Кайта келүү
 Конъюнктура: 10 - 14 сентябрь


Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 12-сентябрындагы отурумунда тёмёнкъ маселелелер кароого алынып, тиешелъъ токтомдор кабыл алынган:  

· «Кыргыз Республикасындагы коммерциялык банктардын кардарларга баалуулуктарды сактоо ъчън жеке банктык сейфтерди сунуштоо боюнча нускоону бекитъъ тууралуу» (№37/2). 

· «Кредиттик союздарды колдоо жана ёнъктъръъ боюнча финансы компаниясы» ЖЧКсынын укугу ёткён «Кредиттик союздардын финансылык компаниясы» ААКсы адистештирилген финансы-кредит мекемесинин ишин тескёёгё алуу эрежелери жёнъндё» (№37/4). 

· «Микрофинансылык банк «Бай-Тъшъм жана ёнёктёштёр» ЖАКты ачуу ъчън алдын ала макулдук алуу жана анын улуттук жана чет ёлкё валюталарында банктык операцияларды жъргъзъъ укугуна лицензия алуусу жёнъндё» (№37/4). 

 

Дъйнёлък банк жана Россия банкы тарабынан Кыргызстанда уюштурулган «Мигранттардын акча которуулары: тактык жана пайда кёръъ» деп аталган эл аралык конференцияда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ёкълдёръ да катышышты.  

МИРПАЛ программасынын алкагында ёткён эки къндък конференциянын жъръшъндё эки сессия катары менен ёткёрългён. Биринчиси, мигранттар жёнёткён ёлкёнън ёнъгъшънё акча которуулардын ролуна арналып, ал Дъйнёлък банктын колдоосу алдында ёткёрългён. Сессияга эл аралык эксперттер жана МИРПАЛ программасынын мъчёлёръ КМШнын тогуз ёлкёсънён ёз кызыкчылыгын арткан мамлекеттик ведомстволордун ёкълдёръ да катышышты.  

Жолугушуунун катышуучуларын акча которуулар системаларынын жалпы принциптери ёзгёчё кызыктырды. Уюштуруучулар тарабынан сунушталган бул системанын жалпы принциптеринин баяндамасы жана которууларды эсепке алууга байланыштуу укуктук реформалардын ийгиликтъъ мисалдары талкууга алынып, мында сёз ёзгёчё, Тажикстан жана Молдова тууралуу жърдъ.  

Россия Банкы, тёлём теьдеминин департаментинин ёкълдёръ ъчън техникалык семинар формасында ёткёрългён экинчи сессиянын координаторунан болду.  

Жолугушуунун катышуучулары ёз ёлкёсъндё мигранттардын акча которууларынын статистикасын тъзъъ системасын сунуштап, ЭВФтин тёлём теьдеми жана эл аралык инвестициялык позиция боюнча колдонмосуна ылайык, жаьы методологияга ётъъ маселесин талкууга алышты (РПБ 6).  

 

Тёмёнкъ алмашуу бюролорго лицензиялар берилген:  

 

1. Жеке ишкер Абдрахманов Шейшенбек Мокушбековичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 11-сентябрында №5048 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Курманжан Датка атындагы кёчё, 266; 

2. Жеке ишкер Бездорнов Олег Ивановичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 11-сентябрында №5049 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 148/2; 

3. Жеке ишкер Абасов Спандяр Гаджи оглыга нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 14-сентябрында №5050 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чъй пр. 125/1; 

4. Жеке ишкер Алымкулова Айнура Самарбековнага нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 14-сентябрында №5051 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Л.Толстой-Некрасов атындагы кёчёлёрънън кесилишинде, номери жок. 

 

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелердин къбёлъктёръ жокко чыгарылган: 

 

1. МКА «Мырзайым» коомдук фондусуна жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 2009-жылдын 15-октябрында берилген эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №181 къбёлъгъ, уюштуруучулардын ишкердиктен чыгым тартууларга байланыштуу ёзън-ёзъ жоюу жёнъндё 2012-жылдын 20-августундагы жыйынынын №15 протоколуна ылайык, 2012-жылдын 4-сентябрынан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Нарын областы, Нарын району, Жалгыз-Терек айылы, Байбагыш уулу Атыгул атындагы кёчё, 18; 

2. МКА «О.Кашка-Суу» коомдук фондусуна жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 2009-жылдын 26-ноябрында берилген эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №183 къбёлъгъ, уюштуруучулардын ишкердиктен чыгым тартууларга жана кардар базасынын жоктугуна байланыштуу ёзън-ёзъ жоюу жёнъндё 2012-жылдын 20-августундагы жыйынынын №3 протоколуна ылайык, 2012-жылдын 4-сентябрынан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Нарын областы, Нарын району, Эчки-Башы айылы, Бирназар уулу С. атындагы кёчё, 81.   Банктар аралык төлөмдөр 

 

Банктар аралык төлөм системаларынын көрсөткүчтөрү (БТС

Бардыгы болуп БТС 

анын ичинде 

Клирингдик система 

Гросстук система 

көлөмү

сом менен 

саны

даана 

көлөмү

сом менен 

саны

даана 

көлөмү

сом менен 

саны

даана 

2012-жылдын 10-сентябрдан 14-сентябрга чейинки аралыктагы көрсөткүчтөр (отчеттук мезгил ичинде

Абсолюттук мааниде 

12 950 361 374,93 

46 072 

1 637 541 943,27 

42 823 

11 312 819 431,66 

3 249 

БТС төлөмдөрүндөгү үлүшү (%) 

100,0 

100,0 

12,6 

92,9 

87,4 

7,1 

анын ичинде 

(%) : 

  

  

  

  

  

  

БАПБнын таза позициялары 

0,1 

1,6 

1,0 

1,7 

0,0 

0,0 

БК чыгыш  

14,7 

7,0 

18,0 

7,5 

14,2 

0,9 

БК кириш  

14,7 

38,9 

17,9 

41,7 

14,2 

2,2 

СФ чыгыш  

0,03 

0,4 

0,2 

0,4 

0,0 

0,0 

СФ кириш  

1,2 

9,0 

9,5 

9,7 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык көрсөткүчтөр 

Абсолюттук мааниде 

14 952 042 257,23 

45 615 

1 525 643 424,50 

42 667 

13 426 398 832,72 

2 948 

 

Отчеттук мезгил ичиндеги көрсөткүчтөрдүн өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөрдөн четтеши  

Абсолюттук мааниде 

-2 001 680 882,30 

457 

111 898 518,77 

156 

-2 113 579 401,06 

301 

-13,4 

1,0 

7,3 

0,4 

-15,7 

10,2 

 

 

 

 

Элкарт системасынын көрсөткүчтөрү 

 

 

карата абал боюнча 

2012-жылдын 10-сентябрына карата 

2012-жылдын 14-сентябрына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайра чыгарылгандарын эске албаганда

140 781 

143 348 

Бардыгы болуп, pos-терминалдардын саны, анын ичинде

- банктарда 

- соода тъйъндёръндё 

 

747 

486 

261 

 

745 

484 

261 

Банкоматтардын саны 

229 

231