> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

 

ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ 

 

2018жылдын май айынын 31-не карата 

 

Статьялардын аталышы 

31.05.2018-ж

миң. сом 

31.05.2017-ж. 

миң. сом 

Активдер 

 

 

Баалуу металлдар  

24 445 649 

13 744 422 

Кассадагы, банктардагы жана финансы мекемелериндеги каражаттар 

85 655 409 

99 256 804 

Берилген насыялар 

9 325 066 

5 697 073 

Сатуу үчүн колдо болгон инвестициялар 

38 913 833 

27 070 387 

Төлөөгө чейин кармалып туруучу инвестициялар 

257 798 

320 599 

Ассоциацияланган компанияларга инвестициялар 

185 079 

185 079 

Негизги каражаттар 

1 766 208 

1 824 922 

Материалдык эмес активдер  

134 883 

59 640 

Башка активдер 

1 554 677  

2 639 472 

Жыйынтыгында, активдер  

162 238 602 

150 798 398 

 

 

 

Милдеттенмелер жана капитал 

 

 

Милдеттенмелер

 

 

Жүгүртүүдөгү банкноттор жана монеталар 

85 329 568 

78 098 431 

Банктардын жана башка финансы мекемелеринин каражаттары  

18 814 726 

25 774 893 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн каражаттары  

17 024 707 

11 092 962 

Чыгарылган карыздык баалуу кагаздар  

9 519 569 

4 319 375 

Алынган кредиттер  

816 512 

1 620 718 

Бөлүштүрүү тартибинде ЭВФтен алынган АКУ (СПЗ) боюнча милдеттенмелер 

8 211 039 

7 963 744 

Башка милдеттенмелер  

141 529 

136 042 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер  

139 857 650 

129 006 165 

 

 

 

Капитал 

 

 

Уставдык капитал  

2 000 000 

1 000 000 

Милдеттүү камдар  

7 266 168 

8 036 083 

Баалуу металлдарды жана чет өлкө валюталарын кайра баалоо боюнча кам 

12 171 633 

11 699 692 

Сатуу үчүн колдо болгон инвестицияларды кайра баалоо боюнча кам  

(5 870) 

5 066 

Отчеттук мезгилде алынган пайда 

949 021 

1 051 392 

Жыйынтыгында капитал 

22 380 952 

21 792 233 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер жана капитал  

162 238 602 

150 798 398 

 

 

 

 

 

Төрага Т.Абдыгулов  

 

Башкы бухгалтер С. Алыбаева