> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Банк жөнүндө 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 

Кыргыз Республикасынын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө мыйзам талабына ылайык Улуттук банктын ишин тескөөнү Улуттук банк Башкармасы жүзөгө ашырат. 

Улуттук банк Башкармасы Кыргыз Банкынын ишинин негизги багыттарын аныктайт жана Улуттук банктын негизги милдетинин - улуттук валютанын сатып алуу жөндөмдүүлүгүн колдоого алуу, республиканын банк жана төлөм системаларынын ишинин натыйжалуулугун, коопсуздугун жана ишенимдүүлүгүн камсыз кылу боюнча коллегиалдуу чечимдерди кабыл алуунун негизинде, алардын аткарылышына жетекчилик кылат. 

Улуттук банк Башкармасы өз ишин Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" мыйзамына жана Регламентке ылайык жүргүзөт. Банк Башкармасынын отурумдары айына кеминде эки жолу өткөрүлүп турат.  

2017-жылдын 19-июлунда Башкарманын № 32 отуруму өткөрүлүп, анын жүрүшүндө 7 маселе кароого алынып, Улуттук банк Башкармасынын 4 токтом анын ичинде Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы №10/6 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ноталарын чыгаруу, жайгаштыруу, жүгүртүү жана төлөө жөнүндө” жобону бекитүү тууралуу” жобого өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө № 32\2, Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-ноябрындагы № 45/13  токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө» жобого өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө № 32\3 токтомдор кабыл алынган.  

Мындан тышкары Улуттук банк Башкармасы тарабынан банктын ички ишине тиешелүү башка маселелер да каралган.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жетекчилиги

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын иш планы