> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын аймагындагы өз ара иш алып баруу операторлорунун реестри 

№ 

Өз ара иш алып баруу операторунун аталышы 

КРУБда каттоо номери 

КРУБда каттоодон өткөн күнү 

Өз ара иш алып баруу операторунун дареги 

Лицензиясынын реквизиттери

«Банктар аралык процессинг борбору» ЖАК 

6001280220 

28.02.2020-ж

Бишкек ш., Ауэзова көчөсү, 1/2 

12.05.2015 -ж. № 2001120515 

«Демир Кыргыз Эл Аралык Банкы» ЖАК 

6002311022 

31.10.2022-ж. 

Бишкек ш., Чүй пр., 245 

11.01.2017-ж. берилген уруксат (№ 035 банктык операцияларды жүргүзүү укугуна лицензияга уруксат берилген банк операцияларынын тизмеси

*Үчүнчү жактардын төлөмдөрү жана эсептешүүлөрү боюнча финансылык маалыматтарды кабыл алуу, иштеп чыгуу (процессинг, клиринг) жана төлөм системасынын, ошол процессинг, клиринг борборунун катышуучуларына берүү боюнча кызматтарды сунуштоо багыттарда ишкердикти жүзөгө ашырууга лицензиясынын (уруксаттын) реквизиттери. 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында каттоосу жокко чыгарылган өз ара иш алып баруу операторлорунун тизмеси 

№ 

Өз ара иш алып баруу операторунун аталышы 

КРУБда каттоосу 

(номери жана датасы) 

КРУБда каттоосу жокко чыгарылган күнү 

Эскертүү