Кайта келүү
 Конъюнктура: 03 - 07 сентябрь


 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерге жана алмашуу бюролорго лицензиялар/къбёлъктёр берилген:  

 

1. "Ислам микрофинанс" ислам МККсы» ЖЧКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 2012-жылдын 5-сентябрындагы эсептик каттоодон ёткёндъгъ тууралуу №468 къбёлъгъ берилген. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, И.Ахунбаев атындагы кёчё,14; 

2. Жеке ишкер Баязитова Венера Аркадьевнага нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 4-сентябрында №5046 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Чъй областы, Бишкек ш., Киев кёчёсъ, номерсиз, («Беш- Сары» соода борборунун жанында); 

3. Жеке ишкер Абасов Расул Гаджиевичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 5-сентябрында №5047 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Чъй областы, Бишкек ш., Чъй пр. 125-31. 

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелердин къбёлъктёръ жокко чыгарылган: 

 

1. МКК «Байнур» ЖЧКсына 2008-жылдын 3-сентябрында жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё берилген эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №154 къбёлъгъ, уюштуруучулардын кардарлардын жана акча каражаттарынын жоктугуна байланыштуу ёзън-ёзъ жоюу жёнъндё 2012-жылдын 4-сентябрындагы жыйынынын №9 чечимине ылайык, 2012-жылдын 27-августунан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ош областы, Ош ш., Масалиев атындагы пр., 9; 

2. Жеке ишкер Абасов Рафик Гаджиевичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 04-сентябрында берилген №4756 лицензиясы, ишкердин 2012-жылдын 4-сентябрындагы экономикалык ишин токтоткондугуна байланыштуу ётънъч катынын негизинде, 2012-жылдын 14-сентябрынан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Чъй пр.125-31. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык төлөм системаларынын көрсөткүчтөрү (БТС

Бардыгы болуп БТС 

анын ичинде 

Клирингдик система 

Гросстук система 

көлөмү

сом менен 

саны

даана 

көлөмү

сом менен 

саны

даана 

көлөмү

сом менен 

саны

даана 

2012-жылдын 03-сентябрдан 07-сентябрга чейинки аралыктагы көрсөткүчтөр (отчеттук мезгил ичинде

Абсолюттук мааниде 

13 309 658 064,09 

45 330 

1 512 606 551,68 

42 325 

11 797 051 512,41 

3 005 

БТС төлөмдөрүндөгү үлүшү (%) 

100,0 

100,0 

11,4 

93,4 

88,6 

6,6 

анын ичинде 

(%) : 

  

  

  

  

  

  

БАПБнын таза позициялары 

0,1 

1,9 

1,0 

2,0 

0,0 

0,0 

БК чыгыш  

16,0 

7,6 

16,1 

8,0 

16,0 

1,6 

БК кириш  

12,7 

35,5 

14,3 

37,9 

12,5 

2,7 

СФ чыгыш  

0,1 

3,2 

0,8 

3,5 

0,0 

0,0 

СФ кириш  

0,6 

5,7 

4,8 

6,1 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык көрсөткүчтөр 

Абсолюттук мааниде 

14 952 042 257,23 

45 615 

1 525 643 424,50 

42 667 

13 426 398 832,72 

2 948 

 

Отчеттук мезгил ичиндеги көрсөткүчтөрдүн өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөрдөн четтеши  

Абсолюттук мааниде 

-1 642 384 193,14 

-285 

-13 036 872,82 

-342 

-1 629 347 320,31 

57 

-11,0 

-0,6 

-0,9 

-0,8 

-12,1 

1,9 

 

 

 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ 

 

 

карата абал боюнча 

2012-жылдын 30-сентябрына карата 

2012-жылдын 07-сентябрына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайра чыгарылгандарын эске албаганда

140 341 

140 781 

Бардыгы болуп, pos-терминалдардын саны, анын ичинде

- банктарда 

- соода тъйъндёръндё 

 

738 

477 

261 

 

747 

486 

261 

Банкоматтардын саны 

229 

229