> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

 

ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ 

 

2017жылдын февраль айынын 28-не карата 

 

Статьялардын аталышы 

28.02.2017 ж. 

миң сом 

29.02.2016 ж. 

миң сом 

Активдер 

 

 

Баалуу металлдар  

13 323 746  

12 538 319 

Кассадагы, банктардагы жана финансы мекемелериндеги каражаттар 

97 001 259 

85 332 454 

Берилген насыялар 

6 503 201 

7 765 061 

Сатуу үчүн колдо болгон инвестициялар 

27 205 871 

35 169 618 

Төлөөгө чейин кармалып туруучу инвестициялар 

315 661 

1 391 168 

Ассоциацияланган компанияларга инвестициялар 

185 079 

123 079 

Негизги каражаттар 

1 802 770 

1 716 987 

Материалдык эмес активдер  

63 027 

79 425 

Башка активдер 

1 896 661 

1 182 911  

Жыйынтыгында, активдер  

148 297 275 

145 299 022 

 

 

 

Милдеттенмелер жана капитал 

 

 

Милдеттенмелер

 

 

Жүгүртүүдөгү банкноттор жана монеталар 

71 344 794 

53 183 902 

Банктардын жана башка финансы мекемелеринин каражаттары  

26 959 845 

22 272 248 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн каражаттары  

11 756 068 

19 285 501 

Чыгарылган карыздык баалуу кагаздар  

1 999 987 

1 998 354 

Алынган кредиттер  

1 730 189 

2 898 654 

Бөлүштүрүү тартибинде ЭВФтен алынган АКУ (СПЗ) боюнча милдеттенмелер 

7 916 601 

8 741 492 

Башка милдеттенмелер  

107 152 

103 581 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер  

121 814 636 

108 483 732 

 

 

 

Капитал 

 

 

Уставдык капитал  

1 000 000 

1 000 000 

Милдеттүү камдар  

6 902 942 

4 940 164 

Баалуу металлдарды жана чет өлкө валюталарын кайра баалоо боюнча кам 

14 078 022 

22 568 811 

Сатуу үчүн колдо болгон инвестицияларды кайра баалоо боюнча кам  

9 852 

26 224 

Өткөн мезгилдин бөлүштүрүлбөгөн пайдасы 

3 777 137 

6 542 591 

Отчеттук мезгилде алынган пайда 

714 686 

1 737 500 

Жыйынтыгында капитал 

26 482 639 

36 815 290 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер жана капитал  

148 297 275 

145 299 022 

 

 

 

 

 

Төрага Т.Абдыгулов  

 

Башкы бухгалтер С. Алыбаева  

 

 

 

* 2016-жылдын ишкердигинин жыйынтыгы боюнча алынган пайда аудитордук корутундуга чейин алдын ала деп эсептелет