Кайта келүү
 Конъюнктура: 17 - 21 сентябрь


Тёмёнкъ алмашуу бюролорго лицензиялар берилген:  

 

1. Жеке ишкер Бейсенов Муктар Бектуровичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 17-сентябрында №5052 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Тоголок Молдо атындагы кёчё, 28/8. 

2. Жеке ишкер Мирзаев Батыржон Бахадировичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 17-сентябрында №5053 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу шаары, "Туратали" базары, 0-катар, № 6 контейнер.  

3. Жеке ишкер Хусанов Камалхон Асланхановичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 17-сентябрында №5054 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Ош областы, Ноокат шаары, шаар базары (№13 жай). 

4. Жеке ишкер Старжинская Оксана Юрьевнага нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 17-сентябрында №5055 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Байтик Батыр атындагы кёчё, 49-2. 

 

«Центавра-ЮГ» кредиттик союзуна 1999-жылдын 26-январында берилген №88 лицензиясы, катышуучулардын ишкердиктен чыгым тартууга байланыштуу коодун ёзън-ёзъ жоюу жёнъндё 2012-жылдын 15-сентябрындагы жалпы жыйынынын протоколунун (номерсиз) негизинде, 2012-жылдын 18-сентябрынан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Мамыров атындагы кёчё, 1. 

 

Банктар аралык төлөмдөр 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ (БТС) 

 

 

 

Бардыгы болуп БТС 

анын ичинде 

Клирингдик система 

Гросстук система 

кёлёмъ, 

сом менен 

саны, 

даана 

кёлёмъ, 

сом менен 

саны, 

даана 

кёлёмъ, 

сом менен 

саны, 

даана 

2012-жылдын 17-сентябрынан 21-сентябрына чейинки аралыктагы кёрсёткъчтёр (отчеттук мезгил ичинде) 

Абсолюттук мааниде 

13 926 661 535,72 

43 019 

1 404 868 104,76 

40 107 

12 521 793 430,96 

2 912 

БТС тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%) 

100,0 

100,0 

10,1 

93,2 

89,9 

6,8 

анын ичинде 

(%) : 

  

  

  

  

  

  

БАПБнын таза позициялары 

0,1 

1,7 

0,6 

1,8 

0,0 

0,0 

БК чыгыш  

12,4 

7,3 

15,7 

7,7 

12,1 

1,5 

БК кириш  

17,9 

39,7 

21,7 

42,4 

17,4 

2,9 

СФ чыгыш  

0,01 

0,3 

0,1 

0,3 

0,0 

0,0 

СФ кириш  

0,2 

2,3 

1,9 

2,4 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниде 

14 952 042 257,23 

45 615 

1 525 643 424,50 

42 667 

13 426 398 832,72 

2 948 

 

Отчеттук мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёрдън ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёрдён четтеши  

Абсолюттук мааниде 

-1 025 380 721,51 

-2 596 

-120 775 319,74 

-2 560 

-904 605 401,76 

-36 

-6,9 

-5,7 

-7,9 

-6,0 

-6,7 

-1,2 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ 

 

… карата абал боюнча 

2012-жылдын 7-сентябрына карата карата 

2012-жылдын 14-сентябрына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайра чыгарылгандарын эске албаганда) 

140 781 

143 348 

Бардыгы болуп, pos-терминалдардын саны,  

анын ичинде: 

- банктарда 

- соода тъйъндёръндё 

 

747 

486 

261 

 

745 

484 

261 

Банкоматтардын саны 

229 

231