> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

 

ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ 

 

2016жылдын бештин айынын 31-не карата 

 

Статьялардын аталышы 

31.12.2016 ж. 

миң. сом 

31.12.2015 ж. 

миң. сом 

Активдер 

 

 

Баалуу металлдар  

11 809 886 

10 930 479 

Кассадагы, банктардагы жана финансы мекемелериндеги каражаттар 

89 974 575 

91 219 392 

Берилген насыялар 

7 438 576 

5 931 612 

Сатуу үчүн колдо болгон инвестициялар 

34 359 544 

32 628 860 

Төлөөгө чейин кармалып туруучу инвестициялар 

312 535 

1 401 971 

Ассоциацияланган компанияларга инвестициялар 

185 079 

123 079 

Негизги каражаттар 

1 809 043 

1 596 567 

Материалдык эмес активдер  

65 284 

84 597 

Башка активдер 

1 760 131 

1 115 998 

Жыйынтыгында, активдер  

147 714 653 

145 032 555 

 

 

 

Милдеттенмелер жана капитал 

 

 

Милдеттенмелер

 

 

Жүгүртүүдөгү банкноттор жана монеталар 

74 838 799 

58 398 015 

Банктардын жана башка финансы мекемелеринин каражаттары  

25 724 792 

19 494 411 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн каражаттары  

8 048 904 

15 104 551 

Чыгарылган карыздык баалуу кагаздар  

5 243 448 

2 126 449 

Алынган кредиттер  

1 718 629 

2 960 600 

Бөлүштүрүү тартибинде ЭВФтен алынган АКУ (СПЗ) боюнча милдеттенмелер 

7 863 988 

8 928 627 

Башка милдеттенмелер  

97 992 

91 759 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер  

123 536 552 

107 104 412 

 

 

 

Капитал 

 

 

Уставдык капитал  

1 000 000 

1 000 000 

Милдеттүү камдар  

6 902 942 

4 940 164 

Баалуу металлдарды жана чет өлкө валюталарын кайра баалоо боюнча кам 

12 502 379 

25 476 478 

Сатуу үчүн колдо болгон инвестицияларды кайра баалоо боюнча кам  

(4 007) 

(31 090) 

Отчеттук мезгилде алынган пайда 

3 776 787 

6 542 591 

Жыйынтыгында капитал 

24 178 101 

37 928 143 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер жана капитал  

147 714 653 

145 032 555 

 

 

 

 

 

Төрага Т.Абдыгулов  

 

Башкы бухгалтер С. Алыбаева