> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

 

Кыргыз Республикасынын төлөм теңдеми 

(аналититикалык түрдө берүү

(млн.АКШ долларында) 

 

  

2013 

2014 

2015 

2016 

2016 

2017 

  

2016 

  

2017 

  

  

  

  

  

9 ай. 

9 ай. 

  

II 

III 

IV 

  

II 

III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кyндoлyк операциялардын счету 

-1016.1 

-1269.4 

-1058.6 

-792.0 

-649.3 

-228.8 

 

-217.0 

-319.5 

-112.7 

-142.7 

 

-72.9 

-129.6 

-26.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Товарлар жана кызмат кёрсётyyлoр 

-2831.1 

-3138.0 

-2428.7 

-2340.0 

-1807.6 

-1773.6 

 

-447.7 

-776.5 

-583.5 

-532.4 

 

-408.1 

-650.7 

-714.7 

Соода балансы 

-2780.4 

-2807.5 

-2240.8 

-2136.5 

-1680.8 

-1771.7 

 

-401.0 

-722.1 

-557.7 

-455.7 

 

-377.8 

-644.4 

-749.5 

Экспорт (ФОБ

2833.2 

2482.7 

1619.0 

1607.9 

1097.1 

1278.6 

 

352.1 

293.1 

451.9 

510.8 

 

441.5 

397.9 

439.2 

КМШ 

789.0 

725.7 

410.2 

447.2 

338.3 

450.0 

 

140.4 

80.8 

117.1 

108.8 

 

164.8 

126.8 

158.3 

Алыскы чет мамлекеттер 

2044.2 

1757.0 

1208.8 

1160.7 

758.7 

828.6 

 

211.7 

212.3 

334.7 

402.0 

 

276.6 

271.1 

280.9 

Импорт (ФОБ

5613.6 

5290.2 

3859.8 

3744.4 

2777.9 

3050.3 

 

753.1 

1015.2 

1009.5 

966.5 

 

819.3 

1042.3 

1188.8 

КМШ 

2526.9 

2334.7 

1919.8 

1519.8 

1114.7 

1251.8 

 

348.9 

387.0 

378.8 

405.1 

 

338.0 

417.8 

496.1 

Алыскы чет мамлекеттер 

3086.7 

2955.5 

1940.0 

2224.6 

1663.2 

1798.5 

 

404.2 

628.3 

630.7 

561.4 

 

481.3 

624.5 

692.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кызмат кoрсoтyyлoр балансы 

-50.7 

-330.5 

-187.9 

-203.5 

-126.8 

-2.0 

 

-46.6 

-54.3 

-25.9 

-76.7 

 

-30.3 

-6.4 

34.8 

Кoрсoтyлгoн кызматтар 

1058.6 

900.5 

853.2 

841.0 

628.3 

632.1 

 

157.4 

201.1 

269.8 

212.7 

 

171.7 

220.7 

239.7 

Алынган кызматтар 

-1109.2 

-1231.1 

-1041.1 

-1044.5 

-755.1 

-634.1 

 

-204.0 

-255.5 

-295.6 

-289.4 

 

-202.1 

-227.1 

-204.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кирешелер 

-423.0 

-307.1 

-257.9 

-355.6 

-237.0 

-213.5 

 

-72.3 

-47.7 

-117.0 

-118.6 

 

-57.9 

-120.8 

-34.9 

Тике инвестициялар боюнча кирешелер 

-348.1 

-223.2 

-191.0 

-276.6 

-179.6 

-152.7 

 

-47.1 

-31.8 

-100.6 

-97.0 

 

-44.9 

-89.5 

-18.3 

Портфелдик инвестициялар боюнча кирешелер 

— 

— 

0.9 

— 

— 

— 

 

— 

— 

— 

— 

 

— 

— 

— 

Башка инвестициялар боюнча кирешелер 

-53.0 

-60.6 

-49.1 

-62.7 

-44.9 

-49.8 

 

-21.0 

-11.9 

-12.0 

-17.8 

 

-9.4 

-27.6 

-12.8 

Кредиттер боюнча проценттер (график

-70.0 

-78.6 

-66.5 

-67.6 

-53.7 

-58.8 

 

-20.5 

-15.0 

-18.2 

-13.9 

 

-16.1 

-24.1 

-18.5 

Эмгекке тoлooлoр 

-21.8 

-23.3 

-18.7 

-16.3 

-12.5 

-11.1 

 

-4.2 

-4.0 

-4.3 

-3.8 

 

-3.6 

-3.7 

-3.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кyндoлyк трансферттер 

2238.0 

2175.8 

1628.1 

1903.6 

1395.4 

1758.4 

 

303.0 

504.6 

587.8 

508.2 

 

393.1 

641.9 

723.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капитал менен операциялардын жана 

 

 

 

 

 

 

 

финансы операцияларынын счету 

1013.0 

617.8 

804.8 

717.1 

517.1 

102.8 

 

469.8 

119.2 

-71.9 

200.0 

 

83.0 

-87.7 

107.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капитал менен операциялардын счету 

280.3 

65.8 

79.1 

112.6 

89.3 

105.5 

 

48.5 

20.0 

20.7 

23.3 

 

49.8 

25.7 

30.0 

Капиталдык трансферттер 

280.3 

65.8 

79.1 

112.6 

89.3 

105.5 

 

48.5 

20.0 

20.7 

23.3 

 

49.8 

25.7 

30.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансы счету 

732.7 

552.0 

725.7 

604.5 

427.8 

-2.7 

 

421.2 

99.1 

-92.6 

176.7 

 

33.2 

-113.4 

77.5 

Тике инвестициялар 

626.1 

232.9 

1009.1 

579.0 

337.1 

127.5 

 

134.8 

122.5 

79.8 

241.9 

 

-48.4 

124.9 

51.1 

Портфелдик инвестициялар 

4.8 

0.1 

-129.0 

-7.2 

-1.5 

-25.0 

 

-1.2 

0.4 

-0.8 

-5.7 

 

-5.0 

-10.0 

-10.0 

Финансылык деривативдер 

-0.1 

-0.5 

5.3 

6.3 

5.0 

1.8 

 

2.9 

1.9 

0.3 

1.2 

 

0.6 

0.4 

0.8 

Башка инвестициялар 

101.9 

319.6 

-159.7 

26.5 

87.1 

-107.1 

 

284.7 

-25.7 

-171.9 

-60.7 

 

86.1 

-228.8 

35.6 

Активдер ("-" кoбoйyy) 

-224.0 

-472.5 

-410.2 

-108.7 

137.4 

-167.7 

 

349.6 

-176.0 

-36.2 

-246.1 

 

20.4 

-140.4 

-47.8 

Коммерциялык банктар 

-81.5 

-21.7 

-157.1 

92.1 

44.7 

25.9 

 

75.7 

15.4 

-46.4 

47.4 

 

29.2 

47.3 

-50.6 

Жана башка активдер 

-142.5 

-450.8 

-253.0 

-200.8 

92.7 

-193.7 

 

273.8 

-191.4 

10.3 

-293.5 

 

-8.8 

-187.7 

2.8 

Милдеттенмелер ("+" кoбoйyy) 

325.9 

792.1 

250.5 

135.2 

-50.3 

60.7 

 

-64.8 

150.3 

-135.8 

185.4 

 

65.7 

-88.4 

83.4 

Коммерциялык банктар 

24.7 

22.0 

17.4 

-33.7 

-32.0 

-20.1 

 

-1.6 

-22.8 

-7.5 

-1.8 

 

-8.6 

-5.8 

-5.6 

Кредиттер 

191.6 

699.1 

232.6 

111.5 

-8.2 

49.7 

 

-47.0 

100.5 

-61.7 

119.7 

 

39.4 

-50.1 

60.5 

Мамлекеттик секторго кредиттер 

177.8 

442.6 

260.5 

256.8 

124.9 

129.3 

 

-0.4 

137.4 

-12.2 

131.9 

 

36.0 

25.5 

67.8 

Алынганы 

413.2 

497.6 

331.9 

370.5 

218.2 

228.2 

 

51.8 

155.3 

11.1 

152.3 

 

89.7 

47.9 

90.6 

Амортизация (график

-235.4 

-55.1 

-71.3 

-113.6 

-93.3 

-99.0 

 

-52.2 

-17.9 

-23.2 

-20.3 

 

-53.7 

-22.4 

-22.8 

Жеке секторго кредиттер 

13.8 

256.5 

-28.0 

-145.4 

-133.1 

-79.5 

 

-46.6 

-36.9 

-49.6 

-12.3 

 

3.4 

-75.6 

-7.3 

Алынганы 

441.0 

612.2 

521.6 

342.2 

262.3 

188.6 

 

47.0 

126.0 

89.3 

79.9 

 

29.4 

84.5 

74.7 

Амортизация (график

-427.2 

-355.7 

-549.6 

-487.6 

-395.4 

-268.1 

 

-93.6 

-162.9 

-138.9 

-92.2 

 

-26.1 

-160.1 

-82.0 

Жана башка милдеттенмелер 

109.6 

71.0 

0.6 

57.4 

-10.1 

31.0 

 

-16.3 

72.6 

-66.5 

67.6 

 

35.0 

-32.4 

28.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каталар жана калтырып кетyyлoр 

104.3 

413.6 

212.4 

413.4 

411.9 

223.7 

 

-15.3 

262.8 

164.5 

1.5 

 

-41.1 

282.7 

-17.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жалпы баланс 

101.2 

-238.0 

-41.4 

338.5 

279.7 

97.8 

 

237.5 

62.4 

-20.1 

58.8 

 

-31.0 

65.4 

63.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каржылоо 

-101.2 

238.0 

41.4 

-338.5 

-279.7 

-97.8 

 

-237.5 

-62.4 

20.1 

-58.8 

 

31.0 

-65.4 

-63.5 

Улуттук банктын резервдери 

-90.5 

256.5 

56.4 

-325.7 

-273.2 

-97.5 

 

-237.6 

-55.6 

20.0 

-52.5 

 

25.0 

-59.0 

-63.5 

ЭВФтин кредиттери 

-17.4 

-20.1 

-15.4 

-13.2 

-6.8 

-6.3 

 

— 

-6.8 

— 

-6.4 

 

— 

-6.3 

— 

Oзгoчo каржылоо 

6.8 

1.6 

0.5 

0.4 

0.3 

6.1 

 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

 

6.1 

— 

— 

Калгандар каржылоо 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

 

— 

— 

— 

— 

 

— 

— 

— 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

* КРУБ м.н. КР УСК баа берүүлөрүн эске алганда