Кайта келүү
 Конъюнктура: 06 - 10 декабрь


ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы коомчулуктун талкуусуна расмий сайтынын Нормативдик актылар/Талкуулоо ъчън долбоорлор бёлъгъндё "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2002-жылдын 11-сентябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2002-жылдын 25-октябрында 135-02 номеринде каттоодон ёткёртългён №37/2 "Микрокредиттик компанияларды жана микрокредиттик агенттиктерди тъзъъ жёнъндё жобого" ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё" токтом долбоору жайгаштырылгандыгын билдирет. Бул долбоорго тиешелъъ эскертъълёр жана сунуштар aibraimova@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кабыл алынат. 

 

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы коммерциялык банктарга Улуттук банктын расмий веб-сайтынын Нормативдик актылар/Талкуулоо ъчън долбоорлор бёлъгъндё коомчулуктун талкуусуна Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-июнунда кабыл алынган №52/4 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жёнъндё" токтомуна ёзгёртъълёр жана толуктоолор долбоору жайгаштырылыгандыгы тууралуу билдирет. Кёзёмёл методологиясы жаналицензиялоо башкармалыгы аталган долбоор боюнча сын-пикирлерди жана сунуштарды aatyshova@nbkr.kg электрондук дарегине жёнётъънъ ётънёт. 

 

 

ь Коллекциялык монеталар боюнча ачык тендер ёткёръъгё байланыштуу жарык кёргён публикацияларга байланыштуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тёмёнкълёрдъ билдиръънъ зарыл деп эсептейт. 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы дайыма ёз ишин мъмъкън болушунча ачык жарыялоо саясатын карманып келет. 2008-2015-жылдарга карата Кыргызстандын коллекциялык монеталарын чыгаруу планы Улуттук банктын сайтында жарыяланган. 2011-жылда коллекциялык монеталарды («Эгемендъъ Кыргызстан» жана «Жеьиш чокусу» къмъш монеталары жана «Жебиш чокусу», «Хан Теьир» жез-никель монеталары) ёндъръшкё беръъ ъчън монета чыгаруу сарайларын тандоо ъчън Улуттук банк ачык эл аралык тендер жарыялаган, бул максатта расмий сайта тендер тууралуу кулактандыруу жайгаштырылган. 

Улуттук банк банкнотторду жаьыртууну алардын колдонуудан чыгышына жана жъгъртъъдён эскилиги жеткен акча белгилерин алып салууга карата жъзёгё ашырат. Интерполдун сунушуна жана дъйнёлък тажрыйбага ылайык банкноталарды ар бир 7-10 жылда бир жасалма акчаларды табылган фактылардын алдын алуу максатында жаьыртылып турууга тийиш. 

Бизде жогорку номиналдагы 200, 500 жана 1 000 сомдуктар киргизилген убактан бери (2000-жылдын 28-августу) он жылдан ашуун убакыт ёткён. Тёртънчъ сериядагы жакшыртылган банкноталарды Улуттук банк жъгъртъъгё кезеги менен киргизип турган. 2009-жылы: мартта 5000 сом, июлда 20, 50 жана 100 сомдуктар, 2010-жылдын декабрында бул серияны 200, 500 жана 1000 сом номиналдары менен аяктаган. 

Нумизматикалык (коллекциялык) монеталар жана банкноттор боюнча маалыматтар Ёкмёттън 2007-жылдын 6-октябрындагы №450/8 токтомуна ылайык жашыруун эмес маалыматтар болуп саналат, ал эми жъгъртъъдёгъ монеталар жана банкноттор боюнча маалыматтарга «жашыруун» белгиси коюлган жана ал маалымат жарыяланууга тийиш эмес, бул мамлекеттин экономикалык коопсуздугу менен байланыштуу. Акча белгилерин даярдоого чыгымдар Кыргыз Республикасынын бюджетинен бёлънбёйт, бул максатка Улуттук банктын ёздък каражаттарынан акча бёлъштърълёт. 

 

 

ь Търкмёнстандын борбордук банкы ёлкёдё жъргъзълъп жаткан деноминацияга ылайык 2011-жылдын 1-январынан тартып 1993-2005-жылдары чыгарылган сериядагы банкнотторду жана монеталарды жъгъртъъгё 2009-жылы чыгарылган банкнотоорго жана монеталарга айырбаштоо токтотула тургандыгы тууралуу маалымдайт. 

Търкмёнстандын борбордук банкы 1993-2005-жылдардын ългъсъндёгъ банкнотторду жана монеталарды Търкмёнстандын жъгъртъъдёгъ акча бирдиктерине айырбаштап алууну сунуш кылат. 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин жаьылыктары 

 

Улуттук банк тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерге лицензиялар (къбёлъктёр) берилген

1. ЖЧК "Profit credit company" (Профит кредит компани) МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2010-жылдын 8-декабрында берилген 325-къбёлък. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Бейшеналиева кёчёсъ, 42 а. 

2. Жеке ишкер Рогачева Оксана Викторовнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 8-декабрында берилген 4526-лицензия. Алмашуу бюросу 2636 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Жибек-Жолу кёчёсъ, 253. 

3. Жеке ишкер Айталиев Эрнист Таалайбековичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 7-декабрында берилген 4525-лицензия. Алмашуу бюросу 2635 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Токтогул кёчёсъ, 232. 

 

2010-жылдын 1-декабрынан тартып "Элнуржанат" кредиттик союзуна 2009-жылдын 21-октябрында берилген №546-лицензия кредиттик союздун 2010-жылдын 9-ноябрындагы жалпы жыйынынын "Ёзън-ёзъ жоюу жёнъндё" №9-протоколунун негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Нарын областы, Ак-Талаа району, Ъгът айылы, Акматов Акималы атындагы кёчё, 27. 

 

 

Улуттук банктын коомдук пикирди билъъ кызматы  

сиздердин сурооьуздарга жооп берет” 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамына ылайык, Улуттук банк жеке адамдар менен операцияларды жъргъзбёй тургандыгы тууралуу билдирет жана, ага ылайык, берилген банктык кредиттер боюнча карыздарынын жоктугу жана банк эсебинде акча каражаттарынын бар же жок экендиги тууралуу маалымкат бербейт. 

Жарандардын жогоруда аталган маалымкаттарга тиешелъъ кёп сандаган суроолоруна байланыштуу, Улуттук банк, Кыргыз Республикасынын Ёкмётънън алдындагы Мамлекеттик бажы кызматына, Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигине, Кыргыз Республикасынын Ёкмётънън алдындагы Мамлекеттик каттоо кызматына, Кыргыз Республикасындагы Россия Федерациясынын элчилигине, Ички Иштер министрлигине, Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздуктун мамлекеттик кызматынын Чекара къчтёрънё берилген банктык кредиттер боюнча карыздарынын жоктугу жана банктардагы эсептедеги акча каражаттары тууралуу маалыматтарды талап кылуунун укуктуулугу жёнъндё маалымат беръъ ётънъчъ менен кайрылган. Бул ётънъчтёргё кёрсётългён мамлекеттик органдар мындай маалымкат талап кылбай тургандыгы жана жарандар мамлекеттик чекарадан ётъп жаткан кезде мындай маалымкаттарды кёрсётъъгё милдеттъъ болгон укуктук-ченемдик документтеринин жок экендиги тууралуу жооптор алынган. 

Мындай документтерди мыйзамсыз талап кылган учурларда укук коргоо органдарына кайрылуу керек. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

 

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

2010-жылдын 6-декабрынан 3-декабрына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

9 173 392 185,55 

27 244 

1 244 146 711,03 

24 785 

7 929 245 474,52 

2 459 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

13,6 

91,0 

86,4 

9,0 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,2 

1,3 

1,6 

1,5 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

17,6 

17,2 

17,1 

18,7 

17,7 

2,2 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

17,0 

15,3 

11,4 

16,7 

17,8 

2,1 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,1 

2,7 

0,4 

3,0 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

1,1 

11,7 

8,5 

12,9 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниси 

8 512 755 057,91 

21 421 

1 118 070 789,67 

19 223 

7 394 684 268,25 

2 198 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

660 637 127,64 

5 823 

126 075 921,36 

5 562 

534 561 206,27 

261 

7,8 

27,2 

11,3 

28,9 

7,2 

11,9 

 

 

Элкарт улуттук тёлём системасынын кёрсёткъчтёръ* 

 

Абалы  

2010-жылдын 3-декабрына карата 

2010-жылдын 10-декабрына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

102 414 

102 637 

Pos-терминалдардын саны

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

498 

369 

129 

498 

369 

129 

Банкоматтардын саны 

70 

70