Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банк Башкармасынын 

2023-жылдын 27-декабрындагы 

№ 2023-П-01/82-2-(ВД) 

токтому менен бекитилген 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2024-жылга карата  

иш планы 

 

№ 

Улуттук банк Башкармасынын кароосуна сунушталган маселелердин кыскача мазмуну 

Өткөрүү мөөнөтү 

I. Жалпы маселелер 

1.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын иш планы жана анын маалымат отурумдарын өткөрүү планы жөнүндө

Чейрек 

сайын 

2.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2023-жыл үчүн жылдык отчету жөнүндө.  

I чейрек 

3.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2023-жыл үчүн өзүнчө финансылык отчетун бекитүү тууралуу. 

II чейрек 

4.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2023-жыл үчүн консолидацияланган финансылык отчетун бекитүү тууралуу. 

II чейрек 

5.  

Эл аралык резервдердин 2023-жылы тескөөгө алынышы боюнча отчет жөнүндө

I чейрек 

6.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Ички аудит бөлүмүнүн 2023-жыл үчүн ишинин отчету тууралуу. 

I чейрек 

7.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ички контролдоо системасынын 2023-жылдагы ишине баа берүү боюнча отчет жөнүндө

I чейрек 

8.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Аудит боюнча комитетинин 2023-жыл үчүн отчету тууралуу. 

I чейрек 

9.  

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Улуттук банктын ишине жүргүзгөн аудитинин жыйынтыгы боюнча сунуш-көрсөтмөлөрдүн аткарылышына жүргүзүлгөн мониторингдин жыйынтыгы тууралуу. 

II чейрек 

10.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын финансылык отчетуна жүргүзүлгөн тышкы аудиттин жыйынтыгы боюнча сунуш-көрсөтмөлөрдүн аткарылышына жүргүзүлгөн мониторингдин жыйынтыгы тууралуу. 

II чейрек 

11.  

«Керемет Банк» ААКтын акционерлеринин жылдык жалпы жыйыны жөнүндө

I чейрек 

12.  

«Кыргыз инкассациясы» ЖАКтын акционерлеринин жылдык жалпы жыйыны жөнүндө

II чейрек  

13.  

«Кепилдик фонд» ААКтын акционерлеринин жылдык жалпы жыйыны жөнүндө

II чейрек  

14.  

«Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКтын акционерлеринин жылдык жалпы жыйыны жөнүндө

II чейрек 

15.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2023-жыл үчүн консолидацияланган жана өзүнчө финансылык отчетуна жүргүзүлгөн аудиттин жыйынтыгы боюнча «Эрнст энд Янг Аудит» ЖЧК аудитордук уюмунун сунуш-көрсөтмөлөрү боюнча иш-чаралар планын бекитүү жөнүндө

II чейрек 

16.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын областтык башкармалыктарынын 2023-үчүн отчеттору. 

II чейрек 

17.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Аудит боюнча комитетинин 2024-жылдын биринчи жарым жылдыгы үчүн отчету тууралуу. 

III чейрек 

18.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бюджеттерин 2024-жылдын  

I жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча корректировкалоо тууралуу. 

III чейрек 

19.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2024-жыл үчүн жылдык отчетунун түзүмү жана аны даярдоо боюнча иш программасы жөнүндө

IV чейрек 

20.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2025-жылга кирешелер жана чыгашалар бюджети жөнүндө

IV чейрек 

21.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2025-жылга өнүктүрүү бюджети жөнүндө

IV чейрек 

22.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2025-жылга каралган иш планы жөнүндө

IV чейрек 

23.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эл аралык резервди тескөө боюнча 2025-жылга каралган инвестициялык саясатын бекитүү тууралуу. 

IV чейрек 

II. Акча-кредит саясаты боюнча маселелер 

24.  

Акча-кредит саясаты жөнүндө (акча-кредит саясаты жөнүндө отчет, келе жаткан мезгилге карата Кыргыз Республикасынын экономикасынын өнүгүү сценарийлери).  

Чейрек сайын 

25.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү тууралуу. 

Банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмү маселесине арналган отурумдарынын графигине ылайык  

8 жолу  

26.  

Кыргыз Республикасынын финансы секторунун туруктуулугу жөнүндө отчет тууралуу. 

II чейрек 

IV чейрек 

27.  

Кыргыз Республикасынын ички рыногунда сатып алынуучу алтындын өлчөмү жөнүндө

IV чейрек 

28.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2025-жылга карата акча-кредит саясаты жөнүндө билдирүүсү тууралуу. 

IV чейрек 

29.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмү маселеси боюнча отурумдарынын 2025-жылга каралган графиги жөнүндө

IV чейрек 

30.  

2024-жылга милдеттүү резерв түзүү графиги жөнүндө

IV чейрек 

III. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктардын жана финансы-кредит уюмдарынын ишин көзөмөлдөө жана пруденциалдык жөнгө салуу нормалары тууралуу 

31.  

Жоюулуучу банктын жоюучусунун күндөлүк отчеттору тууралуу.  

Чейрек 

сайын 

32.  

Жоюу жол-жобосун ишке ашырууда административдик чыгашаларды жабуу үчүн банктардын жоюучуларына Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан акча каражаттарынын берилиши жөнүндө

Жүйөлөр 

келтирилген кайрылуу келгенине жараша 

33.  

Банктарды жоюу мөөнөтүн узартуу жөнүндө.  

Өтүнүч кат түшкөнүнө жараша 

34.  

Коммерциялык банктардын убактылуу администраторлорунун отчеттору тууралуу. 

Ай сайын 

35.  

Убактылуу администраторлордун чыгашалар сметасын макулдашуу тууралуу. 

Убактылуу администрация режимин киргизүүгө жана мөөнөтүн узартууга жараша 

36.  

Коммерциялык банктарга баалуу металлдар менен банктык операцияларды жүргүзүүгө, электрондук акча чыгарууга уруксат берүү жана «ислам терезеси» аркылуу ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды улуттук жана/же чет өлкө валюталарында жүргүзүү укугуна лицензия берүү жөнүндө

Өтүнүч кат түшкөнүнө жараша 

37.  

Банктык лицензиядагы (уруксат берилген банктык операциялар тизмесинен) чектөөлөрдү алып салуу жөнүндө

Өтүнүч кат түшкөнүнө жараша 

38.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына банк эмес финансы-кредит уюмдарын лицензиялоо бөлүгүндө өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө токтом долбоору тууралуу. 

Зарыл болгон учурда 

39.  

Коммерциялык банктардын уставдык жана өздүк (жөнгө салуучу) капиталынын минималдуу өлчөмү 

 жөнүндө

I чейрек 

IV. Төлөм системасы боюнча маселелер 

40.  

«Эсептешүү банкына карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоору жөнүндө

I чейрек 

41.  

«Кыргыз Республикасынын төлөм системасы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жөнүндө

I чейрек 

V. Нак акча жүгүртүү боюнча маселелер 

42.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 9-декабрындагы № 76/12 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Борбордук жүгүртүү касса тобунда кассалык операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө» жана «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын областтык башкармалыгында кассалык операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө» нускоолорду бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

I чейрек 

43.  

Коллекциялык монеталардын эскиздерин бекитүү жөнүндө

I чейрек 

44.  

“Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын нумизматикалык баалуулуктарын сатып өткөрүү жана пайдалануу жөнүндө” жобону бекитүү тууралуу. 

II чейрек 

45.  

Өлчөнгөн алтын куймалардын техникалык спецификацияларын, дизайнын жана нускаларын бекитүү жөнүндө

II чейрек 

46.  

Коллекциялык монеталарды бөлүштүрүү, сатуу баасын аныктоо жана жүгүртүүгө чыгаруу жөнүндө

II-IV чейрек 

47.  

Кыргызстандын коллекциялык монеталарын даярдоо боюнча 2025-жылга карата планды бекитүү жөнүндө

IV чейрек 

48.  

Кыргыз Республикасынын ички рыногунда 2025-жылы аффинаждалган монетардык эмес алтынды сатып алуу көлөмү жөнүндө

IV чейрек 

VI. Улуттук банктын ички иштерин уюштуруу боюнча маселелер жана  

башка маселелер 

49.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын салык саясаты жөнүндө

I чейрек 

50.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу. 

II чейрек 

51.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын таза пайдасын 2023-жылдын жыйынтыгы боюнча бөлүштүрүү жөнүндө

II чейрек 

52.  

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Улуттук банктын 2023-жыл ичинде аткарган ишине жүргүзүлгөн аудиттин жыйынтыгы боюнча сунуш-көрсөтмөлөрүн аткаруу боюнча иш-чаралар планын бекитүү жөнүндө

III чейрек 

(Кыргыз Республикасынын Эсеп палатасы аудиттин жыйынтыгы боюнча жазма буйругун жөнөткөндөнкийин бир айдын ичинде) 

53.  

2023-жылга карата Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында жүргүзүлгөн инвентаризациянын жыйынтыгы боюнча Инвентаризация жүргүзүү комиссиясынын сунуш-көрсөтмөлөрүн аткаруу боюнча иш-чаралар планына мониторинг жүргүзүү жөнүндө

III чейрек 

54.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кызматкерлерин сыйлоо тууралуу 

II чейрек,  

III чейрек 

55.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кызматкерлерин 2025-жылга карата окутуу планы жөнүндө

IV чейрек 

56.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында 2024-жылдын 1-октябрына карата абал боюнча жүргүзүлгөн ар жылдык инвентаризациянын жыйынтыгы жөнүндө

IV чейрек