> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

 

ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ 

 

2018жылдын июль айынын 31-не карата 

 

Статьялардын аталышы 

31.07.2018-ж. 

миң. сом 

31.07.2017-ж. 

миң. сом 

Активдер 

 

 

Баалуу металлдар  

24 625 151 

14 460 845 

Кассадагы, банктардагы жана финансы мекемелериндеги каражаттар 

98 005 192 

95 789 430 

Берилген насыялар 

10 454 529 

7 431 813 

Сатуу үчүн колдо болгон инвестициялар 

24 315 458 

31 129 292 

Төлөөгө чейин кармалып туруучу инвестициялар 

249 953 

315 793 

Ассоциацияланган компанияларга инвестициялар 

185 079 

185 079 

Негизги каражаттар 

1 759 397 

1 720 650 

Материалдык эмес активдер  

145 608 

163 717 

Башка активдер 

1 907 663 

3 565 115 

Жыйынтыгында, активдер  

161 648 030 

154 761 734 

 

 

 

Милдеттенмелер жана капитал 

 

 

Милдеттенмелер

 

 

Жүгүртүүдөгү банкноттор жана монеталар 

90 751 484 

85 661 030 

Банктардын жана башка финансы мекемелеринин каражаттары  

18 447 735 

21 260 853 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн каражаттары  

14 725 074 

10 247 203 

Чыгарылган карыздык баалуу кагаздар  

9 046 719 

3 551 649 

Алынган кредиттер  

488 396 

1 343 665 

Бөлүштүрүү тартибинде ЭВФтен алынган АКУ (СПЗ) боюнча милдеттенмелер 

8 128 513 

8 191 002 

Башка милдеттенмелер  

858 919 

156 617 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер  

142 446 840 

130 412 019 

 

 

 

Капитал 

 

 

Уставдык капитал  

2 000 000 

2 000 000 

Милдеттүү камдар  

7 266 168 

7 036 083 

Баалуу металлдарды жана чет өлкө валюталарын кайра баалоо боюнча кам 

8 743 646 

14 004 193 

Сатуу үчүн колдо болгон инвестицияларды кайра баалоо боюнча кам  

(9 188) 

(1 631) 

Отчеттук мезгилде алынган пайда 

1 200 564 

1 311 070 

Жыйынтыгында капитал 

19 201 190 

24 349 715 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер жана капитал  

161 648 030 

154 761 734 

 

 

 

 

 

Төрага Т.Абдыгулов  

 

Башкы бухгалтер С. Алыбаева