Кайта келүү

 Конъюнктура: 15 - 19 февраль


ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ёзънън расмий сайтынын Улуттук банктын ченемдик актылары/Талкуулоо ъчън долбоорлор бёлъгъндё коомдук талкуу ъчън «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын финансылык отчетторду тъзъъсънё карата талаптар жёнъндё» жобонун жаьы редакциясы жайгаштырылгандыгы тууралуу коммерциялык банктарга маалымдайт. 

Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы бул долбоор боюнча сын-пикирлерди жана сунуштарды 2010-жылдын 10-мартына чейин rajymudinov@nbkr.kg дареги боюнча жёнётъънъ ётънёт. 

 

ь Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 17-февралындагы отурумунда тёмёнкъ маселелер каралган жана алар боюнча тиешелъъ чечимдер кабыл алынган:  

­ Кыргыз Республикасынын айрым ченемдик укуктук актылары жёнъндё (№2/3). Бул токтомго ылайык «Консолидацияланган кёзёмёл жёнъндё» жобонун жаьы редакциясы бекитилген жана Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 10-июнунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2009-жылдын 14-июлунда 74-09 номеринде каттоодон ёткёртългён №26/3 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын туунду жана караштуу компанияларды тъзъъсъ жана/же сатып алуусу боюнча эрежелерди» бекитъъ жёнъндё» токтомуна ёзгёртъълёр киргизилген; 

­ Мамлекеттик «Республикалык инкассация башкармалыгы» ишканасынын начальниги жёнъндё (№2/10). Бул токтомго ылайык Ысыкеев Нурбек Кенжебекович арызынын негизинде бошоп кеткендигине байланыштуу, Иманкулова Чинара Кашкаровна 2010-жылдын 18-февралынан тартып Мамлекеттик «Республикалык инкассация башкармалыгы» ишканасынын директору кызматына дайындалды.  

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин жаьылыктары 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредиттик мекемелерге (БФКМ) лицензия (къбёлък) берилген: 

1. «Байыр-Инвест» ЖЧК МККга (жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 2010-жылдын 16-февралындагы №273 эсептик каттоо жёнъндё къбёлък). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Гагарин кёчёсъ 83; 

2. Жеке ишкер Мурадылова Гульсана Абдыкаировнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 19-февралында № 4271 лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2423 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, «Дордой» Соода комплекси, Чимкент авто токтогучу, №38 павильону; 

3. Жеке ишкер Осмоналиева Бурмаш Куралиевнага (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 19-февралында № 4270 лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2428 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, "Манас" аэропорту 1-кабат; 

4. Жеке ишкер Хасанов Максуджан Маннобжановичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 18-февралында № 4269 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Кара-Суу шаары, Туратали базары, 0 катар, 2-пункт; 

5. Жеке ишкер Джунушбаев Алмаз Карыбаевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 15-февралында № 4268 лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2425, 2426 номеринде катталган Юридикалык дареги: Бишкек шаары, "Манас" аэропорту 1- кабат, кън чыгыш жана кън батыш тараптары; 

6. Жеке ишкер Ким Людмила Фероковнага (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу  

операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 15-февралында № 4267 лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2424 номеринде катталган.  

Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Дордой базары, Чимкент авто токтогучу, № 27-  

павильону. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

 

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ 

млн. сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

2010-жылдын 15-февралынан 19-февралына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

6 860,1 

58 571 

1 121,4 

56 466 

5 738,7 

2 105 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

16,3 

96,4 

83,7 

3,6 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,1 

0,6 

0,8 

0,6 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

15,6 

5,1 

10,8 

5,2 

16,5 

1,8 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

17,5 

58,5 

24,8 

60,6 

16,1 

1,5 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,01 

0,1 

0,1 

0,2 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,7 

6,9 

4,4 

7,1 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниси 

6 354,3 

38 617 

790,9 

37 047 

5 563,4 

1 570 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

505,8 

19 954 

330,5 

19 419 

175,3 

535 

8,0 

51,7 

41,8 

52,4 

3,2 

34,1 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ

 

Абалы  

2010-жылдын 8-февралына карата 

2010-жылдын 12-февралына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

85 367 

85 768 

Pos-терминалдардын саны, алардын ичинен

 

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

510 

 

417 

93 

510 

 

417 

93 

Банкоматтардын саны  

156 

156 

* «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКсынын маалыматтары боюнча, борборго 22 коммерциялык банктын 18зи туташтырылган