> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

 

 

Банктардын ишмердүүлүгүн лицензиялоо боюнча ченемдик укуктук актылардын тизмеси  

  

№ 

Ченемдик документтин аталышы 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банкынын башкармасынын 

токтому менен 

бекитилген 

Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинден каттоодон өткөн 

Банктардын ишмердүүлүгүн лицензиялоо жөнүндө ЖОБО 

Улуттук банк Башкармасынын 

2018-жылдын 24-октябрындагы № 2018-П-12/44-3-(НПА), 

2019-жылдын 27-февралындагы № 2019-П-33/9-7-(НФКО), 

2019-жылдын 24-апрелиндеги № 2019-П-12/22-4-(НПА), 

2019-жылдын 21-августундагы № 2019-П-12/43-2-(НПА), 

2020-жылдын 8-июлундагы № 2020-П-12\39-1-(НПА), 

2021-жылдын 14-июлундагы № 2021-П-12/38-3-(НПА), 

2021-жылдын 25-августундагы №2021-П-12/47-2-(НПА), 

2022-жылдын 9-мартындагы № 2022-П-12/12-3-(НПА), 

2022-жылдын 30-ноябрындагы №2022-П-17-74-5-(БС) 

токтомдорунун редакцияларына ылайык 

 

 

 

 

Банк резидент эместердин өз филиалына капитал бөлүү тартиби 

Улуттук банк Башкармасынын 

2017-жылдын “8”июнундагы № 2017-П-12/23-2-(НПА) 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан берилүүчү лицензия үчүн төлөм өлчөмү жөнүндө  

Улуттук банк Башкармасынын 

 2017-жылдын 8-июну № 2017-П-12/23-4-(НПА)