Кайта келүү

 Конъюнктура: 09 - 13 сентябрь 

«Киреше» кредиттик союзунун кооперативинин лицензиясын кайтарып алуу жөнүндө  

 

«Киреше» кредиттик союзунун кооперативи Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын жана талаптарын сактабагандыгы үчүн, алар боюнча Улуттук банк лицензиянын ишин токтоткон себептерди четтетпегендиги үчүн, Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө” мыйзамынын 32-беренесине, “Кредиттик союздар жөнүндө” мыйзамдын30-жана 33-беренелерине, “Кредиттик союздарды лицензиялоо жөнүндө” жобонун 10.2-пунктунун 1-жана 4-пунктчасына, “Кредиттик союздарга карата колдонулган өз ара таасир этүү чаралары жөнүндө” жобонун 3.8-пунктуна, ошондой эле “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитети жөнүндө” жобонун 2.1-пунктунун “т” пунктчасына таянуу менен 2013-жылдын 6-сентябрынан тартып Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитети тарабынан «Киреше» кредиттик союзунун кооперативинин 2009-жылдын 3-июлундагы №539-лицензиясы кайтарып алынган.  

 

2013-жылдын 30-июнунан 2013-жылдын 9-сентябрына чейинки мезгил аралыгында МФУларга карата колдонулган өз ара таасир этүү чаралары.  

 

Келип түшкөн суроо-талаптардан улам, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2013-жылдын 30-июнунан 2013-жылдын 9-сентябрына чейинки мезгил аралыгында микрофинансылык уюмдарга (мындан ары - МФУ) карата көзөмөлдүк чараларын жана санкцияларды колдонуу жөнүндө билдирет.  

Улуттук банктын МФУларга карата эскертүүчү чараларды жана санкцияларды колдонуу максаты, МФУнун туруктуу өнүгүүсүн камсыз кылуу, калктын алардын ишине болгон ишенимин күчөтүү, аманатчылардын жана МФУлар тарабынан сунуш кылынган кызмат көрсөтүүлөрдөн пайдалануучулардын кызыкчылыгын коргоо жана терроризмди каржылоого каршы күрөшүү жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштыруу (адалдоо) болуп саналат. Улуттук банк тарабынан микрофинансылык уюмдардын ишин Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө” мыйзамынын 2-беренесине ылайык келтирүү максатында жана Улуттук банктын ченемдик актыларын бузгандыгына байланыштуу, МФУнун регулятивдик отчетуна талдап-иликтөөлөрдүн жана ички кредиттик саясат менен жол-жоболордун негизинде, МФУнун ишине тышкы көзөмөл жүргүзүү натыйжалары боюнча, каралып жаткан мезгил ичинде төмөнкү өз ара таасир этүү чаралары колдонулган:  

 

Ш ЭСКЕРТҮҮ 

 

Төмөнкү МФУлар мыйзам жана ченемдик актылар аркылуу белгиленген талаптарды бузгандыгына байланыштуу аларга эскертүүлөр берилген.  

Бардыгы болуп 10 эскертүү берилген, анын ичинде: 

- 6 МФУ- 2013-жылдын 2-чейреги үчүн Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетту берүү мөөнөтүн сактабагандыгы үчүн. 

- 4 МФУ- бул микрокредиттик компаниялар пайыздык чендерди оптималдаштыруу боюнча Иш-чаралар планынын көрсөткүчтөрүн аткарбагандыгы үчүн. 

 

Бул МФУлардын тизмеси 1-тиркемеде берилген. 

 

Ш ЖАЗМА БУЙРУК 

 

Жазма буйруктар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууларды белгиленген мөөнөттө четтетүү максатында жөнөтүлгөн. 

МФУлардын дарегине бардыгы болуп 146 жазма буйрук жөнөтүлгөн: 

- 86 МФУ боюнча - 2013-жылдын 2-чейреги үчүн Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетту бербегендигине байланыштуу;  

- 24 МФУ боюнча текшерүүнү жыйынтыгы боюнча Инспекциялоо башкармалыгынын жазма буйруктарын аткарбагандыгы үчүн;  

- 35 МФО боюнча - 2013-жылдын 2-чейреги үчүн Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетту бербегендигине жана/же так эмес отчетту бергендиги үчүн;  

- 1 МФО боюнча кредит калдыгына карата үстөк айыптын өлчөмүн жана пайыздарды чегерүүнү так эмес эсептегенине байланыштуу. 

 

Бул МФУлардын тизмеси 2-тиркемеде берилген. 

 

Ш ЭСЕПТИК КАТТОО ЖӨНҮНДӨ КҮБӨЛҮКТҮН ИШИН ТОКТОТУУ/УЗАРТУУ  

 

2013-жылдын 1-июлунан 2013-жылдын 9-сентябрына чейинки мезгил аралыгында МФУлар боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын сактабагандыгына, Улуттук банк тарабынан буга чейин жөнөтүлгөн эскертүүлөрдү аткарбагандыгына байланыштуу, эсептик каттоо жөнүндө күбөлүктөрдүн иши токтотулган жана/же ишин токтотуу мөөнөтү узартылган. 

2013-жылдын 9-сентябрына карата абал боюнча 27 МФУнун иши токтотулган

- 15 МФУ боюнча - “Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө” мыйзамдын 2-беренесинин талаптарын сактабагандыгы жана иш-аракети Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарына ылайык келбегендиги үчүн эсептик каттоо жөнүндө күбөлүктүн иши токтотулган/же ишин токтотуу мөөнөтү узартылган; 

- 12 МФУ боюнча текшерүүнүн натыйжалары боюнча тартип бузуулардын четтетилиши жөнүндө отчетту бербегендигине байланыштуу. эсептик каттоо жөнүндө күбөлүктүн иши токтотулган жана/же ишин токтотуу мөөнөтү узартылган. 

 

Бул МФУлардын тизмеси 3-тиркемеде берилген.  

 

Ш ЭСЕПТИК КАТТОО ЖӨНҮНДӨ КҮБӨЛҮКТҮ КАЙТАРЫП АЛУУ  

 

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана Улуттук банктын ченемдик актыларын системалык түрдө бузгандыгына байланыштуу, 2 МФУнун эсептик каттоо жөнүндө күбөлүктөрү кайтарып алынган: 

- 1 МФУ - 2013-жылдын 2-чейреги үчүн Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетту берүү мөөнөтүн сактабагандыгына жана Улуттук банктын жазма буйруктарын системалык түрдө аткарбагандыгына байланыштуу; 

- 1 МФУ - “Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө” мыйзамдын 2-беренесинин талабын сактабагандыгына жана Улуттук банктын жазма буйруктарын системалык түрдө аткарбагандыгына байланыштуу;  

 

Бул МФУлардын тизмеси 4-тиркемеде берилген. 

 

 

 

1-тиркеме 

 

ТӨМӨНКҮ МККларга ЭСКЕРТҮҮЛӨР ЖӨНӨТҮЛГӨН

 

1. ОКСУС МКК ЖАК 

2. "ГлавКредит" МКК ЖЧКсы 

3. "Азык Кредит Компани" МКК ЖЧКсы 

4. Берен Кредит МКК ЖЧКсы 

5. Элкут МКК ЖЧКсы МКК ЖЧКсы 

6. Амир Кэн МКК ЖЧКсы 

7. Береке-Кредит МКК ЖЧКсы 

8. Бай-Ордо МКК ЖЧКсы 

9. Финанс-стандарт МКК ЖЧКсы 

10. Бизнес-Кредит МКК ЖЧКсы 

2-тиркеме 

ТӨМӨНКҮ МККларга ЖАЗМА БУЙРУКТАР ЖӨНӨТҮЛГӨН

 

1. Акэлбол МКК ЖЧКсы 

2. Максимум МКК ЖЧКсы 

3. Мечта МКК ЖЧКсы 

4. JOHN & CO МКК ЖЧКсы 

5. БЕРК КАПИТАЛ МКК ЖЧКсы 

6. Эмир МКК ЖЧКсы 

7. JOHN & CO МКК ЖЧКсы 

8. Альянс-Кредит МКК ЖЧКсы 

9. Асыл Капчык МКК ЖЧКсы 

10. Сезим Финас Групп МКК ЖЧКсы 

11. "Бекбол" МКК ЖЧКсы 

12. Аманат Казына МКК ЖЧКсы 

13. Кредиты.kg МКК ЖЧКсы 

14. Кредо Профит Плюс МКК ЖЧКсы 

15. Актан-кредит МКК ЖЧКсы 

16. Эффект Финанс МКК ЖЧКсы 

17. МКА Кемин МКА АКсы 

18. Абийир МКК ЖЧКсы 

19. АиК МКК ЖЧКсы 

20. Ак-Ашуу МКК ЖЧКсы 

21. Кооператив кредит МКК ЖЧКсы 

22. К2-кредит МКК ЖЧКсы 

23. Элкут МКК ЖЧКсы 

24. Инвест Мак МКК ЖЧКсы 

25. Фонтэ Кредит МКК ЖЧКсы 

26. Шанс-инвест МКК ЖЧКсы 

27. Капитал плюс МКК ЖЧКсы 

28. Алмир Кредит МКК ЖЧКсы 

29. Арыш Инвест МКК ЖЧКсы 

30. Би Жей МКК ЖЧКсы 

31. ОКСУС МКК ЖАК 

32. Еврозайм МКК ЖЧКсы 

33. Асыл Капчык МКК ЖЧКсы 

34. Чын-Кун МКК ЖЧКсы 

35. ЦентрКредит МКК ЖЧКсы 

36. Ирбит МКК ЖЧКсы 

37. Апекс-Микрофинанс МКК ЖЧКсы 

38. AUB-агро МКК ЖЧКсы 

39. Бирик МКК ЖЧКсы 

40. Удобный кредит МКК ЖЧКсы 

41. Байбол-Аларча МКК ЖЧКсы 

42. Куджинь МКК ЖАК 

43. ОсОО МКК Береке финанс МКК ЖЧКсы 

44. ОсОО МКК Финкред МКК ЖЧКсы 

45. Ишкердикти өнүктүрүү фонду МКК ААКсы ОсОО МКК Экспресс-инвест 

46. Мост Бизнес Капитал МКК ЖЧКсы 

47. Алканов Финанс МКК ЖЧКсы 

48. Берк Капитал МКК ЖЧКсы 

49. Стандарт Кредит МКК ЖЧКсы 

50. Нусикс Компани МКК ЖЧКсы 

51. Кен-Туш-Кредит МКК ЖЧКсы 

52. Алтын Капитал МКК ЖЧКсы 

53. Шериктеш Финанс МКК ЖЧКсы 

54. Беймарал МКК ЖЧКсы 

55. Ислам МКК Ислам микрофинанс ЖЧКсы 

56. Сомов МКК ЖЧКсы 

57. Союз Кредит МКК ЖЧКсы 

58. Траст-Юнион МКК ЖАК 

59. Абдыманап-Ата МКК ЖЧКсы 

60. Мечта МКК ЖЧКсы 

61. Асыл финанс МКК ЖЧКсы 

62. Альфа Финанс Капитал МКК ЖЧКсы 

63. Восток-Финанс МКК ЖЧКсы 

64. Алма-Кредит МКК ЖЧКсы 

65. РосФинансКредит МКК ЖЧКсы 

66. Грин Капитал МКК ЖЧКсы 

67. Джур-АС МКК ЖЧКсы 

68. Мундуз Кредит МКК ЖЧКсы 

69. ГлавКредит МКК ЖЧКсы 

70. Диалог Кредит МКК ЖЧКсы 

71. Эмир МКК ЖЧКсы 

72. Нурдан Инвест МКК ЖЧКсы 

73. Альянс-Кредит МКК ЖЧКсы 

74. Гавана-Кредит МКК ЖЧКсы 

75. Ак-Ордо кредит МКК ЖЧКсы 

76. Берен Кредит МКК ЖЧКсы 

77. Киреше и КО-ГГТ МКК ЖЧКсы 

78. Бир-Топ МКК ЖЧКсы 

79. Азия Кредит Сервис МКК ЖЧКсы 

80. Инком Капитал МКК ЖЧКсы 

81. Тезкредит компани МКК ЖЧКсы 

82. Адис-мульти-кредит МКК ЖЧКсы 

83. Азык кредит компани МКК ЖЧКсы 

84. КСЖ МКК ЖЧКсы 

85. Токмок МКК ЖЧКсы 

86. Алтын Кылым МКК ЖЧКсы 

87. ББ Успех МКК ЖЧКсы 

88. Бекбол МКК ЖЧКсы 

89. Страна Кредитов МКК ЖЧКсы 

90. АККА-Финанс МКК ЖЧКсы 

91. Нур-Кут МКК ЖЧКсы 

92. Эл-Инвест МКА Коомдук фонду 

93. "Бай-Тушум"Финансылык фонду МКА 

94. Жолдош Групп МКК ЖЧКсы 

95. Арыш-Кенч МКА АКсы 

96. Айхан и Ко МКА Коомдук фонду 

97. Рахат МКК ЖЧКсы 

98. Кредит центр МКК ЖЧКсы 

99. Амир Кэн МКК ЖЧКсы 

100. Кутман Кредит МКК ЖЧКсы 

101. Даткайым МКК ЖЧКсы 

102. Нур Болот Кредит МКК ЖЧКсы 

103. ББ успех МКК ЖЧКсы 

104. Сомов МКК ЖЧКсы 

105. Инвест-Мак МКК ЖЧКсы 

106. Альфа Финанс Капитал МКК ЖЧКсы 

107. Байбол-Аларча МКК ЖЧКсы 

108. Датик МКК ЖЧКсы 

109. Стандарт Кредит МКК ЖЧКсы 

110. Береке Байлык МКК ЖЧКсы 

111. Кредит Сервис МКК ЖЧКсы 

112. Мост Бизнес капитал МКК ЖЧКсы 

113. ЭВИ Кредит МКК ЖЧКсы 

114. ВИП Кредит МКК ЖЧКсы 

115. КСЖ МКК ЖЧКсы 

116. Уркор МКК ЖЧКсы 

117. Премиум Кредит МКК ЖЧКсы 

118. Нур Болот Кредит МКК ЖЧКсы 

119. АиК МКК ЖЧКсы 

120. Мээрим Киреше МКК ЖЧКсы 

121. Оксус МКК ЖЧКсы 

122. Капитал Плюс МКК ЖЧКсы 

123. Кенай Файненс МКК ЖЧКсы 

124. Аманат Казына МКК ЖЧКсы 

125. UCH credit МКК ЖЧКсы 

126. Береке Финанс МКК ЖЧКсы 

127. "Братко" МКК ЖЧКсы 

128. «Би Жей» МКК ЖЧКсы 

129. «Асыл Финанс» МКК ЖЧКсы 

130. «Кредо Профит плюс» МКК ЖЧКсы 

131. "Амир Кэн МКК ЖЧКсы 

132. "Алтын Капитал" МКК ЖЧКсы 

133. "Азык Кредит Компани МКК ЖЧКсы 

134. "Кутуча МКК ЖЧКсы 

135. Сезим Финанс Групп МКК ЖЧКсы 

136. Золотой стандарт МКК ЖЧКсы 

137. "Nusiks company" (Нусикс компани) МКК ЖЧКсы 

138. АиК МКК ЖЧКсы 

139. Инвест-Мак МКК ЖЧКсы 

140. Ишеним Капитал МКК ЖЧКсы 

141. Алма-Кредит МКК ЖЧКсы 

142. "Смбизнес" МКК ЖЧКсы 

143. Нур-Жайлоо Кредит МКК ЖЧКсы 

144. Куджинь МКК ЖАК 

145. Байбол МКК ЖЧКсы 

 

3-тиркеме 

Төмөнкү МККлар боюнча ЭСЕПТИК КАТТОО ЖӨНҮНДӨ КҮБӨЛҮКТӨРДҮН ИШИ ТОКТОТУЛГАН/ ИШИН ТОКТОТУУ МӨӨНӨТҮ УЗАРТЫЛГАН:  

 

1. Эмир МКК ЖЧКсы 

2. Алтын Капитал МКК ЖЧКсы 

3. "Кредо Профит Плюс" МКК ЖЧКсы 

4. Акэлбол МКК ЖЧКсы 

5. БЕРК КАПИТАЛ МКК ЖЧКсы 

6. Берен кредит" МКК ЖЧКсы 

7. Актан-кредит МКК ЖЧКсы 

8. Инвест-Мак МКК ЖЧКсы 

9. "ББ Успех МКК ЖЧКсы 

10. МКА АКсы 

11. "КредоПрофит Плюс" МКК ЖЧКсы 

12. Акэлбол МКК ЖЧКсы 

13. "Мол-Булак Финанс" МКК ЖЧКсы 

14. Би Жей МКК ЖЧКсы 

15. Асыл Капчык МКК ЖЧКсы 

16. Прогресс МКК ЖЧКсы 

17. Альянс-Кредит МКК ЖЧКсы 

18. Акниет МКК ЖЧКсы 

19. Асыл финанс МКК ЖЧКсы 

20. Абдыманап Ата МКК ЖЧКсы 

21. ЭВИ-Кредит МКК ЖЧКсы 

22. Нур-Жайлоо Кредит МКК ЖЧКсы 

23. СОМОВ МКК ЖЧКсы 

24. Ак-Капитал МКК ЖЧКсы 

25. Микрофайненс МКК ЖЧКсы 

26. ЖЕНИШ МКК ЖЧКсы 

27. КСЖ МКК ЖЧКсы 

4-тиркеме 

ЭСЕПТИК КАТТОО ЖӨНҮНДӨ КҮБӨЛҮКТӨРҮ КАЙТАРЫП АЛЫНГАН:  

 

1. «Кайрат Бий» МКК ЖЧКсы ; 

2. «Берен Кредит» МКК ЖЧКсы. 

 

Төмөнкү БФКМдерге жана алмашуу бюролоруна лицензиялар/күбөлүктөр берилген

 

2013-жылдын 9-сентябрынан 13-сентябрына чейинки мезгил аралыгында лицензиялар/күбөлүктөр берилген эмес.  

 

Төмөнкү БФКМдердин күбөлүктөрү/лицензиялары жокко чыгарылган, кайтарып алынган:  

 

2013-жылдын 10-сентябрынан тартып, "Долон Чек" кредиттик союзуна 2005-жылдын 11-апрелинде жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттөөгө берилген № 150-эсептик каттоо жөнүндө лицензия, "Долон Чек" кредиттик союзунун 2013-жылдын 6-сентябрындагы жалпы чогулушунун протоколуна жана кредиттик союздун Башкармасынын Төрагасынын 2013-жылдын 9-сентябрындагы кредиттик союзду жокко чыгаруу жөнүндө арызына ылайык жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу шаары, Спортивная көчөсү, 10. 

2013-жылдын 10-сентябрынан тартып, “Ысык-Көл Кенч” МКК ЖЧКсына 2009-жылдын 17-февралында жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттөөгө берилген № 191-эсептик каттоо жөнүндө лицензия кайтарып алынган. МКК өз кредиттик саясатын Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө” мыйзамына жана депозиттерди тартуу менен иш алып барбаган МФУлардын кредиттик саясатына карата минималдуу талаптар боюнча сунуш-көрсөтмөлөргө ылайык келтирген. Юридикалык дареги: Ысык-Көл областы, Ысык-Көл району, Бостери айылы, Мамытов көчөсү, н/ж.  

 

Банктар аралык төлөм системаларынын көрсөткүчтөрү (БТС

Бардыгы болуп БТС 

анын ичинде 

Клирингдик система 

Гросстук система 

көлөмү

сом менен 

саны

даана 

көлөмү

сом менен 

саны

даана 

көлөмү

сом менен 

саны

даана 

2012-жылдын 09- сентябрынан 13-сентябрына чейинки аралыктагы көрсөткүчтөр (отчеттук мезгил ичинде

Абсолюттук мааниде  

17 361 810 993,78 

55 632 

1 872 367 976,69 

51 562 

15 489 443 017,09 

4 070 

БТС төлөмдөрүндөгү үлүшү (%)  

100,0 

100,0 

10,8 

92,7 

89,2 

7,3 

анын ичинде  (%)  

  

  

  

  

  

  

БАПБнын таза позициялары  

0,1 

1,4 

1,2 

1,6 

0,0 

0,0 

БК чыгыш   

12,8 

9,3 

22,2 

9,8 

11,7 

2,9 

БК кириш 

9,1 

36,8 

18,2 

39,7 

8,0 

0,6 

СФ чыгыш 

0,2 

2,3 

2,3 

2,5 

0,0 

0,0 

СФ кириш   

0,5 

4,6 

4,2 

5,0 

0,0 

0,0 

Өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөр 

Абсолюттук мааниде  

16 068 639 772,55 

51 994 

1 722 834 575,50 

48 756 

14 345 805 197,05 

3 238 

Отчеттук мезгил ичиндеги көрсөткүчтөрдүн өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөрдөн четтеши 

Абсолюттук мааниде  

1 293 171 221,23 

3 638 

149 533 401,19 

2 806 

1 143 637 820,04 

833 

%  

8,0 

7,0 

8,7 

5,8 

8,0 

25,7 

Элкарт улуттук төлөм системасынын көрсөткүчтөрү 

карата абал боюнча  

2013-жылдын  

06- сентябрына карата  

2013-жылдын 13-сентябрына карата  

Жүгүртүүдөгү карттардын саны   

(кайра чыгарылгандарын эске албаганда)  

215 855 

217 239 

Бардыгы болуп, pos-терминалдардын саны,   

анын ичинде:  

- банктарда  

- соода түйүндөрүндө  

 

1165 

648 

517 

 

1165 

648 

517 

Банкоматтардын саны  

292 

295