Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банк Башкармасынын 

2022-жылдын 28-декабрындагы 

№ 2022-П-01/83-3-(ВД) 

токтомуна менен бекитилген 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2023-жылга карата  

иш планы 

 

№ 

Улуттук банк Башкармасынын кароосуна сунушталган маселелердин кыскача мазмуну 

Өткөрүү мөөнөтү 

I. Жалпы маселелер 

1.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын иш планы жана анын маалымат отурумдарын өткөрүү планы жөнүндө

Чейрек 

сайын 

2.  

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамына ылайык келтирүү алкагында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу. 

I чейрек 

3.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2022-жыл үчүн жылдык отчету жөнүндө.  

I чейрек 

4.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2022-жыл үчүн өзүнчө финансылык отчетун бекитүү тууралуу. 

II чейрек 

5.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2022-жыл үчүн консолидацияланган финансылык отчетун бекитүү тууралуу. 

II чейрек 

6.  

Эл аралык резервдердин 2022-жылы тескөөгө алынышы боюнча отчет жөнүндө

I чейрек 

7.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Ички аудит бөлүмүнүн 2022-жыл үчүн ишинин отчету тууралуу. 

I чейрек 

8.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ички контролдоо системасынын 2022-жылдагы ишине баа берүү боюнча отчет жөнүндө

I чейрек 

9.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Аудит боюнча комитетинин 2022-жыл үчүн отчету тууралуу. 

I чейрек 

10.  

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Улуттук банктын 2021-жыл үчүн жана мурдагы мезгилдердеги ишине жүргүзгөн аудитинин жыйынтыгы боюнча сунуш-көрсөтмөлөрдүн аткарылышына жүргүзүлгөн мониторингдин жыйынтыгы тууралуу 

II чейрек 

11.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын финансылык отчетуна жүргүзүлгөн тышкы аудиттин жыйынтыгы боюнча сунуш-көрсөтмөлөрдүн аткарылышына жүргүзүлгөн мониторингдин жыйынтыгы тууралуу. 

II чейрек 

12.  

«Керемет Банк» ААКтын акционерлеринин жылдык жалпы жыйыны жөнүндө

I чейрек 

13.  

«Кыргыз инкассациясы» ЖАКтын акционерлеринин жылдык жалпы жыйыны жөнүндө

I чейрек 

14.  

«Кепилдик фонд» ААКтын акционерлеринин жылдык жалпы жыйыны жөнүндө

I чейрек 

15.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2022-жыл үчүн консолидацияланган жана өзүнчө финансылык отчетуна жүргүзүлгөн аудиттин жыйынтыгы боюнча «Эрнст энд Янг Аудит» ЖЧК аудитордук уюмунун сунуш-көрсөтмөлөрү боюнча иш-чаралар планын бекитүү жөнүндө

II чейрек 

16.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын областтык башкармалыктарынын 2022-үчүн отчеттору. 

II чейрек 

17.  

«Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКтын акционерлеринин жылдык жалпы жыйыны жөнүндө

II чейрек 

18.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Аудит боюнча комитеттин 2023-жылдын биринчи жарым жылдыгы үчүн отчету тууралуу. 

III чейрек 

19.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бюджеттерин 2023-жылдын  

I жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча корректировкалоо тууралуу. 

III чейрек 

20.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2022-жыл үчүн жылдык отчетунун түзүмү жана аны даярдоо боюнча иш программасы жөнүндө

IV чейрек 

21.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2024-жылга кирешелер жана чыгашалар бюджети жөнүндө

IV чейрек 

22.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2024-жылга өнүктүрүү бюджети жөнүндө

IV чейрек 

23.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2024-жылга каралган иш планы жөнүндө

IV чейрек 

24.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эл аралык камдарды тескөө боюнча 2024-жылга каралган инвестициялык саясатын бекитүү тууралуу. 

IV чейрек 

II. Акча-кредит саясаты боюнча маселелер 

25.  

Акча-кредит саясаты жөнүндө (акча-кредит саясаты жөнүндө отчет, акча кредит саясатынын сценарийлери, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү, отурумдун пресс-релизи).  

Чейрек сайын 

26.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү тууралуу. 

Банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмү маселесине арналган отурумдарынын графигине ылайык  

8 жолу  

27.  

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2023-жылга экономикалык саясаттын негизги багыттары жөнүндө биргелешкен билдирүүсү тууралуу. 

I чейрек 

28.  

«Депозиттерди тартуу менен иш алып барган банк эмес финансы-кредит уюмдарына акыркы инстанция кредити жөнүндө» жобону бекитүү.  

I чейрек 

29.  

Кыргыз Республикасынын финансы секторунун туруктуулугу жөнүндө отчет тууралуу. 

II чейрек 

IV чейрек 

30.  

Кыргыз Республикасынын ички рыногунда сатып алынуучу алтындын өлчөмү жөнүндө

IV чейрек 

31.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2024-жылга карата акча-кредит саясаты жөнүндө билдирүүсү тууралуу. 

IV чейрек 

32.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмү маселеси боюнча отурумдарынын 2024-жылга каралган графиги жөнүндө

IV чейрек 

33.  

2024-жылга милдеттүү резерв түзүү графиги жөнүндө

IV чейрек 

III. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктардын жана финансы-кредит уюмдарынын ишин көзөмөлдөө жана пруденциалдык жөнгө салуу нормалары тууралуу 

34.  

Жоюулуучу банктын жоюучусунун күндөлүк отчеттору тууралуу.  

Чейрек 

сайын 

35.  

Жоюу жол-жобосун ишке ашырууда административдик чыгашаларды жабуу үчүн банктардын жоюучуларына Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан акча каражаттарынын берилиши жөнүндө

Жүйөлөр 

келтирилген кайрылуу келгенине жараша 

36.  

Банктарды жоюу мөөнөтүн узартуу жөнүндө

Өтүнүч кат түшкөнүнө жараша 

37.  

Коммерциялык банктардын убактылуу администраторло-рунун отчеттору тууралуу. 

Ай сайын 

38.  

Убактылуу администратор-лордун чыгашалар сметасын макулдашуу тууралуу. 

Убактылуу администрация режимин киргизүүгө жана мөөнөтүн узартууга жараша 

39.  

Коммерциялык банктарга баалуу металлдар менен банктык операцияларды жүргүзүүгө, электрондук акча чыгарууга уруксат берүү жана «ислам терезеси» аркылуу ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды улуттук жана/же чет өлкө валюталарында жүргүзүү укугуна лицензия берүү жөнүндө

Өтүнүч кат түшкөнүнө жараша 

40.  

Банктык лицензиядагы (уруксат берилген банктык операциялар тизмесинен) чектөөлөрдү алып салуу жөнүндө

Өтүнүч кат түшкөнүнө жараша 

41.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын банк эмес финансы-кредит уюмдарын лицензиялоо чөйрөсүндө айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүү киргизүү жөнүндө» токтом долбоору тууралуу. 

Зарыл болгон учурда 

42.  

Коммерциялык банктардын уставдык жана өздүк (жөнгө салуучу) капиталынын минималдуу өлчөмү жөнүндө 

I чейрек 

IV. Төлөм системасы боюнча маселелер 

43.  

Кыргыз Республикасынын төлөм системасын өнүктүрүүнүн 2023-2027-жылдарга каралган негизги багыттары жөнүндө

I чейрек 

44.  

«Төлөм системаларынын операторлорунун/төлөм уюмдарынын финансылык отчетторун түзүүгө, жарыялоого жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына берүүгө карата талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу. 

I чейрек 

45.  

«Эсептешүү банкына карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу. 

I чейрек 

46.  

«Төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын маалымат коопсуздугун камсыз кылуу боюнча талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу. 

I чейрек 

47.  

Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 15-июлундагы № 30/6 «Кыргыз Республикасында акча которуулар системаcы боюнча которууларды жүзөгө ашыруу эрежелерин» бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

II чейрек 

V. Нак акча жүгүртүү боюнча маселелер 

48.  

Аукциондо сатуу үчүн коллекциялык монеталарды бөлүү жөнүндө

I чейрек 

49.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-мартындагы №9/10 “Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында жана банктык эмес финансы-кредит мекемелеринде кассалык операцияларды ишке ашыруу боюнча минималдуу талаптар жөнүндө” жобону бекитүү тууралуу” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

I чейрек 

50.  

Кыргыз Республикасынын улуттук валютасынын шектүү банкноттору жана монеталары менен иш алып баруу жөнүндө нускоону бекитүү тууралуу 

I чейрек 

51.  

«Сомго 30 жыл» жана «Тай туяк» коллекциялык монеталарын жүгүртүүгө чыгаруу, бөлүштүрүү жана сатуу баасын аныктоо жөнүндө

I чейрек 

52.  

Коллекциялык монеталар топтомдору үчүн брендделген кутучаларынын сатуу баасын жана бөлүштүрүү планын бекитүү жөнүндө 

I чейрек 

53.  

2023-жылга карата коллекциялык монеталарды чыгаруу боюнча планына ылайык коллекциялык монеталардын эскиздерин бекитүү жөнүндө

II чейрек 

54.  

Коллекциялык монеталарды 2024-жылга карата чыгаруу планын бекитүү жөнүндө

III чейрек 

55.  

«Бешикке салуу» коллекциялык монетасын жүгүртүүгө чыгаруу, бөлүштүрүү жана сатуу баасын аныктоо жөнүндө

IV чейрек 

56.  

Кыргыз Республикасынын ички рыногунда 2024-жылы аффинаждалган монетардык эмес алтынды сатып алуу көлөмүм бекитүү жөнүндө

IV чейрек 

VI. Улуттук банктын ички иштерин уюштуруу боюнча маселелер жана башка маселелер 

57.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2023-жыл үчүн финансылык отчетуна аудит жүргүзүү үчүн тышкы аудиторду тандоо боюнча сынак өткөрүү жөнүндө

I чейрек 

58.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 9-декабрындагы № 2020-П-16/71-2-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында товарларды, иштерди жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууну уюштуруу жана өткөрүү жөнүндө» жобону бекитүү жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу. 

I чейрек 

59.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын тобокелдиктерди тескөө саясатына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

I чейрек 

60.  

2023-жылга консолидацияланган жана өзүнчө финансылык отчеттуулуктун аудитин жүргүзүү үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын тышкы аудиторун тандоо боюнча сынактын катышуучуларынын техникалык тапшырмаларын бекитүү тууралуу. 

I чейрек 

61.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын таза пайдасын 2022-жылдын жыйынтыгы боюнча бөлүштүрүү жөнүндө

II чейрек 

62.  

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Улуттук банктын 2022-жыл ичинде аткарган ишине жүргүзүлгөн аудиттин жыйынтыгы боюнча сунуш-көрсөтмөлөрүн аткаруу боюнча иш-чаралар планын бекитүү жөнүндө

III чейрек 

63.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кызматкерлерин сыйлоо тууралуу 

II чейрек,  

III чейрек 

64.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кызматкерлерин 2024-жылга карата окутуу планы жөнүндө

IV чейрек 

65.  

2023-жылга карата Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында жүргүзүлгөн ар жылдык инвентаризациянын жыйынтыгы жөнүндө

IV чейрек 

66.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын салык саясаты жөнүндө

IV чейрек