> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

 

ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ 

 

2017жылдын август айынын 31-не карата 

 

Статьялардын аталышы 

31.08.2017-ж. 

миң. сом 

31.08.2016-ж. 

миң. сом 

Активдер 

 

 

Баалуу металлдар  

16 012 928 

12 927 267 

Кассадагы, банктардагы жана финансы мекемелериндеги каражаттар 

96 009 756 

94 238 421 

Берилген насыялар 

7 320 232 

8 448 745 

Сатуу үчүн колдо болгон инвестициялар 

31 454 954 

32 108 751 

Төлөөгө чейин кармалып туруучу инвестициялар 

317 449 

1 180 819 

Ассоциацияланган жана туунду компанияларга инвестициялар 

185 079 

185 079 

Негизги каражаттар 

1 709 209 

1 831 519 

Материалдык эмес активдер  

160 741 

65 473 

Башка активдер 

3 238 623 

1 206 293 

Жыйынтыгында, активдер  

156 408 971 

152 192 367 

 

 

 

Милдеттенмелер жана капитал 

 

 

Милдеттенмелер

 

 

Жүгүртүүдөгү банкноттор жана монеталар 

88 169 909 

71 326 371 

Банктардын жана башка финансы мекемелеринин каражаттары  

20 726 901 

27 510 428 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн каражаттары  

9 047 560 

13 867 388 

Чыгарылган карыздык баалуу кагаздар  

3 772 522 

2 000 000 

Алынган кредиттер  

1 344 522 

2 245 898 

Бөлүштүрүү тартибинде ЭВФтен алынган АКУ (СПЗ) боюнча милдеттенмелер 

8 185 281 

8 187 280 

Башка милдеттенмелер  

151 399 

146 635 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер  

131 397 607 

125 284 000 

 

 

 

Капитал 

 

 

Уставдык капитал  

2 000 000 

1 000 000 

Милдеттүү камдар  

7 036 083 

6 902 942 

Баалуу металлдарды жана чет өлкө валюталарын кайра баалоо боюнча кам 

14 651 691 

16 075 014 

Сатуу үчүн колдо болгон инвестицияларды кайра баалоо боюнча кам  

(4 226) 

31 313 

Отчеттук мезгилде алынган пайда 

1 327 816 

2 899 098 

Жыйынтыгында капитал 

25 011 364 

26 908 367 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер жана капитал  

156 408 971 

152 192 367 

 

 

 

 

 

Төраганын милдетин аткаруучу Н.Жениш  

 

Башкы бухгалтер С. Алыбаева