> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын чет өлкө активдеринин жана милдеттенмелеринин 2013-жылдан  

2017-жылдын 30 сентябрына карата абал боюнча  

(млн АКШ долларында)  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

31.12.13 карата калдык 

31.12.14 карата калдык 

31.12.15 карата калдык 

31.12.16 карата калдык 

30.09.17 карата калдык 

 

 

 

 

 

 

А. Активдер 

3624.5 

3840.9 

4110.8 

4577.4 

5119.4 

Четөлкөгө тике инвестициялар  

316.4 

519.7 

618.6 

681.9 

907.2 

Портфелдик инвестициялар 

25.1 

25.1 

155.1 

160.1 

195.0 

Акционердик капиталга 

— 

— 

— 

— 

— 

Карыздык баалуу кагаздар 

25.1 

25.1 

155.1 

160.1 

195.0 

Финансы деривативдери 

0.5 

5.4 

46.9 

20.0 

6.8 

Башка инвестициялар 

1280.5 

1650.8 

1822.4 

1942.2 

2089.1 

Нак акчалар жана депозиттер  

429.5 

467.5 

798.9 

904.0 

685.4 

Кредиттер 

5.7 

112.9 

95.5 

52.1 

342.8 

АКЖО (ОДКР) 

— 

— 

— 

— 

— 

Мамлекеттик башкаруу сектору  

— 

— 

— 

— 

— 

Банктар 

1.4 

8.9 

12.2 

13.4 

6.1 

Башка секторлор  

4.2 

104.0 

83.3 

38.7 

336.7 

Соодалык кредиттер 

608.9 

752.7 

617.6 

790.1 

856.0 

Жана башка активдер  

236.4 

317.6 

310.3 

196.0 

204.8 

Камдык активдер 

2001.9 

1639.9 

1467.9 

1773.3 

1921.3 

Монетардык алтын  

139.8 

152.7 

144.0 

170.6 

262.2 

АКУ (СДР) (СПЗ) 

198.0 

180.9 

184.4 

183.5 

178.0 

ЭВФтеги камдык позиция  

— 

— 

— 

— 

— 

Четөлкө валютасы  

1664.1 

1306.3 

1139.5 

1419.2 

1481.1 

 

 

 

 

 

 

Б. Милдеттенмелер  

8750.8 

9676.8 

10871.3 

11507.4 

11860.3 

Кыргыз Республикасына тике инвестициялар  

3319.9 

3653.3 

4737.7 

5345.5 

5601.9 

Портфелдик инвестициялар  

10.0 

8.1 

3.5 

6.8 

4.1 

Акционердик капиталга 

4.7 

3.2 

3.0 

2.8 

— 

Карыздык баалуу кагаздар 

5.4 

4.9 

0.5 

4.0 

4.1 

Финансы деривативдери 

— 

5.6 

35.7 

17.3 

5.9 

Жана башка инвестициялар  

5420.9 

6009.9 

6094.3 

6137.8 

6248.4 

Нак акчалар жана депозиттер 

108.1 

125.0 

134.2 

111.0 

108.9 

Кредиттер 

4581.7 

5097.1 

5182.6 

5157.3 

5253.9 

АКЖО (ОДКР) 

80.6 

56.6 

38.8 

24.8 

19.5 

Мамлекеттик башкаруу сектору  

3078.1 

3380.5 

3562.3 

3718.0 

3948.6 

Банктар 

159.2 

200.2 

263.4 

213.3 

174.0 

Башка секторлор  

1263.8 

1459.9 

1318.2 

1201.3 

1111.8 

Соодалык кредиттер 

600.6 

665.0 

660.0 

755.9 

765.8 

Башка милдеттенмелер*  

130.5 

122.8 

117.4 

113.6 

119.7 

 

 

 

 

 

 

С. Таза эларалык инвестициялык  

 

 

 

 

 

позиция (А-Б) 

-5126.4 

-5835.9 

-6760.4 

-6930.0 

-6740.9 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

* өлкөлөрдүн төлөм теңдемин колдоого алуу үчүн ЭВФке мүчө болгон өлкөлөр арасында АКУну (СДР) бөлүштүрүүcүн кошо алганда.