> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Улуттук банктын жетекчилеринин жарандарды кабыл алуу графиги


Кыргыз Республикасынын Улуттук банк тарабынан 2017-жылдын  

II чейреги  үчүн жарандардын каттарын, өтүнүч каттарын жана даттанууларын карап чыгуу жөнүндө  

  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында (мындан ары  Улуттук банк), областтык башкармалыктарында жана Баткен областындагы өкүлчүлүктө жарандардын кабыл алынышын, алардын кайрылууларынын каттоого жана кароого алынышын камсыз кылуу максатында, туруктуу негизде Коомдук кабылдама иштейт.  

Коомдук кабылдаманын иши Улуттук банктын компетенциясына кирген бардык маселелер боюнча маалымат жана консультация берүүгө, жарандардын жазуу жүзүндөгү жана оозеки кайрылуулары менен иш алып барууга багытталган.   

  

Кат жүзүндөгү кайрылуулар менен иш алып баруу    

  

  Улуттук банктын Коомдук кабылдамасына 2017-жылдын II чейреги ичинде бардыгы болуп 350 кат жүзүндөгү кайрылуу, анын ичинде областтык башкармалыктарга  180 кайрылуу келип түшкөн. Бардык кайрылууларга өз убагында жооптор жөнөтүлгөн. Көпчүлүк кайрылууларын негизги бөлүгүн кыргыз сомуна карата чет өлкө валюталарынын эсептик курстары, кайра каржылоо чени -жөнүндөсуроо-талаптар түзгөн (бардыгы болуп областтык башкармалыктар менен бирге  140 кайрылуу).    

Калган жарандардын кайрылуулары (бардыгы болуп 210 кайрылуу) төмөнкү маселелерге тиешелүү болгон:   

- кредиттердин ордун жабуу мөөнөттөрүн узартуу, коммерциялык банктардын жана микрофинансылык компаниялардын кредиттери боюнча пайыздык чендердин төмөндөтүү; коммерциялык банктардын жана микрофинансылык компанияларынын иш-аракеттерине даттануулар   199;   

-  Улуттук банктын жетекчилиги тарабынан жарандарды кабыл алуу  4;  

-  материалдык жардам берүү  7;  

  

Оозеки кайрылуулар менен иш алып баруу  

  

Улуттук банктын Бишкек шаарындагы жана областтык башкармалыктарындагы бөлүнгөн телефон номерлери боюнча чалуулар саны жума сайын 75 тен ашык кайрылууну түздү. Улуттук банктын дарегине (областтык башкармалыктар менен бирге) 2017-жылдын II чейреги үчүн бардыгы болуп 800 дөн ашык оозеки кайрылуу келип түшкөн. Жарандардын телефон чалуулары негизинен, Улуттук банктын ишине тиешелүү маселелер боюнча оперативдүү маалыматтарды берүү өтүнүчү менен байланыштуу болгон:   

- Улуттук банк тарабынан белгиленген чет өлкө валюталарынын эсептик чени жана эсептик курстары жөнүдө маалыматтарды берүү жөнүндө;   

- кредиттөө, анын ичинде ипотекалык кредиттөө боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштаган коммерциялык банктар жөнүндө;  

- Улуттук банк тарабынан өзүнүн расмий басылмаларында жарыялануучу маалыматтарды сунуштоо тууралуу;  

 Улуттук банктын расмий сайтынын бөлүктөрүнүн маалыматтарын пайдалануу боюнча консультацияларды берүү жөнүндө;   

- төлөм системасынын иши жөнүндө ;  

- коллекциялык монеталарды сатып алуу жөнүндө;  

алтын куймаларды сатып алуу жана сатуу жөнүндө;  

- эски банкнотторду алмашуу тартиби тууралуу;   

-  чет өлкө валютасынын эски банкноттору, атап айтканда аларды алмашуу бюролорунда жана коммерциялык банктарда алмашуу жөнүндө;  

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, Улуттук банк жарандарга тигил же бул коммерциялык банктын кызмат көрсөтүүлөрүн тандоо боюнча тике же кыйыр сунуш-көрсөтмөлөрдү берүүгө укугу жок. Ушуга байланыштуу, Улуттук банк жарандардын кредиттерди алуу шарттары жана мүмкүнчүлүктөрү тууралуу кеңири маалыматты өз алдынча алуу үчүн түздөн-түз коммерциялык банктарга же микрофинансылык уюмдарга кайрылууну сунуш кылат. Коммерциялык банктарды тандоодо Улуттук банк алардын финансылык отчетун жана коммерциялык банктар тарабынан жалпыга маалымдоо каражаттарында чейрек сайын жарыяланып туруучу экономикалык ченемдердин аткарылышы тууралуу маалыматты, ошондой эле жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыялоолорду пайдаланууну сунуштайт.   

Коммерциялык банктар тарабынан сунушталуучу кызмат көрсөтүүлөргө тарифтердин ачык-айкындуулугун жогорулатуу максатында, Улуттук банк коммерциялык банктардын тарифтери тууралуу маалыматты чейрек сайын расмий веб-сайтына жайгаштырып турат. Кыргыз Республикасынын аймагында иш алып барган, ай сайын жаңыланып турган коммерциялык банктардын тизмеси жана микрофинансылык уюмдардын реестри Улуттук банктын веб-сайтында www.nbkr.kg дареги боюнча “Банктын милдеттери” бөлүгүндө (“Банк тутуму” жана “Банктык эмес финансы уюмдар” бөлүкчөсүндө кыргыз, орус жана англис тилдеринде жайгаштырылган.   

Мындан тышкары, калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу максатында, Улуттук банктын расмий сайтынын башкы бетинде финансылык кызмат көрсөтүүлөрдөн пайдалануучулар үчүн коммерциялык банктардын жана БФКМдердин пайыздык чендери, депозиттери жана кредиттери боюнча маалымат, финансы-кредит уюмдарынын төлөм кызмат көрсөтүүлөрүн сунуштоо боюнча ишин жөнгө салган ченемдик укуктук актылардан үзүндүлөрдү, аманатчынын, карыз алуучунун эскертмесин камтыган жана башка пайдалануу маалыматтар дайыма жаңыланып турат.