Кайта келүү

 Конъюнктура: 16 - 20 сентябрьТөмөнкү банктык эмес финансы-кредит мекемелерге жана алмашуу бюролоруна лицензиялар/күбөлүктөр берилген

 

Ломбард "Астим" кошумча жоопкерчиликтүү коомго нак нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2013-жылдын 20-сентябрында 5110 лицензия берилген, каттоо 3101. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чүй проспектиси 127. 

"Али-Элмырза" жоопкерчилиги чектелген коомго нак нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2013-жылдын 11-сентябрында 5109 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Жалал-Абад шаары, Н.Айтматова атындагы көчө, 9. 

 

Төмөнкү банктык эмес финансы-кредит мекемелердин лицензиялары/күбөлүктөрү жокко чыгарылды, кайтарылып алынды

 

"Айнуска" кредиттик союзунун 2013-жылдын 30-августундагы жалпы жыйынынын протоколуна жана анын Башкармасынын 2013-жылдын 13-сентябрындагы кредиттик союздун лицензиясын жокко чыгаруу тууралуу өтүнүчүнө ылайык, бул кредиттик союзга 2001-жылдын 12-сентябрында берилген эсептик каттоодон өткөндүгү жөнүндө 301 лицензиясы 2013-жылдын 16-сентябрынан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, "Төлейкен" мкрн., 21/62. 

"Киреше" кредиттик союзуна 2009-жылдын 3-июлунда берилген эсептик каттоодон өткөндүгү жөнүндө 539 лицензиясы, бул кредиттик союздун лицензиясын жоюу жөнүндө Көзөмөл боюнча комитеттин 2013-жылдын 6-сентябрындагы чечимине ылайык, 2013-жылдын 16-сентябрынан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Чүй областы, Жайыл району, Калининск айылы, Центральная көчөсү, 56. 

МКК "Центр Капитал" ЖЧКсына 2008-жылдын 7-августунда жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттөөгө берилген эсептик каттоодон өткөндүгү жөнүндө 149 күбөлүк, 2013-жылдын 18-сентябрынан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Геологический бурулушу, 14-39. 

МКК "Берен-Кредит" ЖЧКсына 2008-жылдын 20-августунда жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттөөгө берилген эсептик каттоодон өткөндүгү жөнүндө 152 күбөлүк, бул коом тарабынан ченемдик актылардын бузулушуна жол берилгендигинен жана Улуттук банктын талаптарынын сакталбагандыгынан улам 2013-жылдын 9-сентябрынан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Тимирязев көчөсү, 12/72. 

МКА "Алъянс-Капиталъ" коомдук фондусуна 2010-жылдын 13-январында жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттөөгө берилген эсептик каттоодон өткөндүгү жөнүндө 187 күбөлүк, МКА "Алъянс-Капиталъ" коомдук фондусунун уюштуруучуларынын жалпы жыйынынын 2013-жылдын 19-сентябрындагы протоколуна жана МКАнын уюштуруучусунун 2013-жылдын 19-сентябрындагы МКАнын эсептик каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүгүн жокко чыгаруу тууралуу өтүнүчүнө ылайык, 2013-жылдын 20-сентябрынан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары Сүйүнбаев атындагы көчө, 4.  

МКА "Айран-Булак" коомдук фондусуна 2003-жылдын 27-майында жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттөөгө берилген эсептик каттоодон өткөндүгү жөнүндө 36 күбөлүк, МКА "Айран-Булак" коомдук фондусунун уюштуруучуларынын жалпы жыйынынын 2013-жылдын 12-сентябрындагы протоколуна жана МКАнын уюштуруучусунун 2013-жылдын 12-сентябрындагы МКАнын эсептик каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүгүн жокко чыгаруу тууралуу өтүнүчүнө ылайык, 2013-жылдын 17-сентябрынан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу району, Кашкар-кишлак, Бек-Жар айылы

 

 

Банктар аралык төлөм системаларынын көрсөткүчтөрү (БТС) 

 

Бардыгы болуп БТС 

анын ичинде 

Клирингдик система 

Гросстук система 

көлөмү

сом менен 

саны, 

даана 

көлөмү

сом менен 

саны, 

даана 

көлөмү

сом менен 

саны, 

даана 

2012-жылдын 16-сентябрынан 20-сентябрына чейинки аралыктагы көрсөткүчтөр (отчеттук мезгил ичинде) 

Абсолюттук мааниде  

20 676 884 463,80 

55 676 

1 664 652 636,07 

51 968 

19 012 231 827,73 

3 708 

БТС төлөмдөрүндөгү үлүшү (%)  

100,0 

100,0 

8,1 

93,3 

91,9 

6,7 

анын ичинде (%)  

  

  

  

  

  

  

БАПБнын таза позициялары  

0,1 

1,3 

0,7 

1,4 

0,0 

0,0 

БК чыгыш  

10,1 

9,3 

19,6 

9,9 

9,2 

1,2 

БК кириш 

16,8 

37,7 

24,9 

40,1 

16,1 

3,4 

СФ чыгыш 

0,04 

0,8 

0,4 

0,8 

0,0 

0,0 

СФ кириш  

0,5 

12,9 

6,1 

13,9 

0,0 

0,0 

Өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөр 

Абсолюттук мааниде  

16 068 639 772,55 

51 994 

1 722 834 575,50 

48 756 

14 345 805 197,05 

3 238 

Отчеттук мезгил ичиндеги көрсөткүчтөрдүн өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөрдөн четтеши 

Абсолюттук мааниде  

4 608 244 691,25 

3 682 

-58 181 939,43 

3 212 

4 666 426 630,68 

471 

%  

28,7 

7,1 

-3,4 

6,6 

32,5 

14,5 

 

Элкарт улуттук төлөм системасынын көрсөткүчтөрү 

карата абал боюнча  

2013-жылдын  

13- сентябрына карата  

2013-жылдын  

20-сентябрына карата  

Жүгүртүүдөгү карттардын саны  

(кайра чыгарылгандарын эске албаганда)  

217 239 

219 081 

Бардыгы болуп, pos-терминалдардын саны,  

анын ичинде:  

- банктарда  

- соода түйүндөрүндө  

 

1165 

648 

517 

 

1165 

648 

517 

Банкоматтардын саны  

295 

295