Кайта келүү

 Конъюнктура: 28-январь - 1-февраль


 

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 31-январындагы отурумунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө токтом кароого алынган (№2/1); 

 

МКК «Береке финанс» ЖЧКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттөөгө 2013-жылдын 29-январында №474 эсептик каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүк берилген. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү, 8/1, № 405-бөлмө

 

Төмөнкү банктык эмес финансы-кредит мекемелердин күбөлүктөрү жокко чыгарылган:  

 

МКК «Алтын-Сандык» ЖЧКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттөөгө 2012-жылдын 28-январында берилген №428 эсептик каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүгү, 2013-жылдын 29-январынан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Нарын областы, Нарын шаары, Шадыманов атындагы көчө, 17. 

МКК "Намыс - Аманбай" ЖЧКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттөөгө 2010-жылдын 7-сентябрында берилген №309 эсептик каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүгү, 2013-жылдын 30-январынан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Талас областы, Кара-Буура району, Аманбаев айылы, Толстунов көчөсү, №8. 

Банктар аралык төлөмдөр 

Банктар аралык төлөм системаларынын көрсөткүчтөрү (БТС) 

  

  

Бардыгы болуп БТС  

анын ичинде 

Клирингдик система  

Клирингдик система  

көлөмү,  

сом менен  

саны,  

даана  

көлөмү,  

сом менен  

саны,  

даана  

көлөмү,  

сом менен  

саны,  

даана  

2012-жылдын 28-январынан 01- февралына чейинки аралыктагы көрсөткүчтөр 

(отчеттук мезгил ичинде) 

Абсолюттук мааниде  

13 174 049 455,19 

53 227 

1 432 085 637,32 

50 294 

11 741 963 817,87 

2 933 

БТС төлөмдөрүндөгү үлүшү (%)  

100,0 

100,0 

10,9 

94,5 

89,1 

5,5 

анын ичинде  (%)  

  

  

  

  

  

  

БАПБнын таза позициялары  

0,05 

1,2 

0,4 

1,3 

0,0 

0,0 

БК чыгыш   

18,2 

6,8 

21,2 

7,0 

17,8 

3,2 

БК кириш 

18,7 

28,9 

13,7 

30,4 

19,3 

4,4 

СФ чыгыш 

0,003 

0,1 

0,02 

0,1 

0,0 

0,0 

СФ кириш   

0,3 

2,3 

2,4 

2,4 

0,0 

0,0 

Өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөр 

Абсолюттук мааниде  

16 181 492 226,83 

53 462 

1 883 958 096,61 

49 538 

14 297 534 130,22 

3 924 

Отчеттук мезгил ичиндеги көрсөткүчтөрдүн өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөрдөн четтеши 

Абсолюттук мааниде  

-3 007 442 771,64 

-235 

-451 872 459,29 

756 

-2 555 570 312,35 

-991 

%  

-18,6 

-0,4 

-24,0 

1,5 

-17,9 

-25,3 

 

Элкарт улуттук төлөм системасынын көрсөткүчтөрү  

карата абал боюнча  

2013-жылдын  

25-январына карата  

2013-жылдын 01-февралына карата  

Жүгүртүүдөгү карттардын саны   

(кайра чыгарылгандарын эске албаганда)  

172 468 

174 026 

Бардыгы болуп, pos-терминалдардын саны,   

анын ичинде:  

- банктарда  

- соода түйүндөрүндө  

 

1 105 

844 

261 

 

998 

737 

261 

Банкоматтардын саны  

263 

263