы № 2021-П-02/70-4-(НПА),2022-жылдын 14-декбарындагы № 2022-П-12/78-10-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
8 "Банктарды жоюу жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы №2017-П-12/23-5-(НПА)) токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 10-апрелиндеги №2019-П-12/19-1-(БС), 2019-жылдын 24-апрелиндеги №2019-П-12/22-4-(НПА), 2021-жылдын 14-июлундагы № 2021-П-12/38-3-(НПА), 2022-жылдын 28-декабрындагы №2022-П-12/83-6-(НПА) токтому менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.

XII. Ислам каржылоо принциптери боюнча ченемдик документтер

1 Кыргыз Республикасында алгачкы долбоордун алкагында ислам принциптерин жүзөгө ашыруу жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 30-октябрындагы №32/2 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылднын 30-ноябрындагы №38/1, 2007-жылдын 29-июнундагы №33/1, 2008-жылдын 25-апрелиндеги №18/2, 2008-жылдын 17-декабрындагы №47/3, 2013-жылдын 28-августундагы №32/8, 2014-жылдын 16-июлундагы №32/6, 2016-жылдын 10-февралындагы №7/2, 2016-жылдын 28-сентябрындагы №40/4, 2016-жылдын 21-декабрындагы №49/8, 2017-жылдын 31-майындагы №21/10, 2017-жылдын 27-декабрындагы №2017-П-12\54-12-(БС), 2018-жылдын 28-мартындагы №2018-П-12/10-6-(БС), 2019-жылдын 14-августундагы №2019-П-12\42-1-(НПА), 2020-жылдын 23-сентябрындагы №2020-П-12/51-1-(НПА), 2022-жылдын 16-ноябрындагы № 2022-П-12/70-1-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. 2006-жылдын 30-ноябрында N120-06, 2006-жылдын 12-декабрында N123-06, 2007-жылдын 30-июлунда N74-07, 2008-жылдын 27-майында N30-08, 2009-жылдын 26-январында N9-09
2 "Операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырууда кредиттик тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 25-сентябрындагы №35/13 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 15- апрелиндеги №22/7, 2015-жылдын 14-октябрындагы №62/4, 2016-жылдын 10-февралындагы №7/3, 2016-жылдын 24-августундагы №35/4, 2016-жылдын 28-сентябрындагы №40/6, 2017-жылдын 22-февралындагы №6/4, 2017-жылдын 31-майындагы №21/11, 2020-жылдын 24-мартындагы №2020-П-12\15-5-(НПА), 2021 - жылдын 30 - июнундагы № 2021-П-12/36-3-(НПА), 2022-жылдын 16-ноябрындагы № 2022-П-12/70-1-(НПА), 2023-жылдын 20-декабрындагы № 2023-П-12/80-3-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
3 Каржылоонун ислам принциптерине ылайык жүзөгө ашырылуучу операцияларды эске алуу менен "Экобанк" ААКсындагы ачык валюта позициясынын лимиттерин эсептөөнүн өзгөчөлүктөрү тууралуу нускоо Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 2-февралындагы №6/3 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 16-декабрындагы №91/7 токтому менен толуктоолор киргизилген,
Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-12-(НПА) токтомуна ылайык күчүн жоготту.
2007 жылдын 6-мартында N24-07
4 "ЭкоИсламикБанк" ЖАК тарабынан ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырууда аффилирленген жана банкка байланыштуу жактар менен операцияларына карата талаптар жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 31-майындагы №21/12 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 14-декбарындагы № 2022-П-12/78-10-(НПА) токтому менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
5 "Кыргыз Республикасында ислам каржылоо принциптерин колдонууга киргизүү боюнча алгачкы долбоорду жүзөгө ашыруунун чегинде жүргүзүлгөн операциялардын жыйынтыгы боюнча "ЭкоИсламикБанк" ЖАКтын финансылык отчетту түзүүсүнө карата талаптар жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 31-майындагы №21/14 токтому менен кабыл алынган.
Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 16-ноябрындагы № 2022-П-12/70-1-(НПА) токтому менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
6 "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылган операциялар жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 23-сентябрындагы №38/8 токтому менен кабыл алынган.
Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-августундагы №32/8,
2016-жылдын 10-февралындагы №7/2,
2016-жылдын 21-декабрындагы №49/8,
2017-жылдын 31-майындагы №21/10,
2018-жылдын 28-мартындагы №2018-П-12/10-6-(БС),
2019-жылдын 14-августундагы №2019-П-12/42-2-(БС),
2019-жылдын 14-августундагы №2019-П-12\42-1-(НПА),
2020-жылдын 23-сентябрындагы №2020-П-12/51-1-(НПА),
2022-жылдын 24-февралындагы № 2022-П-12/9-4-(НПА),
2022-жылдын 16-ноябрындагы № 2022-П-12/70-1-(НПА), 2023-жылдын 20-декабрындагы № 2023-П-12/80-3-(НПА)
токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
7 "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык түзүлүүчү типтүү келишимдерге талаптар жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 30-сентябрындагы N39/4 токтому менен кабыл алынган.
Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-августундагы N32/8,
2016-жылдын 10-февралындагы №7/3,
2016-жылдын 21-декабрындагы №49/8,
2017-жылдын 31-майындагы №21/10,
2022-жылдын 24-февралындагы № 2022-П-12/9-4-(НПА),
2022-жылдын 16-ноябрындагы № 2022-П-12/70-1-(НПА),
2022-жылдын 14-декбарындагы № 2022-П-12/78-10-(НПА),
2023-жылдын 20-декабрындагы № 2023-П-12/80-3-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
8 "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган коммерциялык банктардын эсепке алуу саясатына карата талаптар жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 30-сентябрындагы №39/5 токтому менен кабыл алынган.
Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 14-мартындагы №11/2, 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-12-(НПА), 2022-жылдын 16-ноябрындагы № 2022-П-12/70-1-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
9 "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылуучу операцияларды жүргүзүүчү банктар тарабынан ачык валюта позициясынын жана баалуу металлдар түрүндө ачык позициясынын лимиттеринин сакталышынын тартиби жөнүндө" нускоо Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 14-октябрындагы №41/4 токтому менен кабыл алынган.
Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 16-декабырынын №91/7, 2017-жылдын 31-майындагы №21/11, 2020-жылдын 8-июлундагы №2020-П-12/39-2-(НПА), 2022-жылдын 6-апрелиндеги №2022-П-12/20-1-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. (токтом 2022-жылдын 1-январында күчүнө кирет)
10 "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган банктардын капиталынын жетиштүүлүгү (шайкештиги) стандарттарын аныктоо жөнүндө" нускоо Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 28-декабрындагы №51/4 токтому менен кабыл алынган.
Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 25-апрелинин №18/9, 2014-жылдын 16-июлундагы №32/6, 2015-жылдын 23-декабрындагы №78/23, 2016-жылдын 27-апрелиндеги №19/6, 2017-жылдын 31-майындагы №21/11, 2019-жылдын 10-апрелиндеги №2019-П-12/19-3-(НПА), 2021-жылдын 15-сентябрындагы № 2021-П-12/51-2-(НПА), 2021-жылдын 15-декабрындагы № 2021-П-12/70-3-(НПА), 2022-жылдын 16-ноябрындагы № 2022-П-12/70-1-(НПА), 2023-жылдын 20-декабрындагы № 2023-П-12/80-3-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
11 "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан банктарда тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 18-июлундагы №2018-П-12/30-3-(БС) токтому менен кабыл алынган.
Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 14-августундагы №2019-П-12\42-1-(НПА), 2022-жылдын 16-ноябрындагы № 2022-П-12/70-1-(НПА), 2023-жылдын 20-декабрындагы № 2023-П-12/80-3-(НПА) токтому менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
12 "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырууда активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камга чегерүүлөр жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 28-декабрындагы №51/6 токтому менен кабыл алынган.
Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 23-октябрындагы №39/8, 2015-жылдын 14-октябрындагы №62/3, 2015-жылдын 2-ноябрындагы №65/1, 2015-жылдын 23-декабрындагы №78/23, 2016-жылдын 27-апрелиндеги №19/6, 2016-жылдын 15-июнундагы №25/2, 2017-жылдын 22-февралындагы №6/4, 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-1-(НПА), 2020-жылдын 24-мартындагы №2020-П-12\15-5-(НПА), 2021 - жылдын 30 - июнундагы № 2021-П-12/36-3-(НПА), 2022-жылдын 16-ноябрындагы № 2022-П-12/70-1-(НПА), 2023-жылдын 20-декабрындагы № 2023-П-12/80-3-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
13 "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган коммерциялык банктардын финансылык отчетторду түзүүсүнө карата талаптар жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 31-майындагы №21/13 токтому менен кабыл алынган.
Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 26-февралындагы №2020-П-12/8-7-(НПА), 2022-жылдын 16-ноябрындагы № 2022-П-12/70-1-(НПА), 2023-жылдын 20-декабрындагы № 2023-П-12/80-3-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
14 "Операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырышкан Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында корпоративдик башкаруу жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 30-ноябрындагы №67/9 токтому менен кабыл алынган.
Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 10-февралындагы №7/2, 2017-жылдын 31-майындагы №21/10, 2019-жылдын 14-августундагы №2019-П-12\42-1-(НПА), 2020-жылдын 26-февралындагы №2020-П-12/8-7-(НПА), 2022-жылдын 14-декбарындагы № 2022-П-12/78-10-(НПА), 2023-жылдын 20-декабрындагы № 2023-П-12/80-3-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
15 "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан банктардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 30 мартта 20/4 токтому менен кабыл алынган.
Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 25-апрелиндеги №18/9, 2015-жылдын 23-декабрындагы №78/23, 2016-жылдын 5-февралындагы №5/1, 2016-жылдын 28-сентябрындагы №40/3, 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-5-(НПА), 2017-жылдын 16-августундагы №2017-П-12/34-1-(НПА), 2017-жылдын 27-сентябрындагы №2017-П-10/42-4-(НПА), 2017-жылдын 13-декабрындагы №2017-П-12/51-13, 2019-жылдын 10-апрелиндеги №2019-П-12/19-3-(НПА), 2019-жылдын 25-сентябрындагы №2019-П-12/49-4-(НПА), 2019-жылдын 11-декабрындагы № 2019-П-10/62-3-(НПА), 2021-жылдын 20-январындагы № 2021-П-10/2-1-(НПА), 2021-жылдын 15-сентябрындагы № 2021-П-12/51-2-(НПА), 2021-жылдын 15-декабрындагы № 2021-П-12/70-2-(НПА), 2022-жылдын 16-ноябрындагы № 2022-П-12/70-1-(НПА), 2022-жылдын 14-декбарындагы № 2022-П-12/78-10-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
16 Операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырышкан банктардын Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетун толтуруу боюнча усулдук көрсөтмөлөр Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 29-июлундагы №15/3 токтому менен кабыл алынган.
Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 11-декабрындагы 47/2, 2017-жылдын 28-декабрындагы №51/4, 2018-жылдын 8-февралындагы №06/2,
 2022-жылдын 19-августундагы №30/4,
 2022-жылдын 30-декабрындагы №43/2 токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
17 Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылган каржылоо чектери жөнүндө нускоо Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 12-октябрындагы №40/1 токтому менен кабыл алынган.
Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-5-(НПА), 2021-жылдын 15-декабрындагы № 2021-П-12/70-2-(НПА), 2023-жылдын 20-декабрындагы № 2023-П-12/80-3-(НПА) токтому менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
18 Айыл чарбасын өнүктүрүүгө ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык каржылоо сунуштоо боюнча сунуш-көрсөтмөлөр Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитеттин
 2019-жылдын 8-майындагы №16/6 токтому менен кабыл алынган.
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын көзөмөл боюнча комитетинин
 2022-жылдын 30-декабрындагы №43/2 токтому менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
19 Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык ачылган банктык эсептер, банктык аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер менен иш алып баруу жөнүндө нускоо Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 13-июнундагы № 2019-П-12/31-2-(НПА) токтому менен кабыл алынган.
Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 23-мартындагы №2022-П-12/17-5-(НПА), 2022-жылдын 16-ноябрындагы № 2022-П-12/70-1-(НПА), 2023-жылдын 14-июнундагы № 2023-П-12/38-4-(НПА), 2023-жылдын 20-декабрындагы № 2023-П-12/80-3-(НПА), 2023-жылдын 27-декабрындагы № 2023-П-12/82-7-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
20 "Коммерциялык банктардын ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык баалуу металлдар менен жүзөгө ашырылуучу операциялары жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 15-ноябрындагы №2019-П-12/56-3-(НПА) токтому менен кабыл алынган.
Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 16-ноябрындагы № 2022-П-12/70-1-(НПА),
2023-жылдын 20-декабрындагы № 2023-П-12/80-3-(НПА) токтому менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
21 Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык банктык эсептер, банктык аманаттар (депозиттер) эсептери боюнча пайданы/чыгымды бөлүштүрүү боюнча нускоо Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 25-ноябрындагы №2020-П-12/67-3-(НПА) токтому менен кабыл алынган.
Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 16-ноябрындагы № 2022-П-12/70-1-(НПА) токтому менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
22 Мурабаха операциясын эсепке алуу тартиби Улуттук банк Башкармасынын 2021-жылдын 29-декабрындагы № 2021-П-12/75-2-(НПА) токтому менен кабыл алынган.
Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 16-ноябрындагы № 2022-П-12/70-1-(НПА) токтому менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.

XIII. Депозиттерди коргоо системасы боюнча ченемдик укуктук актылар

1 Банктын, турак жай-сактык кредиттик компаниясынын, микрофинансылык компаниянын аманатчылар алдындагы милдеттенмелери жөнүндө маалымат базасын жүргүзүү боюнча усулдук көрсөтмөлөр Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитеттин 2009-жылдын 22-майындагы №9/1 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитеттин 2013-жылдын 22-мартындагы №9/6, 2015-жылдын 4-декабрындагы №54/2, 2017-жылдын 29-июнундагы №22/2, 2017-жылдын 9-ноябрындагы №40/4, 2020-жылдын 26-мартындагы № 09/3 токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.  Улуттук банктын Көзөмөл боюнча Комитетинин 2022-жылдын 22-сентябрындагы №34-3 токтомуна ылайык күчүн жоготту
2 "Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2008-жылдын 10-июнунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2008-жылдын 10-июлунда 71-08 номеринде каттоодон өткөртүлгөн N24/2 "Депозиттерди коргоо системасына катышууга банктын билдирме берүүсүнүн жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан аларды кароого алуу тартиби жөнүндө" жобо тууралуу" токтомун күчүн жоготту деп таануу тууралуу" Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 26-августундагы N35/6 токтому менен кабыл алынган.
3 "Банктын, турак жай-сактык кредиттик компаниясынын, депозиттерди тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компаниянын аманатчылар алдындагы милдеттенмелери жөнүндө маалымат базасын жүргүзүү боюнча нускоо". Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 2-июнундагы № 2022-П-12/35-1-(НПА) токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 14-декбарындагы № 2022-П-12/78-10-(НПА), 2023-жылдын 8-декабрындагы № 2023-П-12/76-1-(БС) токтому менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.

XIV. Жана башка документтер

1 Монополияга каршы жөнгө салуу, Кыргыз Республикасында атаандаштыкты өнүктүрүү банк кызмат көрсөтүү рыногунда керектөөчүлөрдүн укугун коргоо боюнча саясаты жана негизги принциптер Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 2-мартындагы №4/1 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 16-ноябрындагы №43/1, 2013-жылдын 27-мартындагы №9/12, 2014-жылдын 19-февралындагы №4/5, 2016-жылдын 28-декабрындагы №51/3, 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-12-(НПА), 2022-жылдын 28-декабрындагы № 2022-П-12/83-8-(НПА), 2024-жылдын 17-январындагы № 2024-П-12\1-3-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. 2005-жылдын 1-апрелинде №44-05
2 Коммерциялык банктын ишеним боюнча тескөө операцияларын жөнгө салуу эрежелери Улуттук банк Башкармасынын 1998-жылдын 14-декабрындагы №34/9 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 25-апрелиндеги №18/9, 2012-жылдын 16-ноябрындагы №43/1, 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-12-(НПА), 2022-жылдын 14-декбарындагы № 2022-П-12/78-10-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
3 Коммерциялык банктардын ликвиддүүлүгүн жогорулатуу боюнча N1 директивалык көрсөтмө 1994-жылдын 16-декабрындагы N033-6/1697 Улуттук банктын иш кагазы.
4 Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары тарабынан банктык жеке сейфтердин кардарларга баалуулуктарды сактоо үчүн берилиши боюнча нускоо Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 12-сентябрындагы N37/2 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 23-октябрындагы №39/6,
2016-жылдын 10-февралындагы №7/2,
2017-жылдын 17-майындагы №19/10,
2019-жылдын 14-августундагы №2019-П-12\42-1-(НПА),
2022-жылдын 14-декабрындагы № 2022-П-12/78-8-(НПА),
2023-жылдын 14-июнундагы № 2023-П-12/38-4-(НПА), 2023-жылдын 8-декабрындагы № 2023-П-12/76-1-(БС) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
5 Банктык кызмат көрсөтүүлөр рыногунда басымдуулук абалын аныктоо тууралуу жобо Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 28-мартындагы №16/5 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 16-ноябрындагы №43/1, 2014-жылдын 19-февралындагы №4/5, 2017-жылдын 8-июнундагы №2017-П-12/23-16-(НПА), 2022-жылдын 28-декабрындагы № 2022-П-12/83-8-(НПА), 2024-жылдын 17-январындагы № 2024-П-12\1-3-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. 2007-жылдын 26-апрелинде №46-07
6 Банктардын ишине коэффициенттердин негизинде анализ жүргүзүү боюнча усулдук сунуш көрсөтмөлөр Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитеттин 2004-жылдын 12-февралындагы N7/7 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитеттин 2012-жылдын 24-декабрындагы №53/2 токтому менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
7 "Банктык кызмат көрсөтүүлөр боюнча сыйакы өлчөмү жөнүндө маалыматтарды таркатууда эффективдүү пайыздык чендерди эсептөө жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 27-августундагы №33/4 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 16-ноябрындагы №43/1, 2012-жылдын 27-декабрындагы №51/3, 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-12-(НПА), 2024-жылдын 17-январындагы № 2024-П-12\1-3-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. 2008-жылдын 29-сентябрында №119-08
8 Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында маалыматтык коопсуздукту камсыз кылуу боюнча талаптар жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 14-сентябрындагы №52/12 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 16-ноябрындагы №43/1, 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-12-(НПА) токтому менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. Улуттук Башкармасынын 2021-жылдын 22-декабрындагы № 2021-П-20/72-8-(НПА) токтомуна ылайык күчүн жоготту.
"Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында маалыматтык коопсуздукту камсыз кылуу боюнча талаптар жөнүндө" жобо (жаны редакция) Улуттук Башкармасынын 2021-жылдын 22-декабрындагы № 2021-П-20/72-8-(НПА) токтому менен кабыл алынган
9 Коммерциялык банктардагы видеобайкоону уюштуруу тартиби Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 4-июлундагы №28/10 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 16-ноябрындагы №43/1, 2019-жылдын 24-июлундагы №2019-П-20/39-3-(НПА), 2024-жылдын 17-январындагы № 2024-П-12\1-3-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
10 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктардын жана финансы-кредит уюмдардын ишинде сактоо мөөнөтүн көрсөтүү менен түзүлүүчү негизги документтердин тизмеси Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 11-июлундагы №29/10 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 11-июлундагы №29/10, 2017-жылдын 22-февралындагы №6/6, 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-12-(НПА), 2019-жылдын 14-августундагы №2019-П-12\42-1-(НПА), 2022-жылдын 14-декбарындагы № 2022-П-12/78-10-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
11 "Банктык, төлөм жана микрофинансылык уюмдар тарабынан сунушталган кызмат көрсөтүүлөрдүн баасын белгилөө саясатына жана маркетингдик иш-чараларды жүргүзүүгө карата минималдуу талаптар жөнүндө" жобо (жаны редакция) Улуттук банк Башкармасынын 2021 -жылдын 29 - декабрындагы № 2021-П-12/75-1-(БС) токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 28-декабрындагы
№ 2022-П-12/83-8-(НПА) 2023-жылдын 29-апрелиндеги № 2023-П-12/29-1-(НПА) токтому менен өзгөртүүлөр киргизилген.
12 Кыргыз Республикасындагы коммерциялык банктардын маалымат системаларынын коопсуздугунун сакталышын текшерүү боюнча методикалык сунуш- көрсөтмөлөр Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитеттин 2004-жылдын 3-декабрындагы №26/1 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитеттин 2012-жылдын 24-декабрындагы №53/2, 2017-жылдын 29-июнундагы №22/2, 2017-жылдын 9-ноябрындагы №40/4 токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
13 "Финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо жана керектөөчүлөрдүн кайрылууларын кароо тартибине карата минималдуу талаптар жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 24-июнундагы №35/10 токтому менен кабыл алынган.
Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 24-августундагы №35/3,
2017-жылдын 8-июнундагы №2017-П-17/23-7-(НПА),
2019-жылдын 30-январындагы №2019-П-33/4-2-(НПА),
2020-жылдын 26-февралындагы №2020-П-12/8-8-(НПА),
2022-жылдын 28-декабрындагы № 2022-П-34/83-9-(НПА),
токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
14 "Коммерциялык банктардын жана банктык эмес финансы-кредит уюмдарынын системалуу маанилүүгүн аныктоо критерийлери жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы №217-П-12/23-9-(НПА) токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 23-декабрындагы №2020-П-12/73-10-(НПА), 2024-жылдын 12-апрелиндеги № 2024-П-12/17-2-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
15 "Коммерциялык банктардын чет өлкө валютасындагы акча каражаттарын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында ачылган депозит эсептерине жайгаштыруу тартиби жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 28-февралындагы №2018-П-12/7-7-(НПА) токтому менен кабыл алынган.
Улуттук банк Башкармасынын 2021-жылдын 15-сентябрындагы № 2021-П-12/51-1-(НПА), 2022-жылдын 14-декбарындагы № 2022-П-12/78-10-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
16 «Коммерциялык банктын ишине тиешелүү маалыматтарды чечмелөөгө карата талаптар жөнүндө» жобо Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 30-октябрындагы №2019-П-12/54-4-(НПА) токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2023-жылдын 25-октябрындагы № 2023-П-12/67-3-(НПА) токтому менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
17 «Атайын жөнгө салуу режими жөнүндө» жобо Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 12-августундагы №2020-П-12\45-3-(НПА) токтому менен кабыл алынды.
Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 27-июлундагы № 2022-П-12/47-4-(НПА),
2022-жылдын 14-декбарындагы № 2022-П-12/78-10-(НПА),
2023-жылдын 13-декабрындагы № 2023-П-12/77-1-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. токтому менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
18 Туруктуу каржылоо факторлоруна байланыштуу финансылык тобокелдиктерди (ESG тобокелдиктери) аныктоо, мониторинг жүргүзүү жана ачып көрсөтүү боюнча сунуш-көрсөтмөлөр Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитеттин 2023-жылдын 28-сентябрындагы № 37/1 токтому менен кабыл алынган.