Кайта келүү

 Конъюнктура: 08 - 12 июль2013-жылдын биринчи жарым жылдыгы үчүн МФУларга карата кабыл алынган таасир этүү чаралары  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы мыйзам аркылуу аныкталган микрофинансы секторун жөнгө салуу жана аны көзөмөлдөө функцияларын жүзөгө ашыруу алкагында, 2013-жылдын биринчи жарым жылдыгы үчүн микрофинансы уюмдарына (мындан ары - МФУ) карата төмөнкү чараларды жана санкцияларды колдонуу жөнүндө билдирет.  

Улуттук банк тарабынан МФУларга карата эскертүүчү чараларды жана санкцияларды колдонуунун максаты МФУну туруктуу өнүктүрүүнү камсыз кылуу, алардын ишине калктын ишенимин арттыруу, аманатчылар жана МФУнун кызматынан пайдалануучулардын кызыкчылыгын коргоо, терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттерди көрүү болуп эсептелет. Улуттук банк тарабынан  микрофинансы уюмдарынын ишин Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасында микрофинансы уюмдары жөнүндө мыйзамынын 2-беренесине ылайык келтирүү максатында жана Улуттук банктын ченемдик актыларынын талаптарын бузууга жол берилгендигине байланыштуу, МФУлардын регулятивдүү отчетун талдап-иликтөөлөр жана ички кредиттик саясат жана жол-жоболор негизинде, 2013-жылдын биринчи жарым жылдыгы үчүн МФУлар ишине тышкы көзөмөлдүн натыйжалары боюнча төмөнкү таасир этүү чаралары колдонулган:  

 

Ш ЭСКЕРТҮҮ 51  

МФУларга алардын берген маалыматтары белгилүү бир нормаларды жана эрежелерди бузгандыгына же алардын туруктуулугуна жана ишенимдүүлүгүнө коркунуч туудурган ишке тиешеси бар экендигине байланыштуу жана аларга мындан ары тиешелүү санкциялар колдонулушу мүмкүндүгүн алдын-ала билдирүү максатында:  

51 МФУлар ичинен

- 35 МФУ боюнча Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасында микрофинансы уюмдары жөнүндө мыйзамынын 2-беренесинин талаптарын бузгандыгына байланыштуу, алдын-ала эскертүү жөнөтүлгөн, анда микрофинансы уюмдарынын максаты, жакырчылыкты жоюу, жумуштуулук деңгээлин жогорулатуу, ишкердикти өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүү жана Кыргыз Республикасынын калкын социалдык жактан мобилизациялоо үчүн микрокаржылоо боюнча мүмкүн болгон кызмат көрсөтүүлөрдү ишке ашыруу болуп санала тургандыгы көрсөтүлгөн жана пайыздык чендерди оптималдаштыруу иш-чараларынын планын көрсөтүү талап кылынган.  35 МФУ тарабынан тиешелүү маалымат берилген.  

- 15 МФУ боюнча 2012-жылдын 4-чейреги үчүн Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетту бербегендигине байланыштуу эскертүү жөнөтүлгөн. 10 МФУ бул эскертүүнүн талаптарын аткарган, ал эми калган 5 МФУнун күбөлүктөрүнүн аракети бир ай мөөнөтү менен токтотулган

- 1 МФУ боюнча 2013-жылдын 1-чейрегине карата Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетто так эмес маалыматтарды бергендигине байланыштуу эскертүү жөнөтүлгөн. Аталган МФУ корректировкаланган Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетту сунуш кылган.  

 

Ш Жазма буйрук - 30 

 

МФУларга Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууларды белгиленген мөөнөт ичинде четтетүү жөнүндө жазма буйрук жөнөтүлгөн. 30 МФУлар ичинен

- 9 МФУ боюнча 2013-жылдын 1-чейрегине карата Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетту бербегендигине байланыштуу жазма буйрук жөнөтүлгөн. 4 МФУ 2013-жылдын 1-чейрегине карата Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетту беришкен, ал эми 5 МФУнун күбөлүктөрүнүн иши жазма буйруктун талаптарын аткарбагандыгына байланыштуу бир айлык мөөнөткө токтотулган

- 10 МФУга 2013-жылдын 1-чейрегине карата Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетто так эмес маалыматтарды бергендигине байланыштуу жазма буйрук жөнөтүлгөн. 10 МФУ корректировкаланган Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетту сунуш кылышкан.  

- 6 МФУга Инспекциялоо башкармалыгынын текшерүүлөрүнүн натыйжалары боюнча буйруктарынын аткарылышына жүргүзүлгөн мониторинг натыйжалары боюнча жазма буйрук жөнөтүлгөн. Бул МФУлар жазма буйруктун талаптарын аткарышкан

- 4 МФУ Кыргыз Республикасынын Жарандык Кодексинин 130-беренесинин 4-пунктунун талаптарын аткарбагандыгына байланыштуу, б.а. 2013-жылдын 1-чейрегинин жыйынтыктары боюнча активдердин таза наркы МККнын уставдык капиталынан аз болуп чыккан. Бул жазма буйруктардын талаптары азыркы учурда аткарылып жатат

- 1 МФО кредиттик келишимдерде эффективдүү пайыздык ченди так эмес эсептегендигине байланыштуу жазма буйрук жөнөтүлгөн. Бул МФУ жазма буйруктун талаптарын аткарган.  

 

Ш МФУлардын күбөлүктөрүнүн аракетин токтотуу/узартуу - 21  

Кыргыз Республикасынын мыйзамдары жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын сактабагандыгына жана Улуттук банктын эскертүүчү чараларын жана санкцияларын аткарбагандыгына байланыштуу, МФУлардын күбөлүктөрүнүн аракети токтотулган.  

21 МФУлар ичинен

- 6 МФУ боюнча Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасында микрофинансы уюмдары жөнүндө мыйзамынын 2-беренесинин талаптарын сактабагандыгына жана ички документтери Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана Депозиттерди тартуу менен иш алып барбаган МФУлардын кредиттик саясатына карата минималдуу талаптар сунуш-көрсөтмөлөрүнүн талаптарына ылайык келбегендигине байланыштуу, эсептик каттоо жөнүндө күбөлүктөр токтотулган. Токтотуу талаптарын жарым-жартылай аткаргандыгына байланыштуу, бул МФУлардын күбөлүктөрүнүн аракетинин токтотулушу эки жана андан көп эсеге узартылган. Бул иш-чаралардын натыйжасында 5 МФУнун ичинен 1 МФУ жокко чыгаруу жөнүндө арыз берген, 3 МФУнун күбөлүктөрү калыбына келтирилген жана азыркы учурда 2 МФУнун күбөлүктөрүнүн иши токтотулган.  

- 11 МФУнун Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетту берүү жөнүндө жазма буйрукту аткарбагандыгына байланыштуу күбөлүгү токтотулган. Анын ичинен Улуттук банктын ченемдик актыларынын талаптарын системалык түрдө аткарбагандыгына байланыштуу, 4 МФУнун күбөлүгү кайтарып алынган, Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетто так эмес маалыматтарды бергендигине байланыштуу, 4 МФУнун күбөлүгүнүн аракетинин токтотулушу узартылган, 3 МФУнун күбөлүктөрүнүн аракети калыбына келтирилген.  

- 2 МФУ боюнча текшерүүнүн натыйжалары боюнча тартип бузууларды четтетүү жөнүндө отчетту бербегендигине байланыштуу күбөлүгү токтотулган. Азыркы учурда 2 МФУнун күбөлүгүн токтотуу талаптары аткарылып жатат

- 1 МФУ боюнча жеке адамдардан зайымдарды тартууга байланыштуу, бул “Кыргыз Республикасында микрофинансы уюмдары жөнүндө мыйзамынын 2-беренесинин талаптарын бузуу болуп саналат, күбөлүгүнүн аракети токтотулган. Азыркы учурда бул МФУнун күбөлүгүнүн аракетинин токтотулушу узартылган.  

- 1 МФУнун Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетто так эмес маалыматтарды бергендигине байланыштуу күбөлүктөрү токтотулган.  

 

Ш Күбөлүктөрдү кайтарып алуу

 

Улуттук банктын мыйзамдарын жана ченемдик актыларын системалуу түрдө бузууга жол берилгендигине байланыштуу (Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетту бербегендигине жана жазма буйрукту аткарбагандыгына), Тышкы көзөмөл башкармалыгы тарабынан 5 МФУнун эсептик каттоо жөнүндө күбөлүгү кайтарып алынган

 

Төмөндө жогоруда белгиленген микрофинансы уюмдарынын тизмеси берилген:  

 

Ш ЭСКЕРТҮҮ БЕРИЛГЕНДЕР

 

1. "МКК "ЖЕНИШ" ЖЧКсы

2. "МКК"Старт-кредит" ЖЧКсы

3. МКК "Алтын Капитал" (эки жолу) ЖЧКсы 

4. МКК "БАЙ ОРДО" ЖЧКсы ЖЧКсы

5. МКК "Перспектив Финанс" ЖЧКсы

6. МКК "FINANCE STANDARD"; ЖЧКсы 

7. МКК "Бизнес Кредит" ЖЧКсы;  

8. МКК " Золотой стандарт" ЖЧКсы;  

9. МКК «Береке Кредит» ЖЧКсы

10. МКК "Кутман Кредит" ЖЧКсы;  

11. МКК "Ак Капитал" ЖЧКсы

12. "МКК"СОМОВ" ЖЧКсы;  

13. МКК "Universal Finance and Credit" ЖЧКсы

14. "МКК "АИМ Кредит" (эки жолу) ЖАК

15. МКК "Кут Толсун" ЖЧКсы

16. МКК "Альянс-Кредит" ЖЧКсы

17. МКК "КСЖ ЖЧКсы

18. МКК "Элет-капитал" ЖЧКсы

19. "МКК "Прогресс" ЖЧКсы

20. МКА «Кут»

21. МКК "ЭВИ-Кредит" ЖЧКсы

22. МКК "Нур-Жайлоо Кредит" ЖЧКсы

23. "МКК "Нур Болот-Кредит" ЖЧКсы

24. МКК "АкНур-Капитал" ЖЧКсы;  

25. ЖЧКсы "МКК "Асыл финанс";  

26. "МКК "Акниет" ЖЧКсы

27. МКК "Абдыманап Ата" ЖЧКсы

28. "МКК "БИР ТОП" ЖЧКсы;  

29.  МКК «Мечта» ЖЧКсы

30. МКК "ЭлКут" ЖЧКсы

31. МКК "ДЖУР-АС" ЖЧКсы

32. МКК "Асыл Капчык" ЖЧКсы;  

33. МКК "Мундуз-Кредит" ЖЧКсы 

34. "МКК "MicroFinance" ЖЧКсы;  

35.  МКК «Мол Булак Финанс» ЖЧКсы

36. МКК "ФОРТУНА кредит" ЖЧКсы 

37. МКК "Бирик" ЖЧКсы

38. "Исламская МКК "Каусар" ЖАК

39. "МКК "Финкред" ЖЧКсы

40. МКК "Кредо Профит Плюс" ЖЧКсы

41. "МКК Беймарал" ЖЧКсы;  

42. "МКК "Incom Capital" ("Инком Капитал") ЖЧКсы;  

43. МКК "АКТАН-кредит" ЖЧКсы

44. "МКК "Финанс Кредит Строй" ЖЧКсы

45. МКК "НУР-АЙ кредит" ЖЧКсы

46. МКК "ЗА-кредит" ЖЧКсы

47. МКК "Акэлбол" ЖЧКсы

48. МКА «Ала-Тоо Финанс» мекемеси

49. МКА "Кемин" АКсы

Ш ЖАЗМА БУЙРУК БЕРИЛГЕНДЕР

 

1. МКК «Глав Кредит» ЖЧКсы

2. МКК «Фин Кред" ЖЧКсы

3. "МКК"Азык кредит компани" ЖЧКсы

4. МКК "АЛЬФА ФИНАНС КАПИТАЛ" ЖЧКсы

5. МКК «Нур Ай Кредит» ЖЧКсы

6. ЖЧКсы МКК «Капиталь» ЖЧКсы

7. ЖЧКсы МКК «Аманат -Казына» ЖЧКсы

8. ЖЧКсы МКК «Экспресс Инвест» (4 жолу) ЖЧКсы

9. ЖЧКсы МКК "НТ-Кредит" ЖЧКсы

10. ЖЧКсы МКК "Беймарал" ЖЧКсы

11. ЖЧКсы МКК "Аракет-Кредит" ЖЧКсы

12. МКА "Айхан и Ко" коомдук фонду

13. МКК "UCHcredit" ЖЧКсы

14. МКК "Алтын Кадам" ЖЧКсы

15. МКК "Incom capital" ЖЧКсы

16. МКК "Актан кредит" ЖЧКсы

17. МКК "Амир Кэн" ЖЧКсы ЖЧКсы

18. МКК "Profit credit company" ЖЧКсы

19. МКК "Ислам микрофинанс" ЖЧКсы

20. МКК КЭШИН ЖЧКсы

21. МКК "Мой кредит" ЖЧКсы

22. МКК "ЭВИ Кредит" ЖЧКсы

23. МКК "Алтын Кылым" ЖЧКсы

24. МКК "Алтын Капитал ЖЧКсы

25. МКК Эмир ЖЧКсы

26. МКА "Фонд развития Кеминского района" коомдук фонду

27. МКК Шериктеш Финанс ЖЧКсы 

 

Ш КҮБӨЛҮКТӨРҮ ТОКТОТУЛГАН/УЗАРТЫЛГАНДАР

1. ЖЧКсы МКК "Актан Кредит" ; 

2. ЖЧКсы МКК "Шериктеш Финанс" ; 

3. МКА "Фонд развития Кеминского района" коомдук фонду

4. МКК «Кайрат Бий» ЖЧКсы

5. МКК «Берен Кредит» ЖЧКсы

6. МКК «Мундуз Кредит» ЖЧКсы

7. МКК «Удобный Кредит» ЖЧКсы

8. МКК «Глав Кредит» ЖЧКсы

9. МКК "Альфа Финанс Капитал" ЖЧКсы 

10. МКК "Нур-Ай Кредит" ЖЧКсы 

11. МКК "Аманат Казына" ЖЧКсы 

12. МКК "Капиталъ" ЖЧКсы

13. МКК "НТ-Кредит" ЖЧКсы

14. МКК "ФОРТУНА кредит" ЖЧКсы

15. "Исламская МКК "Каусар" ЖАК

16. "МКК "Финанс Кредит Строй" ЖЧКсы

17. "МКК Беймарал" ЖЧКсы

18. "МКК "Incom Capital" ("Инком Капитал") ЖЧКсы

19. МКК "Кредит Центр" ЖЧКсы

20. МКК "Финкред" ЖЧКсы

21. МКК "Траст Компани" ЖЧКсы

 

Ш КҮБӨЛҮКТӨРҮ КАЛЫБЫНА КЕЛТИРИЛГЕНДЕР

 

1. "МКК "Финанс Кредит Строй" ЖЧКсы

2. "МКК Беймарал" ЖЧКсы

3. "МКК "Incom Capital" ("Инком Капитал") ЖЧКсы

4. МКК "Мундуз Кредит" ЖЧКсы

5. МКК "Кредит Центр" ЖЧКсы

6. МКК "Финкред" ЖЧКсы

7. МКК «Глав Кредит» ЖЧКсы

8. МКК "Альфа Финанс Капитал" ЖЧКсы

9. МКК "Аманат Казына" ЖЧКсы

10. МКК "Капиталъ" ЖЧКсы

 

Ш Учурда күбөлүктөрүнүн аракети токтотулушу узартылгандар:  

 

1. ЖЧКсы "МКК "Берен Кредит"; 

2. ЖЧКсы "МКК "Удобный Кредит"; 

3. ЖЧКсы "МКК "Актан Кредит»

4. ЖЧКсы МКК "Шериктеш Финанс"; 

5. МКА " Фонд развития Кеминского района " коомдук фонду 

6. МКК "Кайрат Бий" ЖЧКсы 

 

Ш Күбөлүктөрү кайтарып алынгандар

 

1. МКК "Грандкредит" ЖЧКсы

2. Исламская МКК "Каусар" ЖАК

3. МКК "Фортуна Кредит" ЖЧКсы

4. МКК "НТ- Кредит" ЖЧКсы

5. МКК "Нур-ай кредит " ЖЧКсы.  

 

Ш Күбөлүктөрү жокко чыгарылгандар (өзүн-өзү жоюуга байланыштуу): 

 

1. "МКК " Траст Компани " ЖЧКсы

 

Улуттук банктын мыйзам аркылуу белгиленген ыйгарым укугунун чегинде микрокаржылоо секторуна катышуучулардын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарынын сакталышын камсыз кылуу иштери улантылат.  

Төмөнкү БФКМдердин күбөлүк/лицензиялары жокко чыгарылган, кайтарып алынган

 

2013-жылдын 8-июлунан тартып, МКА "УМТУЛ" коомдук фондуна, жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттөөгө 2004-жылдын 22-сентябрында берилген 70-эсептик каттоо жөнүндө күбөлүк, өзүн-өзү жоюуга байланыштуу жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Чүй областы, Карабалта ш., Фрунзе бурулушу, үй 1,28-кв

2013-жылдын 10-июлунан тартып, 1998-жылдын 24-апрелинде Авиценна-К кредиттик союзуна берилген 35- лицензия, өзүн-өзү жоюуга байланыштуу жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ысык-Көл областы, Каракол ш., Тыныстанов көчөсү, 50/16. 

 

Банктар аралык төлөмдөр 

Банктар аралык төлөм системаларынын көрсөткүчтөрү (БТС

 

Бардыгы болуп БТС 

анын ичинде 

Клирингдик система 

Гросстук система 

көлөмү

сом менен 

саны

даана 

көлөмү

сом менен 

саны

даана 

көлөмү

сом менен 

саны

даана 

2012-жылдын 08-июлунан 12-июлуна чейинки аралыктагы көрсөткүчтөр (отчеттук мезгил ичинде

Абсолюттук мааниде  

13 691 578260,30 

49 806 

1 742 146682,25 

46 340 

11 949 431578,05 

3 466 

БТС төлөмдөрүндөгү үлүшү (%)  

100,0 

100,0 

12,7 

93,0 

87,3 

7,0 

анын ичинде  (%)  

  

  

  

  

  

  

БАПБнын таза позициялары  

0,2 

1,5 

1,4 

1,6 

0,0 

0,0 

БК чыгыш   

12,9 

8,5 

19,7 

9,0 

12,0 

1,0 

БК кириш 

13,3 

41,0 

16,5 

43,7 

12,8 

5,8 

СФ чыгыш 

0,03 

0,6 

0,3 

0,7 

0,0 

0,0 

СФ кириш   

1,0 

8,3 

8,1 

8,9 

0,0 

0,0 

Өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөр 

Абсолюттук мааниде  

15 138 791 174,54 

47 165 

1 507 375 768,04 

43 989 

13 631 415 406,50 

3 176 

Отчеттук мезгил ичиндеги көрсөткүчтөрдүн өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөрдөн четтеши 

Абсолюттук мааниде  

-1 447 212 914,24 

2 641 

234 770 914,21 

2 351 

-1 681 983 828,45 

290 

%  

-9,6 

5,6 

15,6 

5,3 

-12,3 

9,1 

 

Элкарт улуттук төлөм системасынын көрсөткүчтөрү 

карата абал боюнча  

2013-жылдын  

05-июлуна карата  

2013-жылдын  12-июлуна карата  

Жүгүртүүдөгү карттардын саны   

(кайра чыгарылгандарын эске албаганда)  

208 006 

209 480 

Бардыгы болуп, pos-терминалдардын саны,   

анын ичинде:  

- банктарда  

- соода түйүндөрүндө  

 

1113 

625 

488 

 

1113 

625 

488 

Банкоматтардын саны  

286 

286