> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Банк жөнүндө 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" мыйзам талабына ылайык Улуттук банктын ишин тескөөнү Улуттук банк Башкармасы жүзөгө ашырат. 

Улуттук банк Башкармасы Кыргыз Банкынын ишинин негизги багыттарын аныктайт жана Улуттук банктын негизги милдетинин - улуттук валютанын сатып алуу жөндөмдүүлүгүн колдоого алуу, республиканын банк жана төлөм системаларынын ишинин натыйжалуулугун, коопсуздугун жана ишенимдүүлүгүн камсыз кылу боюнча коллегиалдуу чечимдерди кабыл алуунун негизинде, алардын аткарылышына жетекчилик кылат. 

Улуттук банк Башкармасы өз ишин Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" мыйзамына жана Регламентке ылайык жүргүзөт. Банк Башкармасынын отурумдары айына кеминде эки жолу өткөрүлүп турат.  

2016-жылдын 21-декабрында Башкарманын № 49 отуруму өткөрүлүп, анын жүрүшүндө 14 маселе кароого алынып, Улуттук банк Башкармасынын 11 токтом анын ичинде Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 9-декабрындагы № 76\8 “Кыргыз Республикасындагы банктык төлөм карттар жөнүндө” Жобону бекитүү тууралуу токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу № 49\6, Улуттук банктын айрым ченемдик укуктук актыларына толуктоолорду жана өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу № 49\7, Улуттук банктын айрым ченемдик укуктук актыларына толуктоолорду жана өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу № 49\8, Улуттук банк Башкармасынын “Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык иш алып барган, ошондой эле “ислам терезесине” ээ банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин финансылык отчетту түзүүсүнө жана маалыматты сунуштоосуна карата талаптар жөнүндө” жобону бекитүү тууралуу №49\9 токтом кабыл алынган.  

Мындан тышкары Улуттук банк Башкармасы тарабынан банктын ички ишине тиешелүү башка маселелер да каралган.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жетекчилиги

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын иш планы