Кайта келүү

 Конъюнктура: 21 - 25 январь


 

Кыргыз Республикасында нак акча жъгъртълъшънън 2012-жылдын  

IV чейреги ичиндеги абалы тууралуу 

 

2013-жылдын 1-январына карата жъгъртъъдёгъ акчанын жалпы суммасы 58 252,2 млн. сомду тъзгён, анын ичинен 3 554,3 млн. сом коммерциялык банктардын кассаларында, ал эми калганы банк тутумунан тышкары колдонууда турган (ёткён жылдын тиешелъъ мезгилиндегиге салыштырганда 8 385,2 млн. сомго же 16,8 пайызга кёбёйгён).  

2012-жылдын IV чейрегинде республиканын коммерциялык банктарынын кассаларына 184 429,8 млн. сом келип тъшкён, бул кёрсёткъч 2011-жылдын IV чейрегиндегиге салыштырганда 56 189,3 сомго же 43,8 пайызга кёбёйгён.  

Коммерциялык банктар мекемелеринин кассаларына нак акчанын келип тъшъъсънън ёзгёръъсъ, тёмёнкү 1-графикте чагылдырылган:  

1-график 

Коммерциялык банктардын кассаларына нак акчанын келип тъшъъсъ 

 

 

Коммерциялык банктардын кассаларынан 2012-жылдын IV чейрегинде 191 352.2 млн. сом берилген, бул 2011-жылдын IV чейрегиндегиге салыштырганда 61 909,0 млн. сомго же 47,8 пайызга кёп.  

Коммерциялык банктардын кассаларынан нак акчаларды беръъдёгъ ёзгёръълёр, тёмёнкү 2-графикте чагылдырылган: 

2-график 

Коммерциялык банктардын кассаларынан нак акчаны беръълёр 

 

Коммерциялык банктардын кассаларына нак акча кайтарымдуулугу 2012-жылдын IV чейрегинде 96,4 пайызды тъзгён (2011-жылдын IV чейрегиндегиге салыштырганда 2,7 пайыздык пунктка азайган). 

Коммерциялык банктардын кассаларына 2012-жылдын IV чейреги ичинде акча кайтарымдуулугунун областтар боюнча ёзгёръъсъ, тёмёнкү 1-таблицада чагылдырылган

1-таблица (пайыздарда) 

 

2011-жыл 

2012-жыл 

Четтёёлёр 

Бардыгы болуп, республика боюнча 

 

99,1 

 

96,4 

 

-2,7 

Бишкек шаары 

110,9 

101,0 

-9,9 

Баткен обл. 

76,8 

93,5 

16,7 

Жалал-Абат обл. 

82,9 

86,1 

3,2 

Ысык-Кёл обл. 

77,0 

84,6 

7,6 

Нарын обл. 

62,8 

74,8 

12,0 

Ош обл.  

58,0 

91,8 

33,8 

Ош шаары 

105,2 

100,2 

-5,0 

Талас обл. 

66,9 

67,8 

0,9 

Чъй обл.  

98,1 

99,9 

1,8 

 

Төмөнкү банктык эмес финансы-кредит мекемелерине жана алмашуу бюролоруна лицензиялар/күбөлүктөр берилген: 

 

1. Жеке ишкер Жусупакмат уулу Шайырбекке нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2013-жылдын 24-январында5073 лицензия берилген, каттоо №3061. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы көчө, 150; 

2. МКК "РАХАТ" ЖЧКсына 2012-жылдын 10-апрелинде берилген эсептик каттоодон өткөндүгү жөнүндө №447 күбөлүгү, 2013-жылдын 19-январынан тартып кайра калыбына келтирилген. Юридикалык дареги: Чүй областы, Сокулук району, Шопоков шаары, Машиностроительная көчөсү, 31, номери жок. 

 

Жеке ишкер И.Т.Арлиевага нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2012-жылдын 28-февралында берилген №4856 лицензиясы (каттоо №3030), 2013-жылдын 24-январынан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Чүй областы, Кант шаары, Ленин атындагы көчө, номери жок («Элита» дүкөнү). 

 

 

Банктар аралык төлөмдөр 

Банктар аралык төлөм системаларынын көрсөткүчтөрү (БТС) 

  

  

Бардыгы болуп БТС   

анын ичинде  

Клирингдик система   

Клирингдик система   

көлөмү,   

сом менен   

саны,   даана  

көлөмү,   

сом менен   

саны,   даана  

көлөмү,   

сом менен   

саны,   

даана   

2012-жылдын 14-январынан 19- январынан чейинки аралыктагы көрсөткүчтөр  

(отчеттук мезгил ичинде)  

Абсолюттук мааниде   

10 590 439 445,93 

38 910 

1 061 763 314,44 

36 319 

9 528 676 131,49 

2 591 

БТС төлөмдөрүндөгү үлүшү (%)   

100,0 

100,0 

10,0 

93,3 

90,0 

6,7 

анын ичинде (%)   

  

  

  

  

  

  

БАПБнын таза позициялары   

0,1 

1,6 

0,8 

1,8 

0,0 

0,0 

БК чыгыш   

7,4 

2,9 

9,2 

3,0 

7,2 

1,5 

БК кириш  

15,6 

34,5 

19,4 

36,7 

15,2 

4,4 

СФ чыгыш  

0,01 

0,2 

0,1 

0,2 

0,0 

0,0 

СФ кириш   

0,1 

1,4 

1,1 

1,5 

0,0 

0,0 

Өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөр  

Абсолюттук мааниде   

16 181 492 226,83 

53 462 

1 883 958 096,61 

49 538 

14 297 534 130,22 

3 924 

Отчеттук мезгил ичиндеги көрсөткүчтөрдүн өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөрдөн четтеши  

Абсолюттук мааниде   

-5 591 052 780,90 

-14 552 

-822 194 782,17 

-13 219 

-4 768 857 998,73 

-1 333 

%   

-34,6 

-27,2 

-43,6 

-26,7 

-33,4 

-34,0 

 

  

 

Элкарт улуттук төлөм системасынын көрсөткүчтөрү 

карата абал боюнча   

2012-жылдын   

19-январына карата   

2013-жылдын 25-январына карата   

Жүгүртүүдөгү карттардын саны   

(кайра чыгарылгандарын эске албаганда)   

169 972 

172 468 

Бардыгы болуп, pos-терминалдардын саны,   

анын ичинде:   

- банктарда   

- соода түйүндөрүндө   

 

991 

730 

261 

 

1 105 

844 

261 

Банкоматтардын саны   

263 

263