> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

200 сом наркындагы банкноттор 

 

Номиналы 

(сом

Жүгүртүүгө чыгарылган күнү 

өлчөмү 

өңү 

200  

01.12.2010  

138х66  

Сары  

200  

28.08.2000  

155 х 74  

Сары  

200  

02.08.2004  

155 х 74  

Сары   

 

2010-жылы чыгарылган 200 сом наркындагы банкнот 138х66 мм. өлчөмүндөгү ак кагазда даярдалган. Банкнотто сары түс басымдуулук кылат. Банкноттун кагазында түзсүз була камтылган, УК жарыкка салып кароодо люминесцияланган сары-жашыл түстөгү булалар көрүнөт. Кагаз, банкноттун алдыңкы бетинде чагылдырылган портретти кайталап туруучу  суу белгисине, ошондой эле номинал түрүндөгү суу белгисине  ээ. Анда "200 СОМ" деген майда сөздөрдүн  катар тыгыз  берилишинен  турган  көзөнөкчө түрүндөгү  коргоо тилкеси түшүрүлгөн. Банкноттун четтери ак купондук тилкеден  турат. Банкноттун алдыңкы бетиндеги портрет, "КЫРГЫЗ БАНКЫ", "ЭКИ ЖүЗ СОМ" деген жазуулар,  "200" деген сан, Улуттук банктын Төрагасынын кол тамгасы релңефтик басма ыкмасында түшүрүлгөн

Банкнот өзгөчө дизайнга жана  өркүндөтүлгөн коргоо элементтерине ээ

 

Банкноттун алдынкы бетинин жогору жагында куштардын майда сүрөттөлүшүнөн турган "200" деген сан, "КЫРГЫЗ БАНКЫдеген жазуу, Улуттук банктын Төрагасынын кол тамгасы, банкноттун кызыл түстө берилген сериялык номери жайгаштырылган. Банкноттун сол жагында ХХ кылымда жашаган, кыргыз акыны, драматург Алыкул Осмоновдун элеси жана "АЛЫКУЛ ОСМОНОВ (1915-1950)" деген жазуулар берилген. Чоңойтуп кароодо портрет "Алыкул Осмонов" деген жазуунун кайталанган жыштыгынан турган майда тамгалардан турат. Портреттин сол жагында «КЫРГЫЗ БАНКЫ» деген жазуу жана куш канатынын бир талынын чагылдырылышынын баары түстүү чагылдырылган голографиялык тилкеде жайгашкан. Банкнотту жантайыңкы алып кароодо ал оңдон солго карай багытын өзгөртөт. Портреттин оң жагында жайгашкан тилкеде чоңойтуп кароодо "Кыргыз Банкы" деген кайталанып турган жазуу көрүнөт. Портреттин алдында "ЭКИ ЖүЗ СОМ" деген текст жазылган

 

Портреттин оң тарабындагы ак купондо кара боекто аткарылган банкноттун сериялык номери, жогорудан төмөн карай тигинен жайгаштырылган

Коргоо тилкенин оң жагында банкнотто түшүрүлгөн сары түстөгү айлананын фонунда күндүн жана толкундун сүрөттөлүшү релңефтүү берилген. 

Суу белгисинин ак тилкесинде жайгашкан, бир-бирине дал келген сүрөттөлүш, жарыкка салып кароодо "сом" деген сөздү чагылдырат

Банкноттун төмөнкү жагынын оң тарабында улуттук оюм-чийимдин релңефин камтыган тик бурчтук берилген. Эгерде, аны ар кайсы бурчтан жарыкка салып караса көмүскөдө берилген "200" деген цифралык номинал даана көрүнөт. Банкноттун төмөнкү ички оң бурчтарында "200" деген сан түшүрүлгөн

  

Банкноттун арткы бетинде Кыргызстандын көк тиреген бийик тоолорунун алкагында Ысык-Көл көлүнүн сүрөттөлүшү жана акын А.Осмоновдун Ысык-Көлгө арнаган ыры берилген. Банкноттун жогорку жагында "КЫРГЫЗ БАНКЫ" деген жазуу жана "200" сом деген сан түшүрүлгөн

Банкноттун чок ортосунда седеп түстүү боек менен аткарылган тилке “200”  деген сан, “ЭКИ ЖүЗ СОМжазуу жүзүндө иридесценттик элемент берилген. Банкноттун төмөн жагында “200” деген сан, жазуу жүзүндөЭКИ ЖүЗ СОМ”  жана банкноттун “2010” деген чыгарылган жылы түшүрүлгөн

 

2000-жылдагы чыгарылган 200 сом номиналындагы банкноттор 155х74мм өлчөмүндөгү ак кагаздан даярдалган. Банкнотто сары түс басымдуурак кылат. Кагазга кызыл, жашыл жана көк түстөгү булалар, ошондой эле УК жарыкка салып кароодо люминесцияланган түссүз тилкелер киргизилген. Кагаз локалдуу суу белгисине, банкноттун алдынкы бетинде чагылдырылган кайталануучу элеске жана банкноттун номиналы түрүндөгү суу белгисине ээ. Кагазга "200" деген микротексттүү коргоо тилкеси көзөнөкчө түрүндө жайгаштырылган. Тилкелүү код банкоттун чет жактары боюнча оң жана сол тараптарында берилген.   

   

Банкноттун алдыңкы бетинин жогору тарабында "КЫРГЫЗ БАНКЫ" деген текст жана Улуттук банктын Төрагасынын кол тамгасы; көзү начар көргөн адамдар үчүн кыйгачынан жайгаштырылган үч штрихтик белги жана "200" деген үзгүлтүксүз микрошрифтти камтыган "200" деген цифра жогорулатылган релңефтик ыкмада; ошондой эле кызыл боекто басылган банкноттун сериясы жана номери берилген. Анын жанында "200" деген цифралык номиналдын релңефтик сүрөттөлүшүндө ромб формасындагы алтын түстөгү фолңга орун алган. Фолңга релңефтик басмада аткарылган купюранын номиналын жана жана штрихтик тилкелерди камтыйт. Чок ортосунда, оюум-чийимдин ичинде чегилип аткарылган "200" номиналынын чагылышы; оюм-чийим формасындагы өтмө регистр; ХХ кылымда жашаган, кыргыз акыны, драматург Алыкул Осмоновдун элеси жана "АЛЫКУЛ ОСМОНОВ (1915-1950)" деген текст жайгаштырылган. Ак купондук тилкеде көзү начар көргөн адамдар үчүн жогорку релңефте аткарылган геометриялык шарттуу белги берилген. Төмөнкү тарабында "200" деген үзгүлтүксүз сандардан турган "200" деген цифра; "КЫРГЫЗ БАНКЫ" деген микрошрифттин тилкеси менен баса көрсөтүлгөн "ЭКИ ЖүЗ СОМ" деген текст камтылган. Оң тарабында кара боекто аткарылган банкноттун сериялык номери (цифралардын өлчөмү жогорудан төмөн карай өсөт), ошондой эле тигинен жайгаштырылган оюм-чийим тилкеси орун алган. Төмөнкү жагынын оң тарабында улуттук оюм-чийимдин релңефтик сүрөттөлүштү камтыган тик бурчтук берилген. Эгерде, аны ар кайсы бурчтан жарыкка салып караса көмүскөдө берилген "200" деген цифралык номинал даана көрүнөт.  

Банкноттун арткы бетинин жогорку тарабында "КЫРГЫЗ БАНКЫ" деген текст жана номиналды билдирген "200" деген цифралык микрошрифтти камтыган "200" деген цифра жайгаштырылган. Чок ортосунда Ысык-Көл көлүнүн сүрөттөлүшү, банкноттун жогорку сол жак бурчунда акын А.Осмоновдун Ысык-Көлгө арнаган ыры берилген. Оң тарабында парусник (жел кеме) түрүндөгү өтмө регистр орун алган. Сүрөттөлүштүк сетканы түзгөн оюм-чийменин оң тарабында банкноттун номиналын көрсөткөн "ЭКИ ЖүЗ СОМ" деген микрошрифт камтылган. Төмөнкү тарабында "200" деген цифралык номинал жана банкноттун чыгарылган жылы "2000" берилген. Банкноттун сол жак бөлүгүндө улуттук оюм-чийим жана иридесценттик боек менен аткарылган "200" деген цифралык номинал орун алган.  

  

2004-жылдагы чыгарылган 200 сомдун айырмаланган белгилери   

Банкноттун арткы бетинин жогорку бөлүгүндө Алыкул Осмоновдун Ысыккөлгө арналып жазылган "Жеңишбек" поэмасынан ыр саптары, акындын кол жазмасында берилген.  

Жаңы банкноттун чыгарылган жылы (2004) анын арткы бетинде жайгаштырылган