> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

1000 сом номиналындагы банкноттор 

 

Номинал  

Жүгүртүүгө чыгарылган жылы 

Өлчөмү 

Түсү 

1000 сом 

01.01.2017 

150х71 мм 

Бозомук 

1000 сом 

01.12.2010 

150х71 мм 

Бозомук 

1000 сом 

28.08.2000 

165х78 мм 

Бозомук жашыл 

 

2016-жылдагы үлгүдөгү 1000 сом номиналындагы банкноттун айырмалоочу белгилери 

 

Банкноттун алдыңкы бетинде орто кылымда жашап өткөн улуу акын жана ойчул Жусуп Баласагындын элеси классикалык оюп басуу ыкмасында түшүрүлгөн. Банкноттун оң бөлүгүндө улуттук оюу-чийменин рельефтик сүрөттөлүшүнөн жарыкка салып кароодо "сом" деген жазуу чагылып көрүнөт. 

Банкноттун арткы бетинин оң бөлүгүндө седеп түстүү тилкеден "1000" деген сандын жыш кайталанышын жана "КЫРГЫЗ БАНКЫ" деген жазууну көрүүгө болот. Банкноттун арткы бетинин төмөн жагында анын чыгарылган жылы ("2016") берилген.  


 2016-жылдагы үлгүдөгү 1000 сом номиналындагы банкноттун айырмалоочу белгилери

 

2010-жылы чыгарылган 1000 сом номиналындагы банкнот 150х71 мм өлчөмүндөгү ак кагазда даярдалган. Банкнотто бозомук түс басымдуулук кылат. Банкноттун кагазында түссүз булалар камтылган, ультра-кызгылт (мындан ары – УК) жарыкка салып кароодо люминесцияланган көк жана кызыл түстөгү булалар көрүнөт. Кагаз, банкноттун алдыңкы бетинде чагылдырылган портретти кайталап туруучу локалдуу суу белгисине, ошондой эле номинал түрүндөгү суу белгисине ээ. Анда "1000" деген майда сөздөрдөн катар тыгыз берилишинен турган көзөнөкчө түрүндөгү коргоо тилкеси түшүрүлгөн. Банкноттун алдыңкы бетиндеги портрет, "КЫРГЫЗ БАНКЫ", "МИҢ СОМ" деген жазуулар, "1000" деген сан, Улуттук банктын Төрагасынын кол тамгасы рельефтик басма ыкмасында түшүрүлгөн.  

Банкнот өзгөчө дизайнга жана өркүндөтүлгөн коргоо элементтерине ээ 

Банкноттун алдыңкы бетинин жогору жагында төөнүн майда сүрөттөлүшүнөн турган "1000" деген сан, Улуттук банктын Төрагасынын кол тамгасы, "КЫРГЫЗ БАНКЫ" деген жазуу, банкноттун кызыл түстө берилген сериялык номери жайгаштырылган. Банкноттун сол жагында орто кылымдын белгилүү ойчулу жана акыны, Жусуп Баласагындын элеси жана "ЖУСУП БАЛАСАГЫН" (ХI к.) деген жазуу берилген. Чоңойтуп кароодо портрет "Жусуп Баласагын" деген жазуунун кайталанган жыштыгынан турган майда тамгалардан турат. Портреттин сол жагында түспөлдүк элеси, жана номиналдын саны түстүү чагылдырылган голографиялык тилкеде жайгашкан. Банкнотту жантайыңкы алып кароодо Жусуп Баласагындын элеси анын "Кут алчу билим" чыгармасынын аталышына өзгөрөт. Портреттин арткы планында "Кыргыз Банкы" деген жазуунун улам кайталап берилишин байкоого болот. Портреттин алдында "МИҢ СОМ" деген текст жазылган. Портреттин оң тарабындагы ак купондо кара боекто аткарылган банкноттун сериялык номери, жогорудан төмөн карай тигинен жайгаштырылган. Коргоо тилкенин оң жагында банкнотто түшүрүлгөн бозомук түстөгү айлананын фонунда күндүн түспөлүнүн сүрөттөлүшү рельефтүү берилген. Суу белгисинин ак тилкесинде жайгашкан, бир-бирине дал келген сүрөттөлүш, жарыкка салып кароодо "сом" деген сөздү чагылдырат. Банкноттун төмөнкү жагынын оң тарабында улуттук оюм-чийимдин рельефин камтыган тик бурчтук берилген. Эгерде, аны ар кайсы бурчтан жарыкка салып караса көмүскөдө берилген "1000" деген цифралык номинал даана көрүнөт. Банкноттун жогорку сол жана төмөнкү оң бурчтарында "1000" деген сан түшүрүлгөн.  

Банкноттун арткы бетинде Кыргызстандын көк тиреген бийик тоолорунун алкагында архитектуралык эстелиги – Тахти-Сулаймандын сүрөттөлүшү жана Манастын күмбөзүнүн сүрөттөлүшү берилген. Банкноттун жогорку жагында "КЫРГЫЗ БАНКЫ" деген жазуу жана "1000" деген сан түшүрүлгөн. Банкноттун чок ортосунда седеп түстүү боек менен аткарылган тилке "1000" деген сан, "Кыргыз Банкы" жазуу жүзүндө иридисценттик элемент берилген. Банкноттун төмөн жагында "1000" деген сан, жазуу жүзүндө "МИҢ СОМ" жана банкноттун "2010" деген чыгарылган жылы түшүрүлгөн.  

 

2000-жылдагы чыгарылган 1000 сом номиналындагы банкноттор 165х78 мм өлчөмүндөгү ак кагаздан даярдалган. Банкнотто бозомук жашыл түс басымдуулук кылат. Кагазга кызыл, ачык жашыл булалар жана УК жарыкка салып кароодо люминесцияланган түссүз булалар киргизилген. Кагаз локалдуу суу белгисине, банкноттун алдыңкы бетинде чагылдырылган кайталануучу элеске жана банкноттун номиналы түрүндөгү суу белгисине ээ. Банкнот көзөнөкчө түрүндө жайгаштырылган "1000" деген микротексттүү коргоо тилкесине жана оюм-чийимге ээ. Тилкелүү код банкноттун чет жактары боюнча оң жана сол тараптарында берилген.  

Банкноттун алдыңкы бетинин жогору тарабында "КЫРГЫЗ БАНКЫ" деген текст жана Улуттук банктын Төрагасынын кол тамгасы; көзү начар көргөн адамдар үчүн кыйгачынан жайгаштырылган беш штрихтик белги жана "1000" деген үзгүлтүксүз микрошрифтти камтыган "1000" деген цифра жогорулатылган рельефтүү ыкмада; ошондой эле кызыл боекто басылган банкноттун сериясы жана номери берилген. Анын жанында улуттук оюм-чийим түрүндөгү голограмма орун алган. Голограмманын борбордук элементи "1000" деген цифралык номиналдан жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын логотибинен турат. Чок ортосунда, оюм-чийимдин ичинде чегилип аткарылган "1000" номиналынын чагылышы; айлана формасындагы өтмө регистр; орто кылымдын белгилүү ойчулу жана акыны, Баласагын шаарынын кулуну Жусуп Баласагындын элеси жана "ЖУСУП БАЛАСАГЫН (11 к.)" деген текст жайгаштырылган. Ак купондук тилкеде көзү начар көргөн адамдар үчүн жогорку рельефте аткарылган шарттуу белги берилген. Төмөнкү тарабында "1000" деген үзгүлтүксүз сандардан турган "1000" деген цифра; "КЫРГЫЗ БАНКЫ" деген микрошрифттин тилкеси менен баса көрсөтүлгөн "МИҢ СОМ" деген текст камтылган. Оң тарабында кара боекто аткарылган банкноттун сериялык номери (цифралардын өлчөмү жогорудан төмөн карай өсөт), ошондой эле тигинен жайгаштырылган оюм-чийим тилкеси орун алган. Төмөнкү жагынын оң тарабында улуттук оюм-чийимдин рельефтик сүрөттөлүшүн камтыган тик бурчтук берилген. Эгерде, аны ар кайсы бурчтан жарыкка салып караса көмүскөдө берилген "1000" деген цифралык номинал даана көрүнөт .  

Банкноттун арткы бетинин жогорку тарабында "КЫРГЫЗ БАНКЫ" деген текст жана номиналды билдирген "1000" деген цифралык микрошрифтти камтыган "1000" деген цифра жайгаштырылган. Чок ортосунда Сулайман тоосунун элесинде илгерки архитектуралык эстелик – Тахти- Сулаймандын сүрөттөлүшү берилген. Банкноттор Кыргызстандын Ош шаарынын 3000 жылдыгына арналып чыгарылган, муну банкноттун сол жак бөлүгүндөгү "Ошко үч миң жыл" деген жазуу тастыктап турат. Оң тарабында айлана түрүндөгү өтмө регистр орун алган. Сүрөттөлүштүк сетканы түзгөн оюм-чийменин сол тарабында банкноттун номиналын көрсөткөн "1000" деген жазуу орун алган. Банкноттун сол жак бөлүгүндө улуттук оюм-чийим жана иридисценттик боёк менен аткарылган "1000" деген цифралык номинал орун алган. Сол тарабында тигинен жайгаштырылган оюм-чийимде "МИҢ СОМ" деген текст жайгаштырылган. Төмөнкү тарабында "1000" деген цифралык номинал жана банкноттун чыгарылган жылы "2000" берилген.