Кайта келүү
 Конъюнктура: 27 - 30 август


Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 25-августунда болуп ёткён отурумунда тёмёнкъ маселелер каралып, тиешелъъ токтомдор кабыл алынган. 

· «Кыргыз Республикасындагы коммерциялык банктардын жана микрофинансылык компаниялардын кыймылсыз мълк менен айрым операциялары жёнъндё» жобонун долбоору тууралуу (№36/2); 

· «Кыргыз Республикасындагы коммерциялык банктар системасын ёнъктъръъ тенденциялары жёнъндё» (№36/9). 

 

Улуттук банкта Кыргызстандын Эгемендъълък кънънё арналган коллекциялык монеталар кёргёзмёсъ ачылды 

 

Экспозицияда, Улуттук банктын кийинки 20-жыл аралыгында чыгарылган 30 монета, Анын ичинде, 1995-жылы алтындан жана къмъштён жасалган алгачкы «Манас» коллекциялык монетасы, ошондой эле балдардын сърёттёрънън негизинде иштелип чыккан, дизайн жана колдонулган технологиялары кёз карашынан уникалдуу «Балдар дъйнёсъ» монетасы да бар камтылган.  

Кёръъчълёр ошондой эле, эл аралык деьгээлде таанылган монеталар сериялары менен да тааныша алышат. Жазуучу Чыьгыз Айтматовго жана анын «Саманчынын жолу», «Жамиля», «Ак кеме», «Гълсарат» жана «Биринчи мугалим» чыгармаларына арналган, 925-пробадагы къмъштён жасалган 6 монетадан турган серия, Санк-Петербург шаарында болуп ёткён «Монеталар топтому-2010» сынагынын эксперттик жюри тобунун жогорку баасына ээ болгон.  

Улуттук банк бул коллекциялык монеталарды маданий-агартуу, ошондой эле Кыргызстанды дъйнёлък нумизматика рыногунда татыктуу деьгээлде кёрсётъъ максаттарында чыгарат. Эстелик монеталарда ёлкёбъздън тарыхында болуп ёткён кёрънъктъъ окуялар чагылдырылган. Алтындан жана къмъштён жасалган бардык монеталар «proof» эл аралык сапатына ээ жана дизайнына жараша алтын жалатуу, тъстъъ эмаль же тъстъъ мёёр сыяктуу жаьы технологияларды колдонуу менен жасалат.  

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерге жана алмашуу бюролорго лицензиялар/къбёлъктёр берилген:  

 

1. МКК "Беймарал" ЖЧКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 2012-жылдын 27-августунда эсептик каттоодон ёткёндъгъ тууралуу №467 къбёлъгъ берилген. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, мкр. Джал-29, 9-12; 

2. Жеке ишкер Кузнецов Сергей Павловичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 27-августунда №5036 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Чъй областы, Сокулук айылы, Фрунзе кёчёсъ, 132-34; 

3. Жеке ишкер Хамидов Боходиржон Киргизбаевичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 27-августунда №5037 лицензия берилген, каттоо номери №3037. Юридикалык дареги: Ош областы, Ёзгён шаары, борбордук базар (къръч саткан катарда); 

4. Жеке ишкер Каримов Токторбай Тургунбаевичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 27-августунда №5038 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Ош областы, Ёзгён шаары, борбордук базар (къръч саткан катарда); 

5. Жеке ишкер Ураимов Еркинжон Октамжановичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 27-августунда №5039 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Ош областы, Ноокат шаары, борбордук базар, № 12-жай

6. Жеке ишкер Султанов Шерзод Абдуллажановичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 27-августунда №5040 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Ош областы, Ноокат шаары, борбордук базар, № 8-жай; 

7. Жеке ишкер Дрозденко Людмила Сергеевнага нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 27-августунда №5041 лицензия берилген каттоо номери №3038. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чъй проспектиси, 273; 

8. Жеке ишкер Акчалов Урмат Буркутбаевичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 28-августунда №5042 лицензия берилген, каттоо номерлери №3039, 3040. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Московская кёчёсъ, 86 (Советская) жана Московская кёчёсъ, 86/1; 

9. Жеке ишкер Камалов Талантбек Дуйшебековичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 28-августунда №5043 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Каракол шаары, Токтогул атындагы кёчё, номери жок ("Триада-ДМ" соода ъйъ); 

10. Жеке ишкер Бектемирова Нурия Абдуллаевнага нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 30-августунда №5044 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Навои кёчёсъ, номери жок (Тынчтык базары); 

11. Жеке ишкер Доолотбаева Розагул Базарбаевнага нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 30-августунда №5045 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Навои кёчёсъ, номери жок (Тынчтык базары); 

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелердин къбёлъктёръ жокко чыгарылган: 

1. «Боз жорго айыл кредит» кредиттик союзуна ишкердикти жъзёгё ашырууга 2004-жылдын 15-майында берилген №453 къбёлъгъ, уюштуруучулардын жалпы жыйынынын 2012-жылдын 21-авгуснтундагы №2 протоколуна жана кредиттик союздун Тёрагасынын андан ары ишкердкити жъзёгё ашыруу ъчън каражттын жоктугуна байланыштуу ёзън-ёзъ жоюу тууралуу 2012-жылдын 23-августундагы арызына ылайык, 2012-жылдын 27-августунан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Москва району, Тёлёк айылы, токтогул атындагы кёчё, 29; 

2. Жеке ишкер Н.К.Исабековага нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 23-апрелинде берилген №4921 лицензиясы, уюштуруучунун ишкердиктен чыгым тартууга байланыштуу 2012-жылдын 30-августундагы чечиминин негизинде 2012-жылдын 30-августунан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Донецкая/Жукеева-Пудовкина кёчёлёрънън кесилишинде, "Ай-Бак" базары

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ (БТС) 

Бардыгы болуп БТС 

анын ичинде 

Клирингдик система 

Гросстук система 

кёлёмъ, 

сом менен 

саны, 

даана 

кёлёмъ, 

сом менен 

саны, 

даана 

кёлёмъ, 

сом менен 

саны, 

даана 

2012-жылдын 27-августунан 30-августуна чейинки аралыктагы кёрсёткъчтёр (отчеттук мезгил ичинде) 

Абсолюттук мааниде 

15 755 763 640,82 

49 823 

1 464 754 459,11 

47 204 

14 291 009 181,71 

2 619 

БТС тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%) 

100,0 

100,0 

9,3 

94,7 

90,7 

5,3 

анын ичинде 

(%) : 

  

  

  

  

  

  

БАПБнын таза позициялары 

0,04 

1,7 

0,4 

1,8 

0,0 

0,0 

БК чыгыш  

21,7 

9,4 

22,3 

9,6 

21,6 

5,4 

БК кириш  

18,4 

31,7 

13,0 

33,3 

19,0 

2,9 

СФ чыгыш  

0,6 

3,0 

6,1 

3,2 

0,0 

0,0 

СФ кириш  

0,3 

2,5 

2,9 

2,6 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниде 

13 499 272 147,22 

46 442 

1 519 807 470,60 

43 364 

11 979 464 676,62 

3 078 

 

Отчеттук мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёрдън ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёрдён четтеши  

Абсолюттук мааниде 

2 256 491 493,60 

3 381 

-55 053 011,49 

3 840 

2 311 544 505,09 

-459 

16,7 

7,3 

-3,6 

8,9 

19,3 

-14,9 

 

 

Показатели системы Элкарт. 

 

 

По состоянию на  

24.08.2012 

30.08.2012 

Общее количество выпущенных карт (без учета перевыпущенных) 

139 718 

140 341 

Количество pos-терминалов: 

- в банках  

- в торговых точках  

 

738 

477 

261 

 

738 

477 

261 

Количество банкоматов 

229 

229