> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Ысык-Көл областтык башкармалыгынын улук бухгалтери (башкы бухгалтер укугунда)  

бош турган кызмат ордуна ачык сынак жарыялайт 1 орун  

 

Функционалдык милдеттери: 

- Областтык башкармалыктын финансы-чарба ишинин бухгалтердик эсебин жүргүзүү, материалдык жана финансылык ресурстардын колдонулушун контролдоо. 

- активдерди жана милдеттенмелерди, негизги каражаттарды, товардык материалдык баалуулуктарды жана акча каражаттарды ж.б. эсепке алуу жана аларга жыл сайын инвентаризация жүргүзүү, алардын жылышына байланыштуу операцияларды бухгалтердик эсепке алуу эсептеринде өз убагында чагылдыруу.  

- Бухгалтердик операциялардын ишке ашырылышын контролдоо, бухгалтердик документтерди түзүү жана иштеп чыгуу эрежелеринин сакталышын камсыз кылуу. 

- Эмгек акы боюнча эсептешүүлөрдү уюштуруу жана жүзөгө ашыруу, салыктардын, жыйымдардын, камсыздандыруу төлөмдөрүнүн жана башка төлөмдөрдүн өз убагында чегерилишин камсыз кылуу. 

- Бюджетти түзүү жана анын аткарылышын контролдоо. Бюджетти түзүү боюнча ишти жүзөгө ашыруу. 

- Материалдык-жооптуу адам катары кассаны ачуу/жабуу боюнча функцияны жүзөгө ашыруу, областтык башкармалыктын сактоо жайында болгон баалуулуктарды башкы китептин маалыматтары менен салыштыруу. Областтык башкармалыктын камдык фондуларынын «SC-баалуулуктарды эсепке алуу” программалык модулунда системадан тышкаркы эсебин жүргүзүү

- Бардык операциялардын “Башкы китеп” БИСте ишке ашырылышын контролдоо.  

 

Квалификациялык талаптар: 

- талап кылынган билим деңгээли: экономист, бухгалтер адистиги боюнча жогорку экономикалык билими; 

иш тажрыйбасы: банк системасында кеминде 3 жыл, жалпы эмгек стажы кеминде 5 жыл;  

- сертификаттын болушу: «1-деңгээл. Банктык эсепке алуунун бухгалтери» сертификаты; 

- мамлекеттик жана расмий тилдерди документтер менен иштөөгө зарыл болгон деңгээлде билүү

 

Кошумча талаптар: 

- Улуттук банктын ишин жөнгө салуучу мыйзам актыларын;  

- Бухгалтердик эсепке алуу жана отчетторду түзүү, ошондой эле областтык башкармалыктын чарба-финансы ишине тиешелүү маселелер боюнча колдонуудагы мыйзамдардын, жоболордун, нускоолордун жана башка ченемдик документтердин нормаларын билүү

- милдеттерди жана артыкчылыктарды так аныктоо, анын компетенциясына кирген маселелер боюнча өз убагында чечимдерди чыгаруу жана кабыл алуу жөндөмдүүлүгүнө ээ болуу; 

- финансылык отчеттун эл аралык стандарттарын билүү

 

Жеке сапаттары: 

- компьютерде жана ар кандай кеңсе техникасында иштей билүү

- коммуникациялык көндүмдөр;  

- алынган маалыматтарды талдап-иликтөө жана иштеп чыгуу жөндөмдүүлүгү;  

- жамаат менен иштей билүү

өз оюн жазуу жүзүндө жана оозеки түрүндө да так жана сабаттуу баяндай билүү

 

Документтер 2019-жылдын 25-январында саат 17.00нөн кечиктирилбестен берилүүгө тийиш. 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл:  

- Кадрларды эсепке алуу баракчасы; 

- резюме (кошумча маалыматтар); 

өмүр баян; 

- тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктаган документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү);  

- аскердик билеттин көчүрмөсү

- паспорттун көчүрмөсү жана ким экендигин тастыктаган башка документ.  

 

Бардык суроолор боюнча: 

 Каракол шаары, Токтогул көчөсү 265 дареги боюнча жайгашкан Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Ысык-Көл областтык башкармалыгына (03922) 5-12-49; (03922) 5-12-46; 0559882410 телефону аркылуу; 

- Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмү (0312) 66-90-18 телефону аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспекти 168, №117 иш бөлмөсү

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Ысык-Көл областтык башкармалыгынын Көзөмөл бөлүмүнүн инспектору бош турган кызмат ордуна ачык сынак жарыялайт 1 орун 

 

Функционалдык милдеттери: 

- Областтын аймагында ошондой эле башка областтардын аймагында жайгашышкан коммерциялык банктардын филиалдарын, банктык эмес финансы-кредит уюмдарын (мындан ары БФКУ), акча алмаштыруучу түйүндөрдүн жана алардын обочолонгон бөлүмдөрүнүн, өкүлчүлүктөрүнүн ишмердүүлүгүн текшерүүгө катышуу; 

- Белгиленген, коюлган талаптардын негизинде БФКУ ишмердүүлүгүнө жүргүзүлгөн текшерүүлөрдүн жыйынтыгы менен түзүлүүчү отчётторду сапаттуу, өз учурунда түзүү

- БФКУ ишмердүүлүгү боюнча отчётторду, аналитикалык маалымат материалдарды түзүү

- БФКУ тарабынан берилген маалыматтардын, отчёттордун тууралыгын, толуктугун, түзүлүшүн текшерүү

- БФКУ лицензия, күбөлүк берүүнүн максаттуулугуна баа берүү, берилген документтерге экспертиза жүргүзүү

- Областтын аймагында жайгашышып, Улуттук банктан лицензия, күбөлүк алышкан жана ишмердүүлүгү көзөмөлгө алынган БФКУ бөлүмдөрүн, өкүлчүлүктөрүн ачышкан кезде аларга тиешелүү документтерди кароо; 

- БФКУ жана алардын кызматтагы адамдарына, иштеги кетирилген кемчилдиктерине карата чараларды көрүүгө тийиштүү документтерди административдик укук бузуу маселесин караган комиссиянын кароосуна киргизүүнү даярдоо, тийиштүү сунуш-пикирлерди сунуштоо; 

- Бөлүмгө тийиштүү болгон кат-кабарлар менен иштөө жана жетекчиликтин тапшырмасы боюнча башка жумуштарды аткаруу; 

- Областтын аймагында жайгашышкан коммерциялык банктардын филиалдарынын, БФКУ, акча алмаштыруучу түйүндөрдүн финансы кызматынан пайдаланышкан тараптардын кайрылууларын (арыз, даттануу, сунуштарын) карайт жана аларга жооп даярдайт. 

 

Квалификациялык талаптар: 

- талап кылынган билим деңгээли: Жогорку экономикалык билими; 

- иш тажрыйбасы: финансы жана банк системасында 1 жылдан кем эмес эмгек стажы (артыкчылык берилет); 

- “Кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик ишти каржылоого каршы иш-аракеттерди көрүү жөнүндө” сертификаты (артыкчылык берилет);  

- мамлекеттик (кыргыз) жана расмий (орус) тилдерди документтер менен иштөөгө зарыл болгон деңгээлде билүү

- англис тилин билүү (артыкчылык берилет). 

 

Кошумча талаптар: 

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкын жөнгө салуучу мыйзамдарынын билүү.  

- БФКУ ишмердүүлүгү жөнүндөгү мыйзамдарды билүү

- Эл аралык финансы, бухгалтердик эсеп отчётторун жана финансыны анализдөөнүн негиздерин билүү

- Алынган маалыматтарды иликтөөгө, анализдөөгө, берилген тапшырмаларды так аныктоого болгон жөндөмдүүлүккө ээ болуу.  

 

Жеке сапаттары: 

- компьютерде жана ар түрдүү кеңсе техникасында иштей билүү

- коммуникациялык көндүмү;  

- алынган маалыматтарды талдап-иликтөө жана иштеп чыгуу жөндөмдүүлүгү;  

- жамаат менен иштей билүү

өз оюн жазуу жүзүндө жана оозеки түрүндө да так жана сабаттуу баяндай билүү

 

Документтер 2019-жылдын 25-январында саат 17.00нөн кечиктирилбестен берилүүгө тийиш. 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл:  

- Кадрларды эсепке алуу баракчасы; 

- резюме (кошумча маалыматтар); 

өмүр баян; 

- тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктаган документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү);  

- аскердик билеттин көчүрмөсү

- паспорттун көчүрмөсү жана ким экендигин тастыктаган башка документ.  

 

Бардык суроолор боюнча: 

 Каракол шаары, Токтогул көчөсү 265 дареги боюнча жайгашкан Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Ысык-Көл областтык башкармалыгына (03922) 5-12-49; (03922) 5-12-46; 0559882410 телефону аркылуу; 

- Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмү (0312) 66-90-18 телефону аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспекти 168, №117 иш бөлмөсү

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ  

Экономика башкармалыгынын Экономикалык модель түзүү бөлүмүнө 12 (он эки) айга мөөнөттүү эмгек келишими боюнча ишке тартуу үчүн талапкерлерди тандоо боюнча ачык сынак жарыялайт 1 бирдик.  

 

Функционалдык милдеттери: 

- макроэкономикалык моделдерди түзүү жана жүргүзүү долбоорлорун ишке ашыруу; 

- орто мөөнөттүк болжолдоо жана акча-кредит саясатын иликтөө системасын коштоо (FPAS); 

- FPAS системасынын иши үчүн аналитикалык база түзүү жана коштоо; 

- илимий-изилдөө иштерин жүргүзүү

 

Квалификациялык талаптар: 

- жогорку экономикалык же техникалык билими (бүтүрүүчү курстун студенттери сынакка катышууга мүмкүндүк берилет); 

- Eviews жана/же STATA-да эконометрикалык модель түзүү көндүмү (Matlab-ды билүү артыкчылык катарында эсептелет); 

- англис тилин билүү

 

Жеке сапаттары: 

- эмгек жамаатында иштей алуу жөндөмү

- аналитикалык жана уюштуруучулук жөндөмдүүлүктөрү

өз милдетин аткарууда жоопкерчиликтүүлүк, аткаруучулук, демилгелүүлүк. 

 

Документтер 2019-жылдын 25-январында саат 17.00нөн кечиктирилбестен берилүүгө тийиш. 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл:  

- Кадрларды эсепке алуу баракчасы; 

- резюме (кошумча маалыматтар); 

өмүр баян; 

- тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктаган документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү);  

- аскердик билеттин көчүрмөсү

- паспорттун көчүрмөсү жана ким экендигин тастыктаган башка документ.  

 

Бардык суроолор боюнча: 

- Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмү (0312) 66-90-18 телефону аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспекти 168, №117 иш бөлмөсү

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Ош областтык башкармалыгынын Көзөмөл бөлүмүнө 

6 (алты ай) мөөнөткө мөөнөттүү эмгек келишими боюнча иштөөгө талапкерди тандоо боюнча ачык сынак жарыялайт- 1 орун 

Функционалдык милдеттери: 

- Улуттук банктан лицензия алышкан жана иши ал тарабынан жөнгө салынган микрофинансы мекемелердин, кредиттик союздардын жана башка банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин ишин лицензиялоону жана көзөмөлгө алууну жүргүзүү

- Төлөм системасын жана банктык эмес финансы кредиттик уюмдардын системасын өнүктүрүү маселеси боюнча түшүндүрүү жумуштарын жүргүзүү, төлөм инструменттерине жана төлөм системаларына мониторинг жасоо; 

- Маалыматтын тиешелүү түрлөрүн өз маалында жана сапаттуу карап чыгууну, талдоого алууну колдонууну камсыз кылуу, белгиленген жол-жоболорго ылайык отчетордун ар түрдүү формаларын түзүү

 

Квалификациялык талаптар:  

- жогорку экономикалык билим;  

- банк тутумундагы иш тажрыйбасы бир жылдан кем эмес; 

- компьютерде- (MS Office Word, Excel, Access) жана ар түрдүү кеңсе техникаларында мыкты иштей билүүсү;  

- млекеттик жана официалдуу тилдерин билүүсү

- англис тилин билүүсүнө артыкчылык берилет; 

- Кыргыз Республикасынын банк мыйзамдарынын, финансы кредиттик эмес мекемелердин ишине тиешелүү мыйзамдардын негизин билүү

- Улуттук банктан лицензия алышкан жана иши ал тарабынан жөнгө салынган микрофинансы мекемелердин, жана башка банктык эмес финансы-кредит мекемелердин нормативдик документтерин билүү

- Финансылык отчеттордун эл аралык стандартын жана бухгалтердик, финансы анализин жүргүзүү ыкмаларын билүү

 

Документтер 2019-жылдын 25-январында саат 17.00нөн кечиктирилбестен берилүүгө тийиш. 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл:  

- Кадрларды эсепке алуу баракчасы; 

- резюме (кошумча маалыматтар); 

өмүр баян; 

- тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктаган документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү);  

- аскердик билеттин көчүрмөсү

- паспорттун көчүрмөсү жана ким экендигин тастыктаган башка документ.  

 

Бардык суроолор боюнча: 

- Бишкек шаары, Чуй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнүн №  117/1 бөлмөсүнө же (0312) 669018 телефондоруна; 

- Ош шаары, Курманжан Датка атындагы көчө № 119 дареги боюнча жайгашкан Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Ош областтык башкармалыгына түздөн-түз же (03222) 7 55 42 телефондору аркылуу кайрылууга болот.