Кайта келүү
 Конъюнктура: 09 - 13 ноябрь


 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин жаьылыктары 

 

2010-жылдын 10-ноябрынан тартып жеке ишкер Юрченко Михаил Григорьевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 20-апрелинде берилген 4355-лицензия жеке ишкердин ёзън-ёзъ жоюу жёнъндёгъ арызынын негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Жибек-Жолу кёчёсъ, 253. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

 

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

2010-жылдын 8-ноябрынан 12-ноябрына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

8 036 731 332,02 

22 742 

1 087 739 394,19 

20 804 

6 948 991 937,83 

1 938 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

13,5 

91,5 

86,5 

8,5 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,2 

1,4 

1,7 

1,6 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

18,4 

12,2 

12,8 

12,8 

19,3 

5,3 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

20,7 

17,4 

15,0 

18,8 

21,6 

2,1 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,02 

0,5 

0,1 

0,5 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

1,3 

13,6 

9,9 

14,8 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниси 

8 223 136 186,35 

21 747 

1 154 635 854,67 

19 485 

7 068 500 331,68 

2 261 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

-186 404 854,33 

995 

-66 896 460,48 

1 319 

-119 508 393,85 

-323 

-2,3 

4,6 

-5,8 

6,8 

-1,7 

-14,3 

 

 

Элкарт улуттук тёлём системасынын кёрсёткъчтёръ* 

 

Абалы  

2010-жылдын 5-ноябрына карата 

2010-жылдын 13-ноябрына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

101 521 

101 824 

Pos-терминалдардын саны

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

476 

362 

114 

483 

366 

117 

Банкоматтардын саны 

65 

66