Кайта келүү
 Конъюнктура: 24 - 28 сентябрь


 

Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын (ЕБРР) делегациясы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына келип кетти 

 

Жолугушууга Улуттук банктын жетекчилиги, 25ден ашуун өлкөнүн өкүлдөрүнөн болушкан ЕБРРдин директорлору, ошондой эле ЕБРРдин Саясый маселелер боюнча улук кеңешчиси жана анын Кыргызстандагы Туруктуу өкүлчүлүгүнүн башчысы катышышты.  

Улуттук банктын Төрагасы Зина Асанкожоева, республиканын банктык жана микрофинансылык системаларынын абалы, алардын проблемалары жана өнүгүүнү тастыктаган алгылыктуу тенденциялар менен тааныштырды.  

Айрым жергиликтүү микрофинансылык уюмдардын коммерциялык банктарга өзгөрүп түзүлүүгө ниеттенгендиги жөнүндө суроолорго жооп берүү менен Төрага, алар банктык ишкердикти жүргүзүүгө лицензия алышса, мындай тажрыйба жүргүзүү жактан Кыргызстан КМШ өлкөлөрүнүн ичинен алгачкылардан болоорун баса белгиледи. Ошондой эле бул демилге Улуттук банк жактан колдоого алынаарын жана компаниялардын уставдык капиталы Улуттук банктын талаптарына жооп берүү менен бул багытта иш алып барууга алардын мүмкүнчүлүгү бар экендигин билдирди. Мындан тышкары өлкөнүн микрофинансылык секторунда орун алган негизги проблемалардын арасынан кредиттик регистрдин жоктугун да баса белгилеп, “Кыргызстанда микрофинансылык уюмдардын карызгерлери боюнча бирдиктүү маалыматтык базанын жоктугу, бул сектордо орун алган көптөгөн проблемалардын, анын ичинде кредит үстүнөн кредит алуу, компаниялардын өзүнө олуттуу финансылык тобокелдиктерди алып келүү сыяктуу проблемалардын пайда болушуна алып келди” деп маалымдады.  

ЕБРРдин өкүлдөрү, өзгөчө кредит үстүнөн кредит алуу сыяктуу проблемалар өнүккөн өлкөлөрдө да кездешээрин билдирип, аларды чечүү жагында чаралар менен тең бөлүшүштү. Мындан тышкары, Кыргыз Республикасынын финансы рыногун өнүктүрүү маселеси жагында Улуттук банк менен кызматташууга даяр экендигин жана микрофинансылык уюмдардын карызгерлери боюнча бирдиктүү маалыматтык базаны түзүүдө көмөк көрсөтүүгө убадасын беришти.  

 

МААЛЫМАТ ҮЧҮН 

 

Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы 

ЕБРР 1991-жылы түзүлгөн. Анын катарына 62 акционер-өлкө кирген эл аралык институт болуп саналат (Кыргыз Республикасын, Чыгыш Европа өлкөлөрүн, КМШ, АКШ, Японияны кошо алганда 60 Өкмөт, ошондой эле Европа Кызматташтыгы жана Европа Инвестициялык Банкы кирет) . 

Ал жергиликтүү банктарга жана банктык эмес микро-финансылык мекемелерге, айрым экономика жактан рентабельдүү жергиликтүү ишканаларга, инфраструктуранын негизги объекттерин колдоого алуу жана максаттуу техникалык көмөк көрсөтүү аркылуу рыноктук экономикага өтүүгө мүмкүндүк берет.  

2012-жылдын 31-январына карата абал боюнча ЕБРР Кыргызстанга 84 инвестициялык долбоордун чегинде (реструктуризациялоо боюнча долбоорлорду кошо алганда) 403 миллион евро суммасында көмөк көрсөткөн.  

 

Жеке ишкер Жоробаев Жавлонбек Шавкатовичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 28-сентябрында №5056 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Кара-Суу шаары, Туратали базары (болжолу менен мурдагы катардын баш жагында).  

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы кредит мекемелерге жана алмашуу бюролордун лицензиялары/къбёлъктёрү жокко чыгарылган:  

 

1. МКК «ДинарКредит» ЖЧКсына 2009-жылдын 1-июнунда берилген эсептик каттоодон өткөндүгү жөнүндө №214 күбөлүгү, жүгүртүү капиталынын чектелүүлүгүнө жана төмөн рентабельдүүлүккө байланыштуу уюштуруучунун 2012-жылдын 21-сентябрындагы чечиминин жана директордун 2012-жылдын 24-сентябрындагы өтүнүчүнүн негизинде, 2012-жылдын 24-сентябрынан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Чүй областы, Токмок шаары, Дунларов атындагы көчө, 218; 

2. «КАС-Кул» кредиттик союзуна 2003-жылдын 20-ноябрында берилген №440 лицензиясы, катышуучулардын жалпы жыйынынын андан ары иш алып баруу үчүн каражатынын жоктугуна байланыштуу өзүн-өзү жоюу жөнүндө 2012-жылдын 23-сентябрындагы №3 протоколунун негизинде, 2012-жылдын 26-сентябрынан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Нарын областы, Нарын шаары, Раззаков атындагы көчө, 36/1; 

3. МКК "Намыс - Белсен" ЖЧКсына 2010-жылдын 8-сентябрында берилген эсептик каттоодон өткөндүгү жөнүндө №310 күбөлүгү, анын капиталынын өлчөмүнүн Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын минималдык талаптарына ылайык келбешине байланыштуу, күбөлүгүн кайтарып алуу жөнүндө Улуттук банктын Талас областтык башкармалыгынын 2012-жылдын 26-сентябрындагы №5 чечиминин негизинде, 2012-жылдын 26-сентябрынан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Талас областы, Талас шаары, Манас көчөсү, №117. 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ (БТС) 

 

 

 

Бардыгы болуп БТС 

анын ичинде 

Клирингдик система 

Гросстук система 

кёлёмъ, 

сом менен 

саны, 

даана 

кёлёмъ, 

сом менен 

саны, 

даана 

кёлёмъ, 

сом менен 

саны, 

даана 

2012-жылдын 24-сентябрынан 29-сентябрына чейинки аралыктагы кёрсёткъчтёр (отчеттук мезгил ичинде) 

Абсолюттук мааниде 

17 045 813 136,01 

59 769 

1 765 768 985,44 

56 515 

15 280 044 150,57 

3 254 

БТС тёлёмдё-ръндёгъ ълъшъ (%) 

100,0 

100,0 

10,4 

94,6 

89,6 

5,4 

анын ичинде 

(%) : 

  

  

  

  

  

  

БАПБнын таза позициялары 

0,1 

1,2 

0,6 

1,2 

0,0 

0,0 

БК чыгыш  

20,3 

11,1 

24,8 

11,6 

19,8 

2,8 

БК кириш  

15,8 

33,6 

16,4 

35,3 

15,7 

3,7 

СФ чыгыш  

0,1 

0,2 

0,7 

0,2 

0,0 

0,0 

СФ кириш  

0,3 

2,5 

2,8 

2,6 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниде 

14 952 042 257,23 

45 615 

1 525 643 424,50 

42 667 

13 426 398 832,72 

2 948 

 

Отчеттук мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёрдън ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёрдён четтеши 

Абсолюттук мааниде 

2 093 770 878,78 

14 154 

240 125 560,94 

13 848 

1 853 645 317,85 

306 

14,0 

31,0 

15,7 

32,5 

13,8 

10,4 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ 

 

… карата абал боюнча 

2012-жылдын 21-сентябрына карата 

2012-жылдын 28-сентябрына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайра чыгарылгандарын эске албаганда) 

144 726 

147 037 

Бардыгы болуп, pos-терминалдардын саны, анын ичинде: 

- банктарда 

- соода тъйъндёръндё 

 

745 

484 

261 

 

751 

490 

261 

Банкоматтардын саны 

243 

243