Кайта келүү

«Дирижабль» МФК ЖАКтын лицензиясын кайтарып алуу жөнүндө 

«Дирижабль» МФК ЖАК Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын системалык түрдө бузгандыгы, Улуттук банкка анык эмес маалыматтарды бергендиги жана ошондой эле алгылыксыз жана кооптуу банктык ишти жүзөгө ашыргандыгы үчүн, Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө” мыйзамынын 32-беренесине, “Кыргыз Республикасында микрофинансылык уюмдар жөнүндө” мыйзамынын 30-беренесине жана “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан микрофинансылык уюмдарга карата колдонулган эскертүүчү чаралар жана санкциялар жөнүндө” жобонун 4.18-пунктуна таянуу менен, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2013-жылдын 1-августунан тартып, 2007-жылдын 16-майында «Дирижабль» МФК ЖАКка берилген №2- лицензияны кайтарып алуу жөнүндө токтом кабыл алган.  

 

Төмөнкү БФКМдерге жана алмашуу бюролоруна лицензиялар/күбөлүктөр берилген:  

 

· "МД Арууке" ЖЧКсына 2013-жылдын 29-июлунда нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна каттоо номери № 3098, №5106-лицензия берилген. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, “Манас” аэропорту.  

· “Ишенимдүүфинанс” МКК ЖЧКсына 2013-жылдын 31-июлунда жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттөөгө № 476- эсептик каттоо жөнүндө күбөлүк берилген. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чүй проспекти, үй №48. 

 

Төмөнкү БФКМдердин күбөлүк/лицензиялары жокко чыгарылган, кайтарып алынган:  

 

2013-жылдын 1-августунан тартып, "Алтын-казына плюс" МКА ЖЧКсына 2010-жылдын 28-сентябрында жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттөөгө берилген №196- эсептик каттоо жөнүндө күбөлүк, алгылыксыз жана кооптуу банктык тажрыйба катары тартылган ишти жүзөгө ашыргандыгы үчүн областтык башкармалыктын чечими менен кайтарып алынган. Юридикалык дареги: Ысык-Көл областы, Каракол шаары, Токтогул көчөсү, 104. 

2013-жылдын 1-августунан тартып, “Дирижабль” МФК ЖАКка 2007-жылдын 16-майында берилген жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттөөгө берилген № 2-лицензия, Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 31-июлундагы № 27/7-токтому менен кайтарып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Жибек-Жолу проспекти, 382-а. 

 

Банктар аралык төлөм системаларынын көрсөткүчтөрү (БТС) 

 

Бардыгы болуп БТС 

анын ичинде 

Клирингдик система 

Гросстук система 

көлөмү

сом менен 

саны, 

даана 

көлөмү

сом менен 

саны, 

даана 

көлөмү

сом менен 

саны, 

даана 

2012-жылдын 29-июлунан 02-августуна чейинки аралыктагы көрсөткүчтөр (отчеттук мезгил ичинде) 

Абсолюттук мааниде  

16 941 490 857,79 

58 231 

1 952 046 106,11 

54 639 

14 989 444751,68 

3 592 

БТС төлөмдөрүндөгү үлүшү (%)  

100,0 

100,0 

11,5 

93,8 

88,5 

6,2 

анын ичинде  (%)  

  

  

  

  

  

  

БАПБнын таза позициялары  

0,1 

1,3 

0,7 

1,4 

0,0 

0,0 

БК чыгыш   

19,8 

12,1 

27,3 

12,8 

18,8 

1,1 

БК кириш 

13,6 

41,0 

15,3 

43,5 

13,3 

3,8 

СФ чыгыш 

0,9 

3,1 

7,4 

3,3 

0,0 

0,0 

СФ кириш   

0,3 

3,6 

2,7 

3,8 

0,0 

0,0 

Өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөр 

Абсолюттук мааниде  

15 138 791 174,54 

47 165 

1 507 375 768,04 

43 989 

13 631з415406,50 

3 176 

Отчеттук мезгил ичиндеги көрсөткүчтөрдүн өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөрдөн четтеши 

Абсолюттук мааниде  

1 802 699 683,25 

11 066 

444 670 338,07 

10 650 

1 358 029 345,18 

416 

%  

11,9 

23,5 

29,5 

24,2 

10,0 

13,1 

 

Элкарт улуттук төлөм системасынын көрсөткүчтөрү 

карата абал боюнча  

2013-жылдын  

26-июлуна карата  

2013-жылдын  02-августуна карата  

Жүгүртүүдөгү карттардын саны   

(кайра чыгарылгандарын эске албаганда)  

211 763 

212 477 

Бардыгы болуп, pos-терминалдардын саны,   

анын ичинде:  

- банктарда  

- соода түйүндөрүндө  

1113 

625 

488 

1157 

647 

510 

Банкоматтардын саны  

289 

289