> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

 

ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ 

 

2017жылдын июнь айынын 30-на карата 

 

Статьялардын аталышы 

30.06.2017-ж. 

миң. сом 

30.06.2016-ж. 

миң. сом 

Активдер 

 

 

Баалуу металлдар  

13 980 198 

12 537 427 

Кассадагы, банктардагы жана финансы мекемелериндеги каражаттар 

90 378 446  

100 734 222 

Берилген насыялар 

7 377 369 

8 461 667 

Сатуу үчүн колдо болгон инвестициялар 

35 736 285 

21 731 290 

Төлөөгө чейин кармалып туруучу инвестициялар 

314 146 

1 180 558 

Ассоциацияланган компанияларга инвестициялар 

185 079 

185 079 

Негизги каражаттар 

1 719 387 

1 798 158 

Материалдык эмес активдер  

166 693 

70 595 

Башка активдер 

3 615 216 

1 114 071 

Жыйынтыгында, активдер  

153 472 819 

147 813 067 

 

 

 

Милдеттенмелер жана капитал 

 

 

Милдеттенмелер

 

 

Жүгүртүүдөгү банкноттор жана монеталар 

82 892 693 

65 950 652 

Банктардын жана башка финансы мекемелеринин каражаттары  

23 166 930 

28 843 241 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн каражаттары  

10 820 465 

12 082 893 

Чыгарылган карыздык баалуу кагаздар  

3 506 504 

5 984 346 

Алынган кредиттер  

1 321 920 

2 226 145 

Бөлүштүрүү тартибинде ЭВФтен алынган АКУ (СПЗ) боюнча милдеттенмелер 

8 052 768 

8 116 016 

Башка милдеттенмелер  

136 336 

143 584 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер  

129 897 616 

123 346 877 

 

 

 

Капитал 

 

 

Уставдык капитал  

2 000 000 

1 000 000 

Милдеттүү камдар  

7 036 083 

6 902 942 

Баалуу металлдарды жана чет өлкө валюталарын кайра баалоо боюнча кам 

13 441 402 

14 008 740 

Сатуу үчүн колдо болгон инвестицияларды кайра баалоо боюнча кам  

-3 665 

31 093 

Отчеттук мезгилде алынган пайда 

1 101 383 

2 523 415 

Жыйынтыгында капитал 

23 575 203 

24 466 190 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер жана капитал  

153 472 819 

147 813 067 

 

 

 

 

 

Төрага Т.Абдыгулов  

 

Башкы бухгалтер С. Алыбаева