Кайта келүү
 Конъюнктура: 11 - 15 февраль


Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 13-февралындагы отурумунда төмөнкү маселелер каралып, тиешелүү токтомдор кабыл алынган: 

 

· «Банк ишин лизензиялоо жөнүндө” жобонун 10.2.-пунктуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу. (№ 4\1); 

· «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу. (№ 4\2); 

· «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларын күчүн жоготкон катары таануу жөнүндө. (№ 4\3); 

 

Төмөнкү БФКМдепрге жана алмашуу бюролорун лицензиялар берилген: 

 

· Жеке ишкер Фалько Дмитрий Николаевичке 2013-жылдын 12-февралында нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна № 5077 лицензия берилип, № 3065 номеринде каттоодон өткөртүлгүн. Юридикалык дареги: Бишкек ш, Юнусалиев атындагы көчө, 7/1-үй. 

· Жеке ишкер Усенов Нурлан Абдыкеримовичке 2013-жылдын 12-февралында нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна № 5076 лицензия берилип, № 3065 номеринде каттоодон өткөртүлгөн. Юридикалык дареги: Бишкек ш, Ден-Сяопин атындагы көчө, 10- 

· үй.14-кв. 

 

Төмөнкү БФКМдердин күбөлүктөрү/лицензиялары жокко чыгарылган, кайтарылып алынган: 

 

· 2013-жылдын 15-февралынан тартып «Жаангер» кредиттик союзунун жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттөөгө 2001-жылдын 16-мартында берилген № 235 лицензиясы жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Нарын областы, Нарын ш, Сагынбай уулу Орозбак атындагы кєчє, 34. 

· 2013-жылдын 12-февралынан тартып.02.2013г. "Март-Булак" кредиттик союзунун жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттөөгө 2009-жылдын 13-августунда берилген № 541 лицензиясы жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Чүй областы, Жайыл району Бөксө-Жол айылы, Медер атындагы көчө, № 47 а. 

· 2013-жылдын 13-февралынан тартып МКК "Актив-Экспресс” ЖЧКсынын жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттѳѳгө 2010-жылдын 19-июлундагы № 303 күбөлүгү жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ош областы, Өзгөн р/ну, Дон-Булак айыл округу, Дон-Булак айылы. 

· 2013-жылдын 14-февралынан тартып МКК "Достор и партнеры" ЖЧКсынын 2008-жылдын 3-мартында жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттөөгө берилген № 116 күбөлүгү кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Ысык-Кєл областы, Ысык-Көл району, Ананьево айылы, Совет көчөсү, 52. 

· 2013-жылдын 14-февралынан тартып МКА "Дилде" КФнун 2008-жылдын 17-сентябрында адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттөөгө берилген № 162 күбөлүгү кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Сузак району, Мундуз айылы, Досалиев атындагы көчө, номерсиз. 

 

Банктар аралык төлөмдөр 

 

Банктар аралык төлөм системаларынын көрсөткүчтөрү (БТС) 

  

Бардыгы болуп БТС 

анын ичинде 

Клирингдик система 

Клирингдик система 

көлөмү

сом менен 

саны, 

даана 

көлөмү

сом менен 

саны, 

даана 

көлөмү

сом менен 

саны, 

даана 

2012-жылдын 11-январынан 15- февралына чейинки аралыктагы көрсөткүчтөр (отчеттук мезгил ичинде) 

Абсолюттук мааниде  

14 370 850 949,12 

48 009 

1 524 061 985,51 

44 744 

12 846 788 963,61 

3 265 

БТС төлөмдөрүндөгү үлүшү (%)  

100,0 

100,0 

10,6 

93,2 

89,4 

6,8 

анын ичинде (%)  

  

  

  

  

  

  

БАПБнын таза позициялары  

0,1 

1,5 

0,9 

1,6 

0,0 

0,0 

БК чыгыш  

16,0 

6,9 

19,4 

7,2 

15,6 

2,3 

БК кириш 

15,2 

40,0 

20,1 

42,7 

14,6 

2,8 

СФ чыгыш 

0,02 

0,4 

0,2 

0,4 

0,0 

0,0 

СФ кириш  

1,0 

8,9 

9,3 

9,6 

0,0 

0,0 

Өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөр 

Абсолюттук мааниде  

11 042 043 285,42 

40 727 

1 150 792 450,12 

38 238 

9 891 250 835,30 

2 489 

Отчеттук мезгил ичиндеги көрсөткүчтөрдүн өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөрдүн четтеши 

Абсолюттук мааниде  

3 328 807 663,70 

7 282 

373 269 535,39 

6 506 

2 955 538 128,31 

776 

%  

30,1 

17,9 

32,4 

17,0 

29,9 

31,2 

 

 

Элкарт улуттук төлөм системасынын көрсөткүчтөр 

карата абал боюнча  

2013-жылдын 

08-февларына карата 

2013-жылдын 

15-февралына карата 

Жүгүртүүдөгү карттардын саны  

(кайра чыгарылгандарын эске албаганда)  

176 151 

178 132 

Бардыгы болуп, pos-терминалдардын саны,  

анын ичинде:  

- банктарда  

- соода түйүндөрүндө  

 

998 

737 

261 

 

1006 

745 

261 

Банкоматтардын саны  

269 

269