Кайта келүү
 Конъюнктура: 06 - 09 сентябрь


ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, "Азия УниверсалБанк" ААКы аманатчылар резидент жеке адамдардын депозиттери боюнча, ошондой эле эмгек акы долбоорунун алкагында "Элкарт" жана "Visa" тёлём карттары боюнча тёлёмдёрдъ, инсайдерлер жана аффилирленген жактар, ошондой эле укук коргоо органдары тарабынан эсептери камакка алынган адамдардан башкалардын тёлёмдёрън жъзёгё ашырууну улантып жаткандыгы жёнъндё калкка билдирет

"Азия УниверсалБанк" ААКынын иштёё маселелери жана тёлёмдёрдъ ёткёръъ, ошондой эле бул банк тарабынан ёткёрълъп жаткан операциялар боюнча суроолор менен жарандар "АУБ" ААКынын кънъ-тънъ тынымсыз иштей турган маалыматтык кызматына 554444 телефону боюнча же "АУБ" ААКынын консерваторуна 313131 телефону боюнча кайрылса болот

Кошумча търдё "АУБ" ААКынын тёмёнкъ шаарлардагы филиалдарынын телефондорун билдиребиз

Токмок шаары- (03138) 6-39-47, (0312) 31-35-50 (кошумча номери 5442) 

Балыкчы шаары - (03944) 2-24-52, (0312) 31-35-50 (кошумча номери 5483) 

Каракол шаары (03922) 5-08-86, (0312) 31-35-50 (кошумча номери 5843) 

Нарын шаары (03522) 5-22-30, (0312) 31-35-50 (кошумча номери 5882) 

Ош шаары - (03222) 5-75-91, (0312) 31-35-50 (кошумча номери 5924) 

Жалал-Абад шаары (03722) 7-35-35, (0312) 31-35-50 (кошумча номери 5794) 

Талас шаары (03422) 5-29-32, 5-28-97, (0312) 31-35-50 (кошумча номери 5708) 

Баткен шаары (03622) 5-05-92, (0312) 31-35-50 (кошумча номери 5981) 

Андан тышкары, «Улуттук банктын коомдук пикирди сурап-билъъ кызматына» 669134, 669008 телефондору аркылуу кайрылсаьыздар болот. 

 

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2010-жылдын 9-сентябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунда Улуттук банктын Бишкек шаардык Район аралык сотунун 2010-жылдын 28-майындагы чечими жана Бишкек шаардык сотунун 2010-жылдын 3-августундагы апелляциялык арызына карата чечими боюнча («ЁнёржайкурулушБанкы» ААКынын мурунку акционерлеринин доо арызы боюнча) кёзёмёлдък арызын кароо боюнча сот отуруму болуп ёткёнъ тууралуу билдирет, бул отурумдун жайынтыгы боюнча сот коллегиясы ишти кароону кайрадан баштаган жана аны 2010-жылдын 15-сентябрынын саат 14:00ънё калтырган

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин жаьылыктары 

 

Улуттук банк тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерге лицензиялар (къбёлъктёр) берилген: 

1. КФ "Эл Мады жана Союз" МКАсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2010-жылдын 6-сентябрында берилген 195-къбёлък. Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу району, Мады айыл округу, Мады айылы, Беделов кёчёсъ, 18 а. 

2. ЖЧК "Намыс - Аманбай" МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2010-жылдын 7-сентябрында берилген 309-къбёлък. Юридикалык дареги: Талас областы, Кара-Буура р-ну, Аманбаев айылы, Толстунов кёчёсъ, № 8. 

3. ЖЧК "Намыс - Белсен" МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2010-жылдын 8-сентябрында берилген 310-къбёлък. Юридикалык дареги: Талас областы, Талас шаары, Манас кёчёсъ, № 117. 

4. Жеке ишкер Каримова Асылай Маамытовнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 9-сентябрында берилген 4480-лицензия. Алмашуу бюросу 2602 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Тоголок Молдо кёчёсъ, 36-ъй, 2-кв.  

5. Жеке ишкер Арстанбекова Роза Мусуралиевнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 6-сентябрында берилген 4479-лицензия. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Каракол шаары, Токтогул кёчёсъ, 263/1.  

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин лицензиялары/къбёлъктёръ кайра чакырылып алынган, жокко чыгарылган: 

 

1. 2010-жылдын 6-сентябрынан тартып ЖЧК "Ашир-Ата" МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъ укугуна 2008-жылдын 17-апрелинде берилген №129-къбёлък 2010-жылдын 2-сентябрындагы уюштуруучулардын жалпы жыйынынын ёзън-ёзъ жоюу жёнъндёгъ №1-протоколунун негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Сузак району, Мундуз айылы. 

2. 2010-жылдын 8-сентябрынан тартып ЖЧК "Береке Экспресс" МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъ укугуна 2010-жылдын 30-мартында берилген №284-къбёлък 2010-жылдын 1-сентябрындагы катышуучунун ёзън-ёзъ жоюу жёнъндёгъ 2-чечиминин негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Кёлмё жаьы конушу, Достук кёчёсъ, 62-ъй

3. 2010-жылдын 3-сентябрынан тартып ЖЧК "Финанс Центр" МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъ укугуна 2009-жылдын 28-майында берилген №213-къбёлък 2010-жылдын 3-сентябрындагы Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгынын №45-чечиминин негизинде, отчетторду дайыма бербей келгендиги ъчън кайра чакырып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Ш. Баатыр кёчёсъ, 74

4. 2010-жылдын 3-сентябрынан тартып ЖЧК "Credit life" (Кредит лайф) МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъ укугуна 2007-жылдын 1-ноябрында берилген №100-къбёлък 2010-жылдын 3-сентябрындагы Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгынын №46-чечиминин негизинде, отчетторду дайыма бербей келгендиги ъчън кайра чакырып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Ауэзов кёчёсъ, 1/2. 

5. 2010-жылдын 3-сентябрынан тартып ЖЧК "Gel-al кредит" (Кел-ал кредит) МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъ укугуна 2008-жылдын 1-декабрында берилген №181-къбёлък 2010-жылдын 3-сентябрындагы Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгынын №47-чечиминин негизинде, отчетторду дайыма бербей келгендиги ъчън кайра чакырып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Ибраимов кёчёсъ, 33/1. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

 

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ 

млн. сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

2010-жылдын 6-сентябрынан 9-сентябрына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

6 456 577 588,49 

20 945 

1 024 052 644,01 

19 051 

5 432 524 944,48 

1 894 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

15,9 

91,0 

84,1 

9,0 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,3 

1,5 

1,6 

1,6 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

16,7 

15,0 

18,3 

16,3 

16,4 

2,0 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

13,9 

14,8 

11,0 

16,0 

14,5 

2,8 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,1 

2,5 

0,3 

2,8 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

1,2 

11,5 

7,8 

12,7 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниси 

8 568 318 614,15 

20 133 

1 099 227 592,56 

18 095 

7 469 091 021,60 

2 038 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

-2 111 741 025,66 

812 

-75 174 948,55 

956 

-2 036 566 077,12 

-144 

-24,6 

4,0 

-6,8 

5,3 

-27,3 

-7,1 

 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ* 

 

Абалы  

2010-жылдын 3-сентябрына карата 

2010-жылдын 9-сентябрына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

98 889 

99 176  

Pos-терминалдардын саны

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

575 

472 

103 

575 

472 

103 

Банкоматтардын саны 

141 

141 

Тёлём мастери 

 

* «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКынын маалыматтары боюнча, борборго Кыргыз Республикасында иштеп жаткан 22 коммерциялык банктын бардыгы туташтырылган