> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

 

ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ 

 

2018жылдын апрель айынын 28-не карата 

 

Статьялардын аталышы 

28.04.2018-ж. 

миң. сом 

29.04.2017-ж. 

миң. сом 

Активдер 

 

 

Баалуу металлдар  

24 103 166 

13 541 066 

Кассадагы, банктардагы жана финансы мекемелериндеги каражаттар 

88 307 666 

94 319 733 

Берилген насыялар 

8 938 309 

6 446 304 

Сатуу үчүн колдо болгон инвестициялар 

38 428 858 

25 790 945 

Төлөөгө чейин кармалып туруучу инвестициялар 

256 453 

318 927 

Ассоциацияланган компанияларга инвестициялар 

185 079 

185 079 

Негизги каражаттар 

1 779 784 

1 832 047 

Материалдык эмес активдер  

136 931 

60 769 

Башка активдер 

1 496 640 

1 871 977 

Жыйынтыгында, активдер  

163 632 886 

144 366 847 

 

 

 

Милдеттенмелер жана капитал 

 

 

Милдеттенмелер

 

 

Жүгүртүүдөгү банкноттор жана монеталар 

86 388 502 

75 714 205 

Банктардын жана башка финансы мекемелеринин каражаттары  

17 703 133 

22 948 050 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн каражаттары  

16 432 895 

10 052 797 

Чыгарылган карыздык баалуу кагаздар  

9 831 579 

5 245 360 

Алынган кредиттер  

938 261 

1 711 726 

Бөлүштүрүү тартибинде ЭВФтен алынган АКУ (СПЗ) боюнча милдеттенмелер 

8 434 231 

7 838 116 

Башка милдеттенмелер  

113 638 

128 037 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер  

139 842 239 

123 638 291 

 

 

 

Капитал 

 

 

Уставдык капитал  

2 000 000 

1 000 000 

Милдеттүү камдар  

7 266 168 

8 036 083 

Баалуу металлдарды жана чет өлкө валюталарын кайра баалоо боюнча кам 

13 636 511 

10 707 015 

Сатуу үчүн колдо болгон инвестицияларды кайра баалоо боюнча кам  

(14 703) 

4 403 

Отчеттук мезгилде алынган пайда 

902 671 

981 055 

Жыйынтыгында капитал 

23 790 647 

20 728 556 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер жана капитал  

163 632 886 

144 366 847 

 

 

 

 

 

Төраганын милдетин аткаруучу Н.Жеңиш  

 

Башкы бухгалтер С. Алыбаева