Сынактар


Датасы: 24.01.2023
Туруктуу шилтеме

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Улуттук банктын туунду жана ассоциацияланган уюмдарынын  

директорлор кеңештерине талапкерлердин тышкы резервине киргизүү үчүн талапкерлерди ачык тандоо тууралуу жарыялайт 

 

 

Коммерциялык банктардын директорлор кеңештеринин мүчөлөрү кызмат орундарына тышкы резервге киргизүүгө талапкер болгон адамдарга карата коюлган минималдуу квалификациялык талаптар: 

1) жогорку билимге ээ экендигин тастыктаган диплому жана акыркы 10 (он) жыл аралыгында экономика, банк, финансы же юридикалык маселелер чөйрөсүндө кеминде  

3 (үч) жыл иш тажрыйбасына ээ болуу;  

2) акыркы 10 (он) жыл аралыгында банк жана/же финансы системасында жетектөөчү кызмат орундарында кеминде 2 (эки) жыл иш тажрыйбасына ээ болуу*; 

3) кынтыксыз ишкердик абройго ээ болуу; 

4) корпоративдик башкаруу чөйрөсүндөгү билимге ээ болуу жана Кыргыз Республикасынын банк мыйзамдарын билүү;  

5) Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-1-(НПА) токтому менен бекитилген "Банк ишин лицензиялоо жөнүндө" жобонун 4-бөлүгүнүн 20-главасынын шарттарына туура келбөө.  

Кепилдик фонддордун директорлор кеңештеринин мүчөлөрү кызмат орундарына тышкы резервге киргизүүгө талапкер болгон адамдарга карата коюлган минималдуу квалификациялык талаптар: 

1) жогорку билимге ээ экендигин тастыктаган диплому жана экономика, банк, финансы же юридикалык маселелер чөйрөсүндө кеминде 2 (эки) жыл иш тажрыйбасына ээ болуу; 

2) банк жана/же финансы системасында жетектөөчү кызмат орундарында кеминде  

1 (бир) жыл иш тажрыйбасына ээ болуу*; 

3) кепилдик фонддордун ишин жөнгө салган Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын билүү, ошондой эле корпоративдик башкаруу чөйрөсүндөгү билимге ээ болуу, алар сертификаттар же аталган багыт боюнча окуудан өткөндүгү тууралуу башка документтер менен тастыкталууга тийиш; 

4) Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 9-сентябрындагы № 2019-П-33/47-2-(НФКУ) токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасында кепилдик фонддорду түзүү жана каттоо жөнүндө" жобонун 3-главасынын 28-пунктунун шарттарына туура келбөө.  

 

Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун директорлор кеңештеринин мүчөлөрү кызмат орундарына тышкы резервге киргизүүгө талапкер болгон адамдарга карата коюлган минималдуу квалификациялык талаптар: 

1) жогорку билимге ээ экендигин тастыктаган диплому жана маалымат технологиялары, экономика, банк, финансы же юридикалык маселелер чөйрөсүндө кеминде 3 (үч) жыл иш тажрыйбасына ээ болуу, анын ичинен кеминде 2 (эки) жыл жетектөөчү кызматтарда*;  

2) кынтыксыз ишкердик абройго ээ болуу; 

3) корпоративдик башкаруу чөйрөсүндөгү билимге ээ болуу жана банктардын, төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин жөнгө салган Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын билүү

4)  соттолгон эмес болуу. 

 

 

*Жетекчи кызмат орду дегенден улам, тиешелүү уюмдун түзүмдүк бөлүмүнүн жетекчисинен төмөн болбогон кызмат ордун түшүнүү зарыл. Мында, иш тажрыйбасына коопсуздук маселелерин жөнгө салууга жана чарбалык ишти жүзөгө ашырууга байланыштуу аталган уюмдун бөлүмдөрүндө иштеген учурлар кошулбайт.  

 

Бардык талапкерлерге карата кошумча талаптар: 

- Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Граждандык кодексин, Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамын, Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө», «Акционердик коомдор жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» мыйзамдарын жана башка ченемдик укуктук актыларды билүү

 

Талапкер төмөнкү учурларда сынакка катыша албайт: 

- соттун чечими менен ишке жөндөмсүз/ жөндөмдүүлүгү чектелген деп табылса; 

-  мыйзамдуу күчүнө кирген соттун чечими менен белгиленген мөөнөт ичинде тиешелүү кызмат орундарын ээлөө укугунан ажыратылса; 

- кызмат ордуна карата белгиленген квалификациялык талаптарга дал келбесе; 

- акырына чыгарылбаган сот иши бар болсо. 

 

Улуттук банктын туунду жана ассоциацияланган уюмдарынын башкаруу органдарынын курамына резервден сунушталган жана тандалган талапкерлердин функционалдык милдеттери: 

 

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, коомдун уставына жана башка ички документтерге ылайык жүктөлгөн функцияларды жана ыйгарым укуктарды аткаруу. 

- өз иш-аракетинде акыл-эстүүлүк жана ак ниеттүүлүк принциптерине таянуу менен иш алып баруу, Улуттук банкка же коомго түздөн-түз же кыйыр түрдө зыян алып келиши мүмкүн болгон (материалдык, аброй ж.б.) чечимдерди кабыл албоо.  

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу талап кылынат:  

- белгиленген формага ылайык арыз (жүктөп алуу); 

- белгиленген формага ылайык жеке маалыматтар жана ишкердик кызыкчылыктар тууралуу маалымат, баракчанын ар бир бетине кол коюлууга тийиш (жүктөп алуу), 

- белгиленген формага ылайык түзүлгөн анкета, анын ар бир бетине кол коюлууга тийиш (жүктөп алуу); 

- паспорттун көчүрмөсү

- жогорку билимге ээ экендигин тастыктаган дипломдун жана анын тиркемесинин көчүрмөсү

- кошумча билим жана квалификация жөнүндө документтердин көчүрмөлөрү (эгер бар болсо); 

- эмгек китепчесинин иштеген жеринен же нотариустан документтерди тапшырган күнгө чейин 3 (үч) жумуш күнүнөн эрте эмес датага күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү

Эгерде талапкер Кыргыз Республикасынын резиденти эмес болсо же Кыргыз Республикасынан тышкары башка мамлекеттин жарандыгы бар болсо, анда жогоруда көрсөтүлгөн документтерден тышкары, ал жогоруда көрсөтүлгөн документтерге кошумча тиешелүү мамлекеттин компетенттүү органынан анын соттуулугу бар же жоктугу жөнүндө талапка ылайык легалдаштырылган документти, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык мындай уруксатты алуу милдеттүү болгон учурларда, эмгектенүүгө же иштин башка түрүн жүргүзүүгө уруксат берилген документти тапшырат. Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган тиешелүү эл аралык келишимдерге жана макулдашууларга катышкан өлкөлөрдүн жарандары үчүн документтерди легалдаштыруу талап кылынбайт. 

 

Документтердин түп нускасын кагаз папкага көктөп, Улуттук банктын туунду жана ассоциацияланган уюмдарын тескөө бөлүмүнө Бишкек ш., Чүй проспекти 168 дареги боюнча сунуштоо зарыл же кол коюлган документтер электрондук түрдө PDF форматында reserv@nbkr.kg электрондук почтасына сунушталышы мүмкүн 

Документтерди берүү мөөнөтү: 2023-жылдын 14-февралы, саат 17.00 чейин. 

Сурап билүү телефону: (0312) 66-92-06.  

  ӨТҮНҮЧ КАТ

  МААЛЫМАТ

  АНКЕТА
Датасы: 20.12.2022
Туруктуу шилтеме

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

 

маалымат базасына талапкерлерди тандоо боюнча ачык сынак жарыялайт: 

 

 

- банктын жоюучусу (ликвидатор) 

 

- банктын убактылуу администратору 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын маалымат базасына киргизилген талапкерлер андан ары банктын жоюучусу же убактылуу администратору катары тиешелүү жагдайлар жаралган учурда дайындалышы мүмкүн.  

 

Документтерди 2022-жылдын 30-декабрында саат 17:00дөн кечиктирбестен тапшыруу зарыл.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган документтер кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Жалпы квалификациялык талаптар, функционалдык милдеттер тууралуу кеңири маалымат жана сынакка катышуу үчүн талап кылынган документтер тизмеги Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын www.nbkr.kg расмий интернет-сайтынын «Сынактар» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 

Бардык суроолор менен 31-29-12 телефону аркылуу комиссиянын катчысына кайрылсаңыздар. 

 

 Минималдуу квалификациялык талаптар

 Жеке маалымат жана ишкердик кызыкчылыктары тууралуу маалымат

 Анкета

 Документтердин тизмеги

 Убактылуу администратордун функционалдык милдеттери

 Банктын жоюучусунун функционалдык милдеттери


Датасы: 28.09.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2023-жылга Кыргыз Республикасынын улуттук валютасынын коллекциялык монеталарынын эскиздеринин долбоорун иштеп чыгуу үчүн сүрөтчү-дизайнерлер арасында төмөнкү талаптар боюнча ачык сынак жарыялайт: 

Сюжети 

Сериясы 

Номиналы 

Металлы 

Салмагы, 

г 

Өлчөмү

мм 

Формасы 

Бешикке салуу 

Кыргыз үрп-адаттары жана ырым-жырымдары 

10 сом 

Күмүш 

925 

28,28 

38,61 

Тегерек 

Ат чабыш 

Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 

10 сом 

Күмүш  

925 

31,10 

38,61 

Квадрат 

XXXIII Олимпиада оюндары 

Спорт 

10 сом  

Күмүш 

925 

31,10 

38,61 

Квадрат 

Коллекциялык монеталардын эскиздеринин долбоорлору берилген теманы толук ачып берүүгө жана төмөнкү критерийлерге туура келүүгө тийиш: 

- берилген темага шайкеш келүү

- жогорку чеберчилик деңгээлде аткаруу; 

- маданий жана эстетикалык ченемдерге туура келүү

- жеке чыгармачылык. 

 

Сынактын шарттары: 

 

1.Монетанын жасалгасына коюлган талаптар: 

 

«Бешикке салуу» коллекциялык монетасы

- монетанын алдыңкы бетине (аверс) негизги сюжети, монетанын номиналы (10 сом) жана «Бешикке салуу» жазуусу жайгаштырылат; 

- монетанын арткы бетинде (реверс) сюжеттин уландысы берилип, мамлекеттик герб, монетанын чыккан жылы - «2023», «Кыргыз үрп-адаттары жана ырым-жырымдары» деген жазуу түшүрүлүүгө тийиш. 

Монетанын металлы жана сапат белгиси (Ag 925), салмагы (28.28g) аткаруучунун көз карашы боюнча монетанын алдыңкы бети сыяктуу эле, арткы бетине да жайгаштырылышы мүмкүн.  

 

«Ат чабыш» коллекциялык монетасы

- монетанын алдыңкы бетине (аверс) негизги сюжети, Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын логотиби, монетанын номиналы (10 сом) жана «Ат чабыш/At chabysh» жазуулары жайгаштырылат; 

- монетанын арткы бетинде (реверс) сюжеттин уландысы берилип, монетанын чыккан жылы - «2024» жана «Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары/World Nomad Games» деген жазуу түшүрүлүүгө тийиш. 

Монетанын металлы жана сапат белгиси (Ag 925), салмагы (31.10 g) аткаруучунун көз карашы боюнча монетанын алдыңкы бети сыяктуу эле, арткы бетине да жайгаштырылышы мүмкүн.  

 

«XXXIII Олимпиада оюндары» коллекциялык монетасы

- монетанын алдыңкы бетине (аверс) негизги сюжети, монетанын номиналы (10 сом) жана «XXXIII Олимпиада оюндары/2024 Olympic Games» деген жазуулар жайгаштырылат; 

- монетанын арткы бетинде (реверс) сюжеттин уландысы берилип, мамлекеттик герб, монетанын чыккан жылы - «2024» жана «Национальный банк Кыргызской Республики/Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы» деген жазуу түшүрүлүүгө тийиш. 

Монетанын металлы жана сапат белгиси (Ag 925), салмагы (31.10 g) аткаруучунун көз карашы боюнча монетанын алдыңкы бети сыяктуу эле, арткы бетине да жайгаштырылышы мүмкүн. 

 

2.Коллекциялык монеталардын эскиздеринин долбоорлору төмөнкү форматта берилүүгө тийиш: 

- А4 форматындагы кагазда рельефин иштеп чыгуу менен көркөм сүрөттөр монетанын нукура өлчөмүндө жана чоңойтулган формада (диаметри 150 мм).  

- JPG форматында электрондук түрдө, sabakirova@nbkr.kg дарегине жөнөтүү

 

3.Катышуучу ар бир монета үчүн 4 (төрт) эскиздик долбоорду иштеп чыгуусу зарыл, анын ичинде:  

- монетанын алдыңкы бетинин эки эскиздик долбоору; 

- монетанын арткы бетинин эки эскиздик долбоору. 

 

4.Ар бир эскиздин долбооруна коллекциялык монетанын сунушталган дизайны боюнча мазмунун чечмелеген түшүндүрмөлөр кошо тиркелүүгө тийиш. 

 

5.Коллекциялык монеталардын эскиздеринин долбоорлорун тапшыруу мөөнөтү: 2022-жылдын 5-декабрына чейин. 

6. Сынактын жеңүүчүсүнө монетанын ар бир бетине 50 000 (элүү миң) сомдон алып эсептегенде, бир монетага 100 000 (жүз миң) сом өлчөмүндө сый акы төлөнөт. Сый акы Улуттук банк Башкармасы бекиткен эскиздин долбоорлоруна гана төлөнөт. 

7. Коллекциялык монеталардын эскиздеринин долбоорлору «Сынак» (Нак акча менен иш алып баруу башкармалыгы үчүн) белгисин коюу менен Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан Улуттук банктын № 117 иш бөлмөсүнө тапшырылат. 

Кошумча маалыматты (312) 66-92-24 телефон аркылуу алсаңыздар болот. 


Датасы: 11.05.2022
Туруктуу шилтеме

 

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына 30 жыл» 

темасын ЖМК арасында мыкты чагылдыруу боюнча 

Республикалык конкурсту өткөрүү тууралуу 

ТАРТИП 

 

1. Жалпы жоболор 

1.1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы басма сөз, электрондук жана аудиовизуалдык жалпыга маалымдоо каражаттарынын (мындан ары ЖМК) журналисттеринин арасында «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына 30 жыл» республикалык конкурсун (мындан ары Конкурс) өткөрүүдө.  

1.2. Бул жобо Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгын майрамдоонун алкагында Сынакты өткөрүүнүн шарттарын жана тартибин жөнгө салат. 

1.3. Сынакты өткөрүү жана анын жыйынтыктары жөнүндө маалымат Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын www.nbkr.kg расмий сайтында жана Улуттук банктын социалдык тармактардагы расмий баракчаларында жарыяланат. 

1.4. Сынакка сунушталган эмгектер көрсөтүлгөн тема боюнча макала, телесюжет же радиоуктуруулар катары берилет. 

1.5. Сынактын максаттары: 

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы түзүлгөндөн берки жетишкендиктерин тууралуу маалыматтарды жайылтуу. 

- ЖМК өкүлдөрүнүн чыгармачылык активдүүлүгүн стимулдаштыруу, коомчулукка маалымдоого салым кошкондордун билимге болгон мотивациясын, Улуттук банктын салыштырмалуу активдүүлүгүн жогорулатуу жана калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу. 

1.6. Сынактын номинациялары: 

- Расмий тилде мыкты теле материал 

- Мамлекеттик тилде мыкты теле материал 

- Расмий тилде мыкты радио материал 

- Мамлекеттик тилде мыкты радио материал 

- Расмий тилде жалпыга маалымдоо каражаттарынын басма сөздөрүндө жарыяланган мыкты материал 

- Мамлекеттик тилде жалпыга маалымдоо каражаттары басма сөздөрүндө жарыяланган мыкты материал 

- Расмий тилинде Интернет басылмаларында жарыяланган мыкты материал 

- Мамлекеттик тилде Интернет басылмаларында жарыяланган мыкты материал 

- Региондо жарыяланган мыкты материал. 

 

2. Сынактын тартиби жана шарттары 

2.1. Сынакка Кыргыз Республикасынын басма сөз жана электрондук жалпыга маалымдоо каражаттарынын, анын ичинде теле жана радионун журналисттеринин мамлекеттик жана расмий тилдерде берилген чыгармачылык иштери кабыл алынат. 

2.2. Бир автордун материалдарынын саны жана конкурстук иштердин көлөмү чектелбейт. 

2.3. Сынакка сунушталган иштер 2022-жылдын 10-майынан 10-октябрына чейин ЖМКда жарыяланышы керек. 

 

3. Сынакка материалдарды берүүнүн тартиби 

3.1. Сынакка катышуу үчүн талапкерлерлер Google формасында https://forms.gle/GZXWCrxiv8qod2Yb9 (мындан ары Google формасы) шилтемеге кирип, онлайн-билдирмени толтурушу керек жана сынактык ишти ушул жобонун 3.2-пунктунда көрсөтүлгөн тартипте жайгаштырышы керек.  

3.2. Сынактар ​​төмөнкү тартипте кабыл алынат:  

Онлайн-тиркемеде (Google формасы) сиз конкурстук иш жарыяланган интернет-ресурска түз шилтемени көрсөтүү керек же материалдын электрондук версиясы жайгашкан булут сактагычка түз шилтемени көрсөтүү керек (сканирленген баракча гезит же журнал, аудио файл, видео файл ж.б.) жүктөп алуу үчүн жеткиликтүү

3.3. Арыздар 2022-жылдын 11-октябрын кошо алганда, саат 17:00гө чейин кабыл алынат. 

 

4. Конкурстук иштерди тандоо критерийлери 

4.1. Конкурстук иштерди баалоонун негизги критерийлери: 

- материалдын сынакта жарыяланган темага, номинацияга, сынактын шарттарына ылайык келиши; 

- объективдүү чагылдыруу  

- колдонулган маалыматтардын тактыгы, жеткиликтүү маалымдоо 

- теманын толук ачып берүү 

- ар түрдүү форматтар жана визуализация (мультимедиа) 


Датасы: 08.12.2021
Туруктуу шилтеме

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, 2022-жылы Кыргыз Республикасынын улуттук валютасынын коллекциялык монеталарынын эскиздеринин долбоорлорун иштеп чыгуу үчүн сүрөтчү-дизайнерлер арасында төмөнкү талаптар боюнча ачык сынак жарыялайт: 

Сериясы 

Темасы 

Металлы 

Өлчөмү 

Формасы 

Кыргызстандын Кызыл китеби 

Кашкар бөрү карагаты 

Күмүш 925 

38,61 

Эркин 

Спорт 

Азия оюндары 

Күмүш 925 

38,61 

Эркин 

Тарыхый окуялар 

Тиричилик буюмдары: 

тай туяк 

(акча тарыхы, сомдун 30 жылдыгына арналган) 

Күмүш 925 

90,00 

Тегерек 

Сомго 30 жыл 

Күмүш 925 

38,61 

Тегерек 

Коллекциялык монеталардын эскиздеринин долбоорлору берилген теманы толук ачып берүүгө жана төмөнкү критерийлерге туура келүүгө тийиш: 

- берилген темага шайкеш келүү

- жогорку деңгээлде көркөм аткаруу; 

- маданий жана эстетикалык ченемдерге туура келүү

- жеке чыгармачылык. 

 

Сынактын шарттары: 

 

1. Монетанын жасалгасына коюлган талаптар: 

 

«Кашкар бөрү карагаты» коллекциялык монетасы

- монетанын алдыңкы бетине (аверс) негизги сюжети, монетанын номиналы (10 сом) жана «Кашкар бөрү карагаты / Berberis kaschgarica» жазуулары; 

- монетанын арткы бетинде (реверс) сюжеттин уландысы берилип, мамлекеттик герб, монетанын чыккан жылы «2022», «Кыргызстандын Кызыл китеби» деген жазуу түшүрүлүүгө тийиш. 

Монетанын металлы жана сапат белгиси (Ag 925), салмагы (28.28g) аткаруучунун көз карашы боюнча монетанын алдыңкы бети сыяктуу эле, арткы бетине да жайгаштырылышы мүмкүн.  

 

«Азия оюндары» коллекциялык монетасы

- монетанын алдыңкы бетине (аверс) негизги сюжети, монетанын номиналы (10 сом) жана «Азия оюндары 2022 / 2022 Asian Games» жазуулары; 

- монетанын арткы бетинде (реверс) сюжеттин уландысы берилип, «Национальный банк Кыргызской Республики / Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы» деген жазуу түшүрүлүүгө тийиш. 

Монетанын металлы жана сапат белгиси (Ag 925), салмагы (31.10 g) аткаруучунун көз карашы боюнча монетанын алдыңкы бети сыяктуу эле, арткы бетине да жайгаштырылышы мүмкүн.  

 

«Тай туяк» коллекциялык монетасы

- монетанын алдыңкы бетине (аверс) негизги сюжети, монетанын номиналы (500 сом) жана «Тай туяк» деген жазуулар; 

- монетанын арткы бетинде (реверс) сюжеттин уландысы берилип, монетанын чыккан жылы «2023» жана «Национальный банк Кыргызской Республики / Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы» деген жазуу түшүрүлүүгө тийиш. 

Монетанын металлы жана сапат белгиси (Ag 925), салмагы (500 g) аткаруучунун көз карашы боюнча монетанын алдыңкы бети сыяктуу эле, арткы бетине да жайгаштырылышы мүмкүн.  

 

«Сомго 30 жыл» коллекциялык монетасы

- монетанын алдыңкы бетине (аверс) негизги сюжети, монетанын номиналы (10 сом) жана «Сомго 30 жыл / Сому 30 лет» деген жазуулар; 

- монетанын арткы бетинде (реверс) сюжеттин уландысы берилип, мамлекеттик герб, монетанын чыккан жылы «2023» жана «Национальный банк Кыргызской Республики / Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы» деген жазуу түшүрүлүүгө тийиш. 

Монетанын металлы жана сапат белгиси (Ag 925), салмагы (28.28 g) аткаруучунун көз карашы боюнча монетанын алдыңкы бети сыяктуу эле, арткы бетине да жайгаштырылышы мүмкүн. 

 

2. Коллекциялык монеталардын эскиздеринин долбоорлору төмөнкү форматта берилүүгө тийиш: 

- А4 форматындагы кагазда рельефин иштеп чыгуу менен көркөм сүрөттөр монетанын нукура өлчөмүндө жана чоңойтулган формада (диаметри 150 мм). 90 мм өлчөмү менен монета үчүн рельефин иштеп чыгуу менен көркөм сүрөттөр монетанын нукура өлчөмүндө жетиштүү

- JPG форматында электрондук түрдө, sabakirova@nbkr.kg дарегине жөнөтүү

 

3. Катышуучу ар бир монета үчүн 4 (төрт) эскиздик долбоорду иштеп чыгуусу зарыл, анын ичинде:  

- монетанын алдыңкы бетинин эки эскиздик долбоору; 

- монетанын арткы бетинин эки эскиздик долбоору. 

 

4. Ар бир эскиздин долбооруна коллекциялык монетанын сунушталган дизайны боюнча мазмунун чечмелеген түшүндүрмөлөр кошо тиркелүүгө тийиш. 

 

5. Коллекциялык монеталардын эскиздеринин долбоорлорун тапшыруу мөөнөтү: 2022-жылдын 1-февралына чейин. 


6. Сынактын жеңүүчүсүнө монетанын ар бир бетине 50 000 (элүү миң) сомдон алып эсептегенде, бир монетага 100 000 (жүз миң) сом өлчөмүндө сый акы төлөнөт. Сый акы Улуттук банк Башкармасы бекиткен эскиздин долбоорлоруна гана төлөнөт. 


7. Коллекциялык монеталардын эскиздеринин долбоорлору «Сынак» (Нак акча менен иш алып баруу башкармалыгы үчүн) белгисин коюу менен Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан Улуттук банктын № 117 иш бөлмөсүнө тапшырылат. 

Кошумча маалыматты (312) 66-92-24 телефон аркылуу алсаңыздар болот».