Кайта келүү
 Конъюнктура: 09 - 13 август


ь Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 11-августундагы отурумунда 2010-жылдын 2-чейреги ъчън акча-кредит саясаты жёнъндё отчет жана келечек мёёнёткё каралган акча-кредит программасы каралган

 

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы коммерциялык банктарга ёзънън расмий веб-сайтынын Улуттук банктын нормативдик актылары/Талкуулоо ъчън долбоорлор бёлъгъндё толтуруу ъчън "Кыймылсыз мълктъ кърёёгё алуу менен берилген кредиттер боюнча суроолор" (орус тилинде) жайгаштырылгандыгын маалымдайт. Улуттук банктын Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы бул суроолор боюнча маалыматтарды gegizova@nbkr.kg электрондук дарегине жёнётъънъ ётънёт. 

 

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы коомчулуктун талкуусуна ёз сайтынын "Улуттук банктын нормативдик актылары/Талкуулоо ъчън долбоорлор" бёлъгъндё "Накталай чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна лицензия беръъ тартиби жёнъндё" жобонун долбоору (орус тилинде) жайгаштырылгандыгын билдирет. 

Аталган жобо долбоору боюнча сын-пикирлер жана сунуштар тёмёнкъ электрондук даректер боюнча кабыл алынат: aibraimova@nbkr.kg жана mmozgovaya@nbkr.kg

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин жаьылыктары 

 

Улуттук банк тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерге лицензиялар (къбёлъктёр) берилген: 

1. ЖЧК "Аэр энд Компани" МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2010-жылдын 10-августунда берилген 306-къбёлък. Юридикалык дареги: Ош областы, Ёзгён р/ну, Мырза-Аке айылдык округу, Мырза-Аке айылы, Нооруз кёчёсъ, номерсиз (багыты: "Алга" гаражы). 

2. Жеке ишкер Сыдыкова Роза Мачиновнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 11-августунда берилген 4467-лицензия. Алмашуу бюросу 2580 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Сокулук айылы, Фрунзе кёчёсъ, 163. 

3. Жеке ишкер Ураимов Еркинжон Октамжановичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 9-августунда берилген 4466-лицензия. Юридикалык дареги: Ош областы, Ноокат шаары, шаар базары, №12-ларек. 

4. Жеке ишкер Хусанов Камалхон Асланхановичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 9-августунда берилген 4465-лицензия. Юридикалык дареги: Ош областы, Ноокат шаары, шаар базары, №13-ларек. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

 

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ 

млн. сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

2010-жылдын 9-августунан 13-августуна чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

7 196 179 358,38 

22 791 

1 087 763 489,94 

20 521 

6 108 415 868,44 

2 270 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

15,1 

90,0 

84,9 

10,0 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,1 

0,6 

0,5 

0,6 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

16,8 

10,5 

13,7 

11,5 

17,3 

1,9 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

15,4 

18,3 

15,0 

20,1 

15,5 

2,1 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,03 

1,3 

0,2 

1,4 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

1,5 

14,7 

10,0 

16,3 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниси 

7 974 422 166,50 

23 895 

1 157 077 466,16 

21 736 

6 817 344 700,35 

2 160 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

-778 242 808,12 

-1 104 

-69 313 976,22 

-1 215 

-708 928 831,91 

110 

-9,8 

-4,6 

-6,0 

-5,6 

-10,4 

5,1 

 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ* 

 

Абалы  

2010-жылдын 6-августуна карата 

2010-жылдын 13-августуна карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

98 099  

98 251 

Pos-терминалдардын саны

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

531 

452 

79 

531 

452 

79 

Банкоматтардын саны 

140 

141 

Тёлём мастери 

48 

 

* «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКынын маалыматтары боюнча, борборго Кыргыз Республикасында иштеп жаткан 22 коммерциялык банктын бардыгы туташтырылган