> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

 

ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ 

 

2018жылдын сентябрь айынын 29-на карата 

 

Статьялардын аталышы 

29.09.2018-ж. 

миң. сом 

30.09.2017-ж. 

миң. сом 

Активдер 

 

 

Баалуу металлдар  

25 486 856 

18 000 324 

Кассадагы, банктардагы жана финансы мекемелериндеги каражаттар 

71 272 012 

90 183 099 

Берилген насыялар 

10 354 298 

7 024 978 

Сатуу үчүн колдо болгон инвестициялар 

47 950 183 

37 618 013 

Төлөөгө чейин кармалып туруучу инвестициялар 

252 639 

319 060 

Ассоциацияланган жана туунду компанияларга инвестициялар 

185 079 

185 079 

Негизги каражаттар 

1 730 804 

1 696 955 

Материалдык эмес активдер  

139 967 

157 764 

Башка активдер 

2 401 426 

1 390 893 

Жыйынтыгында, активдер  

159 773 264 

156 576 165 

 

 

 

Милдеттенмелер жана капитал 

 

 

Милдеттенмелер

 

 

Жүгүртүүдөгү банкноттор жана монеталар 

91 289 865 

87 771 076 

Банктардын жана башка финансы мекемелеринин каражаттары  

15 531 282 

18 427 950 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн каражаттары  

14 956 422 

9 568 524 

Чыгарылган карыздык баалуу кагаздар  

8 620 786 

6 263 056 

Алынган кредиттер  

495 733 

1 349 234 

Бөлүштүрүү тартибинде ЭВФтен алынган АКУ (СПЗ) боюнча милдеттенмелер 

8 243 797 

8 220 894 

Башка милдеттенмелер  

162 711 

167 010 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер  

139 300 596 

131 767 744 

 

 

 

Капитал 

 

 

Уставдык капитал  

2 000 000 

2 000 000 

Милдеттүү камдар  

7 266 168 

7 036 083 

Баалуу металлдарды жана чет өлкө валюталарын кайра баалоо боюнча кам 

9 791 111 

14 129 187 

Сатуу үчүн колдо болгон инвестицияларды кайра баалоо боюнча кам  

11 527 

(7 542) 

Отчеттук мезгилде алынган пайда 

1 403 862 

1 650 693 

Жыйынтыгында капитал 

20 472 668 

24 808 421 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер жана капитал  

159 773 264 

156 576 165 

 

 

 

 

 

Төрага Т. Абдыгулов  

 

Башкы бухгалтер С. Алыбаева