> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

100 сом наркындагы банкноттор 

 

Номиналы 

(сом

Жүгүртүүгө чыгарылган күнү 

өлчөмү 

өңү 

100 

01.07.2009 

132х63 

Көк 

100 

15.08.2002 

150х72 

Күлгүн жашыл 

100 

20.03.1995 

135х65 

Саргылтым-жашыл 

 

2009-жылы чыгарылган 100 сом наркындагы банкнот 132х63 мм. өлчөмүндөгү ак кагазда даярдалган. Банкнотто көк түс басымдуулук кылат. Банкноттун кагазында жарыкка салып кароодо өзгөрүп туруучу түзсүз була камтылган. Кагаз банкноттун алдыңкы бетинде чагылдырылган портретти кайталап туруучу  суу белгисине, ошондой эле номинал түрүндөгү суу белгисине  ээ. Анда "100 СОМ" деген майда сөздөрдүн  катар тыгыз  берилишинен  турган  көзөнөкчө түрүндөгү  коргоо тилкеси түшүрүлгөн. Банкноттун четтери ак купондук тилкеден  турат.  

Банкноттун алдыңкы бетиндеги портрет, "КЫРГЫЗ БАНКЫ", "ЖүЗ СОМ" деген жазуулар,  "100" деген сан, Улуттук банктын Төрагасынын кол тамгасы релңефтик басма ыкмасында түшүрүлгөн

 

Банкнот тарыхый инсандардын элеси түшүрүлгөн өзгөчө дизайнга жана  өркүндөтүлгөн коргоо элементтерине ээ.

 

Банкноттун алдынкы бетинин жогорку оң  бурчунда "КЫРГЫЗ БАНКЫдеген жазуу, Улуттук банктын Төрагасынын кол тамгасы, банкноттун кызыл түстө берилген сериялык номери жайгаштырылган. Портреттин сол жагында Токтогул Сатылгановдун сүрөтү жана номиналдын саны ири көлөмдө чагылдырылган голографиялык тилке  жайгашкан. Банкнотту жантайтып кароодо номиналдын саны түндүктүн сүрөттөлүшүнө өзгөрөтГолографиялык тилкеде банкнотту жантайтып кароодо "100 сом" деген жазуу оюп басуу ыкмасында, түзсүз берилгенСуу белгисинин ак тилкесинде жайгашкан, бир-бирине дал келген сүрөттөлүш, жарыкка салып кароодо "сом" деген сөздү чагылдыратБанкноттун сол жагында кыргыз элинин улуу демократ акыны, ойчул Токтогул Сатылгановдун элеси жана "ТОКТОГУЛ САТЫЛГАНОВ 1864-1933"  деген жазуулар берилген. Портрет "Токтогул Сатылганов" деген жазуунун кайталанган жыштыгынан турган майда тамгалардан турат. Портреттин оң жагында жайгашкан тилкеде чоңойтуп кароодо "Кыргыз Банкы" деген кайталанып турган жазуу көрүнөт. Портреттин алдында "ЖүЗ СОМ" деген текст жазылган. Банкноттун жогорку сол жана ички оң бурчтарында "100" деген сан түшүрүлгөн. Төмөнкү оң бурчунда кара түстө берилген банкноттун сериялык номери жайгашкан.  

 

Банкноттун арткы бетинин жогорку сол бурчунда "КЫРГЫЗ БАНКЫ" деген текст берилген. Жогорку оң бурчунда "100" деген сан түшүрүлгөн. Банкноттун ортосунда Токтогул ГЭСи чагылдырылган. Банкноттун бетине түшүрүлгөн, бирок жөн алып кароодо көзгө көрүнбөгөн белгилерди  чоңойтуп көрүүдө жаныбарлардын майда сүрөттөлүшүн баамдап байкоого болот. Бардык чыгарылыштагы банкноттордо түшүрүлгөн  ар бир улуу инсандын элеси, Кыргызстандын көк тиреген бийик тоолорунун алкагында берилип, алар адабият, музыка, кино, көркөм исскуство чөйрөсүндө ошол аска тоолордой бийиктикке жетишип, эл кадырына ээ болгондугун чагылдырып тургансыйт. Банкноттун төмөн жагында “100”  деген сан, жазуу жүзүндөЖүЗ СОМ”  жана банкноттун “2009” деген чыгарылган жылы берилген

 

2002-жылдагы үлгүдөгү 100 сом номиналындагы банкноттор 150х72 мм өлчөмүндөгү ак кагаздан даярдалган. Банкнотто күлгүн жашыл түс басымдуурак кылат. Кагазга кызыл, жашыл жана көк түстөгү булалар, ошондой эле УК жарыкка салып кароодо люминесцияланган түссүз тилкелер киргизилген. Кагаз локалдуу суу белгисине, банкноттун алдынкы бетинде чагылдырылган кайталануучу элеске жана банкноттун номиналы түрүндөгү суу белгисине ээ. Кагазга "ЖүЗ СОМ" деген микротексттүү коргоо тилкеси көзөнөкчө түрүндө жайгаштырылган. Тилкелүү код банкоттун чет жактары боюнча оң жана сол тараптарында берилген.  

 

Банкноттун алдыңкы бетинин жогору тарабында "КЫРГЫЗ БАНКЫ" деген текст жана Улуттук банктын Төрагасынын кол тамгасы; көзү начар көргөн адамдар үчүн кыйгачынан жайгаштырылган үч штрихтик белги жана "100" деген үзгүлтүксүз микрошрифтти камтыган "100" деген цифра жогорулатылган релңефтик ыкмада; ошондой эле кызыл боекто басылган банкноттун сериясы жана номери берилген. Анын жанында көөкөр формасындагы күмүш түстөгү фолңга орун алган. Фолңга релңефтик басмада аткарылган купюранын номиналын жана штрихтик тилкелерди камтыйт. Чок ортосунда оюм-чийимде "100" деген номинал чегилип аткарылган; оюм-чийим формасындагы өтмө регистр; акын-демократ, ойчул Токтогул Сатылгановдун элеси жана "ТОКТОГУЛ САТЫЛГАНОВ (1864-1933)" деген текст жайгаштырылган. Ак купондук тилкеде көзү начар көргөн адамдар үчүн жогорку релңефте аткарылган геометриялык шарттуу белги берилген. Төмөнкү тарабында "100" деген үзгүлтүксүз сандардан турган "100" деген цифра; "КЫРГЫЗ БАНКЫ" деген микрошрифттин тилкеси менен баса көрсөтүлгөн "ЖүЗ СОМ" деген текст камтылган. Оң тарабында кара боекто аткарылган банкноттун сериялык номери, цифралардын өлчөмү жогорудан төмөн карай өсөт, ошондой эле тигинен жайгаштырылган оюм-чийим тилкеси орун алган. Төмөнкү жагынын оң тарабында улуттук оюм-чийимдин релңефин камтыган тик бурчтук берилген. Эгерде, аны ар кайсы бурчтан жарыкка салып караса көмүскөдө берилген "100" деген цифралык номинал даана көрүнөт

 

Банкноттун арткы бетинин жогорку тарабындаКЫРГЫЗ БАНКЫдеген текст жана номиналды билдирген “100” деген цифралык микрошрифтти камтыган “100” деген цифра жайгаштырылган. Чок ортосунда Кыргыз Республикасынын эгемендигин жана эркиндигин чагылдырган, көк мелжиген Хан-Теңири тоосунун сүрөттөлүшү жана оюм-чийим формасындагы өтмө регистр берилген. Сүрөттөлүштүк сетканы түзгөн оюм-чийменин оң тарабында банкноттун номиналын көрсөткөн ("ЖүЗ СОМ") микрошрифт орун алган. Банкноттун төмөнкү сол жак тарабында седеп түстүү боек менен аткарылган улуттук орнамент түрүндөгү иридесценттик элемент берилген. Төмөнкү жагында "100" деген цифралык номинал; "ЖүЗ СОМ" деген жазуу жана банкноттун чыккан жылы "2002" орун алган

 

1995-жылдагы үлгүдөгү 100 сом номиналындагы банкноттор 135х65 мм өлчөмүндөгү ак кагаздан даярдалган. Банкнотто саргылтым-жашыл түс басымдуурак кылат. Банкнота үч тарабында 4 мм кеңдиктен турган ак тилкеге ээ. Кагазга кызыл, жашыл жана көк түстөгү булалар, ошондой эле УК жарыкка салып кароодо люминесцияланган түссүз тилкелер киргизилген. Кагаз, акын Токтогул Сатылгановдун элеси түшүрүлгөн локалдуу суу белгисине ээ. Банкнотту жарыкка салып кароодо көрүнүүчү "КЫРГЫЗ БАНКЫ" деген микротексттүү коргоо тилкеси узунунан жайгаштырылган.  

 

Банкноттун алдыңкы бетинин жогору жагында "КЫРГЫЗ БАНКЫ" деген текст жана Улуттук банктын Төрагасынын кол тамгасы жана "100" деген цифра жогорулатылган релңефтик ыкмада жайгаштырылган. Чок ортосунда улуттук оюм-чийимдерде банкноттун цифралык номиналы; оң тарабында кыргыз элинин белгилүү демократ-акыны, ойчул Токтогул Сатылгановдун элеси жана "ТОКТОГУЛ" деген жазуу орун алган. Төмөнкү тарабынан банкноттун номиналын билдирген "100" деген үзгүлтүксүз цифралардан турган "100" деген цифра; "КЫРГЫЗ БАНКЫ" деген микрошрифт менен баса көрсөтүлгөн "ЖүЗ СОМ" деген жазуу камтылганТөмөнкү жагында улуттук оюм-чийимдин релңефтик сүрөттөлүшүн камтыган бозомук жашыл тик бурчтук берилген. Аны ар кайсыл бурчка салып кароодо, көмүскөдө жайгаштырылган "100" деген цифралык номиналды байкаса болот

 

Банкноттун арткы бетинин жогору жагында кызыл боекто басылган сериялык номер; "КЫРГЫЗ БАНКЫ" деген микрошрифттүү жазуу менен баса көрсөтүлгөн "КЫРГЫЗ БАНКЫ" деген жазуу жана "100" деген деген цифра жайгаштырылган. Чок ортосунда Токтогул суу сактагычы жана өтмө регистр берилген. Төмөнкү тарабында "100" деген сан жана кара боекто басылган сериялык номери орун алган. Сол тарабында, тигинен жайгаштырылган оюм-чийимде "ЖүЗ СОМ" деген текст жайгаштырылган.