> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

50 сом номиналындагы банкноттор 

 

Номиналы 

(сом

Жүгүртүүгө чыгарылган күнү 

өлчөмү 

өңү 

50 

01.07.2009 

126х61 

Кызгылт сары 

50 

15.08.2002 

145х70 

Сыя-кызыл 

50 

29.08.1994 

135х65 

Сыя-кызыл 

 

2009-жылы чыгарылган 50 сом наркындагы банкнот 126х61 мм. өлчөмүндөгү ак кагазда  даярдалган. Банкнотто кызгылт сары түс басымдуулук кылат. Банкнотту жарыкка салып кароодо өзгөрүп туруучу түзсүз була камтылган. Кагаз банкноттун алдыңкы бетинде чагылдырылган портретти кайталап туруучу суу белгисине ээ. Кагазга "50 сом" деген  майда жазуулардын жыштыгынан турган, көзөнөкчө түрүндөгү күмүш түстөгү коргоо тилкеси түшүрүлгөн. Банкноттун четтеринде ак купондук тилке жайгаштырылган. Банкноттун алдыңкы бетиндеги портрет, "КЫРГЫЗ БАНКЫ", "ЭЛүү СОМ" деген жазуулар,  "50" деген сан, Улуттук банктын Төрагасынын кол тамгасы релңефтик басма ыкмасында түшүрүлгөн

 

Банкнот тарыхый инсандардын элеси түшүрүлгөн өзгөчө дизайнга жана  өркүндөтүлгөн коргоо элементтерине ээ.

 

Банкноттун алдыңкы бетинин жогорку оң бурчунда "КЫРГЫЗ БАНКЫдеген жазуу, Улуттук банктын Төрагасынын кол тамгасы, банкноттун кызыл түстө берилген сериялык номери жайгаштырылган. Суу белгисинин ак тилкесинде жайгашкан, бир-бирине дал келген сүрөттөлүш, жарыкка салып кароодо "сом" деген сөздү чагылдырат. Банкноттун сол жагында кыргыз элинен биринчи болу аял затынан чыккан мамлекеттик ишмер, "Алай канышасы" наамы менен жумурай журтка  таанымал болгон Курманжан Датканын элеси  жана "КУРМАНЖАН ДАТКА 1811-1907"  жазуулар  берилген. Датканын  портрети чоңойтуп көрүүдө "Курманжан Датка" деген жазуу  тыгыз кайталанган майда тамгалардан турат. Портреттин оң жагында жайгашкан тилкеде, чоңойтуп көрүүдөКыргыз Банкыдеген жазуунун улам кайталап берилишин байкоого болот. Ошол эле жерде өзгөн архитектуралык комплексинин сүрөттөлүшү берилген. Портреттин алдындаЭЛүү СОМдеген текст жайгаштырылган. Анын төмөнкү оң бурчунда банкноттун “50” деген номиналы берилген. Банкноттун ички оң бөлүгүндө улуттук оюунун релңефтик сүрөттөлүшүн  камтыган, сары түстөгү төрт бурчтук көрүнөт. Эгерде аны жантайыңкы түшкөн жарыкка салып караганда, номиналдын “50” деген санынын көмүскө берилишин көрүүгө болот. Төмөнкү оң бурчунда кара түс менен банкноттун сериялык номери чагылдырылган  

 

Банкноттун арткы бетинин жогорку сол бурчундаКЫРГЫЗ БАНКЫдеген жазуу берилген. Оң тарабынын жогорку бурчунда  номиналдын “20” деген саны камтылган. Банкноттун чок ортосунда Улуу Жибек Жолунун Кыргызстан аркылуу өткөн жолундагы эң эле байыркы курулмалардын бири өзгөн архитектуралык комплекси түшүрүлгөн. Банкноттун бетине түшүрүлгөн, бирок жөн алып кароодо көзгө көрүнбөгөн белгилерди  чоңойтуп көрүүдө, бутактары кеңири тараган өсүмдүктүн сүрөттөлүшүн баамдап байкоого болот. Бардык чыгарылыштагы банкноттордо түшүрүлгөн  ар бир улуу инсандын элеси, Кыргызстандын көк тиреген бийик тоолорунун алкагында берилип, алар адабият, музыка, кино, көркөм исскуство чөйрөсүндө ошол аска тоолордой бийиктикке жетишип, эл кадырына ээ болгондугун чагылдырып тургансыйт. Банкноттун төмөн жагында “50”  деген сан, жазуу жүзүндөЭЛүү СОМ”  жана банкноттун “2009” деген чыгарылган жылы берилген

 

2002-жылдагы чыгарылган 50 сом номиналындагы банкноттор 145х70 мм өлчөмүндөгү ак кагаздан даярдалган. Банкнотто сыя-кызыл түс басымдуурак кылат. Кагазга кызыл, жашыл жана көк түстөгү булалар, ошондой эле УК жарыкка салып кароодо люминесцияланган түссүз тилкелер киргизилген. Кагаз локалдуу суу белгисине, банкноттун алдынкы бетинде чагылдырылган кайталануучу элеске жана банкноттун номиналы түрүндөгү суу белгисине ээ. Банкнотту жарыкка салып кароодо байкалуучу "ЭЛүү СОМ" деген микротексттүү коргоо тилкеси көзөнөкчө түрүндө жайгаштырылган. Тилкелүү код банкоттун чет жактары боюнча оң жана сол тараптарында берилген.  

 

Банкноттун алдыңкы бетинин жогору тарабында "КЫРГЫЗ БАНКЫ" деген текст жана Улуттук банктын Төрагасынын кол тамгасы; көзү начар көргөн адамдар үчүн эки штрихтик белги жана "50" деген үзгүлтүксүз микрошрифтти камтыган "50" деген цифра жогорулатылган релңефтик ыкмада; ошондой эле кызыл боекто басылган банкноттун сериясы жана номери берилген. Чок ортосунда, оюум-чийимде "50" деген номинал чегилип аткарылган; оюм-чийим формасындагы өтмө регистр; кыргыздын белгилүү мамлекеттик ишмери, "Алай Ханышасы" деген аттын алдында кеңири таанымал болгон Курманжан Датканын элеси жана "КУРМАНЖАН ДАТКА (1811-1907)" деген текст жайгаштырылган. Ак купондук тилкеде көзү начар көргөн адамдар үчүн жогорку релңефте аткарылган геометриялык шарттуу белги берилген. Төмөнкү тарабында "50" деген үзгүлтүксүз сандардан турган "50" деген цифра; "КЫРГЫЗ БАНКЫ" деген микрошрифттин тилкеси менен баса көрсөтүлгөн "ЭЛүү СОМ" деген текст камтылган. Оң тарабында кара боекто аткарылган банкноттун сериялык номери, цифралардын өлчөмү жогорудан төмөн карай өсөт, ошондой эле тигинен жайгаштырылган оюм-чийим тилкеси орун алган. Төмөнкү жагынын оң тарабында улуттук оюм-чийим релңефин камтыган тик бурчтуктук берилген. Эгерде, аны ар кайсы бурчтан жарыкка салып караса көмүскөдө берилген "50" деген цифралык номинал даана көрүнөт

 

Банкноттун арткы бетинин жогорку тарабында "КЫРГЫЗ БАНКЫ" деген текст жана номиналды билдирген "50" деген цифралык микрошрифтти камтыган "50" деген цифра жайгаштырылган. Чок ортосунда өзгөн архитектуралык комплекси 11-12 кк. сүрөттөлгөн жана оюм-чийим формасындагы өтмө регистр берилген. Оң тарабында тигинен жайгаштырылган оюм-чийим тилкеси камтылган. Сүрөттөлүштүк сетканы түзгөн оюм-чийменин оң тарабында банкноттун номиналын көрсөткөн "ЭЛүү СОМ" микрошрифт орун алган. Банкноттун төмөнкү сол жак тарабында седеп түстүү боек менен аткарылган улуттук орнамент түрүндөгү иридесценттик элемент берилген. Төмөнкү жагында "50" деген цифралык номинал; "ЭЛүү СОМ" деген жазуу жана банкноттун чыккан жылы "2002" орун алган

 

1994-жылдагы үлгүдөгү 50 сом номиналындагы банкноттор 135х65 мм өлчөмүндөгү ак кагаздан даярдалган. Банкнотто сыя-кызыл түс басымдуурак кылат. Банкнот үч тарабында 4 мм кеңдиктен турган ак тилкеге ээ. Кагазга кызыл, жашыл жана көк түстөгү булалар, ошондой эле УК жарыкка салып кароодо люминесцияланган түссүз тилкелер киргизилген. Кагаз, акын Токтогул Сатылгановдун элеси түшүрүлгөн локалдуу суу белгисине ээ. Банкнотаны жарыкка салып кароодо көрүнүүчү "КЫРГЫЗ БАНКЫ" деген микротексттүү коргоо тилкеси узунунан жайгаштырылган.  

 

Банкноттун алдыңкы бетинин жогору жагында "КЫРГЫЗ БАНКЫ" деген текст жана Улуттук банктын Төрагасынын кол тамгасы жана "50" деген цифра жогорулатылган релңефтик ыкмада жайгаштырылган. Чок ортосунда улуттук оюм-чийимдерде банкноттун цифралык номиналы; оң тарабында - кыргыз элинин белгилүү мамлекеттик ишмери, "Алай ханышасы" деген аттын алдында белгилүү болгон Курманжан Датканын элеси жана "КУРМАНЖАН ДАТКА" деген жазуу орун алган. Төмөнкү тарабында "50" деген үзгүлтүксүз сандардагы микроширифтти камтыган "50" деген цифра; "КЫРГЫЗ БАНКЫ" деген микрошрифт менен баса көрсөтүлгөн "ЭЛүү СОМ" деген текст жана көөкөр формасындагы өтмө регистр берилген. Оң тарабында тигинен жайгаштырылган оюм-чийимдик тилке камтылган. Төмөнкү жагында релңефтик сүрөттөлүштү камтыган бозомук жашыл тик бурчтук жайгаштырылган. Аны ар кайсыл бурчка салып кароодо көмүскөдө жайгаштырылган "50" деген цифралык номиналды байкаса болот

 

Банкноттун арткы бетинин жогору жагында кызыл боекто аткарылган сериялык номер, "КЫРГЫЗ БАНКЫ" деген жазуу менен баса көрсөтүлгөн "КЫРГЫЗ БАНКЫ" деген жазуу жана "50" деген цифра жайгаштырылган. Чок ортосунда өзгөн архитектуралык комплекси 11-12 кк. жана өтмө регистр берилген. Төмөнкү тарабында - "50" деген сан жана кара боекто басылган сериялык номери орун алган. Сол тарабында тигинен жайгаштырылган оюм-чийимде "ЭЛүү СОМ" деген текст жайгаштырылган.