Кайта келүү
 Конъюнктура: 25 - 29 март


Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27 жана 28-мартындагы отурумдарында төмөнкү маселелер кароого алынып, тиешелүү токтомдор кабыл алынган: 

· "Коммерциялык банктарда жана финансы-кредиттик мекемелерде кассалык операцияларды ишке ашыруу боюнча минималдуу талаптар жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" (№ 9\10);  

· "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктардын жана финансы-кредиттик мекемелердин тышкы аудитине карата минималдуу талаптар жөнүндө" жобого өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" (№ 9\11); 

· "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктар жана финансы-кредиттик мекемелер тарабынан Кыргыз Республикасынын банктык кызмат көрсөтүүлөр рыногунда монополияны жөнгө салуу, атаандаштыкты өнүктүрүү жана керектөөчүлөрдүн укугун коргоо саясатына жана негизги принциптерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" (№ 9/12); 

· "Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 26-ноябрында кабыл алынган № 42/7 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төлөм системасы боюнча комитети жөнүндө" жобонун жаңы редакциясын бекитүү тууралуу" токтомуна толуктоолорду киргизүү жөнүндө" (№ 9\13); 

· "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ноталарын чыгаруу, жайгаштыруу, жүгүртүү жана төлөө жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу (№ 10\ 6); 

· "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын "овернайт" кредити жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу (№ 10\ 7); 

· "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бир күндүк кредити жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу (№ 10\ 8); 

· "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аркылуу жайгаштырылуучу мамлекеттик баалуу кагаздардын депозитардык эсеби жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу (№ 10\ 9); 

· Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан мамлекеттик баалуу кагаздар менен репо-операцияларды ишке ашыруу тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу (№ 10\ 10); 

· Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан улуттук валютада депозиттик операцияларды ишке ашыруу тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу (№ 10\ 11); 

· Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чет өлкө валютасында депозиттик операцияларды ишке ашыруу тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу (№ 10\ 12); 

· Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан валюталык своп-операцияларды ишке ашыруу тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу (№ 10\ 13); 

· Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан Кыргыз Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздарын экинчилик рынокто аутрайт шарттарында (редисконттук операция) сатып алуу боюнча операцияларын ишке ашыруу тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу (№ 10\ 14); 

· Чет өлкө валюталарынын сомго карата катышы боюнча расмий курсун аныктоо эрежелерин бекитүү жөнүндө (№ 10\ 15); 

· Банктар аралык валюта рыногунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу тооруктарды өткөрүү эрежелерин бекитүү жөнүндө (№ 10\ 16);  

· Экинчилик рынокто Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздары менен соода жүргүзүү эрежелерин бекитүү жөнүндө (№ 10\ 17); 

· Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасынын иши жөнүндө жобону бекитүү тууралуу (№ 10\ 18); 

 

Төмөнкү БФКМдерге жана алмашуу бюролоруна лицензиялар берилген: 

· Жеке ишкер А.Т.Исмаиловага нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2013-жылдын 25-апрелинде берилген №5087- лицензия, катталган номери № 3077 Юридикалык дареги: Бишкек ш., Кожевенная көчөсү, 74. 

· Жеке ишкер М.О. Осокеевага нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2013-жылдын 29-мартында №5088- лицензия берилген, катталган номери № 3079. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Чуй проспекти, 113-үй, 42 кв. 

 

Төмөнкү БФКМдердин күбөлүк/лицензиялары кайтарып алынган:  

· 2013-жылдын 25-мартынан тартып, жеке ишкер А.А. Мусабековага нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2012-жылдын 4-июнунда берилген №4972-лицензия, Тышкы көзөмөл башкармалыгынын 2013-жылдын 25-мартындагы №12- чечими менен кайтарып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек ш, Абдрахманов көчөсү, 146-үй.  

· 2013-жылдын 26-мартынан тартып, "Грандкредит" МКК ЖЧКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттөөгө 2007-жылдын 22-августунда берилген №86-эсептик каттоо жөнүндө күбөлүк, Тышкы көзөмөл башкармалыгынын 2013-жылдын 26-мартындагы №135- чечими менен кайтарып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Калык Акиев көчөсү, 11-үй, 44 кв. 

 

 

Банктар аралык төлөмдөр 

 

Банктар аралык төлөм системаларынын көрсөткүчтөрү (БТС) 

  

Бардыгы болуп БТС 

анын ичинде 

Клирингдик система 

Гросстук система 

көлөмү

сом менен 

саны, 

даана 

көлөмү

сом менен 

саны, 

даана 

көлөмү

сом менен 

саны, 

даана 

2012-жылдын 25-марынан 30- мартына чейинки аралыктагы көрсөткүчтөр (отчеттук мезгил ичинде) 

Абсолюттук мааниде  

15501547834,64 

67 724 

1788070229,68 

64 165 

13713477604,96 

3 559 

БТС төлөмдөрүндөгү үлүшү (%)  

100,0 

100,0 

11,5 

94,7 

88,5 

5,3 

анын ичинде (%)  

  

  

  

  

  

  

БАПБнын таза позициялары  

0,04 

0,9 

0,3 

1,0 

0,0 

0,0 

БК чыгыш  

17,0 

9,1 

25,1 

9,5 

15,9 

3,0 

БК кириш 

17,1 

35,4 

17,5 

37,0 

17,0 

6,3 

СФ чыгыш 

0,01 

0,1 

0,1 

0,1 

0,0 

0,0 

СФ кириш  

0,3 

2,8 

2,7 

2,9 

0,0 

0,0 

ӨткӨн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөр 

Абсолюттук мааниде  

12668649498,75 

43 349 

1324447987,87 

40 657 

11344201510,88 

2 692 

Отчеттук мезгил ичиндеги көрсөткүчтөрдүн өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөрдүн четтеши 

Абсолюттук мааниде  

2 832898335,89 

24 375 

463 622241,81 

23 508 

2 369276094,08 

867 

%  

22,4 

56,2 

35,0 

57,8 

20,9 

32,2 

 

 

Элкарт улуттук төлөм системасынын көрсөткүчтөр 

карата абал боюнча  

2013-жылдын 

22-мартына карата 

2013-жылдын 

29-мартына карата 

Жүгүртүүдөгү карттардын саны  

(кайра чыгарылгандарын эске албаганда)  

187 607 

189 856 

Бардыгы болуп, pos-терминалдардын саны,  

анын ичинде:  

- банктарда  

- соода түйүндөрүндө  

 

1019 

758 

261 

 

1019 

758 

261 

Банкоматтардын саны  

272 

272