Кайта келүү
 Конъюнктура: 17 - 21 июнь


Төмөнкү БФКМдерге жана алмашуу бюролоруна лицензия/күбөлүктөр берилген:  

 

Жеке ишкер Х.Т. Омурзакованын 2013-жылдын 16-июнунда №3094- кошумча алмашуу бюросу катталган. (2012-жылдын 22-июнунда нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна берилген №4993-лицензия). Юридикалык дареги: Бишкек ш., Курманжан Датка көчөсү, 282-үй.  

 

 

Банктар аралык төлөмдөр 

Банктар аралык төлөм системаларынын көрсөткүчтөрү (БТС) 

 

Бардыгы болуп БТС 

анын ичинде 

Клирингдик система 

Гросстук система 

көлөмү

сом менен 

саны, 

даана 

көлөмү

сом менен 

саны, 

даана 

көлөмү

сом менен 

саны, 

даана 

2012-жылдын 17-июнунан 21-июнуна чейинки аралыктагы көрсөткүчтөр (отчеттук мезгил ичинде) 

Абсолюттук мааниде  

17 613 811 646,34 

48 367 

1 625 576 724,93 

45 191 

15 988 234 921,41 

3 176 

БТС төлөмдөрүндөгү үлүшү (%)  

100,0 

100,0 

9,2 

93,4 

90,8 

6,6 

анын ичинде (%)  

  

  

  

  

  

  

БАПБнын таза позициялары  

0,1 

1,5 

0,9 

1,6 

0,0 

0,0 

БК чыгыш  

14,2 

8,4 

24,0 

8,9 

13,3 

1,2 

БК кириш 

15,9 

41,0 

21,2 

43,5 

15,4 

5,3 

СФ чыгыш 

0,02 

0,3 

0,2 

0,3 

0,0 

0,0 

СФ кириш  

0,1 

2,4 

1,5 

2,5 

0,0 

0,0 

Өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөр 

Абсолюттук мааниде  

15 563 714 453,39 

49 844 

1 576 576 754,55 

46 651 

13 987 137 698,84 

3 192 

Отчеттук мезгил ичиндеги көрсөткүчтөрдүн өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөрдөн четтеши 

Абсолюттук мааниде  

2 050 097 192,95 

-1 477 

48 999 970,38 

-1 460 

2 001 097 222,57 

-16 

%  

13,2 

-3,0 

3,1 

-3,1 

14,3 

-0,5 

 

 

Элкарт улуттук төлөм системасынын көрсөткүчтөрү 

карата абал боюнча  

2013-жылдын  

17-июнуна карата  

2013-жылдын  

21-июнуна карата  

Жүгүртүүдөгү карттардын саны  

(кайра чыгарылгандарын эске албаганда)  

204 202 

205 821 

Бардыгы болуп, pos-терминалдардын саны,  

анын ичинде:  

- банктарда  

- соода түйүндөрүндө  

 

1061 

800 

261 

 

1061 

800 

261 

Банкоматтардын саны  

274 

274