Кайта келүү


 Конъюнктура: 15 - 19 апрель


Төмөнкү БФКМдерге жана алмашуу бюролоруна лицензиялар берилди:  

 

Жеке ишкер Э. Ж. Токобаев нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2013-жылдын 14-апрелинде №5095-лицензия берилген. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов көчөсү, ОБ "Куркуроо". 

Жеке ишкер Х.М. Ахмадалиев нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2013-жылдын 18-апрелинде №5096-лицензия берилген. Юридикалык дареги: Ош областы, Өзгөн шаары,борбордук базар(багыт күрүч катарында) ОБ "Саховат". 

 

 

 

Банктар аралык төлөмдөр 

 

Банктар аралык төлөм системаларынын көрсөткүчтөрү (БТС) 

  

Бардыгы болуп БТС 

анын ичинде 

Клирингдик система 

Гросстук система 

көлөмү

сом менен 

саны, 

даана 

көлөмү

сом менен 

саны, 

даана 

көлөмү

сом менен 

саны, 

даана 

2012-жылдын 15-апрелинен 19- апрелине чейинки аралыктагы көрсөткүчтөр (отчеттук мезгил ичинде) 

Абсолюттук мааниде  

17 778398372,47 

45 163 

1 650829465,30 

41 831 

16 127568907,17 

3 332 

БТС төлөмдөрүндөгү үлүшү (%)  

100,0 

100,0 

9,3 

92,6 

90,7 

7,4 

анын ичинде (%)  

  

  

  

  

  

  

БАПБнын таза позициялары  

0,1 

1,6 

0,7 

1,8 

0,0 

0,0 

БК чыгыш  

12,2 

8,9 

25,3 

9,5 

10,9 

1,1 

БК кириш 

16,7 

44,9 

20,8 

47,8 

16,3 

8,1 

СФ чыгыш 

0,01 

0,3 

0,1 

0,4 

0,0 

0,0 

СФ кириш  

0,3 

4,4 

3,2 

4,8 

0,0 

0,0 

Өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөр 

Абсолюттук мааниде  

13 603914981,08 

47 136 

1 410536056,09 

44 221 

12 193378924,99 

2 915 

Отчеттук мезгил ичиндеги көрсөткүчтөрдүн өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөрдүн четтеши 

Абсолюттук мааниде  

4 174 483 391,39 

-1 973 

240 293 409,21 

-2 390 

3 934 189 982,18 

417 

%  

30,7 

-4,2 

17,0 

-5,4 

32,3 

14,3 

 

Элкарт улуттук төлөм системасынын көрсөткүчтөр 

карата абал боюнча 

2013-жылдын 

12-апрелине карата 

2013-жылдын 

19-апрелине карата 

Жүгүртүүдөгү карттардын саны  

(кайра чыгарылгандарын эске албаганда)  

192 814 

194 651 

Бардыгы болуп, pos-терминалдардын саны,  

анын ичинде:  

- банктарда  

- соода түйүндөрүндө  

 

1048 

787 

261 

 

1048 

787 

261 

Банкоматтардын саны  

272 

272