> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

 

ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ 

 

2017жылдын март айынын 31-не карата 

 

Статьялардын аталышы 

31.03.2017 ж. 

миң. сом 

31.03.2016 ж. 

миң. сом 

Активдер 

 

 

Баалуу металлдар  

13 439 489 

12 020 964 

Кассадагы, банктардагы жана финансы мекемелериндеги каражаттар 

93 289 051 

93 210 846 

Берилген насыялар 

6 044 654 

8 951 687 

Сатуу үчүн колдо болгон инвестициялар 

28 417 479 

30 828 850 

Төлөөгө чейин кармалып туруучу инвестициялар 

317 317 

1 398 602 

Ассоциацияланган компанияларга инвестициялар 

185 079 

123 079 

Негизги каражаттар 

1 814 293 

1 715 947 

Материалдык эмес активдер  

61 898 

76 882 

Башка активдер 

1 900 907 

1 243 609 

Жыйынтыгында, активдер  

145 470 167 

149 570 466 

 

 

 

Милдеттенмелер жана капитал 

 

 

Милдеттенмелер

 

 

Жүгүртүүдөгү банкноттор жана монеталар 

72 884 616 

57 494 583 

Банктардын жана башка финансы мекемелеринин каражаттары  

24 372 193 

31 706 969 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн каражаттары  

11 327 522 

18 999 023 

Чыгарылган карыздык баалуу кагаздар  

4 279 386 

1 999 272 

Алынган кредиттер  

1 737 510 

2 778 249 

Бөлүштүрүү тартибинде ЭВФтен алынган АКУ (СПЗ) боюнча милдеттенмелер 

7 953 086 

8 379 290 

Башка милдеттенмелер  

119 934 

121 121 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер  

122 674 247 

121 478 507 

 

 

 

Капитал 

 

 

Уставдык капитал  

1 000 000 

1 000 000 

Милдеттүү камдар  

8 036 083 

6 902 942 

Баалуу металлдарды жана чет өлкө валюталарын кайра баалоо боюнча кам 

12 837 190 

18 316 369 

Сатуу үчүн колдо болгон инвестицияларды кайра баалоо боюнча кам  

3 900 

(10 781) 

Отчеттук мезгилде алынган пайда 

918 747 

1 883 429 

Жыйынтыгында капитал 

22 795 920 

28 091 959 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер жана капитал  

145 470 167 

149 570 466 

 

 

 

 

 

Төрага Т.Абдыгулов  

 

Башкы бухгалтер С. Алыбаева