Кайта келүү

 Конъюнктура: 04 - 07 март


 

БФКМдердин отчеттук маалыматтарын алуу мүмкүнчүлүгү жөнүндө билдирүүсү  

Банктардын жана банктык эмес финансы-кредиттик мекемелеринин отчеттуулугуна кызыккан массалык-маалымат каражаттарынын өкүлдөрү алардын расмий сайттарында коомчулуктун мүмкүн болгон бардык маалыматтарын таба алышат, же түздөн-түз ушул мекемелерге кайрылуу менен, маалыматтарды ала алышат.  

Улуттук банк, колдонуудагы мыйзамга ылайык, көзөмөл функцияларын аткаруунун жүрүшүндө алынган маалыматты сыртка чыгарууга укуктуу эмес. Бул “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө мыйзамдын 49-статьясында каралган. “Кыргыз Банкынын кызматкерлеринин мыйзамда каралган учурларды кошпогондо, Кыргыз Банкынын иши жөнүндө купуялуулукту камтыган маалыматты же аларга кызматтык милдеттерин аткарып жаткан учурда маалым болгон башка маалыматты сыртка чыгарууга укуктары жок”

Көбүнчө, Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө мыйзамынын 29-статьясынын 5-пунктчасына ылайык, Улуттук банктын текшерүүчү (аудитордук компаниянын) кызматкерлерине Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларында каралган учурларды кошпогондо, текшерүүлөрдү жүргүзүүдө алынган маалыматтарды үчүнчү жактарга билдирүүгө жана жайылтууга тыюу салынат. Микрофинансылык уюмдардан алынган мезгил-мезгили менен берилүүчү отчеттуулуктун жана алынган маалыматты текшерүүнүн негизинде тышкы көзөмөлдүктү жүргүзүү, Улуттук банктын функционалдык милдеттеринин бир бөлүгү болуп саналат.  

Массалык-маалымат каражаттарына жарыяланган коммерциялык банктардын финансылык отчеттуулугу боюнча маалыматты Улуттук банктын сайтынан, төмөнкү шилтемеге кирүү менен табууга болот: http://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=79&lang=RUS  

Улуттук банктан лицензия алышкан банктык эмес финансылык мекемелер (аталышы, дареги, телефону ж.б.) тууралуу маалыматты Улуттук банктын сайтынан, төмөнкү шилтемеге кирүү менен табууга болот: http://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=89&lang=RUS  

 

Төмөнкү БФКМдерге жана алмашуу бюролоруна лицензиялар берилген:  

Жеке ишкер А.В. Шапоренкого (нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2013-жылдын 5-мартында 5082-лицензия берилген). Алмашуу бюросу 3072 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш. Тынчтык пр.97/1 

 

Жеке ишкер М.Т. Эргешовага (нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2013-жылдын 4-мартында 5081-лицензия берилген). Алмашуу бюросу 3071 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш. Ден-Сяопин көчөсү, 14-үй, 2-кв.  

 

Төмөнкү БФКМдердин күбөлүк/лицензиялары жокко чыгарылган, кайтарып алынган:  

 

2013-жылдын 7-мартынан тартып "Ак-Тилек Финанс" МКК ЖЧКсына 2010-жылдын 18-мартында жеке жана юридикалык жактарды микрокредиттөөгө берилген 281- эсептик каттоо жөнүндө күбөлүк жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ош областы, Ош ш.Ак-Тилек кичи району, 12-көчө, 28-үй

2013-жылдын 5-мартынан тартып “Кут Консун” МКА коомдук фондуна 2006-жылдын 9-мартында жеке жана юридикалык жактарды микрокредиттөөгө берилген 104- эсептик катоо жөнүндө күбөлүк кайтарып алынган.  

 

2013-жылдын 4-мартынан тартып жеке ишкер А.Э.Жумабаевге 2011-жылдын 11-октябрындагы нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна берилген 4767-лицензия жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу ш. “Туратали” базары, 0-катар, 6-пункт

 

Банктар аралык төлөмдөр 

Банктар аралык төлөм системаларынын көрсөткүчтөрү (БТС

  

  

Бардыгы болуп БТС  

анын ичинде 

Клирингдик система  

Гросстук система  

көлөмү,  

сом менен  

саны,  

даана  

көлөмү,  

сом менен  

саны,  

даана  

көлөмү,  

сом менен  

саны,  

даана  

2012-жылдын 04-марынан 07- мартына чейинки аралыктагы көрсөткүчтөр (отчеттук мезгил ичинде

Абсолюттук мааниде  

12 915 426 361,54 

42 423 

1 409 382 105,99 

39 898 

11 506 044 255,55 

2 525 

БТС төлөмдөрүндөгү үлүшү (%)  

100,0 

100,0 

10,9 

94,0 

89,1 

6,0 

анын ичинде  (%)  

  

  

  

  

  

  

БАПБнын таза позициялары  

0,1 

1,5 

1,3 

1,5 

0,0 

0,0 

БК чыгыш   

23,5 

10,7 

20,7 

11,3 

23,9 

1,2 

БК кириш 

8,2 

31,2 

11,4 

32,8 

7,8 

4,6 

СФ чыгыш 

1,0 

7,4 

9,6 

7,9 

0,0 

0,0 

СФ кириш   

0,6 

5,7 

5,3 

6,0 

0,0 

0,0 

ӨткӨн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөр 

Абсолюттук мааниде  

12 668 649 498,75 

43 349 

1 324 447 987,87 

40 657 

11 344 201 510,88 

2 692 

Отчеттук мезгил ичиндеги көрсөткүчтөрдүн өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөрдүн четтеши 

Абсолюттук мааниде  

246 776 862,79 

-926 

84 934 118,12 

-759 

161 842 744,67 

-167 

%  

1,9 

-2,1 

6,4 

-1,9 

1,4 

-6,2 

 

Элкарт улуттук төлөм системасынын көрсөткүчтөр 

карата абал боюнча  

2013-жылдын  

01-мартына карата  

2013-жылдын  07 мартына карата  

Жүгүртүүдөгү карттардын саны   

(кайра чыгарылгандарын эске албаганда)  

182 626 

183 650 

Бардыгы болуп, pos-терминалдардын саны,   

анын ичинде:  

- банктарда  

- соода түйүндөрүндө  

 

1019 

758 

261 

 

1019 

758 

261 

Банкоматтардын саны  

271 

269