Кайта келүү

 Конъюнктура: 18 - 22 октябрь


 

ь Улуттук банк, 2010-жылдын 21-октябрында "Кабар" маалыматтык агенттигинде Кыргыз Республикасынын Тёрагасынын милдетин аткаруучу Жеенбаева Б.Ж., финансы министри Имашев Ч.И., экономикалык тескёё министри Уметалиев Э.С. катышышкан пресс-конференция ёткёндъгъ тууралуу маалымдайт. Пресс-конференция Кыргыз Республикасынын делегациясынын ЭВФтин жана Дъйнёлък банктын Жыл сайын ётъъчъ жыйынына катышуунун жыйынтыктары боюнча ёткёрълдъ, жыйын Вашингтондо 2010-жылдын 6-октябрынан 11-октябрына чейин ёткёрългён. 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин жаьылыктары 

 

Улуттук банк тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерге лицензиялар (къбёлъктёр) берилген: 

1. Жеке ишкер Таабалдиев Абдирашит Тажидиновичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 18-октябрында берилген 4497-лицензия. Юридикалык дареги: Баткен областы, Баткен шаары, Т.Садыков кёчёсъ, 8. 

2. Жеке ишкер Султанов Акылбек Аскарбековичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 19-октябрында берилген 4498-лицензия. Алмашуу бюросу 2615 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, "Дордой" базары, борбордук ётмё жол, №13-орун

3. Жеке ишкер Казначиев Руслан Зарылбековичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 21-октябрында берилген 4499-лицензия. Алмашуу бюросу 2616 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Кант шаары, Ленин кёчёсъ, 66.  

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин лицензиялары

къбёлъктёръ кайра чакырылып алынган, жокко чыгарылган: 

 

1. 2010-жылдын 18-октябрынан тартып жеке ишкер Турумбекова Назира Медербековнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 1-апрелинде берилген №4323-лицензия Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузгандыгы ъчън 2010-жылдын 18-октябрындагы №41-0 буйруусунун негизинде кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, "Дордой" соода-кёьъл ачуу борбору, Чымкент аватоунаа токтоочу жайы, №58-павильон. 

2. 2010-жылдын 15-октябрынан тартып жеке ишкер Суйналиев Калмат Султанмуратовичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 16-апрелинде берилген №4346-лицензия Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузгандыгы ъчън 2010-жылдын 15-октябрындагы 39-0 буйруусунун негизинде кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Байтик Баатыр кёчёсъ, 3 «а» /22. 

3. 2010-жылдын 21-октябрынан тартып ЖАК "Кооперативдик стабилдештиръъ фонду" МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2005-жылдын 10-июнунда берилген №31-къбёлък акционерлердин 2010-жылдын 4-октябрындагы кезектен тышкаркы жалпы жыйынынын протоколунун негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Карасуу кёчёсъ, 71-ъй, 34-кв.  

4. 2010-жылдын 21-октябрынан тартып жеке ишкер Гордиенко Владимир Александровичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 9-декабрында берилген №4210-лицензия 2010-жылдын 20-октябрындагы жеке ишкердин алмашуу бюросунун ишин токтоткондугу жёнъндё арызынын негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Л.Толстой кёчёсъ, 167. 

5. 2010-жылдын 18-октябрынан тартып жеке ишкер Рахманов Адылга нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 18-январында берилген №4236-лицензия 2010-жылдын 15-октябрындагы жеке ишкердин алмашуу бюросунун ишин токтоткондугу жёнъндё арызынын негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Зайнабетдинов кёчёсъ, 3 «а». 

6. 2010-жылдын 18-октябрынан тартып жеке ишкер Махмудов Зайнабидинге нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 10-мартында берилген 4293-лицензия 2010-жылдын 18-октябрындагы жеке ишкердин алмашуу бюросунун ишин токтоткондугу жёнъндё арызынын негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Зайнабетдинов кёчёсъ, 3/41, 2-пункт

 

 

"Улуттук банктын коомдук пикирди билъъ кызматы  

Сиздердин суроолоруьуздарга жооп берет

Ипотекалык кредит деген эмне? (уландысы) 

 

Калктан келип тъшкён суроолорго ылайык, коммерциялык банктардын ипотекалык кредиттери боюнча пайыздык чендери тууралуу 2010-жылдын 1-сентябрына карата абал боюнча маалыматтарды билдиребиз

 

 

Турак-жай сатып алууга жана курууга берилъъчъ кредиттер, анын ичинде ипотекалык кредит 

улуттук валютада 

чет ёлкё валютасында 

«UniCreditBank» ААКы 

22-24% 

22-24% 

"Банк Азия" ЖАКы 

30-33% 

30-33% 

"БАНК-БАКАЙ" ААКы 

17-24% 

17-24% 

"Демир Кыргыз Интернэшнл Банк" ЖАКы 

20-31% 

20-31% 

"Дос-Кредобанк" ААКы 

26,51% 

"БТА Банк" ЖАКы 

16,08% 

19,26% 

Инвестбанк "Ысык-Кёл" ААКы 

24-30% 

"Казкоммерцбанк Кыргызстан" ААКы 

18-22% 

«КИКБ» ЖАКы 

16-20% 

"КыргызКредит Банк" ААКы 

12-28% 

12-28% 

Пакистан Улуттук банкынын Бишкек филиалы 

18-20% 

АКБ «Толубай» ЖАКы 

27,04% 

28,00% 

"Халык Банк Кыргызстан" ААКы 

18-27% 

20-27% 

"ЭкоИсламикБанк" ААКы 

5-100% 

5-100% 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

 

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

2010-жылдын 18-октябрынан 22-октябрына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

8 268 862 390,55 

19 913 

1 189 956 513,81 

17 723 

7 078 905 876,74 

2 190 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

14,4 

89,0 

85,6 

11,0 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,2 

2,0 

1,2 

2,3 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

19,3 

17,4 

22,0 

19,3 

18,9 

2,1 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

16,8 

17,1 

15,7 

18,9 

16,9 

2,0 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,02 

0,2 

0,1 

0,3 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,2 

4,3 

1,7 

4,8 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниси 

8 407 515 825,82 

22 167 

1 192 992 871,88 

19 850 

7 214 522 953,94 

2 317 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

-138 653 435,27 

-2 254 

-3 036 358,07 

-2 127 

-135 617 077,20 

-127 

-1,6 

-10,2 

-0,3 

-10,7 

-1,9 

-5,5 

 

 

Элкарт улуттук тёлём системасынын кёрсёткъчтёръ* 

 

Абалы  

2010-жылдын 15-октябрына карата 

2010-жылдын 22-октябрына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

100 782 

101 010 

Pos-терминалдардын саны

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

569 

449 

120 

577 

449 

128 

Банкоматтардын саны 

134 

134 

 

* «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКынын маалыматтары боюнча, борборго Кыргыз Республикасында иштеп жаткан 22 коммерциялык банктын 16сы туташтырылган