Кайта келүү

 Конъюнктура: 16 - 18-октябрь«Акбаз» кредиттик союзунун лицензиясын кайтарып алуу жөнүндө  

«Акбаз» кредиттик союзу тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын жана талаптарын системалуу түрдө сакталбагандыгы үчүн, Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө” мыйзамынын 32-беренесине, “Кредиттик союздар жөнүндө” мыйзамынан 30 жана 33-беренелерине, “Кредиттик союздарды лицензиялоо жөнүндө” жобосунун 10.2-пукнтунун 1 жана 4-пунктчаларына, “Кредиттик союздарга карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө” жобонун 3.8-пунктуна, ошондой эле Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 19-мартындагы токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитети жөнүндө” жобонун 2.1-пунктунун “т” пунктчасына таянуу менен Көзөмөл боюнча комитети 2013-жылдын 10-октябрынан тартып “Акбаз” кредиттик союзуна 2002-жылдын 24-январында берилген №325 лицензиясын кайтарып алган.  

 

Төмөнкү БФКМдерге жана алмашуу бюролоруна лицензиялар/күбөлүктөр берилген: 

 

Жеке ишкер И.Ю. Нестеровго нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2011-жылдын 17-октябрында берилген №4770 лицензияга карата кошумча алмашуу бюросу катталгандыгы тууралуу кат берилген. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Жибек-жолу көчөсү, 186. 

Жеке ишкер Д.Ш. Атабаевге нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2011-жылдын 23-декабрында берилген №4819 лицензияга карата кошумча алмашуу бюросу катталгандыгы тууралуу кат берилген. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Курманжан-Датка көчөсү

 

Төмөнкү БФКМдердин жана алмашуу бюролорунун лицензиялары/күбөлүктөрү жокко чыгарылган, кайтарылып алынган: 

 

МКА "Умутум" коомдук фондусуна 2003-жылдын 26-майында жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттөөгө берилген №34 эсептик каттоодон өткөндүгү тууралуу күбөлүгү, 2013-жылдын 12-октябрынан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Кулжа району, Кара-Кочкор айылы. 

"Акбаз" кредиттик союзуна 2002-жылдын 24-январында берилген № 325 эсептик каттоодон өткөндүгү тууралуу лицензиясы Көзөмөл боюнча комитеттин №35/5 токтомуна ылайык 2013-жылдын 10-октябрынан тартып кайтарып алынган. Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Токтогул району, Токтогул шаар тибиндеги айылы, Суеркулов атындагы көчө, 21-үй, 2-кв.  

МКК "Нур-Жайлоо" ЖЧКсына 2010-жылдын 3-ноябрында жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттөөгө берилген № 320 эсептик каттоодон өткөндүгү тууралуу күбөлүгү, ченемдик актыларды системалуу түрдө бузууга жол бергендигинен улам, 2013-жылдын 17-октябыранан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Манасчы Сагынбай атындагы көчө, 275-34. 

 

Банктар аралык төлөм системаларынын көрсөткүчтөрү (БТС) 

Бардыгы болуп БТС 

анын ичинде 

Клирингдик система 

Гросстук система 

көлөмү

сом менен 

саны, 

даана 

көлөмү

сом менен 

саны, 

даана 

көлөмү

сом менен 

саны, 

даана 

2012-жылдын 12-сентябрынан 18-октябрына чейинки аралыктагы көрсөткүчтөр (отчеттук мезгил ичинде) 

Абсолюттук мааниде  

11 507 405 689,43 

33 802 

1 112 531 282,61 

31 274 

10 394 874406,82 

2 528 

БТС төлөмдөрүндөгү үлүшү (%)  

100,0 

100,0 

9,7 

92,5 

90,3 

7,5 

анын ичинде  (%)  

  

  

  

  

  

  

БАПБнын таза позициялары  

0,1 

1,5 

1,5 

1,6 

0,0 

0,0 

БК чыгыш   

9,4 

9,0 

19,9 

9,6 

8,2 

1,8 

БК кириш 

15,6 

40,3 

26,2 

42,7 

14,4 

9,9 

СФ чыгыш 

0,1 

0,9 

0,8 

0,9 

0,0 

0,0 

СФ кириш   

0,9 

15,4 

8,9 

16,7 

0,0 

0,0 

Өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөр 

Абсолюттук мааниде  

17 268 915 124,09 

54 360 

1 737 135 715,73 

50 776 

15 531779408,36 

3 584 

Отчеттук мезгил ичиндеги көрсөткүчтөрдүн өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөрдөн четтеши 

Абсолюттук мааниде  

-5 761 509 434,66 

-20 558 

-624 604 433,12 

-19 502 

-5 136 905001,54 

-1 056 

%  

-33,4 

-37,8 

-36,0 

-38,4 

-33,1 

-29,5 

Элкарт улуттук төлөм системасынын көрсөткүчтөрү 

карата абал боюнча  

2013-жылдын  

12- октябрына карата  

2013-жылдын  18-октябрына карата  

Жүгүртүүдөгү карттардын саны   

(кайра чыгарылгандарын эске албаганда)  

 224 549 

 255 363 

Бардыгы болуп, pos-терминалдардын саны,   

анын ичинде:  

- банктарда  

- соода түйүндөрүндө  

1170 

653 

517 

1170 

653 

517 

Банкоматтардын саны  

305 

305