Кайта келүү
 Конъюнктура: 20 - 24 декабрь


ь 2010-жылдын 24-декабрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан «Залкар банк» ААКына улуттук жана чет ёлкё валютасында банк операцияларын жъргъзъъ укугуна №№049 жана 049/1-лицензиялары берилген. Бул банк Кыргыз Республикасынын «Банктарды консервациялоо, жоюу жана банкроттоо жёнъндё» мыйзамына ылайык банкрот банк «АзияУниверсалБанк» ААКын реструктуризациялоо жолу менен тъзългён жана «АУБ» ААКынын укуктуу ишин улантуучусу болуп саналбайт. 

 

 

ь 2010-жылдын 1-декабрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2010-жылдын 9 айы ъчън акча-кредит саясаты жёнъндё отчет каралган. 

2010-жылдын апрель жана июнь айларында болуп ёткён саясий окуялар жана алардын кесепеттъъ натыйжалары акча-кредит саясатына олуттуу оьдоп-тъзётъълёрдъ киргизгени отчетто белгиленген. Банк тутумунда системалуу кризистин пайда болушу жана инфляциянын жай арымынан улам тереь стагнацияга туш болуу коркунучу тобокелдиктеринин шарттарында апрелден кийинки алгачкы айларда Улуттук банктын аракеттери эь алгач банк жана финансы системаларынын туруктуулугун камсыз кылууга жана экономикалык ёсъшкё кёмёк кёрсётъъгё багытталган. Алсак, жылдын 2-чейреги ичинде Улуттук банк жъгъртъъдёгъ ноталар кёлёмън олуттуу търдё, март айынын акырына карата 1 млрд. сомдон июнь айынын акырына карата 200 млн. сомго чейин кыскарткан. Май айында коммерциялык банктар ъчън милдеттъъ камдар ёлчёмън 9,5 пайыздан 8 пайызга чейин, Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фондунун иши ъчън базалык ченди 8 пайыздан 7 пайызга чейин кыскарткан.  

Климаттык катаклизмдерден улам дан ёндъръъчъ ири ёлкёлёрдё пайда болгон тышкы баа эпкиндеринин натыйжасында июль айында башталган инфляция процесстеринин ылдамдашы энергия алып жъръъчълёргё болгон баалардын ёсъшънён улам, Улуттук банктын ъстёк ликвиддъълъктъ тазалоо боюнча аракеттеринин активдешъъсън шарттаган. Улуттук банк ёз ноталарын сунуштоону жогорулаткан, алардын жъгъртъъдёгъ кёлёмъ 335 млн. сомдон ашкан. 

Ички валюта рыногунда чет ёлкё валютасына суроо талаптын аны сунуштоодон дайыма жогору болгондугу катталган, мында улуттук валютанын сезондук жайындагы бекемделиши байкалган эмес. Алмашуу курсунун кескин олку-солку болушун басаьдатуу максатында Улуттук банк валюта интервенцияларын жъргъзгён: 9 ай ичинде Улуттук банктын таза сатууларынын кёлёмъ 186 млн. АКШ долларын тъзгён, АКШ долларынын алмашуу курсу 5,8 пайызга, 46,6377 сом/АКШ долларына чейин жогорулаган.  

Акча базасы тогуз ай ичинде 7,4 пайызга ёскён. Керектёё бааларынын индексинин ёсъшъ 10,3 пайызды (2010-жылдын сентябрь айы/2009-жылдын декабрь айы), инфляция жылдык туюнтулушунда 12,1 пайызды тъзгён (2010-жылдын сентябрь айы/2009-жылдын декабрь айы). 

Январь-сентябрь айларында ИДП кёлёмънън реалдуу туюнтулушунда 0,5 пайызга кыскаруусу жъргён, бул соода-сатыктын жана айыл чарба продукцияларын ёндъръънън кыскаргандыгы менен шартталган. Мамлекеттик бюджеттин тартыштыгы 5,4 млрд. сомду же ИДПга карата 3,7 пайызды тъзгён. Тышкы экономикалык сектордун алдын ала маалыматтары тышкы соода жъгъртълъшънън кёлёмънън 8,2 пайызга жогорулагандыгын кёрсёткён, анын ичинде экспорт 11,4 пайызга, ал эми импорт 6,5 пайызга ёскён. Акча которуулардын агып келишинин кёбёйгёндъгъ катталган. 

Отчетто акыркы айларда ИДПнын тёмёндёшъ менен айкалышкан инфляциялык басымдын къчёшънън шарттарында Улуттук банкка инфляциялык тобокелдиктер менен экономикалык тёмёндёё тобокелдиктеринин ортосундагы баланстык оьой эмес милдетти чечъъгё туура келип жаткандыгы белгиленген

Отчетту талкуулоонун жъръшъндё Башкарма мъчёлёръ тарабынан экономиканын структуралык кёйгёй маселеси болуп саналган керектёё ъчън чогултуп коюлган акча каражаттарынын тёмёнкъ деьгээли жана эмгектин тёмёнкъ ёндъръмдъълъгъ шарттарындагы керектёёнън жогорку деьгээли сакталып тургандыгы белгиленген. Банк секторундагы жагдай боюнча пикир алмашуу учурунда ъстёк ликвиддъълъктън салыштырмалуу жогорку деьгээлинде мамлекеттик баалуу кагаздар рыногундагы банктардын активдъълъгънън тёмён бойдон калып жаткандыгы айтылган. 

Келерки жылы акча каражаттарына болгон суроо-талап Ош жана Жалал-Абад шаарларын калыбына келтиръъ, президенттик шайлоо ёткёръъ боюнча жумуштардын эсебинен колдоого алынып турат, ал эми акча сунуштоонун ёсъшъ мамлекеттик финансылар секторунун эсебинен жъзёгё ашат деген пикирлер айтылган. Ёкмёт чыгашаларынын болжолдонгон кёлёмъ жана 2011-жылдагы мамлекеттик бюджеттин тартыштыгы белгилъъ бир коркунучтарды туудуруп жаткандыгы да белгиленген, анткени бул коркунучтар инфляциялык тобокелдиктердин негизги ички факторлорунун бири болуп калышы ыктымал. Башкарма мъчёлёръ ушундай шарттарда Ёкмёттън орто мёёнёттък экономикалык программасынын болушу абдан маанилъъ болуп саналаарын баса белгилешти. 

Акча-кредит саясаты жёнъндё отчетту кароонун жъръшъндё ошондой эле ЭВФ менен андан ары кызматташуу келечектери дагы талкууланган. 

Жъргъзългён талкуулоонун жыйынтыктары боюнча Башкарма мъчёлёръ 2010-жылдын 9 айы ъчън акча-кредит саясатын жактырышкан. 

 

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2010-жылдын II жана III чейреги ъчън финансылык отчеттор жана коммерциялык банктар менен финансы-кредит мекемелери тарабынан экономикалык ченемдердин аткарылышы жёнъндё маалыматтар басылып чыккандыгын маалымдайт: 

 

2010-жылдын II чейреги 

 

№ 

Мекеменин аталышы 

Отчеттордун формалары 

Басылмалар 

Аталышы 

Номери жана кънъ 

«Кыргызстан коммерциялык банкы» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Эркин Тоо 

 

 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын 13-июлундагы 63 (1984) санында  

 

2010-жылдын 14-июлундагы 19 (321) санында 

Россия-Кыргыз «Аманбанк» ААК 

Ф1, Ф2, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын 14-июлундагы 19 (321) санында 

«БТА Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын 14-июлундагы 19 (321) санында 

«Халык Банк Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Финансист 

2010-жылдын 22-июлундагы 12 (12) санында 

«Дос-Кредобанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Общественный рейтинг 

2010-жылдын 29-июлундагы 28 (489) санында  

«АзияУниверсалБанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын 21-июлундагы 20 (322) санында  

«Казкоммерцбанк Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын 21-июлундагы 20 (322) санында  

«ЭкоБанк» ААК 

Ф1, Ф1, Ф2, Ф2, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын 14-июлундагы 21 (323) санында  

«АКБ Толубай» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Общественный рейтинг 

2010-жылдын 15-июнундагы 26 (487) санында  

10 

«КыргызкредитБанк» ААКсы 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын 21-июлундагы 20 (322) санында  

11 

«Демир Кыргыз Интернэшл Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын 14-июлундагы 21 (323) санында  

12 

ИБ «Ысык-Кёл» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын 14-июлундагы 19 (321) санында 

13 

 «Юникредит Банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Финансист 

2010-жылдын 15-июлундагы 11 (11) санында  

14 

«РСК Банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Кыргыз Туусу 

2010-жылдын 16-июлундагы 53 (234441) санында 

15 

 «Банк Азия» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Финансист 

2010-жылдын 22-июлундагы 12 (12) санында  

16 

«Бакай Банкы» ААК 

Ф1, Ф2, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын 21-июлундагы 20 (322) санында  

17 

 ЖАК «Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы»  

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Финансист 

2010-жылдын 15-июлундагы 11 (11) санында  

18 

Пакистан Улуттук банкынын Бишкектеги филиалы  

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын 14-июлундагы 19 (321) санында 

19 

«ФинансКредитБанк КАБ» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын 21-июлундагы 20 (322) санында  

20 

«Айыл банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Эркин Тоо 

2010-жылдын 16 -июлундагы 64 (1984) санында  

21 

 «Манас Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын 14-июлундагы 19 (321) санында 

22 

«Акылинвестбанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын 14-июлундагы 19 (321) санында 

 

 

2010-жылдын II чейреги 

 

№ 

Мекеменин аталышы 

Отчеттордун формалары 

Басылмалар 

Аталышы 

Номери жана кънъ 

«Кыргызстан коммерциялык банкы» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын 20-октябрындагы 28 (330) санында 

Россия-Кыргыз «Аманбанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын 20-октябрындагы 28 (330) санында 

«БТА Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын 20-октябрындагы 28 (330) санында 

«Халык Банк Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Финансист 

2010-жылдын 21-октябрындагы 24 (24) санында 

«Дос-Кредобанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Общественный рейтинг 

2010-жылдын 14-октябрындагы 38 (499) санында  

«АзияУниверсалБанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын 27-октябрындагы 29 (331) санында  

«Казкоммерцбанк Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын 27-октябрындагы 29 (331) санында  

«ЭкоБанк» ААК 

Ф1, Ф1, Ф2, Ф2, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын 27-октябрындагы 29 (331) санында  

«АКБ Толубай» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Общественный рейтинг 

2010-жылдын 21-октябрындагы 39 (500) санында  

10 

«КыргызкредитБанк» ААКсы 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын 13-октябрындагы 27 (329) санында  

11 

«Демир Кыргыз Интернэшл Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын 27-октябрындагы 29 (331) санында  

12 

ИБ «Ысык-Кёл» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын 20-октябрындагы 28 (330) санында  

13 

 «Юникредит Банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Финансист 

2010-жылдын 28-октябрындагы 25 (25) санында  

14 

«РСК Банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Кыргыз Туусу 

2010-жылдын 19-октябрындагы 80 (23468) санында 

15 

 «Банк Азия» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Финансист 

2010-жылдын 21-октябрындагы 24 (24) санында  

16 

«Бакай Банкы» ААК 

Ф1, Ф2, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын 13-октябрындагы 27 (329) санында  

17 

 ЖАК «Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы»  

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Финансист 

2010-жылдын 14-октябрындагы 23 (23) санында  

18 

Пакистан Улуттук банкынын Бишкектеги филиалы  

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын 13-октябрындагы 27 (329) санында  

19 

«ФинансКредитБанк КАБ» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын 27-октябрындагы 29 (331) санында  

20 

«Айыл банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Эркин Тоо 

2010-жылдын 15 -октябрындагы 97 (2017) санында  

21 

 «Манас Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын 13-октябрындагы 27 (329) санында  

22 

«Акылинвестбанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын 20-октябрындагы 28 (330) санында  

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин жаьылыктары 

 

Улуттук банк тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерге лицензиялар (къбёлъктёр) берилген

1. ЖЧК "КУРЖУН" МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2010-жылдын 21-декабрында берилген 328-къбёлък. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, 8-кичирайон, 33-44. 

2. ЖЧК "Экстра-кредит" МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2010-жылдын 21-декабрында берилген 329-къбёлък. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Тъп р-ну, Тъп айылы, Элебаев кёчёсъ, номерсиз ("Береке" кафесинин имараты). 

3. ЖЧК "Кенч-тен" МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2010-жылдын 24-декабрында берилген 330-къбёлък. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Кожевенная кёчёсъ, 1. 

4. Жеке ишкер Шерматов Равшанбек Камиловичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 20-декабрында берилген 4537-лицензия. Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Жалал-Абад шаары, борбордук базар ("Мариям" ательеси). 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

 

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

2010-жылдын 20-декабрынан 24-декабрына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

13 856 962 654,48 

28 469 

1 650 795 807,67 

25 466 

12 206 166 846,81 

3 003 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

11,9 

89,5 

88,1 

10,5 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,2 

1,3 

1,5 

1,4 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

27,9 

30,5 

32,2 

33,7 

27,4 

3,0 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

24,8 

12,6 

12,2 

13,8 

26,6 

2,2 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,01 

0,2 

0,1 

0,2 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,3 

4,1 

2,3 

4,6 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниси 

8 512 755 057,91 

21 421 

1 118 070 789,67 

19 223 

7 394 684 268,25 

2 198 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

5 344 207 596,57 

7 048 

532 725 018,00 

6 243 

4 811 482 578,56 

805 

62,8 

32,9 

47,6 

32,5 

65,1 

36,6 

 

 

Элкарт улуттук тёлём системасынын кёрсёткъчтёръ* 

 

Абалы  

2010-жылдын 17-декабрына карата 

2010-жылдын 24-декабрына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

102 829 

103 284 

Pos-терминалдардын саны

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

500 

371 

129 

502 

373 

129 

Банкоматтардын саны 

71 

72