> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 26-апрелиндеги № 2018-П-12/14-2-(НПА) токтому Улуттук банк Башкармасынын "2011-жылдын 27-июлундагы №40/4 "Нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна лицензия берүү тартиби жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө токтом

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 11-апрелиндеги № 2018-П-13/12-1-(НПА) токтому Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө токтому

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 28-мартындагы № 2018-П-12\10-7-(НПА) "Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 23-декабрындагы № 52/6 "Депозиттерди тартпаган микрофинансылык уюмдардын жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын көзөмөлдүгүнө алынган башка юридикалык жактардын ишине инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүү жөнүндө" нускоону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому тиркелген.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 28-мартындагы № 2018-П-12\10-6-(БС) "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому тиркелген.

Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 26-мартындагы № 2018-П-07/9-1-(ДКП) "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө" токтому

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 14-мартындагы № 2018-П-13\8-7-(НПА) "Улуттук банк Башкармасынын 1994-жылдын 23-июлундагы № 1/7 "Кыргыз Республикасында кассалык операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө" токтомун күчүн жоготкон катары таануу жөнүндө" токтому тиркелген.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 14-мартындагы № 2018-П-14\8-11-(БС) "Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 26-майындагы № 36/7 "Банктык чекене кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо боюнча агенттик келишимдерди түзүүдө коммерциялык банктардын ишине карата негизги талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому тиркелген.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 28-февралындагы № 2018-П-12\7-8-(НПА) "Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы № 18/1 "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 28-февралындагы № 2018-П-12\7-7-(НПА) "Коммерциялык банктардын чет өлкө валютасындагы акча каражаттарын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында ачылган депозит эсептерине жайгаштыруу тартиби жөнүндө" жобону бекитүү жөнүндө" токтому.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 26-февралындагы № 2018-П-14\6-3-(ПС) "Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 16-августундагы № 2017-П-14\34-2-(НПА) "Элкарт" төлөм карттары аркылуу эсептешүүлөрдүн улуттук системасын башка өлкөлөрдүн улуттук /эл аралык төлөм системаларына интеграциялоо долбоору үчүн эсептешүүчү агентти тандоо критерийлери жөнүндө" убактылуу жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 26-февралындагы № 2018-П-07/6-2-(ДКП) "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө" токтому

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 14-февралындагы № 2018-П-14\5-5-(НПА) "Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 30-мартындагы № 15/6 "Кыргыз Республикасындагы электрондук акча жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 14-февралындагы № 2018-П-14/5-3-(ПС) "Төлөм карттар менен эл аралык эсептешүү системалары үчүн камсыздандыруу (камдык) фонду жөнүндө" Убактылуу жобону бекитүү тууралуу" токтому

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 31-январындагы № 2018-П-09\4-5-(НПА) Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы № 10/13 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын валюталык своп-операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө токтому

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 31-январындагы № 2018-П-12\4-6-(БС) "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 31-январындагы № 2018-П-09\4-4-(НПА) Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдорун күчүн жоготкон катары таануу жөнүндө токтому

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 17-январындагы № 2018-П-14/2-6-(ПС) "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төлөм системасы боюнча комитети жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтому

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 15-январындагы № 2018-П-14/1-2-(ПС) "Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы №51/4 "Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 27-декабрындагы № 2017-П-15\54-4-(НПА) күрөөлүк камсыздоо катары кабыл алынуучу кредит портфелин алууга карата минималдуу талаптарды бекитүү жөнүндө токтому

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 27-декабрындагы № 2017-П-12\54-12-(БС) "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 30-октябрындагы № 32/2 "Кыргыз Республикасында каржылоонун ислам принциптерин алгачкы долбоордун алкагында жүзөгө ашыруу жөнүндөгү" жобо тууралуу" токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө" токтому

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 27-декабрындагы № 2017-П-14\54-11-(НПА) Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 25-ноябрындагы № 71/11 "Төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин лицензиялоо жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө токтому

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 27-декабрындагы № 2017-П-14\54-10-(НПА) "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 25-мартындагы № 19/10 "Төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин жөнгө салуу жөнүндө" жобону бекитүү жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 20-декабрындагы № 2017-П-12/52-12-(БС) "Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 19-мартындагы № 6/2 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитети жөнүндөгү" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 20-декабрындагы № 2017-П-14\52-10-(НПА) "Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 11-апрелиндеги № 17/5 "Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы № 26/5 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик актылары жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" токтомунун 3-пунктун күчүн жоготкон катары таануу жөнүндө" токтому

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 13-декабрындагы № 2017-П-11/51-4-(НФКУ) "Кыргыз Республикасынын 2018-2021-жылдарга микрокаржылоо секторунун өнүгүүсүнүн негизги багыттары жөнүндө" токтому

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 25-декабрындагы № 2017-П-07/53-1-(ДКП) "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө" токтому

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 13-декабрындагы № 2017-П-14/51-7-(ПС) "Кыргыз Республикасынын төлөм системасын өнүктүрүүнүн 2018-2022-жылдарга каралган негизги багыттары жөнүндө" токтому

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 13-декабрындагы № 2017-П-12\51-13-(НПА) "Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 13-декабрындагы № 2017-П-09\51-19-(НПА) "Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-ноябрындагы № 45/13 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 13-декабрындагы № 2017-П-07/51-2-(ДКП) "Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмү маселесине арналган отурумдарынын 2018-жылга каралган графиги жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 27-ноябрындагы № 2017-П-07/49-2-(ДКП) "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө" токтому

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 16-ноябрындагы № 2017-П-14/48-3-(ПС) "Төлөм системасында келип чыгышы ыктымал болгон өзгөчө кырдаалдар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтому

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 27-сентябрындагы № 2017-П-10\42-4-(НПА) "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 25-октябрындагы № 2017-П-09\45-9-(НПА) "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 25-октябрындагы № 2017-П-07\45-5-(ДКП) "Аманаттарды кабыл алууну жүзөгө ашырган микрофинансылык компанияларга карата милдеттүү камдык талаптар жөнүндө" токтому

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 25-октябрындагы № 2017-П-07\45-4-(ДКП) "Милдеттүү камдык талаптарды сактабагандыгы үчүн айыптык төлөм өлчөмү тууралуу" токтому

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 25-октябрындагы № 2017-П-07\45-3-(ДКП) "Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 14-ноябрындагы № 50/1 "Банктардын милдеттүү камдарынын минималдуу деңгээли жөнүндө" токтомуна толуктоо жана өзгөртүү киргизүү тууралуу" токтому

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 11-октябрындагы № 2017-П-13/44-2-(НПА) "Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 25-февралындагы №13/11 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чыгарылган, аффинаждалган алтындан жана күмүштөн даярдалган өлчөнгөн куймаларды сатуу жана кайра сатып алуу бааларын белгилөө жөнүндө" нускоо тууралуу токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 27-сентябрындагы № 2017-П-10\42-4-(НПА) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө токтому

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 27-сентябрындагы № 2017-П-09\42-7-(НПА) "Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-ноябрындагы № 45/13 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 27-сентябрындагы № 2017-П-09\42-7-(НПА) "Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-ноябрындагы № 45/13 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 25-сентябрындагы № 2017-П-07/41-1-(ДКП) "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө" токтому

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 30-августундагы № 2017-П-09/39-7-(ДКП) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө токтому

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 30-августундагы № 2017-П-09/39-6-(ДКП) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө токтому

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 30-августундагы № 2017-П-09/39-5-(ДКП) "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын банктар аралык ички рынокто Автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу алтынды сатуусу жана кайра сатып алуусу жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 28-августундагы № 2017-П-07/38-2-(ДКП) "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө" токтому

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 16-августундагы № 2017-П-12\34-1-(НПА) "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 16-августундагы № 2017-П-14\34-2-(НПА) ""Элкарт" төлөм карттары аркылуу эсептешүүлөрдүн улуттук системасын башка өлкөлөрдүн улуттук /эл аралык төлөм системаларына интеграциялоо долбоору үчүн эсептешүүчү агентти тандоо критерийлери жөнүндө убактылуу жобону бекитүү тууралуу" токтому

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 19-июлундагы № 2017-П-09/32-2-(НПА) "Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы №10/6 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ноталарын чыгаруу, жайгаштыруу, жүгүртүү жана төлөө жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 19-июлундагы № 2017-П-09/32-3-(НПА) Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-ноябрындагы № 45/13 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоону киргизүү тууралуу.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 6-июлундагы № 2017-П-12/30-3-(НПА) "Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 19-мартындагы №6/2 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитети жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 27-июнундагы № 2017-П-07/27-1-(ДКП) "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө" токтому

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 28-июнундагы № 2017-П-14/28-3-(НПА) "Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 26-майындагы №36/7 "Банктык чекене кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштообоюнча агенттик келишимдерди түзүүдө коммерциялык банктардын ишине карата негизги талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 23-июнундагы № 2017-П-15/26-3-(НПА) "Улуттук банктын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" токтому

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 14-июнундагы № 2017-П-09\24-6-(НПА) токтому "Акыркы инстанция кредити жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы№2017-П-14\23-15-(ПС) токтому Улуттук банк Башкармасынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-6-(НПА) "Депозиттерди тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компаниялардын аффилирленген жана байланыштуу жактар менен операцияларына карата талаптар жөнүндө" нускоону бекитүү тууралуу" токтому

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-1-(НПА) " Улуттук банк Башкармасынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12\23-5-(НПА) токтому "Банктарды жоюу жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 14-июнундагы № 2017-П-10\24-1-(НПА) токтому Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-12-(НПА)токтому Улуттук банктын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жанаайрым ченемдик укуктук актыларын күчүн жоготкон катары таануу жөнүндө.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12\23-6-(НПА) токтому "Консолидацияланган көзөмөл жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-10-(НФКУ) "Адистештирилген финансы-кредит уюму - "Кредиттик союздардын каржы компаниясы" ачык акционердик коомунун ишин лицензиялоо жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу токтому

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 14-июнундагы № 2017-П-19\24-7-(НПА) "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" токтому

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 14-июнундагы № 2017-П-19\24-8-(НПА) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу токтому

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы №2017-П-14\23-16-(ПС) токтому Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-13\24-2-(НПА) токтому Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-мартындагы 9/10 "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында жана банктык эмес финансы-кредит мекемелеринде кассалык операцияларды ишке ашыруу боюнча минималдуу талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 14-июнундагы № 2017-П-09/24-4-(НПА) токтому Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 26-июнундагы №20/1 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мамлекеттик баалуу кагаздарын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аркылуу жайгаштыруу, кайталап сунуштоо, кошумча жайгаштыруу, кайтара сатып алуу жана алар менен эсептешүүлөрдү жүргүзүү тартиби жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу"токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы №2017-П-12\23-1-(НПА) "Банк ишин лицензиялоо жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы №2017-П-12\23-2-(НПА) "Чет өлкө банкынын өз филиалына капитал катары акча каражатын бөлүү тартиби жөнүндө"жобону бекитүү тууралуу токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-2-(НПА) "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктардын жана башка финансы-кредит уюмдарынын тышкы аудитине карата минималдуу талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-3-(НПА)Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан лицензияланган жана иши ал тарабынан жөнгө салынган банктарда жана банктык эмес финансы-кредит уюмдарында ички контролдук жана ички аудит системаларын жөнгө салуу эрежелерин бекитүү жөнүндө токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-7-(НПА) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-8-(НПА) "Кыргыз Республикасынын банктарында тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-9-(НПА) "Кыргыз Республикасынын банктарынын убактылуу администрация режимин киргизүү же жоюу жол-жобосу баштоо учурунда айрым банктык операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-11-(НПА) Улуттук банктын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы №2017-П-12\23-8-(НПА) "Убактылуу администрация жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы №2017-П-14\23-13-(ПС) Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 15-июлундагы №38/4 "Кыргыз Республикасынын төлөм системасына көзөмөлдүк (оверсайт) боюнча саясатты бекитүү жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы №2017-П-14\23-14-(ПС) Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 15-апрелиндеги №22/3 "Кыргыз Республикасында банктык жана төлөм кызмат көрсөтүүлөрүн аралыктан сунуштоого карата минималдуу талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы №2017-П-14\23-11-(ПС) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолордү киргизүүжана айрым ченемдик укуктук актылардыкүчүн жоготкон катары таануу жөнүндө токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы №2017-П-12\23-10-(НПА) токтому Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-1-(НПА) токтому Улуттук банк Башкармасынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-5-(НПА) токтому Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-4-(НПА) токтому "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктарга жана айрым башка финансы-кредит уюмдарына карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө" жобо тууралуу токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы №2017-П-14\23-12-(ПС) "Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 28-декабрындагы №51/1 "Төлөм системасынын операторлоруна/төлөм уюмдарына карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы №2017-П-17\23-7-(НПА) "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 24-июнундагы №35/10 "Финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо жана керектөөчүлөрдүн кайрылууларын кароо тартибине карата минималдуу талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы №2017-П-12\23-4-(НПА) "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан берилүүчү лицензия үчүн төлөм жана жыйым өлчөмү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы №2017-П-12\23-3-(НПА) "Коммерциялык банктардын уставдык жана өздүк (жөнгө салынуучу) капиталынын минималдуу өлчөмү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы №2017-П-12\23-9-(НПА) ""Коммерциялык банктардын жана банктык эмес финансы-кредит уюмдарынын системалуу маанилүүгүн аныктоо критерийлери жөнүндө" жобону бекитүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-07/25-14-(НПА) " Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 19-мартындагы №8/2 "Милдеттүү камдар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-07/25-15-(НПА) " Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 31-майындагы №21/14 "Кыргыз Республикасында ислам каржылоо принциптерин колдонууга киргизүү боюнча пилоттук (алгачкы) долбоорду жүзөгө ашыруунун чегинде жүргүзүлгөн операциялардын жыйынтыгы боюнча "ЭкоИсламикБанк" ЖАКтын финансылык отчетту түзүүсүнө карата талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 31-майындагы №21/13 "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган коммерциялык банктар финансылык отчетторду түзүүсүнө карата талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 31-майындагы №21/12 "ЭкоИсламикБанк" ЖАК тарабынан ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырууда аффилирленген жана банкка байланыштуу жактар менен операцияларына карата талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 31-майындагы №21/11 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 31-майындагы №21/10 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 31-майындагы №21/17 Коммерциалык банктарга сунушталуучу кредиттер мөөнөтүн аныктоо жөнүндө токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 31-майындагы №21/16 Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 3-сентябрындагы №50/1 "Ликвиддүүлүктү колдоого кредит берүү жөнүндө" убактылуу жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдүкиргизүү жөнүндө токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 31-майындагы №21/9 Улуттук банктын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 31-майындагы №21/8 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 31-майындагы №21/7 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан микрофинансылык уюмдарга карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 31-майындагы №21/5 "Банктын аффилирленген жана байланыштуу жактар менен операцияларына карата талаптар жөнүндө" нускоону бекитүү тууралуу токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 29-майындагы №20/2 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 17-майындагы №19/12 "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында корпоративдик башкаруу жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтому тиркелген

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 17-майындагы №19/10 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому тиркелген

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 17-майындагы №19/11 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому тиркелген

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 17-майындагы №19/2 " Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 5-февралындагы №5/4 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын коммерциялык банктарга чет өлкө валютасындагы кредиттерди улуттук валютага конвертациялоо максатында кредиттерди сунуштоосу жөнүндө" убактылуу жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому тиркелген

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 17-майындагы №19/13 токтому Улуттук банк Башкармасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен коммерциялык банктар, банктык операциялардын айрым түрлөрүн жүзөгө ашырган уюмдар жана алардын уюштуруучулары (катышуучулары), юридикалык жактар жана жеке адамдар ортосунда келип чыккан талаш маселелерди сотко чейин жөнгө салуу жөнүндө" жобосун бекитүү тууралуу

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 17-майындагы №19/14 токтому Улуттук банктын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 17-майындагы №19/1 "Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 30-мартындагы №15/6 "Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 26-апрелиндеги №17/2 "Улуттук банк Башкарамасынын 2016-жылдын 5-февралындагы №5/3 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын коммерциялык банктар менен своп-операцияларын (эсептелинген) жүргүзүү тартиби жөнүндө" убактылуу жобонун долбоорун бекитүү тууралуу" токтомун күчүн жоготкон катары таануу жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 26-апрелиндеги №17/3 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 26-апрелиндеги №17/13 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 26-апрелиндеги №17/8 "Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 21-декабрындагы №55/3 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында коммерциялык банктарды жана финансы-кредит мекемелерин кассалык тейлөө жөнүндө" нускоону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 21-апрелиндеги №16/3 " Улуттук банк Башкармасынын 2002-жылдын 25-январындагы №6/7 "Казыналык системасынын Кыргыз Республикасынын банк мекемелери менен эсептешүүлөрүн уюштуруу жөнүндө" жобо тууралуу" токтомун күчүн жоготкон катары таануу жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 12-апрелиндеги №15/5 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 27-мартындагы №13/1 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 10-мартындагы №10/1 "Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-ноябрындагы №45/13 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна толуктоону жана өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 22-февралындагы №6/4 "Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы №51/4 "Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 22-февралындагы №6/6 "Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 27-августундагы №22/9 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензияланган коммерциялык банктардын жана финансы-кредит мекемелеринин ишинде сактоо мөөнөттөрүн көрсөтүү менен түзүлгөн негизги документтер тизмеги жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 22-февралындагы №6/5 "Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 26-июнундагы №20/1 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мамлекеттик баалуу кагаздарын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аркылуу жайгаштыруу, кайталап сунуштоо, кошумча жайгаштыруу, кайтара сатып алуу жана алар менен эсептешүүлөрдү жүргүзүү тартиби жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 22-февралындагы №6/3 "Адистеширилген финансы-кредиттик мекемеси - "Кредиттик союздардын финансылык компаниясы" ААКсынын уставдык капиталынын минималдуу өлчөмү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 27-февралындагы №8/3 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 24-февралындагы №7/1 "Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 30-мартындагы №15/6 "Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-февралындагы №5/3 "Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы №51/4 "Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-февралындагы №5/1 "Кыргыз Республикасынын расмий акча бирдиги - сомдун графикалык символун жалпы колдонууга киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 28-декабрындагы №51/3 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 2-мартындагы №4/1 "Кыргыз Республикасынын банктык кызмат көрсөтүүлөр рыногунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан жана иши ал тарабынан жөнгө салынган коммерциялык банктар жана башка финансы-кредиттик мекемелер тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтарды монополияга каршы жөнгө салуу, атаандаштыкты өнүктүрүү жана керектөөчүлөрдүн таламдарын коргоо Саясатын жана негизги принциптерин бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөр жана толуктоолор жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 28-декабрындагы №51/2 "Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 26-августундагы №49/9 "Банк мыйзамдары чөйрөсүндө административдик укук бузууларга тиешелүү иштерди кароого алуу жөнүндө" нускоого толуктоолорду киргизүү тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 28-декабрындагы №51/1 "Төлөм системасынын операторлоруна/төлөм уюмдарына карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 21-декабрындагы №49/9 "Улуттук банк Башкармасынын "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык иш алып барган, ошондой эле "исламтерезесине" ээ банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин финансылык отчетту түзүүсүнө жана маалымат сунуштоосуна карата талаптар" жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 21-декабрындагы №49/8 "Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 26-декабрындагы №50/1 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 21-декабрындагы №49/6 "Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 9-декабрындагы №76\8 "Кыргыз Республикасындагы банктык төлөм карттар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 21-декабрындагы №49/7 "Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 14-декабрындагы №48/11 "Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 14-декабрындагы №48/5 "Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмү маселесине арналган отурумдарынын 2017-жылга каралган графиги жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 30-ноябрындагы №47/5 "Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 30-ноябрындагы №47/10 "Төлөм системасы операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишине инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүү жөнүндө" нускоону бекитүү тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 30-ноябрындагы №47/6 "Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 23-декабрындагы №52/7 "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган кредиттик союздарда кредиттик тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолордү киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 28-ноябрындагы №46/2 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 16-ноябрындагы №44/3 "Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 30-мартындагы №20/4 "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан банктардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" бекитүү жөнүндө токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 27-октябрындагы №43/6 "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын валюталык каражаттарын Улуттук банктын валюталык эсептерине чегерүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 27-октябрындагы №43/7 "Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 30-мартындагы №15/6 "Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 14-октябрындагы №42/3 Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүү киргизүү тууралуу токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 29-сентябрындагы №40/6 Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 29-сентябрындагы №40/5 "Кыргыз Республикасынын аймагында насыялык бюролордун ишин жөнгө салуу эрежелерин" бекитүү тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 29-сентябрындагы №40/4 "Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 30-октябрындагы №32/2 "Кыргыз Республикасында каржылоонун ислам принциптерин алгачкы долбоордун алкагында жүзөгө ашыруу жөнүндөгү" жобо тууралуу" токтомуна толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 29-сентябрындагы №40/3 "Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 30-мартындагы №20/4 "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан банктардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобону бекитүү жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 26-сентябрындагы №38/1 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө" токтому

Улуттук Банк Башкармасынын 2016-жылдын 14-сентябрындагы №37/5 Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 15-апрелиндеги №22/4 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төлөм системасы боюнча комитети жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө токтому

Улуттук Банк Башкармасынын 2016-жылдын 24-августундагы №35/6 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 16-мартындагы №12/3 "Адистештирилген финансы-кредит мекемелеринин ишин лицензиялоо жөнүндө" Жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу токтому

Улуттук Банк Башкармасынын 2016-жылдын 24-августундагы №35/5 "Насыялык бюролордун ишин лицензиялоо жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтому

Улуттук Банк Башкармасынын 2016-жылдын 24-августундагы №35/4 "Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук Банк Башкармасынын 2016-жылдын 24-августундагы №35/3 "Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 24-июнундагы №35/10 "Финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо жана керектөөчүлөрдүн кайрылууларын кароо тартибине карата минималдуу талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 29-августундагы №36/2 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 14-июлундагы №29/5 "Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы №18/3 "Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга резервге тиешелүү чегерүүлөр жөнүндөгү" Жобонун жаңы редакциясын бекитүү жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 14-июлундагы №29/4 "Нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна лицензия берүү тартиби жөнүндө" жобонун пунктунун аракетин токтотуу тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 29-июнундагы №27/2 "Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 2-мартындагы №5/7 "Банктардын ишин лицензиялоо жөнүндө" Жобону бекитүү тууралуу" токтомуна толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 29-июнундагы №27/3 "Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 19-мартындагы №6/2 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитети жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 27-июнундагы №26/1 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 15-июнундагы №25/8 Кыргыз Республикасынын төлөм системасында орун алышы ыктымал болгон тобокелдиктерди тескөө саясатын бекитүү жөнүндө токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 15-июнундагы №25/7 "Кыргыз Республикасынын төлөм системасында электрондук цифралык кол тамганы колдонуу тартиби жөнүндө" нускоону бекитүү тууралуу токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 15-июнундагы №25/6 "Электрондук цифралык кол тамганын ачык ачкычын тастыктоочу борбор катары Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын иши жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 15-июнундагы №25/2 Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 15-июнундагы №25/1 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 9-июнундагы №24/1 "Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 19-мартындагы №6/2 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитети жөнүндө" жобонун жаңы редакциясын бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 25-майындагы №20/3 "Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы №10/15 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чет өлкө валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курстарын аныктоо" эрежелерин бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 25-майындагы №20/6 "Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 14-июлундагы №22/2 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензияланган банктардын жана финансы-кредит мекемелеринин тышкы аудитине карата минималдуу талаптар жөнүндө" жобо тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 25-майындагы №20/8 "Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 21-декабрындагы №55/3 "Коммерциялык банктарды жана финансы-кредит мекемелерин Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында кассалык тейлөө жөнүндө" нускоону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 30-майындагы №22/2 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 27-апрелиндеги №19/13 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн номиналы чет өлкө валютасында көрсөтүлгөн мамлекеттик казына облигацияларын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аркылуу жайгаштыруу, кайра сатып алуу жана алар менен эсептешүүлөрдү жүргүзүү тартиби жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 27-апрелиндеги №19/6 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 27-апрелиндеги №19/5 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 11-апрелиндеги №17/5 Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы №26/5 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик актылары жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 11-апрелиндеги №17/4 Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы №51/4 "Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 11-апрелиндеги №17/3 Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 11-апрелиндеги №17/2 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 30-мартындагы №15/6 "Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 30-мартындагы №15/3 "Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 19-мартындагы №6/2 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитети жөнүндө" жобонун жаңы редакциясын бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 30-мартындагы №15/2 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 2-мартындагы №5/7 "Банктардын ишин лицензиялоо жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 28-мартындагы №14/1 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 16-мартындагы №12/4 "Адистештирилген финансы-кредит мекемелеринин ишин жөнгө салуу эрежелерин бекитүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 16-мартындагы №12/3 "Адистештирилген финансы-кредит мекемелеринин ишин лицензиялоо жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 29-февралындагы №11/3 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Башкармасынын 2016-жылдын 5-февралындагы №5/4 токтомуна толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 29-февралындагы №11/2 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 24-февралындагы №10/9 "Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 15-апрелиндеги №22/4 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төлөм системасы боюнча комитети жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 24-февралындагы №10/8 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен төлөм системасынын операторлору/ төлөм уюмдары ортосунда талаш маселелерди сотко чейин жөнгө салуу жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 24-февралындагы №10/7 "Төлөм системасынын операторлоруна жана төлөм уюмдарына карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 24-февралындагы №10/4 Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 10-февралындагы №7/3 "Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 26-июнундагы №20/1 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мамлекеттик баалуу кагаздарын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аркылуу жайгаштыруу, кайталап сунуштоо, кошумча жайгаштыруу, кайтара сатып алуу жана алар менен эсептешүүлөрдү жүргүзүү тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 10-февралындагы №7/2 "Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 10-февралындагы №7/1 "Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 8-февралындагы №6/2 "Коммерциялык банктар менен своп-операцияларын (эсептелинген) жүргүзүү жана коммерциялык банктарга улуттук валютада кредит берүү шарттары тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 5-февралындагы №5/4 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын коммерциялык банктарга чет өлкө валютасындагы кредиттерди улуттук валютага конвертациялоо үчүн кредиттерди берүүсү жөнүндө" убактылуу жобону бекитүү тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 5-февралындагы №5/3 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын коммерциялык банктар менен своп-операцияларын (эсептелинген) жүргүзүү тартиби жөнүндө" убактылуу жобону бекитүү тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 5-февралындагы №5/1 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 20-январындагы №4/6 "Улуттук банк Башкармасынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 20-январындагы №4/5 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 20-январындагы №4/4 "Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 19-мартындагы №6/2 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитети жөнүндө" жобонун жаңы редакциясын бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 20-январындагы №4/1 "Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 19-мартындагы №8/2 "Милдеттүү камдар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 23-декабрындагы №78/26 "Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 21-декабрындагы №77/4 "Кыргыз Республикасынын төлөм системасына көзөмөлдүктү (оверсайт) жүзөгө ашыруу эрежелери тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 23-декабрындагы №78/25 "Кредиттик союздарды лицензиялоо жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 23-декабрындагы №78/23 "Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 23-декабрындагы №78/22 "Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 15-декабрындагы №37/5 "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында операциялык тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 23-декабрындагы №78/21 "Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 23-декабрындагы №78/9 "Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-ноябрындагы №45/13 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому жана Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 23-декабрындагы №78/10 "Улуттук банк тарабынан кредиттик аукциондордун алкагында коммерциялык банктарга берилген кредиттерди пролонгациялоо жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 23-декабрындагы №78/7 "Коммерциялык банктардын милдеттүү кам өлчөмдөрү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 28-декабрындагы №79/1 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 21-декабрындагы №77/1 Улуттук банк Башкармасынын 2000-жылдын 5-июнундагы №22/2 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензияланган финансы-кредит мекемелеринин тизмеги жөнүндө" токтомун күчүн жоготкон катары таануу тууралуу токтом

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 9-декабрындагы №76/9 "Микрокредиттик компанияларды жана микрокредиттик агенттиктерди түзүү жана алардын иши жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу токтом

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 9-декабрындагы №76/8 "Кыргыз Республикасындагы банктык төлөм карттар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу токтом

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 9-декабрындагы №76/7 "Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 27-майындагы №25/11" токтомуна өзгөртүүлөрдү жанатолуктоолорду киргизүү жөнүндө токтом

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 9-декабрындагы №76/6 "Кыргыз Республикасында айкын убакыт ыргагында эсептешүүлөрдүн гросстук системасы жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу токтом

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 7-декабрындагы №75/1 "Коммерциялык банктардын милдеттүү кам өлчөмдөрү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 2-декабрындагы №74/4 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 3-сентябрындагы №50/1 "Ликвиддүүлүктү колдоого кредит берүү жөнүндө" убактылуу жобону бекитүү тууралуу" токтомуна толуктоолорду киргизүү жөнүндө токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 30-ноябрындагы №73/2 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 25-ноябрындагы №71/12 "Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдорун күчүн жоготкон катары таануу жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 25-ноябрындагы №71/11 "Төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин лицензиялоо жөнүндө" жобону бекитүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 25-ноябрындагы №71/7 Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-ноябрындагы №45/13 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 25-ноябрындагы №71/6 "Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы №10/15 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чет өлкө валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курстарын аныктоо" эрежелерин бекитүү тууралуу" токтомуна толуктоо киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 2-ноябрындагы №65/2 "Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 12-майындагы №27/8 "Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 2-ноябрындагы №65/1 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоону киргизүү тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 28-октябрындагы №64/7 "Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 25-февралындагы №13/12 "Аффинаждалган алтындан жана күмүштөн даярдалган, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы эмитирлеген өлчөнгөн куймалардын Улуттук банк тарабынан сатылышы жана кайра сатылып алынышы эрежелерин бекитүү тууралуу" токтомуна толуктоо киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 28-октябрындагы №64/5 "Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 26-октябрындагы №63/1 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 14-октябрындагы №62/4 "Улуттук банк Башкармасынын токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 14-октябрындагы №62/3 "Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 28-декабрындагы №51/6 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 14-октябрындагы №62/2 "Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 28-июнундагы №19/4 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик актылары жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 14-октябрындагы №62/1 "Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 5-октябрындагы №60/1 "Коммерциялык банктардын милдеттүү кам өлчөмдөрү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 30-сентябрындагы №59/6 Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 15-июлундагы №30/6 " Кыргыз Республикасында акча которуулар системасы боюнча которууларды жүзөгө ашыруу эрежелерин бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 30-сентябрындагы №59/5 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2010-жылдын 26-майындагы №36/7 токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 30-сентябрындагы №59/4 "Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 26-июнундагы №20/1 токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 28-сентябрындагы №57/1 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 16-сентябрындагы №53/11 "Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 16-сентябрындагы №53/10 "Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 16-сентябрындагы №53/9 "Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 23 декабрындагы №50/7 "Кредиттик союздардагы кредиттик тобокелдикти башкаруу боюнча минималдык талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 16-сентябрындагы №53/8 "Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна толуктоо киргизүү тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 26-августундагы №49/5 "Кредиттик союздардын финансылык компаниясы" ачык акционердик коомуна убактылуу жетекчиликти киргизүү жөнүндө токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 26-августундагы №49/4 "Кредиттик союздардын финансылык компаниясы" ачык акционердик коомунан убактылуу жетекчиликти алуу жөнүндө токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 26-августундагы №49/9 "Банктык мыйзамдар чөйрөсүндө администрациялык укук бузууларга тиешелүү иштерди (дело) карап чыгуу жөнүндө" нускоо туралуу токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 3-сентябрындагы №50/1 "Ликвиддүүлүктү колдоого кредит берүү жөнүндө" Убактылуу жобо тууралуу токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 24-августундагы №47/2 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 18-августундагы №44/1 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 12-августундагы №43/2 токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 19-августундагы №45/1 "Евразия экономикалык бирлигинин алкагында Кыргыз Республикасы тарабынан башка мамлекеттер менен биргеликте түзүлгөн эл аралык уюмдарга Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кредит берүүсү жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 27-июлундагы №40/1 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 15-июлундагы №38/4 "Кыргыз Республикасынын төлөм системасына көзөмөлдүктү (оверсайт) жүргүзүү саясатынын бекитүү тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 15-июлундагы №38/1 "Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 15-июлундагы №38/3 "Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 25-сентябрындагы №35/14 "Аманаттарды (депозиттерди) тартпаган микрофинансылык уюмдарда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу"токтомуна толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2015-жылдын 15-июлундагы №38/2 "Кыргыз Реcпубликасынын Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы №26/5 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө" токтомуна толуктоолорду киргизүү тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 15-июлундагы №38/2 "Кыргыз Реcпубликасынын Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы №26/5 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө" токтомуна толуктоолорду киргизүү тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 29-июнундагы №36/1 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 24-июнундагы №35/10 "Финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо жана керектөөчүлөрдүн кайрылууларын кароо тартибине карата минималдуу талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 24-июнундагы №35/7 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 24-июнундагы №35/6 "Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 31-октябрындагы №41/12 "Банктык эсептер, аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер менен иш алып баруу жөнүндө" нускоону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 10-июнундагы №31/1 "Банк-резидент эмес тарабынан өз филиалына капитал бөлүү тартиби жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 25-майындагы №28/2 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 4-майындагы №26/9 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 2-мартындагы №5/7 "Банктардын ишин лицензиялоо жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 27-апрелиндеги №25/1 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 15-апрелиндеги №22/4 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төлөм системасы боюнча комитети жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 15-апрелиндеги №22/3 "Кыргыз Республикасында банктык жана төлөм кызмат көрсөтүүлөрүн аралыктан сунуштоо боюнча минималдуу талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 15-апрелиндеги №22/7 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 15-апрелиндеги №22/6 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 25-мартындагы №19/11 "Төлөм системасы операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишине инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүү жөнүндө" нускоону бекитүү тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 25-мартындагы №19/10 "Төлөм системасы операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин жөнгө салуу жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 18-мартындагы №17/2 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 23-октябрындагы №39/9 "Микрофинансылык уюмдардын жана кредиттик союздардын ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык түзүлгөн типтүү келишимдерине карата минималдуу талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 30-мартындагы №20/2 "Нак чет өлкө валюталары менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна лицензияларды берүү тартиби жөнүндө" жобонун айрым пункттарынын аракетин токтотуу жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 30-мартындагы №20/1 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 11-мартындагы №16/2 "Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 11-мартындагы №16/1 "Коммерциялык банктардын уставдык капиталынын минималдуу өлчөмү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 6-мартындагы №15/1 "Кредиттик союздардын финансы компаниясы" ачык акционердик коомуна убактылуу жетекчилик киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 4-мартындагы №14/1 "Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 25-февралындагы №13/11 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан эмитирленген, алтындан жана күмүштөн даярдалган аффинаждалган өлчөнгөн куймаларды сатуу жана кайра сатып алуу бааларын белгилөө жөнүндө" нускоо тууралуу" токтомуна толуктоо киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 25-февралындагы №13/13 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан эмитирленген, алтын жана күмүштөн даярдалган аффинаждалган өлчөнгөн куймаларды экспертизадан өткөрүү тартиби жөнүндө" нускоону бекитүү тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 25-февралындагы №13/12 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан эмитирленген, алтындан жана күмүштөн даярдалган аффинаждалган өлчөнгөн куймаларды сатуу жана кайра сатып алуу эрежелерин бекитүү тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 25-февралындагы №13/11 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан эмитирленген, алтындан жана күмүштөн даярдалган аффинаждалган өлчөнгөн куймаларды сатуу жана кайра сатып алуу бааларын белгилөө жөнүндө" нускоо тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 25-февралындагы №13/8 "Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 14-ноябрындагы№48/7 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан берилүүчү лицензияга төлөм өлчөмү жөнүндө" токтомуна толуктоолорду киргизүү тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 24-февралындагы №12/2 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 26-январындагы №3/1 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 31-декабрындагы №60/1 "Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-ноябрындагы №45/13 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 24-декабрындагы №58/9 "Төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин лицензиялоо жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу"

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 24-декабрындагы №58/16 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 24-декабрындагы №58/14 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна толуктоолорду киргизүү жөнүндө"

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 29-декабрындагы №59/1 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө"

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 17-декабрындагы №55/6 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы №26/5 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 8-декабрындагы №54/4 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы №51/4 "Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 8-декабрындагы №54/2 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 14-ноябрындагы №50/1 "Банктардын милдеттүү камдарынын күндөлүк минималдуу деңгээли жөнүндө" токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 27-ноябрындагы №53/11 "Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 31-октябрындагы №41/12 "Банктык эсептер, аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер менен иш алып баруу жөнүндө" нускоону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүнү жана толуктоону киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 27-ноябрындагы №53/10 "Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 27-июлундагы №40/4 "Нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна лицензия берүү тартиби жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 27-ноябрындагы №53/9 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 27-ноябрындагы №53/8 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 24-ноябрындагы №52/1 "Акча-кредит саясат жөнүндө отчет (Кыргыз Республикасындагы инфляция боюнча баяндама). 2014-жылдын 3 чейреги" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 14-ноябрындагы №50/2 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдору жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 14-ноябрындагы №50/1 "Банктардын милдеттүү камдарынын минималдуу деңгээли жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 30-октябрындагы №47/10 "Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна толуктоо жана өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 30-октябрындагы №47/8 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 30-октябрындагы №47/7 "Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы №10/15 "Чет өлкө валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курстарын аныктоо эрежелерин бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 27-октябрындагы №46/1 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 17-октябрындагы №45/2 "Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 2-мартындагы №5/6 "Белгилүү бир критерийлерге жооп берген кредиттердин атайын классификациясын колдонуунун убактылуу тартибин бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 17-октябрындагы №45/1 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жоболорун бекитүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 29-сентябрындагы №43/1 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 25-августундагы №37/1 "Акча-кредит саясат жөнүндө отчет (Кыргыз Республикасындагы инфляция боюнча баяндама). 2014-жылдын 2 чейреги" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 30-июлундагы №33/1 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 23-июнундагы №27/1 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 26-майындагы №23/1 "2014-жылдын 1-чейреги үчүн акча-кредит саясаты жөнүндө отчет (Кыргыз Республикасындагы инфляция боюнча баяндама)" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 24-сентябрындагы №42/8 "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган микрофинансылык уюмдар тарабынан активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга каралган камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө" Жобону бекитүү тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 13-августундагы №36/5 "Кредиттик союздардын финансылык компаниясы" ААКсынын убактылуу жетекчилигинин ишин токтотуу жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 13-августундагы №36/3 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдорун күчүн жоготкон катары таануу жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 31-июлундагы №34/11 "Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 29-августундагы №36/2 "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын жана микрофинансылык компанияларынын кыймылсыз мүлк менен айрым бүтүмдөрү/операциялары жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 31-июлундагы №34/10 "Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 15-июлундагы №30/6 "Кыргыз Республикасында акча которуулар системасы боюнча которууларды жүзөгө ашыруу эрежелерин бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 16-июлундагы №32/6 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 16-июлундагы №32/5 "Операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча жүзөгө ашырган кредиттик союздардын ишин жөнгө салуу эрежелерин бекитүү тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 16-июлундагы №32/4 "Аманаттарды (депозиттерди) тартуу менен иш алып барбаган микрокаржылоо компаниялары үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 30-майындагы №24/8 "Микрокаржылоо компаниялары тарабынан ачык валюта позицияларынын лимиттеринин сакталышы тартиби жөнүндө" нускоону бекитүү тууралуу" токтому менен бекитилген "Микрокаржылоо компаниялары тарабынан ачык валюта позицияларынын лимиттеринин сакталышы тартиби жөнүндө" нускоону колдонууга киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 11-июнундагы №25/7 "Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 28-декабрындагы №95/4 " Шектүү банкноттор жана монеталар менен иш алып баруу жөнүндө нускоону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 11-июнундагы №25/9 Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 30-октябрындагы №32/2 "Кыргыз Республикасында каржылоонун ислам принциптерин алгачкы долбоордун алкагында жүзөгө ашыруу жөнүндөгү" жобо тууралуу" токтомуна толуктоо киргизүү жөнүндө токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 11-июнундагы №25/2 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган №26/5"Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 17-июнундагы №26/1 "Кредиттик союздардын финансылык компаниясы" ААКсынын убактылуу жетекчисин алмаштыруу жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 30-майындагы №24/10 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 30-майындагы №24/9 "Кредиттик союздар тарабынан ачык валюта позицияларынын лимиттеринин сакталышы тартиби жөнүндө" нускоону бекитүү тууралуу токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 30-майындагы №24/8 "Микрокаржылоо компаниялары тарабынан ачык валюта позицияларынын лимиттеринин сакталышы тартиби жөнүндө" нускоону бекитүү тууралуу токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 30-майындагы №24/12 "Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 26-октябрындагы №60/8 "Микрокаржылоо уюмдары жана кредиттик союздар тарабынан ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылган операциялар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 30-майындагы №24/11 "Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча операцияларды жүзөгө ашырышкан микрокаржылоо компанияларынын ишин жөнгө салуу эрежелерин" бекитүү тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 30-майындагы №24/7 "Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлунда №18/3 "Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга каралган камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө" жобонун жаңы редакциясын бекитүү тууралуу" токтомуна толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 30-майындагы №24/6 "Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Борбордук казыналыгынын төлөм карттары жөнүндө убактылуу жобону бекитүү тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 28-апрелиндеги №18/1 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 23-апрелиндеги №16/3 "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган кредиттик союздарда активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын, чыгым тартуулардын ордун жабууга каралган камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 23-апрелиндеги №16/5 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 19-мартындагы №8/2 "Милдеттүү резервдер жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 26-мартындагы №12/6 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-мартындагы №9/10 "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында жана банктык эмес финансы-кредит мекемелеринде кассалык операцияларды ишке ашыруу боюнча минималдуу талаптар жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 26-мартындагы №12/8 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 24-мартындагы №11/1 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 19-мартындагы №9/4 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-ноябрындагы №45/13 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө Жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 19-мартындагы №9/7 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы №10/8 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бир күндүк кредити жөнүндө" Жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 19-мартындагы №9/6 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы №10/7 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын "Овернайт" кредити жөнүндө" Жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 19-мартындагы №9/5 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 29-январындагы №2/5 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жети күндүк кредити жөнүндө" Жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 25-февралындагы №5/2 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 30-сентябрындагы №36/20 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чени тууралуу жана "овернайт" кредити боюнча пайыздык чен жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 25-февралындагы №5/1 "2013-жылдагы Акча-кредит саясаты жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 19-февралындагы №4/5 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 19-февралындагы №4/6 "Кредиттик союздардын финансылык компаниясы" ААКысына убактылуу жетекчиликти киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 29-январындагы №2/15 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү" жөнүндө токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 17-февралындагы №3/2 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 19-мартындагы №8/2 "Милдеттүү резервдер жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүү жана толуктоо киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 17-февралындагы №3/1 "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын ачык валюталык позицияларынын лимиттери тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 29-январындагы №2/9 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы №10/7 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын "Овернайт" кредити жөнүндө Жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 29-январындагы №2/8 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы №10/6 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ноталарын чыгаруу, жайгаштыруу, жүгүртүү жана төлөө жөнүндө Жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 29-январындагы №2/7 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 26-июнундагы №20/1 "Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн мамлекеттик баалуу кагаздарын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аркылуу жайгаштыруу, кайталап сунуштоо, кошумча жайгаштыруу, кайтара сатып алуу жана алар менен эсептешүүлөрдү жүргүзүү тартиби жөнүндө Жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 29-январындагы №2/6 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы №10/11 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын улуттук валютада депозиттик операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 29-январындагы №2/5 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жети күндүк кредити жөнүндө" Жобону бекитүү тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 20-декабрындагы №51/2 "Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 25-декабрында 118-07 номеринде мамлекеттик каттоодон өткөрүлгөн №51/4 "Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 23-декабрындагы №52/6 "Депозиттерди тартпаган МФУ лардын ишине инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүү" жөнүндө нускоону бекитүү тууралуу токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 23-декабрындагы №52/10 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 23-декабрындагы №52/9 "Коммерциялык банктардын эл аралык операциялары жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 23-декабрындагы №52/8 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук Банк Башкармаcынын 2013-жылдын 23-декабрындагы №52/7 токтому "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган кредиттик союздарда кредиттик тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу талаптар" жөнүндө жобону бекитүү тууралуу

Улуттук Банк Башкармаcынын 2013-жылдын 20-декабрындагы №51/9 токтому Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чени тууралуу

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-ноябрындагы №45/16 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-ноябрындагы №45/14 "Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы №10/15 "Чет өлкө валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курстарын аныктоо эрежелерин бекитүү тууралуу "Токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-ноябрындагы №45/15 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-ноябрындагы №45/13 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 23-октябрындагы №39/5 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-июнундагы №52/4 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 23-октябрындагы №39/9 "Микрофинансылык уюмдардын жана кредиттик союздардын ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык түзүлгөн типтүү келишимдерине карата минималдуу талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 23-октябрындагы №39/6 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 12-сентябрындагы №37/2 "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары тарабынан баалуулуктарды сактоо үчүн банктык жеке сейфтердин кардарларга берилиши боюнча Нускоону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоону киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 23-октябрындагы №39/8 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 28-декабрындагы №51/6 " Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 23-октябрындагы №39/10 "Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мартында №5/7, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 7-апрелинде 34-06 номеринде каттоодон өткөртүлгөн "Банктардын ишин лицензиялоо жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомго өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 23-октябрындагы №39/7 "Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 29-августундагы №36/2 "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын жана микрофинансылык компанияларынын кыймылсыз мүлк менен айрым бүтүмдөрү операциялары жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 23-октябрындагы №39/4 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 25-сентябрындагы №35/13 "Операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырууда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 25-сентябрындагы №35/17 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын микрофинансылык уюмдардын ишин жөнгө салган айрым ченемдик укуктук актыларына толуктоолорду киргизүү жөнүндө

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 25-сентябрындагы №35/16 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 25-сентябрындагы №35/12 "Улуттук банк Башкармасынын 2008 -жылдын 27-августундагы №33/5 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын банкнотторунун жана монеталарынын төлөө күчүнүн белгилери жана аларды алмаштыруу эрежелери жөнүндө" жобого өзгөртүүнү киргизүү тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 25-сентябрындагы №35/14 "Аманаттарды (депозиттерди) тартпаган микрофинансылык уюмдарда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 25-сентябрындагы №35/19 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-августундагы №32/8 токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-августундагы №32/5 Банктык чекене кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо боюнча агенттик келишимди түзүүдө коммерциялык банктардын ишине карата негизги талаптар жөнүндө жобого өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 16-августундагы №30/6 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 29-июнундагы №35/5 "Майда чекене жана утурумдук төлөмдөрдүн пакеттик клиринг системасынын жана Айкын убакыт ыргагында эсептешүүлөрдүн гросстук системасынын кызмат көрсөтүүлөрүнө тарифтерди бекитүү жөнүндө" токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 26-июнундагы №20/13 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 14-июнундагы №19/3 "Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 11-мартындагы №12/6 "Банктардын капиталынын (өздүк каражаттарынын) минималдуу өлчөмү жөнүндө" токтомунун 1-2-пунктунун чечмелениши (түшүндүрмөсү) тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 26-июнундагы №20/1 "Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн мамлекеттик баалуу кагаздарын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аркылуу жайгаштыруу, кайталап сунуштоо, кошумча жайгаштыруу, кайтара сатып алуу жана алар менен эсептешүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 26-июнундагы №20/7 "Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 16-сентябрында 132-05 номеринде каттоодон өткөрүлгөн №26/5 токтом менен бекитилген "Мезгил мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет жөнүндө" жобого өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 14-июнундагы №19/2 "Банктык жана микрофинансылык уюмдар тарабынан сунушталган кызмат көрсөтүүлөрдүн баасын белгилөө саясатына карата минималдуу талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 24-апрелиндеги №13/13 "Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы №51/4 "Төлөм жүгүртүлүшүнүн Мамлекеттик классификаторун бекитүү жөнүндө" токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 24-апрелиндеги №13/12 "Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мартында №5/7 кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 7-апрелинде 34-06 номеринде каттоодон өткөртүлгөн "Банктардын ишмердүүлүгүн лицензиялоо жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомго өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 24-апрелиндеги №13/9 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 24-апрелиндеги №13/10 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 24-апрелиндеги №13/18 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 10-апрелиндеги №11/2 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы №10/6 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ноталарын чыгаруу, жайгаштыруу, жүгүртүү жана төлөө жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы №10/7 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын "Овернайт" кредити жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы №10/8 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бир күндүк кредити жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы №10/9 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аркылуу жайгаштырылуучу мамлекеттик баалуу кагаздарды депозитардык эсепке алуу жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы №10/10"Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Кыргыз Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздары менен репо - операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы №10/11 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын улуттук валютада депозиттик операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы №10/12 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын чет өлкө валютасында депозиттик операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы №10/13"Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын валюталык своп - операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы №10/14 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын экинчилик рыногунда аутрайт шарттарында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздарын сатып алуу боюнча операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө (редисконттук операция)" жобону бекитүү тууралуу токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы №10/15 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чет өлкө валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курстарын аныктоо" эрежелерин бекитүү тууралуу токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы №10/16 "Банктар аралык валюта рыногунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу тооруктарды жүргүзүү эрежелерин бекитүү тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы №10/17 "Кыргыз Республикасынын Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик баалуу кагаздарын экинчилик рынокто Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу сатуу жөнүндө" эрежелерди бекитүү тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы №10/18 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасынын иши" жөнүндө жобону бекитүү тууралуу токтому

Улуттук Банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-мартындагы №9/10 "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында жана банктык эмес финансы-кредит мекемелеринде кассалык операцияларды ишке ашыруу боюнча минималдуу талаптар жөнүндө Жобону бекитүү" тууралуу токтом

Улуттук Банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-мартындагы №9/11 "Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 19-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005 жылдын 12 августунда 102-05 номеринде каттоодон өткөрүлгөн №22/2 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктардын жана башка финансы-кредиттик мекемелердин тышкы аудитине карата минималдуу талаптар жөнүндө" Жобо тууралуу" токтомго өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө токтому

Улуттук Банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-мартындагы №9/12 "Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 2-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрилигинде 2005-жылдын 1-апрелинде 44-05 номеринде каттоодон өткөрүлгөн №4/1 токтом менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын банктык кызмат көрсөтүүлөр рыногунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан жана иши ал тарабынан жөнгө салынган коммерциялык банктар жана башка финансы-кредиттик мекемелер тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтарды монополияга каршы жөнгө салуу, атаандаштыкты өнүктүрүү жана керектөөчүлөрдүн таламдарын коргоо Саясатын жана негизги принциптерин бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу токтом

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-февралындагы №6/9 "Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 19-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 21-апрелинде 55-05 номеринде каттоодон өткөртүлгөн №6/2 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитети жөнүндө" жобонун жаңы редакциясын бекитүү тууралуу" токтомуна толуктоо киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 13-февралындагы №4/3 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым ченемдик укуктук актыларын күчүн жоготту деп таануу жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 13-февралындагы №4/2 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кээ бир ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү туралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 13-февралындагы №4/1 "Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мартында №5/7 кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 7-апрелинде 34-06 номеринде каттоодон өткөрүлгөн "Банктардын ишмердүүлүгүн лицензиялоо жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомго толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 31-январындагы №2/17 токтому Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мартында №5/7 кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 7-апрелинде 34-06 номеринде каттоодон өткөртүлгөн "Банктардын ишмердүүлүгүн лицензиялоо жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомго өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 31-январындагы №2/1 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 27-декабрындагы №51/4 токтому Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 31-октябрындагы №41/12 "Банктык эсептер, аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер менен иш алып баруу жөнүндө" нускоону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 27-декабрындагы №51/3 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 27-декабрындагы №51/2 "Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мартында №5/7 кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 7-апрелинде 34-06 номеринде каттоодон өткөртүлгөн "Банктардын ишмердүүлүгүн лицензиялоо жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомго өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 21-декабрындагы №50/13 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 21-декабрындагы №50/7 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 12-декабрындагы №48/10 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 12-декабрындагы №48/9 "Адистештирилген финансы-кредиттик мекемеси "Кредиттик союздардын финансылык компаниясы" ААК сынын капиталынын (өздүк каражаттарынын) минималдуу өлчөмү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 28-ноябрындагы №45/11 Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 25-декабрында 118-07 номеринде мамлекеттик каттоодон өткөрүлгөн №54/1 "Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик Классификаторун бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 28-ноябрындагы №45/8 "Микрофинансылык уюмдарга карата талаптар жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 16-ноябрындагы №43/1 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 14-ноябрындагы №42/3 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан кайра каржылоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө" жобо тууралуу токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 30-октябрындагы №41/12 "Банктык эсептер, аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер менен иш алып баруу жөнүндө нускоону бекитүү тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 31-октябрындагы №41/11 "Жерине барып инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүү жөнүндө нускоого өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 31-октябрындагы №41/10 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 12-октябрындагы №40/3 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 12-октябрындагы №40/1 "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылган каржылоо чектери жөнүндө" нускоону бекитүү жөнүндө токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 12-сентябрындагы №37/3 токтому "Кредиттик союздардын финансылык компаниясы" ААКсы адистештирилген финансы-кредиттик мекемесинин ишин жөнгө салуу эрежелерин бекитүү жөнүндө токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 12-сентябрындагы №37/2 "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары тарабынан баалуулуктарды сактоо үчүн банктык өздүк сейфтердин кардарларга берилиши боюнча нускоону бекитүү тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 29-августундагы №36/2 "Кыргыз Республикасындагы коммерциялык банктардын жана микрофинансылык компаниялардын кыймылсыз мүлк менен айрым бүтүмдөрү/операциялары жөнүндө" жобосун бекитүү жөнүндө токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 17-августундагы №34/5 Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 20-октябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2008-жылдын 25 январында 4-08 номеринде каттоодон өткөртүлгөн №54/9 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында жана башка финансы-кредит мекемелеринде бухгалтердик эсепке алуу эсептеринин планына карата талаптар жөнүндө" жобого толуктоо киргизүү тууралуу токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 17-августундагы №34/4 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 2-августундагы №32/1 "Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 29-июлундагы №32/2 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чет өлкө валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курстарын аныктоо эрежесине толуктоо киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 25-июлундагы №30/14 токтому "Кредиттик союздардын финансылык компаниясы" ачык акционердик коомун лицензиялоо, кайра өзгөртүп түзүү жана жоюу жөнүндө" Жобо тууралуу

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 11-июлундагы №29/10 токтому Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 27-августундагы №22/9 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензияланган коммерциялык банктардын жана финансы-кредит мекемелеринин ишинде түптөлгөн сактоо мөөнөттөрү көрсөтүлгөн негизги документтердин тизмегине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 11-июлундагы №29/8 Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 15-декабрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 18-январында 8-06 номеринде каттоодон өткөртүлгөн №37/8 "Кыргыз Республикасындагы майда чекене жана утурумдук төлөмдөрдүн пакеттик клиринг системасы жөнүндө" жобого өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 11-июлундагы №29/6 Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2008-жылдын 28-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2008-жылдын 26-июнунда 47-08 номеринде каттоодон өткөртүлгөн №22/4 токтому менен бекитилген "Тике банктык көзөмөлдүк жөнүндө" Жобого өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 11-июлундагы №29/5 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын микрофинансылык компаниялардын ишин жөнгө салуу боюнча айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 4-июлундагы №28/10 "Коммерциялык банктардагы видеобайкоону уюштуруу тартибин бекитүү тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 4-июлундагы №28/9 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 4-июлундагы №28/8 "Депозиттерди тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компаниялардын инсайдерлер жана аффилирленген жактар менен операцияларына карата талаптар жөнүндө" нускоону бекитүү тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 4-июлундагы №28/7 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан жана иши ал тарабынан көзөмөлдөнгөн коммерциялык банктардын жана башка финансы-кредит мекемелеринин күрөөгө коюлган мүлк менен иштөө тартибин" бекитүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 4-июлундагы №28/6 Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 20-ноябрындагы №32/7 токтому менен бекитилген "Аудит боюнча Комитетке карата негизги талаптарга" өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 29-майындагы №21/1 "Микрофинансылык уюмдардын иши жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 18-майындагы №19/7 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 18-майындагы №19/6 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алып, иши ал тарабынан жөнгө салынган банктардын жана башка финансы-кредит мекемелеринин кардарларга-жеке адамдарга кредиттерди берүүсүнө карата талаптар жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 25-апрелиндеги №18/9 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 25-апрелиндеги №18/8 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 17-апрелиндеги №17/1 "Адистештирилген финансы-кредиттик мекеменин - "Кыргыз Республикасында кредиттик союздарды колдоо жана өнүктүрүү боюнча финансы компаниясы" ЖЧКсынын укук мурасчысы болгон мекеменин кызмат адамдарына карата коюлуучу минималдуу квалификациялык талаптар жана аларды Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына макулдашуу жол-жобосу жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 30-мартындагы №14/13 "Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 27-майындагы №25/11 "Кыргыз Республикасында Айкын убакыт ыргагында эсептешүүлөрдүн гросстук системасы аркылуу электрондук төлөмдөрдү өткөрүү тартиби жөнүндө" нускоо тууралуу токтомуна толуктоону киргизүү тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 2-мартындагы №10/14 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 19-мартында кабыл алынган, №6/2 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитети жөнүндө"

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 14-мартындагы №11/2 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 15-февралында №8/2 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө токтому"

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 1-февралында №6/1 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 18-мартындагы №5/5 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен банктык операциялардын айрым бир түрлөрүн жүзөгө ашырган коммерциялык банктар, уюмдар, жана алардын уюштуруучулары (катышуучулары), ошондой эле юридикалык жактар жана жеке адамдар ортосунда келип чыккан талаш маселелерди сотко чейин жөнгө салуу жөнүндө жобонун 3.1-пунктун чечмелөө (түшүндүрүү) тууралуу токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 18-январындагы №2/3 "Кыргыз Республикасында кредиттик союздарды колдоо жана өнүктүрүү боюнча финансы компаниясы" ЖЧК сынын капиталынын (өздүк каражаттарынын) минималдуу өлчөмү жөнүндө токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 18-январындагы №2/2 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 18-январындагы №2/1 "Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2009-жылдын 11-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2009-жылдын 1-апрелинде 38-09 номеринде каттоодон өткөртүлгөн №12/6 "Банктардын капиталынын (өздүк каражаттарынын) минималдуу өлчөмү жөнүндө" токтомго толуктоолорду киргизүү тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 31-октябрындагы №62/4 "Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003-жылдын 19-февралында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министирлигинде 2003-жылдын 25-мартында 29-03 номеринде каттоодон өткөрүлгөн №4/2 токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын аймагындагы микрофинансылык компаниялардын ишин жөнгө салуунун убактылуу эрежелерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 15-сентябрындагы №73/2 токтому Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 11-мартындагы №12/6 "Банктардын капиталынын (өздүк каражаттарынын) минималдуу өлчөмү жөнүндө" токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө

Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 21-декабрындагы №69/15 Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган, 26/5 номеринде каттоодон өткөртүлгөн "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө" токтому менен бекитилген "Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет" жөнүндө жобого өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 14-декабрындагы №68/4 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 1998-жылдын 10-мартындагы №3/3 токтому менен бекитилген "Улуттук банктын электрондук тоорук системасы аркылуу экинчилик рыногунда МКВлар менен операцияларды жүргүзүүнүн убактылуу тартибине" толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 14-декабрындагы №68/3 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 29-июлундагы №32/2 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чет өлкө валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курстарынын аныкталышынын эрежелерин" бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү жөнүндө токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 30-ноябрындагы №67/8 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 30-ноябрындагы №67/9 "Кыргыз Республикасынын операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырышкан коммерциялык банктарында корпоративдик башкаруу жөнүндө" жобо тууралуу токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 30-ноябрындагы №67/11 "Кыргыз Республикасындагы банктык төлөм карттар жөнүндө" жобого өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 16-ноябрындагы №64/2 "Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2010-жылдын 30-июнунда №52/4 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит мекемелеринде кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө" жобого өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 26-октябрындагы №60/8 "Микрофинансылык уюмдар жана кредиттик союздар тарабынан ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылган операциялар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 29-сентябрындагы №55/15 "Аманаттарды кабыл алууну жүзөгө ашырган микрофинансылык компаниялардын милдеттүү резервдик талаптары жөнүндө" жобо тууралуу токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-январындагы №1/1 "Аманаттарды кабыл алууну жүзөгө ашырган микрофинансылык компаниялардын милдеттүү камдык талаптары жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу токтому

"Убактылуу жетекчилик, консервация жана банкроттоо жол-жобосун киргизүү учурунда Кыргыз Республикасынын банктарында айрым банктык жана төлөм операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө" жобо тууралуу Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын "26"октябрындагы №60/7 токтому

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003-жылдын 19-февралында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2004-жылдын 23-августунда 93-04 номеринде каттоодон өткөртүлгөн №18/1 токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын аймагындагы микрофинансылык компаниялардын ишин жөнгө салуунун убактылуу эрежелерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын "31"октябрындагы №62/4 токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 14-сентябрындагы №52/12 "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында маалыматтык коопсуздукту камсыз кылуу боюнча талаптар жөнүндө" жобо тууралуу токтому

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 15-сентябрындагы № 73/3 "Милдеттүү резервдерди эсептөө үчүн колдонулган милдеттенмелердин тизмегин бекитүү тууралуу"