> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын  

2011-жылдын 35/5 токтомуна карата 2-тиркеме  

  

Кыргыз Республикасында Айкын убакыт ыргагында эсептешүүлөрдүн гросстук системасынын кызмат көрсөтүүлөрүнө тарифтер  

  

1. Айкын убакыт ыргагында эсептешүүлөрдүн гросстук системасынын операциялык күнүнүн регламенти менен белгиленген мезгилде жөнөтүлгөн жана иштелип чыккан, Айкын убакыт ыргагында эсептешүүлөрдүн гросстук системасынын катышуучуларынын чыгыш төлөмдөрүн төлөөгө тарифтер төмөнкү өлчөмдө белгиленет:  

 № п/п  

Кызмат көрсөтүүлөрдүн аталышы  

Бир чыгыш төлөм үчүн сом түрүндөгү сумма  

1.  

Айкын убакыт ыргагында эсептешүүлөрдүн гросстук системасында катышуучунун ар бир чыгыш электрондук төлөм документин иштеп чыгуу   

50,0  

2.  

Катышуучунун эркин форматтагы билдирүүсүн кайра жөнөтүү  

20,0   

3.  

Айкын убакыт ыргагында эсептешүүлөрдүн гросстук системасында катышуучунун ар бир чыгыш кагаз түрүндөгү төлөм документин иштеп чыгуу   

100,0   

 

 2. Операциялык күндүн «Айкын убакыт ыргагында эсептешүүлөрдүн гросстук системасы боюнча төлөмдөрдү жүргүзүү тартиби жана эрежелери жөнүндө Генералдык келишимге» ылайык бекитилген жана система тарабынан иштелип чыккан регламентти бузуу менен катышуучу тарабынан Айкын убакыт ыргагында эсептешүүлөрдүн гросстук системасына жөнөтүлгөн чыгыш төлөмдөрдү төлөөгө тарифтер төмөнкү өлчөмдө белгиленет:  

№ п/п  

Кызмат көрсөтүүлөрдүн аталышы  

Бир чыгыш төлөм үчүн сом түрүндөгү сумма  

1.  

Айкын убакыт ыргагында эсептешүүлөрдүн гросстук системасында катышуучунун ар бир чыгыш электрондук төлөм документин иштеп чыгуу   

500,0   

2.  

Айкын убакыт ыргагында эсептешүүлөрдүн гросстук системасында катышуучунун ар бир чыгыш кагаз түрүндөгү төлөм документин иштеп чыгуу   

1000,0