Кайта келүү
 Конъюнктура: 26 - 30 июль


ь Кыргыз Рсепубликасынын Улуттук банкы, ёзънън расмий веб-сайтынын Улуттук банктын нормативдик актылары//Талкуулоо ъчън долбоорлор бёлъгъндё Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармалыгы тарабынан 2005-жылдын 19-майында кабыл алынган №16/2 "Улуттук банктан лицензия алышкан банктарга жана айрым башка финансы-кредит мекемелерине карата колдонулуучу таасир этъъ чаралары жёнъндё" жобону бекитъъ тууралуу" токтомуна ёзгёртъълёр жана толуктоолор долбоору (орус тилинде) жайгаштырылган. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы бул долбоор боюнча сын пикирлерди жана сунуштарды aatyshova@nbkr.kg электрондук дарегине жёнётъънъ ётънёт. 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин жаьылыктары 

 

Улуттук банк тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерге лицензиялар (къбёлъктёр) берилген: 

1. Жеке ишкер Джалилова Раиса Николаевнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 30-июлунда берилген 4464-лицензия. Алмашуу бюросу 2575 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чъй проспектиси, 162. 

2. Жеке ишкер Касымов Нозимжон Насурдиновичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 28-июлунда берилген 4463-лицензия. Юридикалык дареги: Жалал-Абат областы, Жалал-Абат шаары, борбордук базар, багыты: шаар мэриясы тарабындагы 1-ётмё жол

3. Жеке ишкер Эгизбаев Азрет Турсунбековичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 27-июлунда берилген 4462-лицензия. Алмашуу бюросу 2574 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, П. Лумумба кёчёсъ, 54, "б". 

4. Жеке ишкер Исмаилов Бакытбек Жумабековичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 27-июлунда берилген 4461-лицензия. Алмашуу бюросу 2573 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Дэн Сяопин кёчёсъ, 10/2. 

5. Жеке ишкер Имангазиева Рысгуль Эмильбековнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 27-июлунда берилген 4460-лицензия. Алмашуу бюросу 2572 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов кёчёсъ, 150 ("Султан" алмашуу бюросу). 

6. Жеке ишкер Путилина Ольга Ивановнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 27-июлунда берилген 4459-лицензия. Алмашуу бюросу 2571 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Киев кёчёсъ, 93-ъй

7. "CorporateXpress" ("КорпорэйтЭкспресс") ЖЧКсына нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 26-июлунда берилген 4458-лицензия. Алмашуу бюросу 2570 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Токтогул кёчёсъ, 93. 

8. Жеке ишкер Суконкина Оксана Владимировнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 26-июлунда берилген 4457-лицензия. Алмашуу бюросу 2569 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Кант шаары, Ленин кёчёсъ, номерсиз

9. Жеке ишкер Султанова Нурайым Омоновнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 26-июлунда берилген 4456-лицензия. Алмашуу бюросу 2568 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Эркиндик бульвары, 1 "а", (темир жол вокзалы). 

 

2010-жылдын 27-июлунан тартып ГГЗ-Чырак-Ата кредиттик союзуна 2002-жылдын 7-июнунда берилген №403-лицензия 2010-жылдын 11-июнундагы катышуучулардын ёзън-ёзъ жоюу жёнъндёгъ жалпы жыйынынын №1-протоколунун негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Жалал-Абат областы, Кёк-Жаьгак шаары, Октябрь кёчёсъ, 35-ъй. 

 

2010-жылдын 27-июлунан тартып ЖЧК "Кел-Сом" МККсына 2009-жылдын 5-мартында берилген №195-къбёлък 2010-жылдын 27-июлундагы уюштуруучулардын ёзън-ёзъ жоюу жёнъндёгъ №2-протоколунун негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Жалал-Абат областы, Базар-Коргон району, Абдраимов айылы, шыдыр участогу. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

 

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ 

млн. сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

2010-жылдын 26-июлунан 31-июлуна чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

8 858 233 370,18 

24 108 

1 193 041 109,71 

21 663 

7 665 192 260,47 

2 445 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

13,5 

89,9 

86,5 

10,1 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,2 

1,4 

1,3 

1,6 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

22,4 

16,9 

22,7 

18,6 

22,3 

1,9 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

20,4 

22,9 

13,7 

25,1 

21,5 

3,1 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,02 

0,2 

0,1 

0,2 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,4 

5,4 

3,2 

6,0 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниси 

8 732 115 883,25 

23 568 

1 088 102 347,65 

21 314 

7 644 013 535,61 

2 254 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

126 117 486,93 

540 

104 938 762,06 

349 

21 178 724,86 

191 

1,4 

2,3 

9,6 

1,6 

0,3 

8,5 

 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ* 

 

Абалы  

2010-жылдын 23-июлуна карата 

2010-жылдын 30-июлуна карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

97 500  

97 763 

Pos-терминалдардын саны

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

 

515 

469 

46 

 

531 

452 

79 

Банкоматтардын саны 

132 

140 

Тёлём мастери 

43 

46 

 

* «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКынын маалыматтары боюнча, борборго Кыргыз Республикасында иштеп жаткан 22 коммерциялык банктын бардыгы туташтырылган