Кайта келүү

 Конъюнктура: 21 - 25 октябрь- Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 23-октябрындагы отурумунда төмөнкү маселелер кароого алынып, тиешелүү токтомдор кабыл алынган: 

 

· “Айрым ченемдик укуктук актыларга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” (№39\4); 

· “Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-июнундагы №52\4 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу” (№ 39\5); 

· “Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдыни12-сентябрындагы №37/2 “Кыргыз Республикасынын коммерциялык банкы тарабынан баалуулуктарды сактоосу үчүн кардарларга жеке банктык сейфтердин берилиши жөнүндө” нускоону бекитүү тууралуу” токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө(№ 39\6); 

· Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 29-августундагы 36/2 “Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын жана микрофинансылык компанияларынын кыймылсыз мүлк менен айрым бүтүмдөрү/операциялары жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө ( 39\7); 

· Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 28-декабрындагы 51/6 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу” ( 39\8); 

· Микрофинансылык уюмдардын жана кредиттик союздардын ислам каржылоо принциптерине ылайык түзүлгөн типтүү келишимдерине карата минималдуу талаптар жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” ( 39\9); 

· Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 7-апрелинде 34-06 номеринде каттоодон өткөртүлгөн 5/7 “Банк ишин лицензиялоо жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтомго өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө ( 39\10); 

 

ь Кыргыз Республикасында 2013-жылдын III чейреги ичинде нак акча жүгүртүлүшүнүн абалы тууралуу 

Жүгүртүүдөгү акчанын жалпы суммасы 2013-жылдын 1-октябрына карата 62 898,6 млн. сомду түзгөн, алардын ичинен 4 140,7  млн. сому коммерциялык банктардын кассаларында, ал эми калганы банктан тышкаркы системада жайгашкан (өткөн жылдын тиешелүү мезгилине салыштырганда 9 336,1 млн. сомго же 17,4 пайызга көбөйгөн). 

 

2013-жылдын III чейрегинде бүтүндөй республика боюнча коммерциялык банктардын кассаларына 221 477,5 млн. сом келип түшкөн, бул 2012-жылдын III чейрегине салыштырмалуу 49 375,6 млн. сомго же 28,7 пайызга көп.  

Кароого алынган мезгил ичинде коммерциялык банктардын кассаларынан 225 058,6 млн. сом берилген, бул өткөн жылдын III чейрегине салыштырмалуу 45 740,4 млн. сомго же 25,5 пайызга көп.  

 

Коммерциялык банктардын кассаларына нак акчанын кайтарымдуулугу 2013-жылдын III чейрегинде 98,4 пайызды түзгөн (2012-жылдын III чейрегине караганда көбөйүү 2,4 пайыздык пункт чегинде калыптанган).  

 

2013-жылдын III чейрегинде областтар боюнча коммерциялык банктардын кассаларына нак акчанын кайтарымдуулугу 1-таблицада келтирилген

 

пайыздарда 

 

 

2012-жыл 

2013-жыл 

Четтөө  

 

Жалпы республика боюнча  

 

96,0 

 

98,4 

 

2,4 

Бишкек ш

99,9 

102,3 

2,4 

Баткен обл

94,2 

97,1 

2,9 

Жалал-Абад обл

86,1 

87,0 

0,9 

Ысык-Көл обл

89,1 

92,3 

3,2 

Нарын обл

71,3 

78,9 

7,6 

Ош обл.  

95,2 

98,6 

3,4 

Ош ш

96,9 

99,3 

2,4 

Талас обл

67,0 

75,0 

8,0 

Чүй обл.  

100,5 

100,3 

-0,2 

 

Төмөнкү БФКМдердин күбөлүктөрү/лицензиялары жокко чыгарылган/кайтарылып алынган

МКК "Акэлбол" ЖЧКсына 2012-жылдын 9-январында жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттөөгө берилген эсептик каттоодон өткөндүгү жөнүндө 422 күбөлүгү, системалуу түрдө ченемдик актыларды бузууга жол бергендиги жана Улуттук банктын талаптарын сактабагандыгы үчүн 2013-жылдын 21-октябрынан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Чүй областы, Чүй району, Чүй айылы, Ибраимов атындагы көчө, 21 

Жеке ишке Б. Эшимбек уулуна 2013-жылдын 4-февралында нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна берилген 5057 лицензиясы 2013-жылдын 21-октябрынан тартып жокко чыгарылган. Өзүн-өзү жоюу. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Ден-Сяопин көчөсү 2, кв. 33. 

Жеке ишке С. Абакировго 2013-жылдын 4-февралында нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна берилген 5084 лицензиясы, системалуу түрдө ченемдик актыларды бузууга жол бергендиги жана Улуттук банктын талаптарын сактабагандыгы үчүн 2013-жылдын 17-октябрынан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Киев көчөсү, 148 ("Бишкек Парк" соода-оюн зоок комплекси, В16). 

Банктар аралык төлөм системаларынын көрсөткүчтөрү (БТС) 

 

Бардыгы болуп БТС 

анын ичинде 

Клирингдик система 

Гросстук система 

көлөмү

сом менен 

саны, 

даана 

көлөмү

сом менен 

саны, 

даана 

көлөмү

сом менен 

саны, 

даана 

2012-жылдын 21-сентябрынан 25-октябрына чейинки аралыктагы көрсөткүчтөр (отчеттук мезгил ичинде) 

Абсолюттук мааниде  

16 067 706 238,96 

55 753 

1 589 627 414,14 

52 492 

14 478 078824,82 

3 261 

БТС төлөмдөрүндөгү үлүшү (%)  

100,0 

100,0 

9,9 

94,2 

90,1 

5,8 

анын ичинде  (%)  

  

  

  

  

  

  

БАПБнын таза позициялары  

0,1 

1,4 

0,6 

1,4 

0,0 

0,0 

БК чыгыш   

8,5 

9,2 

17,7 

9,7 

7,5 

1,1 

БК кириш 

16,0 

38,2 

21,5 

40,1 

15,4 

7,1 

СФ чыгыш 

0,1 

1,1 

0,6 

1,1 

0,0 

0,0 

СФ кириш   

0,5 

8,0 

4,8 

8,5 

0,0 

0,0 

Өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөр 

Абсолюттук мааниде  

17 268 915 124,09 

54 360 

1 737 135 715,73 

50 776 

15 531779408,36 

3 584 

Отчеттук мезгил ичиндеги көрсөткүчтөрдүн өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөрдөн четтеши 

Абсолюттук мааниде  

-1 201 208 885,13 

1 393 

-147 508 301,59 

1 716 

-1 053 700583,54 

-323 

%  

-7,0 

2,6 

-8,5 

3,4 

-6,8 

-9,0 

 

Элкарт улуттук төлөм системасынын көрсөткүчтөрү 

карата абал боюнча  

2013-жылдын  

18- октябрына карата  

2013-жылдын   

25-октябрына карата  

Жүгүртүүдөгү карттардын саны   

(кайра чыгарылгандарын эске албаганда)  

255 363 

227 310 

Бардыгы болуп, pos-терминалдардын саны,   

анын ичинде:  

- банктарда  

- соода түйүндөрүндө  

 

1170 

653 

517 

 

1170 

653 

517 

Банкоматтардын саны  

305 

308