Кайта келүү
 Конъюнктура: 14 - 19 январь


Кыргыз Республикасынын банктык мыйзамдарын системалуу түрдө бузгандыгына байланыштуу, төмөнкү БФКМдердин күбөлүктөрү/лицензиялары жокко чыгарылган, кайтарылып алынган: 

 

1. "Бекболсун-Улан" кредиттик союзуна 2004-жылдын 20-январында берилген №446 лицензиясы Көзөмөл боюнча комитеттин 2012-жылдын 29-декабрындагы №54/4/1 токтомунун негизинде, 2012-жылдын 29-декабрынан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Тоголок-Молдо атындагы көчө, 144, кв. 2; 

2. "Сияна" кредиттик союзуна 2004-жылдын 10-ноябрында берилген №471 лицензиясы, Көзөмөл боюнча комитеттин 2012-жылдын 29-декабрындагы №54/4/2 токтомунун негизинде, 2012-жылдын 29-декабрынан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Курманжан-Датка көчөсү, 207; 

3. "Назбийке" кредиттик союзуна 1999-жылдын 24-сентябрында берилген №157 лицензиясы, Көзөмөл боюнча комитеттин 2012-жылдын 29-декабрындагы №54/4/3 токтомунун негизинде, 2012-жылдын 29-декабрынан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги:Жалал-Абад областы, Аксы району, Кербен айылы, Тынчтык көчөсү, 29, кв.2; 

4. "Эл булак" кредиттик союзуна 2009-жылдын 5-февралында берилген №537 лицензиясы, Көзөмөл боюнча комитеттин 2012-жылдын 29-декабрындагы №54/4/4 токтомунун негизинде, 2012-жылдын 29-декабрынан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Чүй областы, Сокулук району, Ново-Павловка айылы, Ала-Арча көчөсү, № 138; 

5. "Айыл шамы" кредиттик союзуна 2009-жылдын 19-октябрында берилген №545 лицензиясы, Көзөмөл боюнча комитеттин 2012-жылдын 29-декабрындагы №54/4/5 токтомунун негизинде, 2012-жылдын 29-декабрынан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Чүй областы, Жайыл району, Полтавка айылы, Центральная көчөсү, № 33; 

6. "Ашим-Ата" кредиттик союзуна 2002-жылдын 26-апрелинде берилген №376 лицензиясы, "Ашим-Ата" кредиттик союздун катышуучуларынын 2013-жылдын 9-январындагы жалпы жыйынын протоколунун жана кредиттик союздун төрагасынын 2013-жылдын 17-январындагы өтүнүч катынын негизинде, 2013-жылдын 19-январынан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Ош шаары, Салиев көчөсү, номери жок (Ош областтык балдар бейтапканасы). 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы микрофинансы секторунун ишин жөнгө салуу жана ага көзөмөлдүктү жүзөгө ашыруу боюнча мыйзамдар аркылуу аныкталган милдетин аткаруунун алкагында, 2012-жыл ичинде микрофинансылык уюмдарга карата төмөнкүдөй чаралар жана санкциялар колдонулгандыгын билдирет.  

Микрофинансылык уюмдардын ишин Кыргыз Республикасынын "Микрофинансылык уюмдар жөнүндө" мыйзамынын 2-беренесинин жана Улуттук банктын ченемдик актыларынын талаптарына, 2011-жылдын 31-декабрына, 2012-жылдын 30-июнуна, 2012-жылдын 30-сентябрына карата абал боюнча микрофинансылык уюмдардын мезгил-мезгили менен берилүүчү отчетторуна талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүүнүн негизинде ылайык келтирүү максатында, бул уюмдарга кредиттик продукттарга белгиленген пайыздык чендердин негиздемелерин жана аларды чечмелеп берүү өтүнүчтөрү жөнөтүлүп, ички ченемдик документтеринин көчүрмөлөрүн берүү талап кылынган.  

Берилген отчетторду жана ички документтерди кароонун жыйынтыгы боюнча алардын ишинин ченемдик укуктук актылардын талаптарына ылайык келбегендиги аныкталып, натыйжада "Микрофинансылык уюмдарга карата эскертүү чаралары жана санкциялар жөнүндө" жобого ылайык, жүргүзүлүп жаткан ишти мыйзам талаптарына жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына ылайык келтирүү, ошондой эле көрсөтүлгөн мөөнөттөрдө отчетту берип туруу талабы жөнөтүлгөн. "Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө" мыйзамдын 2-беренесинде белгиленген, микрофинансылык уюмдардын иш максатына жетишүүнү талаптагыдай чечмелеп берүү боюнча тиешелүү ички документтерди даярдоодо аларга көмөк көрсөтүү максатында Улуттук банк тарабынан "Депозиттерди тартпаган микрофинансылык уюмдардын кредиттик саясатына карата минималдуу талаптар боюнча сунуш-көрсөтмөлөр" иштелип чыгып, аларга сунушталган. Улуттук банк тарабынан колдонулган эскертүү чаралары жана санкцияларга ылайык, 46 МФУнун жогоруда белгиленген мыйзамдын 2-беренесинин жана аталган сунуш-көрсөтмөнүн талаптарын сактабагындыгы үчүн къбёлъктёръ кайтарылып алынган.  

Ошондой эле, бул микрофинансылык уюмдар Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын, жазма-буйруктарын аткарбай келгендиги да белгиленген.  

Мыйзам талаптарын жана улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын дайыма бузууга жол бергендигине байланыштуу дагы 52 микрофинансылык уюмдун каттоодон өткөдүгү жөнүндө күбөлүгү кайтарылып алынган. Төмөндө Кыргыз Республикасынын областтары боюнча мына ушундай микрофинансылык уюмдардын тизмеси келтирилген: 

 

Күбөлүгү кайтарылып алынган микрофинансылык уюмдар 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө" мыйзамынын 2-статьясынын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын сактабагындыгына байланыштуу 

Мыйзам актыларын жана Улуттук банктын ченемдик актыларын (Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетторду кошо алганда) бузууга жол бергендигине байланыштуу 

Бишкек шаары жана Чуй областы 

№ 

МФУдын аталышы 

№ 

МФУдын аталышы 

МКК "ДЭК" ЖЧКсы 

МКА "Гражданский фонд микрокредитования" коомдук фондусу 

МКК "Батыр Кредит" ЖЧКсы 

МКК "LEGAL TRUST INVEST" ЖЧКсы 

МКК "Быстрый Кредит" ЖЧКсы 

МКК "АРИЕТ-КРЕДИТ" ЖЧКсы 

МКК "ABRiD Capital" ЖЧКсы 

МКК "Капитал Инвест" ЖЧКсы 

МКК "AРКЕШ" ЖЧКсы 

МКК "Дилде Кенч" ЖЧКсы 

МКК "Бизнес центр Кредит" ЖЧКсы 

МКК "Koky financial corporation" ЖЧКсы 

МКК "Мульти-Капитал" ЖЧКсы 

МКК "Карабалта Кредит" ЖЧКсы 

МКК "Байболот" ЖЧКсы 

МКК "Доверие" ЖЧКсы 

МКК "ЖБК и Партнеры" ЖЧКсы 

МКК "Батыр-Айкол" ЖЧКсы 

10 

МКК "Женил Кредит" ЖЧКсы 

10 

МКК "Голд Капитал" ЖЧКсы 

11 

МКК "Кредитка" ЖЧКсы 

11 

МКК "Инвестком Капитал" ЖЧКсы 

12 

МКК "Бек Ай" ЖЧКсы 

12 

МКК "АВС&Company" ЖЧКсы 

13 

МКК "Бек Инвест" ЖЧКсы 

13 

МКК "Адил кредит" ЖЧКсы 

14 

МКК "Адис Кредит" ЖЧКсы 

14 

МКК "Алпейим Кредит" ЖЧКсы 

15 

МКК "Айгер М кредит" ЖЧКсы 

15 

МКК "Башат Кредит" ЖЧКсы 

16 

МКК "Акбарали-МКК" ЖЧКсы 

16 

МКК "Байтерек" ЖЧКсы 

17 

МКК "Кредит Плюс" ЖЧКсы 

17 

МКК "Байсан ЮМН" ЖЧКсы 

18 

МКК "Заем Плюс" ЖЧКсы 

18 

МКК "Позитив Финанс" ЖЧКсы 

19 

МКК "Энесай-инвест" ЖЧКсы 

19 

МКК "ББ кредит" ЖЧКсы 

20 

МКК "МиР" ЖЧКсы 

20 

МКК "АИТЭ" ЖЧКсы 

21 

МКК "Алтын-Нур" ЖЧКсы 

21 

МКК "Куланбай" ЖЧКсы 

22 

МКК "Киреше Ордо" ЖЧКсы 

22 

МКК "Атан-эл" ЖЧКсы 

23 

МКК "Кредитный двор" ЖЧКсы 

23 

МКК "Куттуу Нур" ЖЧКсы 

24 

МКК "Прайм финанс" ЖЧКсы 

24 

МКК "Аманат" ЖЧКсы 

25 

МКК "Мани Траст" ЖЧКсы 

25 

МКК "Ажат Кредит" ЖЧКсы 

26 

МКК "Айдай Кредит" ЖЧКсы 

26 

МКК "Айкол Дос" ЖЧКсы 

27 

МКК "Элдоскредит" ЖЧКсы 

27 

МКК "Каражат Финанс" ЖЧКсы 

28 

МКК "Оптим Кредит" ЖЧКсы 

28 

МКК "Жакшылык Кредит" ЖЧКсы 

29 

МКК "Дос и Компани" ЖЧКсы 

29 

МКК "Актилек" ЖЧКсы 

30 

МКК "Назмир" ЖЧКсы 

30 

МКК "Кеня тен" ЖЧКсы 

31 

МКК "Кут Киреше" ЖЧКсы 

31 

МКК "Рахат" ЖЧКсы 

32 

МКК "Golden Apple Credit" ЖЧКсы 

32 

МКК "NTSкредит" ЖЧКсы 

33 

МКК "Байленд" ЖЧКсы 

33 

"НУРТОК" коомдук фондусу 

34 

МКК "Системы Бай Башат" ЖЧКсы 

34 

МКК "Нур Кредит " ЖЧКсы 

 

 

35 

МКК "Бай Финанс" ЖЧКсы 

 

 

36 

МКА "Зор Киреше" ЖЧКсы 

 

 

37 

МКК "Байколь Кредит" ЖЧКсы 

 

 

38 

МКК "АК-ТАШ Кредит" ЖЧКсы 

Иссык-Көл областы 

Иссык-Көл областы 

35 

МКК "Байсеит Ата" ЖЧК 

39 

МКА "Жуман Ата" коомдук фондусу 

36 

МКА "Развитие" коомдук фондусу 

40 

МКА "Тюп-Нурдан" коомдук фондусу 

37 

МКК "Аль-Нур" ЖЧКсы 

41 

МКА "Экономик Тейк-ОФ" коомдук фондусу 

38 

МКА "Алтын-Казына и Ко" мекемеси 

42 

МКА "Кыдыр Алик" коомдук фондусу 

39 

МКК "Капитал-АБЭ" ЖЧКсы 

43 

МКА "Нур-Илеби" коомдук фондусу 

 

 

44 

МКА "Атакан Ата" коомдук фондусу 

Талас областы 

Талас областы 

40 

МКК "Нуржигит-Бек"  

45 

МКК "Намыс Белсен" ЖЧКсы 

41 

МКК "Жанбосун" ЖЧКсы 

46 

МКА "КЭШМЭН" коомдук фондусу 

42 

МКК "Арзан-Капитал" ЖЧКсы 

47 

МКА "Шайлоокулдун Казынасы" коомдук фондусу 

43 

МКК "Абиль-Аина" ЖЧКсы 

48 

МКА "Рысбек Ата Айкол" коомдук бирикме 

 

 

49 

МКА "Шумкар" коомдук фондусу 

 

 

50 

МКК "Улут Руху" ЖЧКсы 

Нарын областы 

Жалал-Абад областы 

44 

МКК "Байсеит Ата" ЖЧКсы 

51 

МКК "Бегайым" ЖЧКсы 

45 

МКК "Байрабат" ЖЧКсы 

Баткен областы 

46 

МКК "Ак-Бата Инком" ЖЧКсы 

52 

МКА "Найманрават" коомдук фондусу 

 

Мындан тышкары Улуттук банк, учурда төмөнкү микрофинансылык уюмдардын иши токтотулгандыгын маалымдайт: 

 

Бишкек шаары жана Чүй областы боюнча  

1. МКК "Мундуз Кредит" ЖЧКсы; 

2. МКК "Кредит Центр" ЖЧКсы; 

3. МКК "Берен Кредит" ЖЧКсы; 

4. МКК "Грин Капитал" ЖЧКсы; 

5. МКК "Финкред" ЖЧКсы; 

6. МКК "Удобный-Кредит" ЖЧКсы; 

7. МКК "Trust Company" ЖЧКсы. 

 

 

Банктар аралык төлөмдөр 

Банктар аралык төлөм системаларынын көрсөткүчтөрү (БТС) 

 

 

Бардыгы болуп БТС  

анын ичинде  

Клирингдик система  

Клирингдик система  

көлөмү,  

сом менен  

саны, даана  

көлөмү,  

сом менен  

саны, даана  

көлөмү,  

сом менен  

саны,  

даана  

2012-жылдын 14-январынан 19- январынан чейинки аралыктагы көрсөткүчтөр  

(отчеттук мезгил ичинде)  

Абсолюттук мааниде  

12 730 991 603,26 

47 086 

1 601 437 657,61 

43 669 

11 129 553 945,65 

3 417 

БТС төлөмдөрүндөгү үлүшү (%)  

100,0 

100,0 

12,6 

92,7 

87,4 

7,3 

анын ичинде (%)  

 

 

 

 

 

 

БАПБнын таза позициялары  

0,1 

1,8 

0,7 

1,9 

0,0 

0,0 

БК чыгыш  

8,9 

2,8 

14,2 

3,0 

8,1 

0,9 

БК кириш  

17,4 

41,3 

21,7 

43,9 

16,7 

8,7 

СФ чыгыш  

0,03 

0,7 

0,2 

0,8 

0,0 

0,0 

СФ кириш  

0,9 

6,5 

7,5 

7,0 

0,0 

0,0 

Өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөр  

Абсолюттук мааниде  

16 181 492 226,83 

53 462 

1 883 958 096,61 

49 538 

14 297 534 130,22 

3 924 

Отчеттук мезгил ичиндеги көрсөткүчтөрдүн өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөрдөн четтеши  

Абсолюттук мааниде  

-3 450 500 623,57 

-6 376 

-282 520 439,00 

-5 869 

-3 167 980 184,57 

-507 

%  

-21,3 

-11,9 

-15,0 

-11,8 

-22,2 

-12,9 

 

 

Элкарт улуттук төлөм системасынын көрсөткүчтөрү 

карата абал боюнча  

2012-жылдын  

12-январына карата  

2013-жылдын 19-январына карата  

Жүгүртүүдөгү карттардын саны  

(кайра чыгарылгандарын эске албаганда)  

167 630 

169 972 

Бардыгы болуп, pos-терминалдардын саны,  

анын ичинде:  

- банктарда  

- соода түйүндөрүндө  

 

991 

730 

261 

 

991 

730 

261 

Банкоматтардын саны  

254 

263