Кайта келүү
 Конъюнктура: 18 - 21 февраль


Төмөнкү БФКМдерге жана алмашуу бюролорун лицензиялар берилген: 

 

· Жеке ишкер Абакирова Айгуль Джумашалыевна 2013-жылдын 18-февралында нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна № 5078 лицензия берилип, № 3066 номеринде каттоодон өткөртүлгөн. Юридикалык дареги: Бишкек ш, Шопокова атындагы көчө, 121/1 "Red Centre" соода борбору;  

· Жеке ишкер Кенжекулова Сабира Джуматаевна 2013-жылдын 18-февралында нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна № 50796 лицензия берилип, № 3067 номеринде каттоодон өткөртүлгөн. Юридикалык дареги: Бишкек ш, Ден-Сяопин атындагы көчө, 14-үй. 2-кв. аталышы “Тилек”; 

 

 

 

 

Банктар аралык төлөмдөр 

 

Банктар аралык төлөм системаларынын көрсөткүчтөрү (БТС) 

  

Бардыгы болуп БТС 

анын ичинде 

Клирингдик система 

Клирингдик система 

көлөмү

сом менен 

саны, 

даана 

көлөмү

сом менен 

саны, 

даана 

көлөмү

сом менен 

саны, 

даана 

2012-жылдын 18-январынан 22- февралына чейинки аралыктагы көрсөткүчтөр (отчеттук мезгил ичинде) 

Абсолюттук мааниде  

11 095 068 324,95 

35 021 

1 118 690 838,73 

32 646 

9 976 377 486,22 

2 375 

БТС төлөмдөрүндөгү үлүшү (%)  

100,0 

100,0 

10,1 

93,2 

89,9 

6,8 

анын ичинде (%)  

  

  

  

  

  

  

БАПБнын таза позициялары  

0,1 

1,6 

1,1 

1,7 

0,0 

0,0 

БК чыгыш  

5,8 

5,7 

9,4 

6,1 

5,4 

1,3 

БК кириш 

18,4 

43,4 

30,4 

46,3 

17,1 

3,5 

СФ чыгыш 

0,01 

0,2 

0,1 

0,2 

0,0 

0,0 

СФ кириш  

0,1 

2,5 

1,2 

2,7 

0,0 

0,0 

Өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөр 

Абсолюттук мааниде  

11 042 043 285,42 

40 727 

1 150 792 450,12 

38 238 

9 891 250 835,30 

2 489 

Отчеттук мезгил ичиндеги көрсөткүчтөрдүн өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөрдүн четтеши 

Абсолюттук мааниде  

53 025 039,53 

-5 706 

-32 101 611,39 

-5 592 

85 126 650,92 

-114 

%  

0,5 

-14,0 

-2,8 

-14,6 

0,9 

-4,6 

 

Элкарт улуттук төлөм системасынын көрсөткүчтөр 

карата абал боюнча  

2013-жылдын 

15-февларына карата 

2013-жылдын 

22-февралына карата 

Жүгүртүүдөгү карттардын саны  

(кайра чыгарылгандарын эске албаганда)  

178 132 

180 323 

Бардыгы болуп, pos-терминалдардын саны,  

анын ичинде:  

- банктарда  

- соода түйүндөрүндө  

 

1006 

745 

261 

 

1006 

745 

261 

Банкоматтардын саны  

269 

269