> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

 

ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ 

 

2017жылдын октябрь айынын 31-не карата 

 

Статьялардын аталышы 

31.10.2017-ж

миң. сом 

31.10.2016-ж

миң. сом 

Активдер 

 

 

Баалуу металлдар  

18 313 232 

12 548 921 

Кассадагы, банктардагы жана финансы мекемелериндеги каражаттар 

92 091 411 

88 162 834 

Берилген насыялар 

7 041 489 

7 630 525 

Сатуу үчүн колдо болгон инвестициялар 

34 827 062 

32 569 860 

Төлөөгө чейин кармалып туруучу инвестициялар 

320 733 

583 812 

Ассоциацияланган жана туунду компанияларга инвестициялар 

185 079 

185 079 

Негизги каражаттар 

1 694 030 

1 839 212 

Материалдык эмес активдер  

154 788 

67 138 

Башка активдер 

1 421 666 

1 488 246 

Жыйынтыгында, активдер  

156 049 490 

145 075 627 

 

 

 

Милдеттенмелер жана капитал 

 

 

Милдеттенмелер

 

 

Жүгүртүүдөгү банкноттор жана монеталар 

89 921 830 

71 414 662 

Банктардын жана башка финансы мекемелеринин каражаттары  

19 336 699 

26 349 040 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн каражаттары  

7 665 101 

9 676 530 

Чыгарылган карыздык баалуу кагаздар  

5 262 066 

1 999 972 

Алынган кредиттер  

1 347 954 

2 192 637 

Бөлүштүрүү тартибинде ЭВФтен алынган АКУ (СПЗ) боюнча милдеттенмелер 

8 217 120 

7 993 416 

Башка милдеттенмелер  

199 225 

185 610 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер  

131 949 995 

119 811 867 

 

 

 

Капитал 

 

 

Уставдык капитал  

2 000 000 

1 000 000 

Милдеттүү камдар  

7 036 083 

6 902 942 

Баалуу металлдарды жана чет өлкө валюталарын кайра баалоо боюнча кам 

13 327 531 

13 909 711 

Сатуу үчүн колдо болгон инвестицияларды кайра баалоо боюнча кам  

-3 352 

14 919 

Отчеттук мезгилде алынган пайда 

1 739 233 

3 436 188 

Жыйынтыгында капитал 

24 099 495 

25 263 760 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер жана капитал  

156 049 490 

145 075 627 

 

 

 

 

 

Төрага К. Кулматов  

 

Башкы бухгалтер С. Алыбаева