Кайта келүү
 Конъюнктура: 20 - 24 август


Банктар аралык тёлёмдёр 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ (БТС

 

 

 

Бардыгы болуп БТС 

анын ичинде 

Клирингдик система 

Гросстук система 

кёлёмъ

сом менен 

саны

даана 

кёлёмъ

сом менен 

саны

даана 

кёлёмъ

сом менен 

саны

даана 

2012-жылдын 21-августунан 24-августуна чейинки аралыктагы кёрсёткъчтёр (отчеттук мезгил ичинде

Абсолюттук мааниде 

14 191 986 169,21 

38 200 

1 173 180 064,42 

35 811 

13 018 806 104,79 

2 389 

БТС тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%) 

100,0 

100,0 

8,3 

93,7 

91,7 

6,3 

анын ичинде 

(%) : 

  

  

  

  

  

  

БАПБнын таза позициялары 

0,1 

1,3 

0,7 

1,4 

0,0 

0,0 

БК чыгыш  

12,1 

6,8 

15,4 

7,2 

11,8 

1,2 

БК кириш  

18,4 

36,8 

18,8 

39,1 

18,3 

2,4 

СФ чыгыш  

0,003 

0,1 

0,03 

0,1 

0,0 

0,0 

СФ кириш  

0,1 

1,2 

0,9 

1,3 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниде 

13 499 272 147,22 

46 442 

1 519 807 470,60 

43 364 

11 979 464 676,62 

3 078 

 

Отчеттук мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёрдън ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёрдён четтеши  

Абсолюттук мааниде 

692 714 021,99 

-8 242 

-346 627 406,18 

-7 553 

1 039 341 428,17 

-689 

5,1 

-17,7 

-22,8 

-17,4 

8,7 

-22,4 

 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ 

 

карата абал боюнча 

2012-жылдын 10-августуна карата 

2012-жылдын 17-августуна карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайра чыгарылгандарын эске албаганда

17.08.2012 

24.08.2012 

Бардыгы болуп, pos-терминалдардын саны, анын ичинде

- банктарда 

- соода тъйъндёръндё 

139 398 

139 718 

Банкоматтардын саны 

 

787 

526 

261 

 

738 

477 

261