> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

 

ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ 

 

2017жылдын бештин айынын 31-не карата 

 

Статьялардын аталышы 

31.12.2017-ж. 

миң. сом 

31.12.2016-ж. 

миң. сом 

Активдер 

 

 

Баалуу металлдар  

19 970 537 

11 809 886 

Кассадагы, банктардагы жана финансы мекемелериндеги каражаттар 

86 872 611 

89 974 925 

Берилген насыялар 

7 519 897 

7 438 576 

Сатуу үчүн колдо болгон инвестициялар 

43 057 881 

34 359 544 

Төлөөгө чейин кармалып туруучу инвестициялар 

251 313 

312 535 

Ассоциацияланган компанияларга инвестициялар 

185 079 

185 079 

Негизги каражаттар 

1 741 359 

1 809 043 

Материалдык эмес активдер  

148 836 

65 284 

Башка активдер 

1 533 655 

1 760 131 

Жыйынтыгында, активдер  

161 281 168 

147 715 003 

 

 

 

Милдеттенмелер жана капитал 

 

 

Милдеттенмелер

 

 

Жүгүртүүдөгү банкноттор жана монеталар 

91 104 265 

74 838 799 

Банктардын жана башка финансы мекемелеринин каражаттары  

20 619 504 

25 724 792 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн каражаттары  

9 234 704 

8 048 904 

Чыгарылган карыздык баалуу кагаздар  

5 212 268 

5 243 448 

Алынган кредиттер  

925 516 

1 718 629 

Бөлүштүрүү тартибинде ЭВФтен алынган АКУ (СПЗ) боюнча милдеттенмелер 

8 311 236 

7 863 988 

Башка милдеттенмелер  

97 113 

97 992 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер  

135 504 606 

123 536 552 

 

 

 

Капитал 

 

 

Уставдык капитал  

2 000 000 

1 000 000 

Милдеттүү камдар  

7 036 083 

6 902 942 

Баалуу металлдарды жана чет өлкө валюталарын кайра баалоо боюнча кам 

14 446 058 

12 502 379 

Сатуу үчүн колдо болгон инвестицияларды кайра баалоо боюнча кам  

(6 428) 

(4 007) 

Отчеттук мезгилде алынган пайда 

2 300 849 

3 777 137 

Жыйынтыгында капитал 

25 776 562 

24 178 451 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер жана капитал  

161 281 168 

147 715 003 

 

 

 

 

 

Төрага Т.Абдыгулов  

 

Башкы бухгалтер С. Алыбаева  

 

 

 

 

 

 

* 2017-жылдын ишкердигинин жыйынтыгы боюнча алынган пайда аудитордук корутундуга чейин алдын ала деп эсептелет