Кайта келүү
 Конъюнктура: 20 - 24 февраль


 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы мекемелерге жана алмашуу бюролорго лицензиялар/къбёлъктёр берилген

 

1. Жеке ишкер Келешов Али Нураддиновичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 20-февралында 4848 лицензия берилген, каттоо 2899. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чъй проспектиси, 150 «а», «Бета Сторес» супермаркети

2. Жеке ишкер Батыркул уулу Алымбекке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 20-февралында 4849 лицензия берилген, каттоо 2900. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 150, («Моссовет» алмашуу бюросу); 

3. Жеке ишкер Садыков Гапар Бахобовичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 22-февралында 4850 лицензия берилген, каттоо 2901. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Манас проспектиси, 38; 

4. Жеке ишкер Даникулова Зульфияхан Эшмаматовнага нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 22-февралында 4851 лицензия берилген, каттоо 2902. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Кулиев кёчёсъ, 86/1, батыш автобекети;  

5. Жеке ишкер Курманалиев Сагынбек Рашатовичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 24-февралында 4852 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Талас областы, Манас району, Новодонецк айылыЧоь-Капка» бажы ёткёрмёсънън жанында).  

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы мекемелеринин лицензиялары/къбёлъктёръ жокко чыгарылды, кайтарылып алынды

 

1. 2005-жылдын 27-майында "Ринат-Юг" кредиттик союзуна (КС) катышуучулардан аманат пайды сатып алуу аркылуу алардын акча каражаттарын тартуу жана КСтин катышуучуларына кредиттерди беръъ боюнча операцияларды жъзёгё ашырууга берилген 489 лицензиясы, 2012-жылдын 7-февралындагы ёзън-ёзъ жоюу тууралуу катышуучуларынын жалпы жыйынынын чечиминин жана 2012-жылдын 8-февралындагы КСтин башкармасынын тёрагасынын ётънъчънън негизинде, 2012-жылдын 9-февралынан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ош шаары, Ак-Тилек микрорайону, 21-10; 

2. 2010-жылдын 4-мартында МКК "Алтын Казына МД" ЖЧКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё берилген эсептик каттоодон ёткёндъгъ жёнъндё 274 къбёлъгъ, 2012-жылдын 10-февралындагы коомду жоюу жёнъндё уюштуруучулар жыйынынын 1 протоколуна жана 2012-жылдын 17-февралындагы МККнын жетекчисинин ётънъч катына ылайык 2012-жылдын 21-февралынан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ош шаары, Ноокат району, Исанов айыл округу, Жаьы-Базар айылы (Н.Исанов атындагы айыл округунун конторасы жагында); 

3. 2008-жылдын 7-октябрында МКК "Пегас-кредит" ЖЧКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё берилген эсептик каттоодон ёткёндъгъ жёнъндё 158 къбёлъгъ, 2012-жылдын 20-февралындагы катышуучуларынын жалпы жыйынынын протоколунун жана 2012-жылдын 22-февралындагы МККнын ётънъчънън негизинде 2012-жылдын 22-февралынан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Каракол шаары, Тыныстанов атындагы кёчё, 21; 

4. МКА "Шайлоокулдун Казынасы" коомдук фондусуна жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 2003-жылдын 31-мартындагы 18 къбёлък, Улуттук банктын Талас областындагы башкармалыгынын 2012-жылдын 24-февралындагы 2 чечиминин негизинде 2012-жылдын 24-февралынан тартып мезгил-мезгил менен берилъъчъ реуглятивдик отчетторду системалуу търдё бербей келишинен улам жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Талас областы, Кара-Буура району, Аманбаев айылы, Жолдошев атындагы кёчё, 37. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ (БТС

 

 

 

Бардыгы болуп БТС 

анын ичинде 

Клирингдик система 

Гросстук система 

кёлёмъ, 

сом менен 

саны

даана 

кёлёмъ

сом менен 

саны

даана 

кёлёмъ

сом менен 

саны

даана 

2012-жылдын 20-февралынан 24-февралына чейинки аралыктагы кёрсёткъчтёр (отчеттук мезгил ичинде

Абсолюттук мааниде 

9 187 525 703,53 

34 778 

936 779 507,21 

32 778 

8 250 746 196,32 

2 000 

БТС тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%) 

100,0 

100,0 

10,2 

94,2 

89,8 

5,8 

анын ичинде 

(%) : 

  

  

  

  

  

  

БАПБнын таза позициялары 

0,1 

0,9 

0,7 

1,0 

0,0 

0,0 

БК чыгыш  

9,7 

5,1 

10,4 

5,2 

9,6 

2,9 

БК кириш  

16,9 

32,1 

21,9 

33,9 

16,4 

2,0 

СФ чыгыш  

0,002 

0,1 

0,02 

0,1 

0,0 

0,0 

СФ кириш  

0,1 

1,4 

0,9 

1,5 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниде 

8 499 139 777,54 

33 269 

998 160 414,00 

31 072 

7 500 979 363,54 

2 197 

 

Отчеттук мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёрдън ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёрдён четтеши  

Абсолюттук мааниде 

688 385 925,99 

1 509 

-61 380 906,79 

1 706 

749 766 832,78 

-197 

8,1 

4,5 

-6,1 

5,5 

10,0 

-9,0 

 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ 

 

… карата абал боюнча 

2012-жылдын 17-февралына карата 

2012-жылдын 24-февралына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайра чыгарылгандарын эске албаганда) 

123 394 

123 823 

Бардыгы болуп, pos-терминалдардын саны,  

анын ичинде

- банктарда 

- соода тъйъндёръндё 

687 

457 

230 

692 

457 

235 

Банкоматтардын саны 

164 

164