> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасында нак акча жүгүртүлүшүнүн 2023-жылдын  

III - чейрегиндеги абалы тууралуу 

 

2023-жылдын 1-октябрына карата жүгүртүүдөгү акчанын жалпы суммасы 195 296,7 млн сомду түзгөн, анын ичинен 2 628,0 млн сом коммерциялык банктардын кассаларында, ал эми 192 668,7 млн сом банк тутумунан тышкары колдонууда турган (өткөн жылдын тиешелүү мезгилиндегиге салыштырганда 23 085,7 млн сомго же 13,6 пайызга көбөйгөн). 

2023-жылдын III - чейрегинде коммерциялык банктардын кассаларына республиканын бүтүндөй аймагынан 1 147 876,4 млн сом келип түшкөн, бул көрсөткүч 2022-жылдын III - чейрегине салыштырганда 119 320,3 млн сомго же 11,6 пайызга көп.  

Коммерциялык банктар мекемелеринин кассаларына нак акчанын келип түшүүсүнүн өзгөрүүсү, төмөндө келтириген 1-графикте чагылдырылган:  

1-график. Коммерциялык банктардын кассаларына нак акчанын келип түшүүсү 

 

Коммерциялык банктардын кассаларынан 2023-жылдын III - чейрегинде 1 150 234,0 млн сом берилген, бул 2022-жылдын III - чейрегиндегиге салыштырганда 101 964,5 млн сомго же 9,7 пайызга көп.  

Коммерциялык банктардын кассаларынан нак акчаларды берүүдөгү өзгөрүүлөр, төмөндө келтирилген 2-графикте чагылдырылган: 

2-график. Коммерциялык банктардын кассаларынан нак акчаны берүүлөр 

 

 

Коммерциялык банктардын кассаларына нак акча кайтарымдуулугу 2023-жылдын III -чейрегинде 99,8 пайызды түзгөн (2022 жылдын III - чейрегине салыштырганда 1,7 пайызга көбөйгөн). 

 

Коммерциялык банктардын кассаларына 2023-жылдын III-чейреги ичинде акча кайтарымдуулугунун областтар боюнча өзгөрүүсү, төмөндө келтирилген 1-таблицада чагылдырылган

 

1-таблица (пайыз) 

 

 

2022- жылдын 

III - чейреги 

2023- жылдын 

III - чейреги 

Четтөөлөр 

Бардыгы болуп республика боюнча: 

98,1 

99,8 

1,7 

Бишкек шаары 

99,3 

101,0 

1,7 

Баткен обл. 

99,5 

99,9 

0,4 

Жалал- Абат обл. 

92,3 

95,9 

3,6 

Ысык-Kөл обл. 

96,2 

97,4 

1,2 

Нарын обл. 

94,9 

95,0 

0,1 

Ош обл.  

100,2 

99,9 

-0,3 

Ош шаары 

96,9 

100,2 

3,3 

Талас обл. 

93,5 

94,7 

1,2 

Чүй обл.  

100,1 

100,1