Кайта келүү

 Конъюнктура: 09 - 13 декабрь

 

Банктар аралык төлөмдөр 

 

Банктар аралык төлөм системаларынын көрсөткүчтөрү (БТС) 

 

Бардыгы болуп БТС 

анын ичинде 

Клирингдик система 

Гросстук система 

көлөмү

сом менен 

саны, 

даана 

көлөмү

сом менен 

саны, 

даана 

көлөмү

сом менен 

саны, 

даана 

2012-жылдын 09-декабрынан 13-декабрына чейинки аралыктагы көрсөткүчтөр (отчеттук мезгил ичинде) 

Абсолюттук мааниде  

19 835 763 208,81 

70 933 

2 254 197 286,57 

66 732 

17 581 565 922,24 

4 201 

БТС төлөмдөрүндөгү үлүшү (%)  

100,0 

100,0 

11,4 

94,1 

88,6 

5,9 

анын ичинде (%)  

  

  

  

  

  

  

БАПБнын таза позициялары  

0,1 

1,2 

1,2 

1,3 

0,0 

0,0 

БК чыгыш  

18,6 

13,2 

29,6 

14,0 

17,2 

1,0 

БК кириш 

20,2 

31,5 

17,5 

33,2 

20,5 

3,9 

СФ чыгыш 

0,1 

1,4 

0,8 

1,4 

0,0 

0,0 

СФ кириш  

1,5 

21,3 

13,6 

22,6 

0,0 

0,0 

Өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөр 

Абсолюттук мааниде  

73 154 824 016,63 

250 186 

7 783 914 169,87 

234 306 

65 370 909 846,76 

15 880 

Отчеттук мезгил ичиндеги көрсөткүчтөрдүн өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөрдөн четтеши 

Абсолюттук мааниде  

3 209 666 841,39 

14 073 

485 125 884,33 

13 481 

2 724 540 957,07 

592 

%  

19,3 

24,7 

27,4 

25,3 

18,3 

16,4 

 

Элкарт улуттук төлөм системасынын көрсөткүчтөрү 

карата абал боюнча  

2013-жылдын 

06-декабрына карата 

2013-жылдын 

13-декабрына карата 

Жүгүртүүдөгү карттардын саны  

(кайра чыгарылгандарын эске албаганда)  

239 830 

242 100 

Бардыгы болуп, pos-терминалдардын саны,  

анын ичинде:  

- банктарда  

- соода түйүндөрүндө  

 

1186 

651 

535 

 

1227 

673 

554 

Банкоматтардын саны  

330 

332